Xem mẫu

 1. CH NG 7: NGU N NHÂN L C C A D ÁN M C ÍCH - N m b t ÿ c t m quan tr ng c a vi c qu n lý ngu n nhân l c t t cho các d án, ÿ c bi t ÿ i v i các d án CNTT. - Hi u ÿ c các khái ni m c b n v qu n lý con ng i - Hi u ÿ c qui trình qu n lý ngu n nhân l c. GI I THI U CHUNG a) T m quan tr ng c a qu n lý ngu n nhân l c - Con ng i quy t ÿ nh s thành công hay th t b i c a t ch c hay d án. - Các con s th ng kê g n ÿây v nhu c u l c l ng lao ÿ ng làm vi c trong l nh v c phát tri n và ng d ng công ngh thông tin t ng nhanh, ví d d i ÿây cho th y rõ ÿi u ÿó: o M : 12/2002 có h n 10,1 tri u k s CNTT, t ng t 9,9 triêu t tháng 1/2002. o Các nhà qu n lý CNTT d ÿoán trong t ng lai g n h s c n thêm 1,2 tri u k s . o Các công ty không thu c l nh v c CNTT thuê k s nhi u h n các công ty CNTT theo t l là 12:1. b) Qui trình qu n lý ngu n nhân l c (NNL). - Qu n lý NNL cho d án bao g m các quá trình ÿòi h i ph i phân b và s d ng hi u qu nh t ngu n l c con ng i trong toàn b ho t ÿ ng d án. Các quá trình c b n bao g m: o Xác ÿ nh c c u t ch c - L p k ho ch t ch c o Lên ÿ i hình - Thu nh n nhân viên o Tri n khai ÿ i hình - Phát tri n Nhóm. N I DUNG 1. XÁC NH C C UT CH C - Các d ng t ch c - Ch c n ng c b n theo các c u trúc t ch c - Bi u ÿ t ch c - Các ÿ i t ng liên quan a) Các d ng t ch c Các d ng t ch c là các c u trúc mà thông qua ÿó m t công ty t ch c các ho t ÿ ng hàng ngày ÿ t i u hoá hi u qu . Có ba d ng t ch c chính là theo ch c n ng, ma tr n và theo d án. Chúng có nh ng ÿ c ÿi m sau: 119
 2. Các d ng t ch c c ÿi m C u trúc ch c n ng M i b ph n ch u trách nhi m th c hi n m t t p h p ho t ÿ ng c th , th ng xuyên, và t ng ÿ i n ÿ nh. Nhi u ng i cùng th c hi n m t d ng ho t ÿ ng. Báo cáo theo th b c, báo cáo c a t ng cá nhân v i m t nhà qu n lý riêng. Ch c n ng c a giám ÿ c d án t ng ÿ i th p so v i ch c n ng c a các giám ÿ c ch c n ng. C u trúc ma tr n Các cá nhân v n báo cáo lên trên theo th b c v ch c n ng, nh ng h c ng báo cáo theo chi u r ng v i t m t giám ÿ c d án tr lên Trong m t s t ch c, s ÿ báo cáo theo ma tr n này có th là hình th c t n t i lâu dài. Trong m t d án có c u trúc ma tr n thì ma tr n ch là t m th i C u trúc ma tr n có th ÿ c mô t nh h i t y u, cân b ng hay h i t m nh ph thu c vào ch c n ng t ng ÿ i c a giám ÿ c d án so v i giám ÿ c ch c n ng. M i quan h này ÿ c minh ho trong hình 7-1 C u trúc theo d án Giám ÿ c d án và ÿ i d án nòng c t ho t ÿ ng nh m t Hay “d án thu n tuý” ÿ n v t ch c hoàn toàn ÿ c l p v i t ch c m (t ch c truy n th ng) Trong m t s t ch c, c u trúc d án thu n tuý có th bao g m nh ng h th ng t h tr , ch ng h n nh m t phòng nhân s hay phòng thu mua riêng. Trong các t ch c khác, c u trúc d án thu n tuý l i chia s h th ng h tr này v i t ch c m . B ng 7-1: Các d ng t ch c b) Ch c n ng c b n trong các c u trúc t ch c Ch c n ng c b n là ch c n ng c a giám ÿ c d án thông qua d án ÿó. i u này ÿ c minh ho trong hình 7-1. Ph i l u ý r ng trong m t c u trúc ch c n ng thu n tuý thì ch c n ng c a giám ÿ c d án tu ng ÿ i th p so v i giám ÿ c ch c n ng trong khi m t c u trúc theo d án thì hoàn toàn ng c l i. 120
 3. Hình 7-1: Ch c n ng c b n c a giám ÿ c d án c) Bi u ÿ t ch c Bi u ÿ t ch c minh ho c u trúc t ch c c a d án. M c ÿích c a nó là ch ra c m i quan h ch ÿ o, qu n lý và báo cáo trong d án và m i quan h c a d án ÿ i v i t ch c m . M t vài t ch c s d ng m t c u trúc t ch c phân c p chi ti t (OBS) ÿ minh ho t ch c theo ch c n ng ch u trách nhi m ÿ i v i các d ng công vi c khác nhau trong d án. Công b c u trúc OBS s m trong d án là r t có l i. Th nh t OBS ch a phù h p s làm xu t hi n nh ng mâu thu n hay l m l n v nh ng vai trò trong d án, và th hai t o ÿ ng l c thúc ÿ y tinh th n trách nhi m c a các thành viên d án khi OBS phù h p. Ví d : Hình 7-2 là s ÿ t ch c m t công ty ÿi n hình ÿ c t ch c theo m t c u trúc d án ma tr n. Hãy chú ý cách th c mà ÿ i ng thành viên báo cáo theo c chi u d c ÿ i v i giám ÿ c ch c n ng và chi u ngang ÿ i v i giám ÿ c d án. Hình 7-2: C u trúc t ch c ma tr n 121
 4. d) Các ÿ i t ng liêu quan d án Các ÿ i t ng liên quan d án là ng i: - Có l i ích nghi p v trong k t qu c a d án - Liên quan tr c ti p t i d án - Ho c ÿóng góp các ngu n l c cho d án Ví d : B ng 7-2 li t kê m t vài ví d v các ÿ i t ng liên quan d án trong các d án ÿi n hình Các ÿ i t ng c ÿi m liên quan d án Nhà tài tr - Ch u trách nhi m cu i cùng ÿ i v i s thành công c a d án - Ký k t hoàn t t các tài li u l p k ho ch và các yêu c u thay ÿ i - Cho phép ÿ i d án s d ng các ngu n l c - B o v và c v n cho ÿ i qu n lý d án - C t b ng kh i công, c ng nh khánh thành d án và và ti n hành ho t ÿ ng - Ký và công b tôn ch d án. - N u nhà tài tr không ph i là ng i trong công ty, ch ng h n nh là m t khách hàng thì trách nhi m c a giám ÿ c d án bao g m m t s trách nhi m khác ÿ c li t kê d i ÿây. Khách hàng - Nh n ÿ u ra d án - Thanh toán cho ÿ u ra d án - Xác