Xem mẫu

 1. CH NG 6. CH T L NG D ÁN M C ÍCH - Hi u ÿ c t m quan tr ng c a vi c qu n lý ch t l ng d án - Hi u ÿ c các qui trình qu n lý ch t l ng - N mb tÿ c m t s k thu t ki m soát ch t l ng GI I THI U CHUNG Trong các ch ÿ tr c, chúng ta ÿã ÿ c p ÿ n nh h ng c a l ch trình và ngân sách lên các d án CNTT. Ch ÿ này s t p trung vào các thách th c riêng c a vi c qu n lý ch t l ng trong môi tr ng CNTT. Gi s b n hoàn thành m t d án CNTT ÿúng th i h n và ÿúng ngân sách, thành công này không nh chút nào! Tuy nhiên, ngay c khi b n ÿã ÿ t ÿ c thành công này thì chi n th ng s ch là gi d i khi b n nh n ra r ng k t qu chuy n giao c a b n không ÿáp ng ÿ c yêu c u. Ho c có th d án c a b n ÿã chuy n giao m t ng d ng n ÿ nh, m nh m và hi u su t x lý cao t tr c ÿ n gi nh ng doanh nghi p ÿã phá s n trong khi ch ÿ i s n ph m hoàn thành. S cám d c a vi c m vàng m t ng d ng ho c phình to m t m ng l i luôn là m i ÿe d a b t bi n cho các giám ÿ c d án CNTT. ÿi u hành d án hi u qu trong vai trò m t giám ÿ c d án CNTT, b n c n ph i hi u cách th c qu n lý và duy trì ch t l ng trong ÿi u ki n ràng bu c v th i gian, ngân sách và tài nguyên, là nh ng th b n s ph i ÿ i m t trong su t quá trình tri n khai d án. Là m t giám ÿ c CNTT, nhi m v c a b n là ph i bàn giao s n ph m ÿ t yêu c u, tiêu chu n ÿ t ra tr c ÿó. Ch ÿ này s gi i thi u cho b n các k thu t ÿ qu n lý ch t l ng c a d án mà không gây bi n ÿ ng l n v tài nguyên. Trong su t quá trình th c hi n d án, làm cách nào ÿ bi t ÿ c b n ÿang ÿi ÿúng h ng c a m c tiêu ÿ ra? B n không th dùng quá nhi u th i gian và ti n b c, nh ng v n ph i bàn giao s n ph m. Thách th c c a m t Giám ÿ c d án CNTT là ph i th ng xuyên cân b ng gi a ch t l ng v i l ch trình và chi phí. Vi c cân b ng nh th không ph i là m t vi c d th c hi n. Ch ÿ này s gi i thi u các b c ÿ giúp b n duy trì d án n ÿ nh. a) Ch t l ng là gì ? - T ch c qu c t v tiêu chu n hoá (ISO=International Standart Organisation)) xác ÿ nh ch t l ng nh t ng th các chi ti t nh c a m t s n ph m mà nó ph i tho mãn nh ng quy ÿ nh ÿã ÿ c ÿ ra - M t s chuyên gia khác l i ÿ nh ngh a theo nguyên t c c b n : o Yêu c u phù h p: tho mãn các yêu c u ÿòi h i o Ti n l i cho s d ng: ch c ch n r ng m t s n ph m có th ÿ c s d ng ngay t khi có ý ÿ nh s n xu t nó b) Qu n lý ch t l ng b ng qui trình M c dù khó ÿ nh ngh a nh ng ch t l ng s n ph m, d ch v th ng ÿ c hi u là kh n ng ÿáp ng ÿ c ho c v t quá nhu c u và k v ng c a khách hàng/nhà tài tr v i m t m c phí h p lý, trong m t kho ng th i gian cho phép. Do các d án th ng trong b i c nh m t công ty l n 100
