Xem mẫu

 1. Chương 7 PH ÉP  N H   UA N   Ệ TÍ Q H 1
 2. N ộidung    Phép tính quan hệ • Phép tính quan hệ bộ (TRC) • Phép tính quan hệ miền (DRC)  Mối quan hệ giữa đại số quan hệ và phép tính quan hệ 2
 3. Mở đầu  Đại số quan hệ được dùng để giải thích các truy vấn SQL được đánh giá như thế nào  DBMS thường dùng đại số quan hệ như ngôn ngữ trung gian bậc cao dùng để dịch query trước khi tối ưu hóa thực thi  Xét về mặt khái niệm, thì SQL lại dựa vào 1 ngôn ngữ truy vấn chính quy hoàn toàn khác (formal query language)  Relational calculus (phép tính quan hệ) 3
 4. So sánh đại số quan hệ và phép tính quan hệ  Đại số quan hệ (relational algebra) có tính thủ tục, gần với ngôn ngữ lập trình  Phép tính quan hệ (relational calculus) không có tính thủ tục và gần với ngôn ngữ tự nhiên hơn  Ví dụ: xét query sau “ liệt kê các nhà cung cấp chuyên cung cấp phụ tùng số 2” 4
 5. So sánh đại số quan hệ và phép tính quan hệ  Nếu theo đại số quan hệ thì trinh tự thực hiên như sau: ̀ ̣ 1) Tạo mối kết nối tự nhiên của 2 quan hệ SUPPLIER và SHIPMENT trên thuộc tính S#; 2) Dung phep chon thu hẹp kết quả của kết nối này, ̀ ́ ̣ chỉ còn lai các bộ liên quan đến phụ tùng P2; ̣ 3) Dùng phép chiếu (project) để kết quả chỉ còn lại thuộc tính S#. 5
 6. So sánh đại số quan hệ và phép tính quan hệ  Nếu theo phép tính quan hệ thì: • Tìm mã nhà cung cấp S# sao cho tồn tại 1 vận chuyển hàng SP nào đó có cùng mã S# và có mã phụ tùng P# là P2.  Phép tính quan hệ thì mô tả, đại số quan hệ đưa ra qui tắc, cách dùng. 6
 7. Phép tính quan hệ  Là 1 phân nhánh của logic vị từ (predicate logic)  Được dùng trong CSDL dưới 2 dạng:  Phép tính quan hệ bộ (Tuple relational calculus –TRC)  Phép tính quan hệ miền (Domain relational calculus – DRC) 7
 8. Phép tính quan hệ bộ - TRC  Các query trong TRC đều có dạng: Target {T| Condition} Target chứa biến bộ (Tuple variable) T  Ví dụ: tìm tất cả thông tin các môn học được dạy trong mùa thu 2007 { T | TEACHING(T) AND T.Semester = ‘F2007’} SELECT * FROM TEACHING WHERE T.Semester = ‘F2007’  SQL là 1 biến thể về mặt cú pháp của TRC Teaching(T) tương ưng vơi mênh đê FROM  ́ ́ ̣ ̀ T.Semester = ‘F2007’ tương ưng vơi WHERE ́ ́ 8
 9. Cú pháp của condition Có thể là 1 trong các dạng sau:  P(T): P là tên quan hệ và T là biến bộ. P(T) được dùng để kiểm tra bộ T có thuộc về P hay không  T(A) oper S(B) với oper là toán tử so sánh. T và S là biến bộ, A và B là các thuộc tính  T.A oper const. Tương tự như trên nhưng T được so sánh với hằng số  Các điều kiện trên được gọi là điều kiện nguyên tố ( atomic condition) 9
 10. Điều kiện phức (Complex condition)  Các điều kiện phức được xây dựng một cách đệ quy như sau: • C là 1 điều kiện của query nếu nó là 1 điều kiện nguyên tố • Nếu C1 và C2 là điều kiện của query thì C1 AND C2, C1 OR C2 và NOT C1 cũng là điều kiện của query • Nếu C là điều kiện của query, R là tên quan hệ và T là biến bộ thì ∀T ∈ R (C) và ∃ T ∈ R (C) cũng là điều kiện query 10