ÿ nh nhu c u ÿ i v i s n ph m k t qu c a d án - Có th là nhi u công ty hay cá nhân v i nh ng ÿ c ÿi m và yêu c u trái ng c nhau. Giám ÿ c ch c - Các nhà qu n lý ch u nh h ng b i ho t ÿ ng hay k t qu c a d n ng án - Ki m soát và các ÿóng góp ngu n l c cho d án (con ng i, trang thi t b …) - Có th có nh ng yêu c u trái ng c nhau v k t qu d án - Có th tính ÿ n c c p trên c a Giám ÿ c d án Giám ÿ c d án - Làm vi c v i các ÿ i t ng liên quan d án ÿ ÿ nh ngh a d án. - L p k ho ch, s p x p l ch trình và d th o ngân sách các ho t ÿ ng c a d án v i ÿ i ng ban ÿ u. - Cùng làm vi c v i ÿ i ÿ th c thi k ho ch - Giám sát hi u qu ho t ÿ ng và th c hi n các ho t ÿ ng hi u chính - Th ng xuyên báo báo cho các nhà tài tr và các ÿ i t ng liên quan d án - a ra yêu c u và trình bày nh ng thay ÿ i v ph m vi - óng vai trò nh m t ng i trung gian gi a ÿ i d án và các ÿ i 122
 5. t ng liên quan d án khác i ng thành -Phân công d a trên n ng l c ÿi u ch nh, k n ng theo các ho t viên d án ÿ ng c a d án c th c a h - Có th tính ÿ n các tài nguyên bên trong và bên ngoài - Ti p xúc v i nhà tài tr và các ÿ i t ng liên quan ÿ n d án khác thông qua Giám ÿ c d án B ng 7-2: Xác ÿ nh các ÿ i t ng liên quan d án 2. T CH C ID ÁN - Lãnh ÿ o t ch c - Các k n ng c n thi t - Các chi ti t xây d ng ÿ i d án - H u c n cho ÿ i d án - Xây d ng và h tr ÿ i d án a) Lãnh ÿ o t ch c t ch c ÿ i d án, hãy làm theo các b c sau: - Xác ÿ nh ÿ c c c u ÿ i d án phù h p v i t ch c và các ph ng pháp ÿ t p h p ÿ c các thành viên d án nh mong mu n. - ánh giá ÿ c n ng l c k thu t và k n ng làm vi c theo nhóm c a các thành viên nòng c t c a ÿ i d án, c ng nh các thành viên c p y nhi m. - Ch n và tuy n các thành viên d án. - Gi i quy t các v n ÿ và s thi u h t v ngu n nhân l c có k n ng c n thi t b ng cách ÿàm phán ÿ có ÿ c ngu n nhân l c khan hi m, d a vào tình hu ng nghi p v và u tiên chi n l c c a d án: o Xem ngu n nhân l c mà d án yêu c u có nh h ng ÿ n ÿ ng t i h n ( ÿ ng g ng ) hay không? o àm phán v i các ÿ n v ch c n ng ho c các Giám ÿ c d án khác ÿ có ÿ c ngu n l c c n thi t. o Chu n b tinh th n ÿ h y d án n u không tìm ÿ c ho c không ÿ t ÿ c th a thu n ÿ ÿ m b o chi tr ÿ c cho các ngu n nhân l c có k n ng c n thi t. - L p ma tr n trách nhi m ( Responsibility Matrix ) - i u hòa gi a vi c phân b ngu n l c v i ngân sách và l ch trình d án, ÿ ng th i ph i phát hi n ÿ c t t c nh ng s không nh t quán trong d án. Ví d : M t công ty chuyên v các ng d ng ÿã kh i công m t d án chuy n ÿ i h t d li u c a khách hàng là doanh nghi p c a h t DB2 sang Oracle. Vì không có chuyên gia v Oracle nên công ty này ÿã ký h p ÿ ng v i nhà cung c p bên ngoài ÿ tuy n m t chuyên gia v c s d li u Oracle ( DBA v Oracle ). Phong, m t DBA hàng ÿ u v DB2 c a công ty thì l i r t thích ti p thu công ngh m i, Phong ÿã ÿ c ch n vào ÿ i d án, trong lúc ÿó công vi c c a anh ÿ c chuy n 123
 6. giao cho m t DBA m i vào ngh trong cùng ÿ i c a anh. Và công ty ÿó ÿã ph i thu x p v i nhà cung c p ÿ Phong – chuyên gia DBA c a h ÿ c làm vi c cùng d án, và Phong ch c ch n là có nhi u kinh nghi m chuyên môn ÿ duy trì h th ng cho t i khi hoàn thành d án. Bài t p 7-1: T ch c ÿ i d án Th i gian 45’ M c ÿích: àm phán và phân b ngu n l c. K ch b n: Hoàng – Giám ÿ c m t d án Nâng c p H th ng m ng công ty XYZ – C n 4 k s có k n ng làm vi c v i m n LAN/WAN và 3 k s ATM . D án này ÿòi h i các nhân viên ph i ÿi công tác liên t c trong 12 tháng. B ph n qu n lý c p cao c ng ÿang tri n khai hai d án khác: D án tái thi t k ng d ng ph c v khách hàng do D ng qu n lý và D án nâng c p H th ng ki m kê do Tùng qu n lý. Theo k ho ch thì D án c a D ng c n m t k s m ng cao c p, và anh ta ÿã g i yêu c u t i Phong – Qu n lý ch c n ng c a các k s v h th ng m ng, ÿ l y Khanh v d án c a mình. D án c a Tùng c ng c n m t k s d án m ng cao c p nh v y, và m t chuyên gia v h th ng m ng không dây ÿ c chuy n t Công ty H th ng m ng ABC. Tùng yêu c u Phong chuy n Khanh v d án c a mình. B ng 7-3 ch a các t ng k t v các thành viên ti m n ng cho d án và k n ng c a h . Cu i cùng Công ty này ÿ a ra quy t ÿ nh s c m t k s cao c p vào làm cho d án c a Hoàng và 3 k s tr s ÿ c ÿào t o v m ng WAN. Theo ý ki n c a Phong, Khanh s l i NOC cùng v i m t k s tr ÿ ÿ m trách công vi c c a các d án khác; ÿ ng th i h tr quá trình v n hành. Phong c ng ÿ c p ÿ n chuy n Trung mu n làm i tr ng c a nhóm các k s tham gia D án c a Hoàng. Và khi Hoàng chu n b r i cu c h p v i Phong, anh ta c ng ÿã thông báo tr c v i Phong r ng anh ta s c n ÿ n Trung trong vòng m t hay hai tu n n u công vi c NOC r t g p rút trong quá trình cài ÿ t ph n c b n c a ATM. K n ng Tên Thông tin chi ti t K s cao c p Khanh K s xu t s c ÿ c m i ng i yêu m n, không thích ÿi ( LAN/WAN ) công tác xa. K s cao c p Trung Có kinh nghi m làm vi c v i ATM, ÿ c thân, s n sàng ÿi ( LAN/WAN ) công tác xa K s tr ( LAN ) Hà Nhi u kinh nghi m và làm vi c hi u qu v l nh v c liên quan ÿ n m ng LAN, ti p thu nhanh, 3 n m kinh nghi m làm vi c v i công ty. ã k t hôn và có 3con nh K s tr ( LAN ) Vinh Thành viên tr tu i nh t, m i vào làm vi c trong cty ÿ c 4 tháng, r t thông minh và ch m ch , còn ng i ngùng trong giao ti p xã h i. c thân và thích câu cá b ng ru i. K s tr ( LAN ) Ng c Thích th s c v i công ngh m i, ÿáng tin c y và ch m ch , ÿ c m i ng i yêu m n vì s hài h c và b n tính qua tâm ÿ n ng i khác, có 4 n m kinh nghi m làm vi c t i công ty, có con ÿang ÿ tu i tr ng thành, ÿã ly hôn và có ý ÿ nh ÿi h c th c s . 124