 2. h n, nên chính sách ch t l ng c u công ty m th ng là n i kh i ÿ u h p lý khi l p k ho ch ch t l ng c a d án. Ví d , r t nhi u t ch c ÿã áp d ng h th ng ch t l ng tiêu chu n qu c t ISO 9000 ÿ qu n lý ch t l ng. Qu n lý ch t l ng có bao g m m t vài quy trình nh hình d i ÿây: Hình 6-1. Quy trình qu n lý ch t l ng Quy trình qu n lý ch t l ng bao g m các giai ÿo n sau: - L p k ho ch ch t l ng (Quanlity Planning) – Xác ÿ nh các tiêu chu n áp d ng cho d án và cách th c ÿ t ÿ c tiêu chu n ÿó, t p trung vào thi t l p yêu c u khách hàng/ nhà tài tr , thi t k s n ph m và d ch v ÿ ÿáp ng nh ng yêu c u ÿó; thi t l p các m c tiêu ch t l ng, ÿ nh ngh a các quy trình và thi t l p các bi n pháp ki m soát dùng trong giám sát các quy trình. - m b o ch t l ng (Quality Assurance) – Th ng xuyên ÿánh giá m t cách có h th ng ch t l ng t ng th c a d án trong quá trình th c hi n ÿ các c ÿông tin r ng d án s ÿ t ÿ c nh ng tiêu chu n ch t l ng ÿã ÿ ra, c ng nh các tiêu chu n ngành, tiêu chu n qu c gia. m b o ch t l ng là ho t ÿ ng theo h ng phòng ng a. - Ki m soát ch t l ng (Quanlity Control) – ánh giá các k t qu ch t l ng c th d a trên nh ng tiêu chu n ch t l ng và xác ÿ nh cách nâng cao ch t l ng, lo i b nh ng nguyên nhân làm ch t l ng không ÿ m b o, ÿ c th c hi n trong su t qui trình ki m soát d án. Các ph ng pháp giám sát ch t l ng bao g m: - Thanh tra ki m ÿ nh ÿ nh kì - Ki m th xác minh (verification testing) - Ki m tra chéo - H p duy t ch t l ng 101
 3. - Kh o sát nh ng ng i có liên quan ÿ n d án /Nhóm tr ng tâm N I DUNG 1. XÁC NH CH T L NG C A D ÁN - K ho ch qu n lý ch t l ng Trong vài th p k g n ÿây, ÿã có m t phong trào h ng t i nâng cao ch t l ng và thay ÿ i tr ng tâm t thanh tra ki m soát ch t l ng t i ÿ a ÿi m s n xu t (phát hi n v n ÿ ) sang ÿ m b o ch t l ng. Trong ÿó ch t l ng là m t ph n không th thi u c a quá trình thi t k (phòng tránh v n ÿ ). Nhi u t ch c ÿã áp d ng các h th ng qu n lý ch t l ng t ng th (Total Quality Management, vi t t t là TQM), trong ÿó coi ch t l ng là m t quá trình phát tri n liên t c ch không ph i là m t s ki n di n ra m t l n. Nh ng h th ng ch t l ng này không ch ÿ c dùng trong trong quá trình phát tri n s n ph m và d ch v mà còn ÿ c dùng trong các qui trình qu n lý d án. Nh ng ng i ÿóng góp quan tr ng cho thành công c a phong trào ch t l ng này là W.Edwwrds Deming, Joseph M, Juran, Phillip B.Crosby, Genichi Taguchi. K ho ch qu n lý ch t l ng (quality management plan) là m t tài li u d án ÿ nh ra nh ng tiêu chu n ch t l ng áp d ng cho d án và cách th c ÿ t ÿ c nh ng tiêu chu n này. K ho ch qu n lý ch t l ng ÿ c h p nh t trong k ho ch t ng th c a d án. Nó ÿ c xây d ng trong quá trình l p k ho ch ch t l ng và ph i bao g m các k ho ch cho ÿ m b o ch t l ng, ki m soát ch t l ng, nâng cao ch t l ng trong vòng ÿ i c a d án. Nó c ng c n ph i bao g m c ph ng th c trao ÿ i thông tin ÿ c dùng ÿ báo cáo ma tr n hi u qu ho t ÿ ng cho nhà tài tr , ÿ i d án, nh ng ng i có liên quan và nhà cung c p. K ho ch qu n lý ch t l ng theo chi u sâu có vai trò r t quan tr ng ÿ i các d án phát tri n ng d ng. C n ph i duy t và c p nh t k ho ch qu n lý ch t l ng th ng xuyên nh m ÿ m b o k ho ch ph n ánh ÿ c yêu c u c a