 11. Lượng từ  Lượng từ tồn tại (existential quantifier): ∃ T ∈ R (C)  tồn tại 1 bộ t∈r sao cho C trở nên đúng sau khi t được thay thế bởi T  Lượng từ phổ quát (universal quantifier): ∀T ∈ R (C)  với mọi bộ t ∈ r, C trở nên đúng nếu t được thay thế bởi biến T. 11
 12. Biến (variable)  Nếu biến bộ đứng sau 1 lượng từ ∀, ∃ được gọi là biến buộc (bound variable). Ngược lại là biến tự do (free variable)  X là biến tự do trong phát biểu sau “X is in CS305” (hay có thể biểu diễn thành C(X) ) Phát biểu trên không đúng cũng không sai cho đến khi gán 1 giá trị cho X 12
 13. Biến (variable)  X là biến buộc (được định lượng) trong phát biểu sau “there exists a student X such that X is in CS305” (biểu diễn thành ∃ X∈ S (C(X)), với S là tập hợp tất cả sinh viên) Phát biểu trên có thể được gán giá trị TRUE/FALSE tại bất kỳ 1 thời điểm nào đó của database 13
 14. So sánh biến buộc và biến tự do trong TRC  Biến buộc (Bound variable) được dùng để đánh giá các bộ trong 1 quan hệ (được dùng trong condition)  Biến tự do (Free variable) được dùng cho các bộ được trả về bởi truy vấn (được dùng trong target) • Khi 1 giá trị được thay thế cho biến S thì điều kiện sẽ trở nên true hoặc false • Chỉ có biến S là biến tự do trong điều kiện {S | Student(S) AND (∃ T ∈Transcript (S.Id = T.StudId AND T.CrsCode = ‘CS305’))} 14
 15. Ví dụ 1  {E| COURSE(E) AND ∀S∈ STUDENT (∃ T ∈TRANSCRIPT(T.StudId = S.Id AND T.CrsCode = E.CrsCode))}  ??? Liệt kê tất cả các môn học mà mọi sinh viên đều học 15
 16. Ví dụ 2  Liệt kê tên của tất cả giáo sư đã dạy môn MGT123?? {P.Name| PROFESSOR(P) AND ∃ T ∈ TEACHING (P.Id= T.ProfId AND T.CrsCode = ‘MGT123’)}  Câu lệnh SQL tương ứng SELECT P.Name FROM PROFESSOR P, TEACHING T WHERE P.Id= T.ProfId AND T.CrsCode = ‘MGT123’ 16
 17. Ví dụ 3  Tìm mã số tất cả các sinh viên đã học cùng 1 môn 2 lần ở những học kỳ khác nhau {T.StudId | TRANSCRIPT(T) AND ∃ T1 ∈ TRANSCRIPT( T.StudId = T1.StudId AND T.CrsCode = T1.CrsCode AND T.Semester ≠ T1.Semester)} 17
 18. Một số lưu ý khi dùng lượng từ  Các lượng từ tồn tại (∃ ) kề nhau có thể hoán vị cho nhau Ví dụ: ∃ R ∈ TRANSCRIPT (∃ T ∈ TEACHING)(..)) ∃ T ∈ TEACHING (∃ R ∈ TRANSCRIPT)(..)) 18
 19. Một số lưu ý khi dùng lượng từ  Các lượng từ phổ quát (∀) và tồn tại (∃ ) không hoán vị cho nhau được  Ví dụ: ∀T ∈ TEACHING(∃ R ∈ TRANSCRIPT ..) “For every TEACHING tuple there is a TRANSCRIPT tuple such that statement St is true” Khác với ∃ R ∈ TRANSCRIPT (∀T ∈ TEACHING … C) “There is a TRANSCRIPT tuple such that for all TEACHING tuples St is true” 19
 20. Phép tính quan hệ miền Domain relational calculus (DRC)  Là cơ sở cho ngôn ngữ truy vấn trực quan như MS Access, IBM QBE, Borland Paradox  DRC tương tự như TRC, chỉ khác nhau là DRC sử dụng biến miền (Domain variable) thay cho biến bộ (Tuple variable) 20
nguon tai.lieu . vn