 7. Các k s h Không thu c Là ng i ngoài công ty do công ty H th ng m ng ABC thông m ng ATM công ty cung c p. B ng 7-3: Ngu n nhân l c cho d án c a Công ty XYZ 1. àm phán ÿ l y các k s cao c p có th ÿ m trách ba d án. K t qu nh th nào? Khanh không tham gia vào d án Nâng C p H Th ng M ng, mà l i NOC và h tr cho hai d án còn l i. Thay vào ÿó, Trung s tham gia vào d án Nâng C p H Th ng M ng v i vai trò là i tr ng ÿ i d án. 2. Giám ÿ c d án Nâng C p H Th ng M ng s ÿàm phán v i Phong v th i gian làm vi c c a Trung. i u gì s x y ra? Giám ÿ c d án c g ng ÿi ÿ n th a thu n v vi c ÿi u khi n v n hành. 3. Giám ÿ c d án Nâng C p H Th ng M ng s ch n ra 3 k s tr và ÿàm phán v i Phong v th i gian làm vi c c a h . i u gì s x y ra? V i yêu c u ÿi công tác xa th ng xuyên, Hoàng không nên ch n Hà vì anh ta r t d t b . H n n a, Phong t ra r t mi n c ng khi ph i cho k s thành th o nh t v m ng LAN ÿi. 4. Giám ÿ c d án Nâng C p H Th ng M ng s ÿàm phán v i Phong v các quy t c ki m soát v n hành c a ÿ i k thu t. K t qu mong mu n nh th nào? Phong s không t b vi c ki m soát v n hành; ng c l i, s ph i ÿ ng ý ÿ a ra m t th a thu n nào ÿó. 5. B n s gi i quy t xung ÿ t v th i gian làm vi c c a Trung nh th nào? Hãy s p x p m t k ho ch trao ÿ i d a trên th i gian bi u ÿó. Sau khi ÿã t p h p ÿ c các thành viên d án, chính là lúc b t tay vào xây d ng m t ÿ i d án ÿoàn k t và v ng m nh. Ch ÿ này s t p trung vào công tác xây d ng và h tr ÿ i d án. Hãy hình dung r ng b n ÿang xây d ng m t ngôi nhà. B n s ch n ai trong s nh ng ng i sau ÿây vào ÿ i thi công ÿ hoàn t t công vi c ÿó: Ki n trúc s , th n hay th s n b ? i thi công s c n nh ng ngu n l c nào ÿ hoàn thành công vi c? Nh ng ng i này có th làm vi c cùng nhau không? Các d án CNTT th ng ph thu c khá nhi u vào ngu n nhân l c có k n ng. Li u các thành viên ÿ c ÿ xu t có h i t nh ng n ng l c k thu t và k n ng c n thi t cho d án không? N u không, làm th nào ÿ kh c ph c nh ng thi u xót v k n ng? i u quan tr ng không ch là có ngu n nhân l c h i t các k n ng trong b ng th ng kê, mà ph i ÿ m b o r ng ÿ i d án có ngu n nhân l c c n thi t và h có th làm vi c n ý v i nhau. b) Các k n ng c n thi t Giám ÿ c d án ph i th hi n ÿ c c k n ng qu n lý và k n ng lãnh ÿ o. Lãnh ÿ o là ngh thu t tác ÿ ng ÿ n ng i khác ÿ h có ý mu n làm m t công vi c nào ÿó mà b n ngh là nên làm. Giám ÿ c d án th ng h ng d n ÿ i d án làm vi c theo cách mà ÿ i d án có th ÿ t ÿ c m c ÿích. i u này bao g m c k v ng v k t qu cu i cùng, m t lý do thuy t ph c ÿ d án ÿ t ÿ c m c ÿích. M t l ch trình rõ ràng, và nh ng ng i có kh n ng hoàn 125
 8. thành t t nhi m v . Lãnh ÿ o không có ngh a là d a vào quy n l c ÿ c ban hành, mà ph i d a trên kh n ng tác ÿ ng ng i khác th c hi n công vi c. Công tác qu n lý b t ÿ u t vi c l p k ho ch cho ÿ n t ch c, v n hành, giám sát và ÿi u khi n ÿ hoàn thành công vi c c a d án. Quy n qu n lý b t ngu n t v trí chính th c trong ÿ i d án và trong t ch c. Theo Steven Covey: “ Qu n lý th ng t p trung vào v n ÿ sau cùng: Làm th nào ÿ tôi có th hoàn thành t t nh t m t s công vi c nh t ÿ nh? Còn lãnh ÿ o thì th ng t p trung vào v n ÿ ban ÿ u: Tôi mu n th c hi n nh ng công vi c gì? Công tác qu n lý t ra hi u qu trên nh ng n c thang ÿi ÿ n thành công, còn k n ng lãnh ÿ o s xác ÿ nh xem chi c thang ÿó có ÿ c ÿ t ÿúng t ng hay không?” ( Covey 1999, 101). Ví d : Sau khi d án ÿ c hoàn thành, m t d án do Khoa và d án còn l i do D n lãnh ÿ o, ng i ta yêu c u các thành viên ÿã t ng tham gia c hai d án ÿánh giá v hai v giám ÿ c này. Ý ki n chung cho th y Khoa luôn th hi n ÿ c k n ng lãnh ÿ o c a mình. Anh n m r t rõ các m c tiêu chi n l c c a t p th d án, và khi n cho toàn ÿ i d án ý th c ÿ c vai trò c a h trong d án nh h ng ÿ n m c tiêu chung c a t ch c nh th nào? ng th i anh còn giao thi p r t t t v i nhà tài tr d án. Tuy nhiên, n ng l c qu n lý c a anh thì không ÿ c t t b ng D n. Anh th ng hay ch m tr trong vi c hoàn thành t t c các công vi c ÿã h a, ÿ t tr c quá nhi u th i gian và th ng không theo dõi l ch trình và ngân sách c a d án. Ng c l i, D n thì r t ÿi m t nh và thích phong cách lãnh ÿ o d a trên s ÿ ng thu n. C ÿ i d án không bi t ch c ch n là d án c a cô nh h ng t i m c tiêu chung c a t ch c nh th nào? Th nh ng, D n là m t nhà qu n lý tài tình, luôn t ch c các cu c h p ÿúng lúc, luôn theo dõi l ch