nh ng ng i liên quan ÿ n d án. xây d ng m t b n k ho ch qu n lý ch t l ng, c n làm theo các b c sau: 1. Ki m duy t các tài li u v yêu c u và h i l i nhà tài tr n u c n, nh m ÿ m b o t t c các yêu c u c a nhà tài tr ÿã ÿ c ÿ nh ngh a rõ ràng. 2. Xác ÿ nh th c ÿo (metric) ch t l ng dùng cho d án, ÿ t ra nh ng tiêu chu n ch t l ng và m c tiêu v hi u qu tuân theo nh ng tiêu chu n và quy t c công nghi p. 3. Thi t l p l ch trình ki m ÿ nh ki m th d a trên nh ng ph thu c và ÿ c ÿi m k thu t c a d án. 4. Thi t l p vai trò và trách nhi m qu n ký ch t l ng, ÿ a các công vi c vào l ch trình d án. 5. i u hòa báo cáo hi u qu ho t ÿ ng và k t qu ki m ÿ nh th c t v i tiêu chu n ch t l ng và m c tiêu v hi u qu ho t ÿ ng. 6. Xây d ng vòng l p cho hành ÿ ng hi u ch nh trong vi c x lý bi n ÿ ng ch t l ng. 7. Xây d ng các ph ng pháp gi i quy t b t ÿ ng gi a các thành viên trong ÿ i v s phù h p c a các k t qu chuy n giao. 102
 4. 8. L p k ho ch báo cáo hi u qu ho t ÿ ng b ng cách xác ÿ nh c ch ph n h i cho nhà tài tr , ng i có liên quan ÿ n d án, và các nhà cung c p v tiêu chu n ch t l ng và m c tiêu hi u qu công vi c. 9. B o ÿ m k ho ch tuân th yêu c u c a nhà tài tr và ÿ nh ngh a ÿ c các tiêu chí, bao g m ki m th ch p nh n cho vi c ký k t hoàn t t c a nhà tài tr khi d án k t thúc. Bài t p 6-1: Xây d ng k ho ch qu n lý ch t l ng. Th i gian: 15 phút M c tiêu: Xây d ng m t b n k ho ch qu n lý ch t l ng. K ch b n: B n có trách nhi m l p m t b n k ho ch qu n ký ch t l ng cho d án ng d ng ch m sóc Khách hàng ÿ c phát tri n n i b cho Công ty XYZ. 1. B n s s d ng metric ch t l ng nào cho d án này? Các metric có th dùng cho d án này là: x Tính kh d ng c a giao di n x Tính toàn v n c a d li u x Tính n ÿ nh c a ng d ng 2. B n s dùng nh ng lo i ki m th nào? Các lo i ki m th có th dùng x Ki m th ch c n ng ÿ nh k nh m ÿ m b o ch c n ng tuân th ÿúng yêu c u. x L p trình viên có kinh nghi m ki m tra code ÿ t xu t xem có tuân th ÿúng chu n không. x Ki m tra tính toàn v n d li u c a ng d ng trên m t t p h p d li u m u. 3. Làm th nào ÿ giám sát ÿ c ch t l ng trên c s liên t c? Thi t l p l ch trình ki m ÿ nh/ki m th d a trên các ph thu c và ÿ c ÿi m k thu t c a d án; i u hòa báo cáo hi u qu ho t ÿ ng và nh ng k t qu ki m ÿ nh th c t v i các tiêu chu n ch t l ng và các m c tiêu hi u qu ho t ÿ ng. 4. L p k ho ch báo cáo hi u qu ho t ÿ ng b ng cách xác ÿ nh các c ch ph n h i trong b ng sau: Nhóm C ch ph n h i H p hàng tu n, thông báo nhanh ÿ n ÿ i d án nh ng bi n i d án ÿ ng quan tr ng Nhà tài tr Báo cáo th c hi n hàng tháng Nh ng ÿ i t ng chính liên quan ÿ n d án m i l nh v c Nh ng ng i liên ch c n ng c n có ng i ÿ i di n trong ÿ i ki m th và có m t quan ÿ n d án trong các cu c h p Nhà cung c p Không ng d ng ÿ c trong d án này Nh ng d án có liên quan ÿ n nhi u h n m t t ch c có th bu c ng i giám ÿ c d án ph i t o ra m t chính sách th a hi p khi có 2 chính sách ch t l ng ÿ i l p. 103