trình và ngân sách c a d án, gi i quy t các xung ÿ t trong ÿ i d án m t cách nhanh chóng. c) Các chi ti t xây d ng ÿ i d án Tiêu chí xây d ng ÿ i d án là k thu t nh m tác ÿ ng ÿ n các cá nhân khác nhau t nhi u b ph n ch c n ng v i các m c tiêu, nhu c u và mong mu n riêng. L p lên m t ÿ i d án ÿoàn k t, làm vi c h ng say vì l i ích c a d án. Ví d : Môt Giám ÿ c d án CNTT ÿã xác ÿ nh và ch n ra ÿ c các thành viên cho m t d án kéo dài 6 tháng, nh ng anh ta l i r t lo l ng v các v n ÿ ti m n trong vi c trao ÿ i thông tin gi a nhi u thành viên trong d án. H n n a, anh ta c ng không t tin r ng mình có th t ch c các ho t ÿ ng xây d ng ÿ i d án c n thi t ÿ d án kh i ÿ u m t cách t t ÿ p. Vì ÿã phân b chi phí trong ngân sách dành cho các ho t ÿ ng xây d ng ÿ i d án, anh ta ÿã dùng s ti n này ÿ nh s tr giúp c a c v n bên ngoài. Ng i c v n ÿã th c hi n các bài ki m tra v tính cách và t ch c m t lo t các bu i trao ÿ i, sinh ho t d án ngoài gi . Các bu i sinh ho t ti p theo sau ÿó ÿ c t ch c m i tháng m t l n trong su t quá trình d án. Thành viên ÿ i d án h ng ng r t tích c c các ho t ÿ ng do ng i c v n này ÿ a ra vì h c m th y mình không b gi u di m m t ÿi u gì c , và h hi u r t rõ vai trò c a mình trong ÿ i. Không nh ng th , h ÿánh giá r t cao các k n ng giao ti p v a h c ÿ c. d) H u c n cho ÿ i d án Công tác cung ng cho ÿ i d án chính là vi c cung c p ÿ dùng, trang thi t b c n thi t cho ÿ i d án hoàn thành nhi m v . Bao g m: - Các ÿ dùng c n thi t cho d án và các k t qu bàn giao c a d án 126
 9. - Trang thi t b cho ÿ i d án ch y u là các trang thi t b v n phòng bao g m không gian làm vi c, bàn, ÿi n tho i, máy vi tính, máy ch , ph n m m và ÿi n - Thi t b liên l c cho các thành viên không làm vi c m t n i c ÿ nh - Thi t b ph n m m và ph n c ng ÿ thi t l p môi tr ng ki m th - Nh ng trang thi t b c n thi t ÿ ph c v chuy n công tác, bao g m c vi c di chuy n, thuê phòng và các kho n khác. Ví d : Khi xem ngôi nhà mà mình ÿang xây, b n c m th y r t th a mãn v i s ti n ÿã b ra ÿ ch th u xây d ng chu n b h u c n xây nhà. V t li u l p nhà ÿ c giao cho m t tu n tr c th ì gian d tính l p nhà. Do có v n ÿ v ch t l ng t phía nhà cung c p ván g ban ÿ u, nên ÿ n hàng ch a ÿ c th c hi n. Tuy nhiên, ch th u ÿã tìm ÿ c m t ngu n t ng t v i giá c th p h n. Các nhà th u nh ÿã c nhân viên c a h cùng v i các d ng c c n thi t ÿ hoàn thành công vi c. e) Xây d ng và h tr ÿ i d án. Ho t ÿ ng xây d ng ÿ i d án giúp ÿ i tr thành m t t p th ÿoàn k t, v ng m nh và làm vi c n ng su t. t ch c các ho t ÿ ng xây d ng ÿ i d án, hãy làm theo nh ng b c sau. - Truy n ÿ t rõ ràng m c tiêu, m c ÿích và tiêu chí c a d án - L p k ho ch truy n thông trong n i b ÿ i d án, nh m ÿáp ng nhu c u trao ÿ i thông tin c a t ng thành viên trong ÿ i, c ng nh t o ra m t c ch thu hút ý ki n ph n h i. - L p k ho ch phát tri n ÿ i d án, nh m gi i quy t các v ng m c và các thi u sót v k n ng, ÿ ng th i nâng cao các k n ng s n có theo m c ÿích c a ÿ i và c a d án. - Th c hi n ho t ÿ ng xây d ng ÿ i d án. Các tiêu chí bao g m: o S d ng k n ng lãnh ÿ o ÿ truy n ÿ t rõ ràng các m c tiêu, m c ÿích, và tiêu chí c a d án. o Nh n bi t các nhu c u c a t ng cá nhân thành viên d án ÿ xác ÿ nh ÿ c nhu c u trao ÿ i gi a các thành viên v i nhau o S d ng các k thu t qu n lý nh t ch c ho t ÿ ng xây d ng ÿ i d án, y quy n và qu n lý các xung ÿ t. o Tìm hi u và áp d ng các ch d n ÿ ÿ a ra ÿ c nh ng ph n h i hi u qu cho các thành viên. o L p k ho ch phát tri n ÿ i d án, nh m gi i quy t các thi u sót v phát hi n k n ng, nâng cao các k n ng c n thi t cho d án c ng nh làm vi c theo nhóm. - Th c hi n k ho ch nâng cao n ng su t làm vi c c a các thành viên b sung không có các k n ng ti n ÿ - Th c hi n k ho ch cung ng cho ÿ i nh m ÿáp ng nhu c u v nguyên v t li u và trang thi t b c n thi t: o Giám ÿ c d án có trách nhi m ÿ m b o các nhu c u thi t y u v thi t b ph c v công vi c d án c a t ng thành viên. xác ÿ nh ÿ c nh ng yêu c u ÿó c n ph i phân tích k càng v các yêu c u k thu t. Giám ÿ c d án ph i luôn ch ÿ ng qu n lý vi c mua s m các nguyên v t li u và trang thi t b , c ng nh ÿ m b o r ng các nhu c u này ph i ÿ c ÿ a vào trong k ho ch và ngân sách c a d án. 127
 10. 3. TRI N KHAI I HÌNH - Giai ÿo n hình thành – các thành viên ÿ i d án làm quen v i nhau và th ng nh t m t s quy t c chung cho ÿ i - Giai ÿo n n y sinh mâu thu n – không ki m soát ÿ c xung ÿ t gi a các thành viên d án. - Giai ÿo n hòa gi i – T p trung vào các v n ÿ v quy trình và n ng su t làm vi c - Giai ÿo n th c hi n – i d án làm vi c v i n ng xu t cao nh t - M t vài kinh nghi m phát tri n ÿ i d án Các ho t ÿ ng phát tri n ÿ i d án là m t y u t t t y u khi ti n hành d án. Ch ÿ này ÿ a ra các ph ng pháp ÿ phát tri n ÿ i d án m t cách hi u qu . Là Giám ÿ c d án CNTT, b n ph i ÿ i m t v i thách th c v phía nhân s . i d án có th ÿ c hình thành t m t nhóm ng i có n ng l c và ÿ c x p l ch trình khá dày ÿ c. Nh ng ng i này th ng coi tr ng ki n th c k thu t h n là v trí. Nhi m v c a Giám ÿ c d án chính là t p h p nh ng con ng i khác nhau này thành m t ÿ i, ÿây không ph i là m t nhi m v d dàng th c hi n. Hi u qu làm vi c c a ÿ i d án chính là trách nhi m mà Giám ÿ c d án ph i gánh vác. Ch ÿ này s giúp xác ÿ nh các v n ÿ ÿ nh h ng ÿ n hi u qu làm vi c c a ÿ i d án. Các giai ÿo n phát tri n ÿ i d án M i ng i không ph i sinh ra ÿã là m t cá nhân có ÿ y ÿ các kh n ng. H ph i tr i qua các giai ÿo n phát tri n và h c t p c n thi t cho ÿ n khi tr ng thành. T ng t nh v y, ÿ i d án c ng ph i tr i qua các giai ÿo n phát tri n nh t ÿ nh. Hi u ÿ c v n ÿ ÿó, c ng nh bi t các ch tiêu cho t ng giai ÿo n phát tri n. Giám ÿ c d án s ch ÿ ng giúp ÿ ÿ i d án ph nÿ uÿ t n ng su t làm vi c cao nh t có th . B ng 7-4 ch ra các giai ÿo n phát tri n ÿ i d án. B ng 7-4: Các giai ÿo n phát tri n ÿ i d án Giai ÿo n c ÿi m Hình thành Thành viên ÿ i d án làm quen v i nhau, th o ra các quy t c và s h p tác gi a các thành viên. Mâu thu n N y sinh các xung ÿ t gi a các thành viên ÿ i d án v các v n ÿ tranh lu n. Hòa gi i Các v n ÿ gi a các thành viên ÿ i d án ÿ c gi i quy t, t p trung vào các v n ÿ v quy trình và n ng xu t lao ÿ ng. Th c hi n i d án làm vi c v i n ng xu t cao nh t. a) Giai ÿo n hình thành Trong giai ÿo n Hình thành, các thành viên ÿ i d án th ng phân vân không bi t tham gia ÿ i d án có ph i là quy t ÿ nh sáng su t không? H ÿ a ra nh ng ÿánh giá ban ÿ u v k n ng và ch t l ng làm vi c c a các thành viên cùng làm trong ÿ i, và h c ng lo l ng xem các thành viên còn l i trong ÿ i ÿánh giá v h nh th nào?. Khi m t d án ÿang ÿ c hình thành thì các cu c trao ÿ i th ng mang tính ch t l ch s và không có gì bó bu c, vì các thành viên v n ng n 128
 11. ng i th hi n nhi u quan ÿi m cá nhân. Nh ng bu i h p d án trong giai ÿo n này th ng khá l n x n, vì các thành viên ÿang c g ng tìm hi u nhi m v c a nh ng ng i khác trong d án. M t ÿi u l u ý r ng các ho t ÿ ng phát tri n ÿ i d án ÿ c ÿ a ra ÿ các thành viên trong ÿ i cùng nhau th c hi n, ch không ph i là s áp ÿ t c a c p trên cho ÿ i. Có th t ch c các ho t ÿ ng này theo t ng nhóm nh , ho c theo ph m vi toàn ÿ i. M c ÿích chính là nh m giúp các thành viên ÿ i d án d n c m th y tho i mái khi làm vi c và trao ÿ i v i m i ng i trong ÿ i. Ví d : Hình thành ÿ i d án Phong ÿã hoàn t t vi c tuy n ch n các thành viên d án, và ÿang suy ngh tìm cách nào ÿ ÿ i d án có th b t ÿ u m t cách t t ÿ p. Anh ÿã b t ÿ u b ng m t bu i h p d án, trình bày v t ng quan c a d án và t m quan tr ng c a nó ÿ i v i t ch c. M i thành viên d án ÿ u ÿ c phát tài li u v v n ÿ ÿ c trình bày. Phong ÿã ti p t c bu i h p b ng cu c trao ÿ i v m ng l i. M i thành viên ÿ i d án t gi i thi u v mình và k m t câu chuy n không liên quan ÿ n công vi c, ÿ ng th i ÿóng góp ý ki n v v n ÿ chuyên môn ÿ c nêu ra. Bu i h p hôm ÿó ÿã giúp phá v m i kho ng cách gi a các thành viên trong ÿ i d án. Sau ÿó, Phong lên k ho ch cho các bu i h p ti p theo ÿ hoàn thành ho t ÿ ng l p k ho ch cho ÿ i d án. b) Giai ÿo n n y sinh mâu thu n Trong giai ÿo n mâu thu n, các thành viên d án th ng r t b o th và vì th n y sinh nhi u mâu thu n. S khác nhau v tính cách b t ÿ u b c l , h qu c a các cu c xung ÿ t là các thành viên mu n làm công vi c d án, ho c ÿ a ra quy t ÿ nh theo cách riêng c a mình. Trong giai ÿo n này, Giám ÿ c d án c n ph i s d ng các k n ng ÿ gi i quy t xung ÿ t và k n ng y thác ÿ giúp ÿ i d án gi i quy t ÿ c v n ÿ . Ví d : Mâu thu n n y sinh trong ÿ i d án: Hi u và C ng ÿ u là k s Web ÿ y kinh nghi m, hi n ÿang làm vi c cho m t d án v m ng n i b . Hi u thì nh t m c r ng nên cài các Applet vào máy tr m, còn Toàn thì qu quy t nên cài vào máy ch . Cu i cùng Giám ÿ c d án – Phong ph i nh y vào và m cu c h p gi a Hi u, C ng và DBA c a d án ÿ cùng nh t trí ti n hành theo cách t t nh t. c) Giai ÿo n hòa gi i giai ÿo n Hòa gi i, ÿ i d án b t ÿ u làm vi c m t cách n ng su t mà không ph i lo l ng gì v quan ÿi m cá nhân ho c các v n ÿ tranh cãi. Khi xung ÿ t v n còn x y ra thì ng i ta ch t p trung vào các v n ÿ liên quan ÿ n quy trình h n là liên quan ÿ n cá nhân. i d án b t ÿ u ho t ÿ ng trên c s tin t ng và trông c y l n nhau. Trong giai ÿo n hòa gi i, Giám ÿ c d án ph i thêm vào các tiêu chí b ng cách t p trung vào các v n ÿ v hi u qu làm vi c c a d án. Ch ng h n nh Giám ÿ c d án ph i: - T p trung nâng cao n ng su t c a ÿ i nh m ÿ t ÿ c m c tiêu c a d án. - N u ÿ i d án m c ph i nh ng v n ÿ c b n thì hãy l p các nhóm ch c n ng ÿ gi i quy t v n ÿ . - Xóa b t t c nh ng rào c n gây t n h i ÿ n hi u qu làm vi c c a ÿ i. - T o c h i ÿ ban qu n lý, khách hàng, c ng nh các ÿ i khác ghi nh n hi u qu làm vi c c a i d án. Ví d : Hòa gi i các xung ÿ t trong ÿ i d án. i d án v a làm vi c ÿ c hai tháng trong k ho ch 6 tháng ÿ nâng c p h ÿi u hành c a máy tr m, nh ng l i n y sinh m t s v n ÿ v c u hình gi a h ÿi u hành và các ng d ng 129