 5. Qu n lý ch t l ng là m t l nh v c ÿ c bi t ph c t p trong qu n lý d án, có th s d ng các v t li u thu c v th giác cho các m c ÿích phân tích, tính toán, quy t ÿ nh, làm tài li u và trao ÿ i thông tin. Tích h p ÿ c nh ng y u t này vào m t b n k ho ch qu n lý ch t l ng s giúp nh ng ng i liên quan ÿ n d án hi u ÿ c và ÿ a ra quy t ÿ nh có liên quan ÿ n các v n ÿ v ch t l ng. 2. M B O CH T L NG - Bi n ÿ ng v ch t l ng - T m quan tr ng c a bi n ÿ ng - Phân tích nguyên nhân sâu xa - Th t c qu n lý ch t l ng d án - Ki m ÿ nh ch t l ng - K ho ch ki m th m b o ch t l ng (Quality Assurance) là ho t ÿ ng th ng xuyên ÿánh giá m t cách có h th ng ch t l ng t ng th c a d án trong quá trình th c hi n ÿ các c ÿông tin r ng d án s ÿ t ÿ c nh ng tiêu chu n ch t l ng ÿã ÿ ra c ng nh các tiêu chu n ngành, tiêu chu n qu c gia. m b o ch t l ng là ho t ÿ ng theo h ng phòng ng a. a) Bi n ÿ ng v ch t l ng Nh ÿã ÿ c th o lu n các ch ÿ tr c, nhi u t ch c ÿã áp d ng H th ng Qu n lý Ch t l ng t ng th (TQM) theo mô hình Phát tri n Quy trình liên t c. Giám ÿ c d án là ng i ch u trách nhi m cu i cùng trong khâu qu n lý ch t l ng; tuy nhiên, vi c ÿánh giá ch t l ng l i là trách nhi m c a b ph n b o ÿ m ch t l ng. 104
 6. Hình 6-2. Chu trình qu n lý ch t l ng phát tri n liên t c Theo nh hình 6-2, quy trình ch t l ng b t ÿ u t giai ÿo n lên k ho ch, khi ÿó t ch c quy t ÿ nh s làm gì và làm b ng cách nào. Giai ÿo n này ÿ c th c hi n khi tri n khai k ho ch d án và k ho ch qu n lý ch t l ng. Nó bao g m các b c xác ÿ nh yêu c u, các ng ng ch t l ng, các r i ro; ki m ÿ nh và ki m tra các ti n trình ÿ ÿ m b o ch t l ng. Trong giai ÿo n th c hi n, k ho ch ÿ c th c hi n. Và trong giai ÿo n ki m tra c a quy trình này, ti n hành ki m tra ch t l ng d a trên các ti n trình ki m ÿ nh và ki m ch ng ÿ xác ÿ nh xem có v t quá các ng ng gi i h n v ch t l ng hay không. Trong giai ÿo n hi u ch nh, n u các ng ng ki m tra ch t l ng b v t quá, thì s th c hi n hành ÿ ng hi u ch nh và l p l i quá trình ki m tra. Sau khi ki m tra, n u bi n ÿ ng ÿó không ÿ c hi u ch nh h p lý thì s l p ÿi l p l i các hành ÿ ng hi u ch nh cho ÿ n khi nó ÿ c hi u ch nh th a mãn v i yêu c u. Sau ÿó, chuy n sang giai ÿo n l p k ho ch ti p theo. i u c t y u c a vi c phát tri n quy trình liên l c là t p trung phát tri n ch t l ng c a quá trình lên k ho ch, thi t k và hi u ch nh các thi u sót trong thi t k , nh m nâng cao ch t l ng c a thi t k , t o ra 105