 12. doanh nghi p. Giám ÿ c d án ÿã c m t nhóm t p trung gi i quy t v n ÿ c u hình, và h ÿã d n gi i quy t ÿ c v n ÿ . Ti n ÿ c a d án h i ch m so v i l ch trình, và ÿ i d án r t m t m i vì nh ng gi làm vi c dài và c ng th ng. Bi t ÿ c r ng nhà tài tr r t thông c m v i nh ng n l c c a ÿ i, Giám ÿ c d án ÿã t ch c m t bu i n tr a cho ÿ i c ng v i nhà tài tr d án, v i m c ÿích ghi nh n nh ng n l c c a ÿ i và t o lòng nhi t huy t m i cho d án. d) Giai ÿo n th c hi n Trong giai ÿo n Th c hi n, ÿ i d án s làm vi c v i n ng su t cao nh t. Vi c c ng tác và trao ÿ i tr nên d dàng, các xung ÿ t ÿ c gi i quy t. Các thành viên trong ÿ i c m th y tho i mái khi trình bày ÿ c các v n ÿ , tin t ng vào ÿ ng ÿ i ÿ tìm ra gi i pháp t t nh t cho toàn ÿ i d án. Vai trò Giám ÿ c d án trong giai ÿo n th c hi n là ph i công nh n hi u qu làm vi c c a ÿ i, nh ng l i ÿ ng ngoài nh th ÿ i d án t gi i quy t v n ÿ này. Ví d : Giai ÿo n th c hi n ÿ i d án. Ti n ÿ c a ÿ i d án ÿang ch m so v i l ch trình, ÿi u này ÿòi h i các thành viên trong ÿ i ph i làm vi c ngoài gi . M c dù là ng i luôn h t mình vì d án, Nguyên v n ph i lo cho con nh , nên vi c làm ngoài gi ÿ i v i anh ta qu th t là r t v t v . Thay vì g p Giám ÿ c d án ÿ trình bày v n ÿ ÿó, Nguyên ÿã t thu x p v i m t thành viên khác trong ÿ i là Hi n. Nguyên s làm nh ng công vi c mà Hi n v n d r t ghét, và ng c l i cô s làm thêm gi ÿ gi i quy t công vi c c a Nguyên. ây là m t ví d khá hay trong giai ÿo n th c hi n, vì ÿ i d án ÿã th hi n ÿ c s c ng hi n vì m c tiêu c a d án, và t gi i quy t các v n ÿ m t cách êm th m mà không h có xung ÿ t gì. e) M t vài kinh nghi m phát tri n ÿ i d án Hãy ch ÿ ng giúp ÿ ÿ i d án ÿ t ÿ c n ng su t làm vi c cao nh t b ng các b c sau: - Trong su t quá trình hình thành, t ch c các ho t ÿ ng xây d ng ÿ i d án ÿ t o nên m t t p th ÿoàn k t, v ng m nh và ph i ÿ t ra nh ng k v ng cho ÿ i d án. giúp ÿ các thành viên trong giai ÿo n hình thành, ph i t o ÿi u ki n cho ÿ i d án làm quen v i nhau và t o môi tr ng làm vi c tôn tr ng l n nhau. ng th i, giúp ÿ ÿ i th c hi n m t s quy t c c b n ÿ giao ti p v i các thành viên khác trong ÿ i. Cu i cùng, t o cho các thành viên d án có c m giác r ng h là nh ng ng i ÿ c bi t, và h ÿ c ch n làm vi c nh m ph c v m t m c tiêu quan tr ng c th cho t ch c. M t vài chi n l c có th s d ng trong giai ÿo n hình thành ÿ i d án bao g m: o Ch ng trình c a bu i h p kick-off d án ph i dành th i gian ÿ các thành viên gi i thi u v mình. o T o m t cu n s tay ÿ i d án ÿ ghi l i m c tiêu c a ÿ i, các công vi c chính c n ÿ t ÿ c m c tiêu ÿó, và t t c các ràng bu c mà ÿ i ph i tuân theo. o T o m t th m c d án o L p các quy t c chung c a d án v các thành viên c x v i nhau, cách trao ÿ i v th i gian h p, v cách ÿ a ra quy t ÿ nh và cách ÿ a ra v n ÿ . o Ch n tên ho c bi u t ng cho ÿ i d án. o Các d p vui ch i khi b t ÿ u ÿ i d án c ng là c h i ÿ các thành viên tìm hi u k v nhau h n. 130
 13. - Trong giai ÿo n mâu thu n, hãy s d ng các k n ng v gi i quy t xung ÿ t và y thác ÿ làm d u các cu c xung ÿ t gi a các thành viên. N u v n ÿ m c ÿ nghiêm tr ng thì nên tìm s tr giúp c a phòng Nhân s . - Trong giai ÿo n hòa gi i, ph i h ng cho ÿ i t p trung ÿ t ÿ c các m c tiêu c a d án và xóa b các rào c n. Có th tham kh o m t s chi n l c sau: o T p trung nâng cao n ng su t c a ÿ i nh m ÿ t ÿ c m c tiêu c a d án. o N u ÿ i d án m c ph i nh ng v n ÿ c b n thì hãy l p các nhóm nh ÿ i d án ch c n ng ÿ gi i quy t các v n ÿ (nhóm ph n ng nhanh), nhanh chóng ÿ a d án vào tr ng thái ho t ÿ ng n ÿ nh. o Xóa b t t c nh ng rào c n gây t n h i ÿ n hi u qu làm vi c c a ÿ i. o T o c h i ÿ ban qu n lý, khách hàng, c ng nh các ÿ i khác ghi nh n hi u qu làm vi c c a ÿ i d án. - Trong giai ÿo n th c hi n, ph i xây d ng c ch khen th ng k p th i, hi u qu làm vi c c a ÿ i và khuy n khích ÿ i d án ÿ a ra cách gi i quy t cho v n ÿ n y sinh. Tuy nhiên, n u ti n ÿ ÿ i d án b ch m thì ÿây c ng là c h i t t ÿ th thách ÿ i d án v i các m c tiêu nghiêm ng t h n v hi u qu làm vi c. Bài t p 7-2: phát tri n ÿ i d án Th i gian: 30 phút M c ÿích: Xác ÿ nh ph ng h ng ho t ÿ ng ÿ qu n lý hi u qu làm vi c c a ÿ i d án. K ch b n: Các thành viên ÿ i d án Nâng c p H th ng m ng công ty XYZ ÿã ÿ c tuy n ch n, và các thi u xót v k n ng ÿã ÿ c xác ÿ nh. Các thành viên d án ph i ÿi công tác ÿ n các ÿ n v ÿ nâng c p m ng WAN. Giám ÿ c d án – Hoàng l i v n phòng t ng công ty. i tr ng Trung s ÿi cùng trong nhóm b n k s l p ÿ t thi t b m ng LAN/WAN t i các ÿ n v c s . 1. Hãy th o lu n v s khác nhau gi a qu n lý và lãnh ÿ o. Lãnh ÿ o liên quan ÿ n ÿ nh h ng, k v ng và t p th Qu n lý thì l i liên quan ÿ n hi u su t, hi u qu và vi c chuy n ÿ i các ngu n l c 2. Hãy bàn v các thách th c trong vi c qu n lý và lãnh ÿ o mà Hoàng và Trung ph i ÿ im t Hoàng và Trung ph i th o ra m t k ho ch lãnh ÿ o ÿ i d án. Hoàng s giám sát l ch trình và ngân sách d án, nh ng c ng ph i nh Trung ch ra các v n ÿ v hi u qu làm vi c và tinh th n c a cá nhân các thành viên d án trong nh ng chuy n ÿi công tác. Trung s l p m t k ho ch trao ÿ i v i các thành viên còn l i c a ÿ i. 3. Nh ng ph ng pháp nào có th s d ng ÿ xây d ng ÿ i d án v i m t ÿôi hình làm vi c r i rác nhi u n i nh v y? Tìm hi u nhu c u và cá tính c a t ng thành viên. Trao ÿ i các nhu c u ÿó v i các thành viên còn l i. Khi d án b t ÿ u hãy thuê m t chuyên gia bên ngoài ÿ hu n luy n vi c xây d ng ÿ i d án. T ch c nh ng bu i hu n luy n xây d ng ÿ i d án ÿ nh k , d a trên nh ng tr ng ÿi m c a d án. 131
 14. Vi c giao ti p, liên l c s r t khó kh n do yêu c u ph i ÿi công tác th ng xuyên: Vì v y, ph i l p m t k ho ch trao ÿ i, liên l c ÿ tránh cho các thành viên không có c m giác b cô l p. m b o vi c t ch c các s ki n quan tr ng và các giai ÿo n c a d án. 4. B n s gi i quy t v n ÿ thi u hút v k n ng nh th nào? Câu tr l i có th bao g m các ý sau: B ng cách ÿào t o các k s tr v công ngh m ng WAN và nh Trung làm c v n. 5. B n s x lý nh th nào v i m t thành viên mà m i ng i ÿ u ghét vì ng i này r t hay nói và hay phàn nàn, nh ng d ng nh ch a bao gi làm gì ÿ c i thi n v n ÿ ? Giám ÿ c d án ÿóng vai trò ch ÿ ng h n b ng cách ÿ a ra nh ng mong mu n c a công ty và theo dõi hi u qu làm vi c c a nhân viên này. Có th ph i nh s can thi p c a phòng Nhân s . 6. B n s x lý nh th nào v i nh ng thành viên chính th c c a ÿ i nh ng l i không h i t ÿ nh ng k n ng c n thi t cho ÿ i d án? Có th có nhi u câu tr l i khác nhau. Nh ng ít nh t nh ng thành viên này không ÿ c làm các thành viên khác m t t p trung khi làm vi c. 7. N u m t thành viên thu c gia ÿình ch có B ho c M , và m t thành viên khác l i ÿ c thân và không có con; thì có nên ÿ t yêu c u làm vi c ngoài gi c a 2 ng i này gi ng nhau không? Hy v ng ÿ i d án s th c hi n các gi i pháp phù h p nh t v i nhu c u c a t ng cá nhân và s hoàn thành các m c tiêu c a ÿ i. TÓM T T N I DUNG CH NG Trong bài này, b n ÿã ÿ c trang b các ki n th c c b n v vai trò c a ngu n nhân l c và quy trình qu n lý ngu n nhân l c trong d án nh : 1. Xác ÿ nh c c u t ch c - Các d ng t ch c - Ch c n ng t ng ÿ i trong các c u trúc t ch c - Bi u ÿ t ch c - Các ÿ i t ng liên quan 2. T ch c ÿ i d án - Lãnh ÿ o t ch c - Các k n ng c n thi t - Các chi ti t xây d ng ÿ i d án - H u c n cho ÿ i d án - Xây d ng và h tr ÿ i d án 3. Tri n khai ÿ i d án - Giai ÿo n hình thành – các thành viên ÿ i d án làm quen v i nhau và th ng nh t m t s quy t c chung cho ÿ i - Giai ÿo n n y sinh mâu thu n – không ki m soát ÿ c xung ÿ t gi a các thành viên d án. 132
 15. - Giai ÿo n hòa gi i – T p trung vào các v n ÿ v quy trình và n ng su t làm vi c - Giai ÿo n th c hi n – i d án làm vi c v i n ng xu t cao nh t - M t vài kinh nghi m phát tri n ÿ i d án BÀI T P K T THÚC CH NG 1. Trong c u trúc t ch c nào sau ÿây, giám ÿ c d án có quy n l c ít nh t? A. T ch c d án. B. T ch c ma tr n m ng. C. T ch c ma tr n y u. D. T ch c theo ch c n ng. 2. Ai có trách nhi m chu n b báo cáo ÿánh giá sau tri n khai? A. Ng i s d ng. B. Giám ÿ c d án. C. Nhà tài tr . D. K s cao c p. 3. Ph ng pháp hi u qu nh t trong vi c xây d ng ÿ i d án trong t ch c ma tr n là tuân theo: A. K ho ch truy n thông. B. K ho ch qu n lý thay ÿ i ph m vi. C. K ho ch qu n lý ÿ i ng . D. K ho ch phát tri n ÿào t o. 4. Giám ÿ c d án ÿang xây d ng k ho ch cho d án. Giám ÿ c d án ÿã xác ÿ nh các nhi m v và ch ÿ nh ngu n l c thích h p. Công c ÿ c s d ng thông báo r ng m t vài ngu n l c ÿ c phân b xong. B c ti p theo c a giám ÿ c d án s là gì? A. Di chuy n các ngu n l c. B. Yêu c u thêm ngu n l c. C. i u ch nh ngu n l c. D. D th o ngân sách ngoài gi . 5. i u ch nh các nhi m v ÿ c phân b khác nhau trong d án ÿ duy trì kh i l ng ngu n l c phù h p ÿ c g i là: A. T i u hoá ngu n l c. B. Phân chia ngu n l c. C. C c u l i ngu n l c. D. i u ch nh ngu n l c. 6. B n ÿang qu n lý ÿ i k thu t là nh ng ng i lao ÿ ng bán th i gian. Ph n l n nh ng ng i lao ÿ ng này là sinh viên và có nh ng cam k t khác trong su t n m h c. N m ngoái b n ÿã ch m tr trong m t vài d án b i vì b n ÿã s p x p các d án ÿ c hoàn t t trong su t k thi t t nghi p c a sinh viên. Hi n nay b n ÿang b t ÿ u th c hi n m t k ho ch cho các d án s p t i và có th i h n cu i cùng khác trong su t giai ÿo n thi t t nghi p. B n nên làm gì ÿ ng n ch n xung ÿ t này? 133
 16. A. S d ng các ngu n l c khác trong su t giai ÿo n thi t t nghi p. B. S d ng nhi u ngu n l c h n và rút ng n l ch trình d án. C. Thuê thêm sinh viên ÿ tr giúp trong su t giai ÿo n thi t t nghi p. D. S p x p d án ÿ c hoàn t t sau giai ÿo n thi t t nghi p. 7. Nh ng v n ÿ còn t n t i lâu dài ÿã b t ÿ u dính líu và nh h ng t i nhi u ng i, do ÿó t o ra nhi u s ph thu c. Giám ÿ c d án t t nh t nên x lý tình hu ng này nh th nào? A. a nó cho qu n lý c p cao h n. B. Tách v n ÿ thành nh ng v n ÿ nh theo lôgíc. C. t c s l ch trình d án. D. Th c hi n qu n lý r i ro. 8. Trong s t t c các xung ÿ t có th x y ra trong d án thì xung ÿ t nào là b t l i nh t ÿ i v i k t qu và hi u su t c a ÿ i? A. Các xung ÿ t trong h i ÿ ng. B. Nh ng mâu thu n cá nhân. C. Các tho hi p v k thu t. D. Xung ÿ t l ch trình. 9. Giám ÿ c d án công ngh thông tin ÿ c chuy n giao quy ÿ nh d án và tài li u ph m vi phác ho m i khía c nh c a d án m i ÿã ÿ c công ty phê chu n. Giám ÿ c d án công ngh thông tin mang tài li u này t i cu c h p b t ÿ u d án. Trong nh ng l a ch n d i ÿây, hãy ch n ra l a ch n t t nh t xem ai nên nh n tài li u này. A. i d án và các nhà tài tr . B. V n phòng d án và ÿ i d án. C. i d án và khách hàng. D. Các ÿ i t ng liên quan d án và ÿ i d án. 10. L a ch n ÿ i ng thành viên ÿúng (hay sai) có th nh h ng ÿ n tinh th n, th i gian c ng nh ch t l ng. D a vào nh ng trích d n bên d i, ai s là ng i ít kh n ng nh t mà giám ÿ c d án thêm vào ÿ i d án. A. “Hãy b phi u v vi c này”. B. “Ý t ng này không ho t ÿ ng ÿ i v i ÿ i th c nh tranh, v y t i sao chúng ta ngh là nó s ho t ÿ ng ÿây?” C. “Các nghiên c u ÿi m chu n cho th y ÿi u gì?” D. “Ý t ng có th th c hi n ÿ c nh ng chúng ta có th ph i th c hi n m t vài thay ÿ i nh ”. 11. Vai trò c a giám ÿ c ÿ ng l i trong k ho ch d án là gì? A. Cung c p ngu n l c cho d án. B. ngh nh ng thay ÿ i yêu c u. C. Gi i quy t các xung ÿ t trong ÿ i. D. Ki m soát kinh phí d án. 12. Ng i lãnh ÿ o c a ÿ i ÿ c th ng ch c tr thành quy n giám ÿ c d án trong khi giám ÿ c ÿang ngh vi c riêng. M t vài ÿ i ng thành viên khác không ÿ c nói v thay ÿ i t ch c 134
 17. này và không mu n tham gia vào ÿ i n a. Giám ÿ c d án ÿã nói v i các ÿ i ng thành viên này m t vài l n và không gi i quy t ÿ c v n ÿ . Quy n giám ÿ c d án nên làm gì ti p theo? A. Thúc ÿ y v n ÿ trong t ch c. B. Xây d ng ÿ i m i hoàn toàn ÿ hoàn thành d án. C. Thêm nh ng ng i m i vào ÿ i ÿ cân b ng kh i l ng công vi c. D. Làm vi c v i ÿ i ng thành viên còn l i ÿ ÿáp ng các m c tiêu. 13. M c dù nh ng thay ÿ i nh có th ÿ c hút vào trong d án mà không c n ÿi u ch nh ph m vi nh ng t ch c nào sau ÿây nên chú tr ng t i nh ng thay ÿ i quan tr ng ÿ i v i ph m vi? A. Nhà qu n lý h p ÿ ng. B. Ban qu n lý thay ÿ i. C. Giám ÿ c ch t l ng. D. Giám ÿ c ch c n ng. 14. Trong quá trình tri n khai nghi p v ÿi n t , giám ÿ c d án thông báo r ng các ÿ i ng thành viên khác nhau không làm vi c cùng nhau t t. Vì th nên d án ph i ch u s trì hoãn r t lâu. Giám ÿ c d án nên làm gì? A. Xác ÿ nh l i vai trò và trách nhi m c a ÿ i ng thành viên. B. Ng i v i các ÿ i ng thành viên liên quan ÿ th o lu n s nh h ng l n nhau gi a h . C. Thúc ÿ y các ÿ i ng thành viên h p tác. D. Th ng cho các ÿ i ng thành viên làm vi c cùng nhau t t. 15. Giám ÿ c công ngh thông tin g i cho k s m ng trong ÿ i d án ma tr n c a anh ta m t b c th ÿi n t yêu c u anh ta chu n b báo cáo k thu t chi ti t cho theo m t s ch d n ÿ c ÿ a ra trong th ÿi n t . M t tu n sau, giám ÿ c b ph n c a k s m ng ÿ n ch giám ÿ c d án ÿ phàn nàn r ng k s ph i m t 45 gi ÿ chu n b m t b n báo cáo dài 80 trang. Giám ÿ c d án trình bày s qua là anh ta ngh b n báo cáo s ch dài 4 trang. V n ÿ chính có th gây ra xung ÿ t này là gì? A. Thi u chuyên môn v i t cách là k s m ng trong vi c chu n b tài li u k thu t. B. Thi u nh ng ch d n ÿ c xác ÿ nh trong th ÿi n t t o ra công vi c ngoài ph m vi. C. Theo s phân b ngu n l c ÿ i v i k s m ng. D. Lãnh ÿ o b ph n c a k s m ng phân b theo th i gian k s m ng c n ÿ hoàn t t nhi m v ÿã ÿ nh. 16. Ai có trách nhi m chu n b báo cáo ÿánh giá sau tri n khai? A. Ng i s d ng. B. Giám ÿ c d án. C. Nhà tài tr . D. K s cao c p. 17. T i sao giám ÿ c d án c n có m t nhà tài tr ÿi u hành? A. gi ÿ i d án t p trung vào công vi c. B. cung c p s giúp ÿ bí m t v i cam k t và h tr v t ch c. 135
 18. C. ký k t hoàn t t trong các yêu c u ng i dùng. D. ÿàm phán h p ÿ ng v i các nhà cung c p bên ngoài. 18. L a ch n ÿ i ng không ch là ch c n ng tìm ki m nh ng ng i là chuyên gia k thu t hay hành chính. Nhà tài tr d án ch ÿ o m t d án có tính minh b ch cao s mong ÿ i gì m t giám ÿ c d án? A. Phát tri n nhân s ch ch t. B. Lãnh ÿ o các chuyên gia v k thu t. C. Giao thi p v i khách hàng/ nhà tài tr . D. Phân tích các k n ng. 19. Ki m soát ch t l ng là: A. Giám sát các k t qu c a d án c th ÿ xác ÿ nh xem li u chúng có tuân theo các chu n ch t l ng liên quan hay không. B. ánh giá toàn b k t qu d án trên c s ÿ u ÿ n. C. Ho t ÿ ng ÿ t ng tính hi u l c và hi u su t c a d án. D. Xác ÿ nh các chu n ch t l ng nào liên quan t i d án. 20. Ma tr n gán trách nhi m là công c qu n lý d án dùng ÿ : A. B o ÿ m ÿ i ng thành viên hi u ÿ c vai trò c th c a h . B. Xây d ng c u trúc chi ti t công vi c d a vào ngu n l c s n có. C. Xác l p tính giá tr c a các thành viên d án ÿ th c hi n công vi c trong d án. D. Mô t c u trúc t ch c c a d án. 136
nguon tai.lieu . vn