 7. quá trình phát tri n liên t c và gi m thi u ÿ c các bi n ÿ i ÿ c phát hi n ÿ c trong giai ÿo n ki m tra. M t s bi n ÿ ng có th phát hi n b ng quá trình ki m ÿ nh, nh ng nhi u lo i bi n ÿ ng khác thì ph i qua m t quá trình ki m tra nghiêm ng t. b) T m quan tr ng c a bi n ÿ ng T m quan tr ng là m c ÿ quan tr ng ÿ c ÿ t cho các bi n ÿ ng ÿ xác ÿ nh ÿ c các hành ÿ ng hi u ch nh c n thi t mà Giám ÿ c d án ph i th c hi n. Qu n lý d án không ph i là m t môn khoa h c chính xác, và các d án ÿ u có ràng bu c v ngu n l c. Giám ÿ c d án ph i xác ÿ nh t m quan tr ng c a các bi n ÿ ng vì nó liên quan ÿ n t ng th d án và ÿi m cân b ng trong tam giác thép (iron triangle balance). Giám ÿ c d án ph i xác ÿ nh các ng ng gi i h n mà nhà tài tr d án ÿ t ra cho các bi n ÿ ng trong ph m vi d án, c ng nh trong b i c nh c a t ch c; và s d ng ngu n l c h p lý. Ví d : Bi n ÿ ng chi phí Gi s trong m t d án tr giá 5 tri u ÿô la, bi n ÿ ng chi phí là 5.000 ÿô la, t m quan tr ng c a bi n ÿ ng s r t th p. Nh ng v i bi n ÿ ng chi phí là 5.000 ÿô la trong m t d án tr giá 50.000 ÿô la, t m quan tr ng s cao h n nhi u. Ví d : Bi n ÿ ng l ch trình M t Giám ÿ c d án qu n lý cùng lúc 10 d án và ÿang thi u nhân viên. Trong ÿó, b y d án ÿang th c hi n ÿúng l ch trình. Ba d án còn l i có Hi u su t l ch trình l n l t là 0.98, 0.96 và 0.975. M c dù bi n ÿ ng l ch trình c a d án th hai và th ba là cao h n, nh ng v n còn th p và có kh n ng theo k p l ch trình. D án có Hi u su t l ch trình (SPI) b ng 0.98 là m t d án th c hi n nhi m v tr ng y u và ÿ c th c hi n theo quy trình; do ÿó giám ÿ c d án ph i t m th i chuy n các thành viên t các d án khác sang ÿ hi u ch nh bi n ÿ ng c a d án này. c) Phân tích nguyên nhân sâu xa Phân tích nguyên nhân sâu xa là k thu t xác ÿ nh nguyên nhân chính xác c a v n ÿ , và khi lo i b ÿ c nguyên nhân ÿó thì v n ÿ s không x y ra l n n a. Ví d : M t ng d ng tùy bi n ÿ c phát tri n ÿ dùng cho b ph n bán hàng và m t thi t b này giúp h in hóa ÿ n t i các ÿi m giao d ch v i khách hàng. Ch ng trình này th nh tho ng l i tính sai thu mua hàng trên hóa ÿ n. M c dù lúc ÿ u, ng i ta cho r ng ÿo n mã ÿ tính toán thu có v n ÿ ; nh ng sau hàng gi s a l i, ng i ta xác ÿ nh ÿ c nguyên nhân sâu xa là do m t s s n ph m trong ph n d li u không ÿ c x p lo i khi n cho t l b sai. d) Th t c qu n lý ch t l ng d án Qu n lý ch t l ng d án ÿ c th c hi n theo các b c sau: 1. Ti n hành ki m ÿ nh các gói công vi c ÿã hoàn thành c ng nh ÿang th c hi n ÿ ÿ m b o ÿúng v i k ho ch ch t l ng d án. 2. Ti n hành ki m ÿ nh ch t l ng các gói công vi c là các ÿi m ph thu c trên ÿ ng t i h n. 3. Ti n hành ki m ÿ nh vi c qu n lý phiên b n và quy trình qu n lý c u hình nh m ÿ m b o r ng t t c các thành viên ÿang s d ng cùng m t phiên b n. m b o r ng c u 106
 8. hình ban ÿ u ÿã ÿ c ghi l i và các thay ÿ i v c u hình ph i ÿ c phê duy t và ghi chép l i. C n ph i ki m tra c u hình ÿ ÿ m b o phù h p v i yêu c u c a khách hàng. 4. Phân tích bi n ÿ ng v ch t l ng ÿ xác ÿ nh nguyên nhân sâu xa c a v n ÿ . N u m t v n ÿ l p ÿi l p l i nhi u l n, ngh a là b n ÿang ÿ i phó v i các tri u ch ng x y ra ch không ph i là gi i quy t t n g c v n ÿ . Tr c khi th c hi n hành ÿ ng hi u ch nh, c n ph i xác ÿ nh nguyên nhân sâu xa c a v n ÿ . 5. Phân tích t m quan tr ng c a b t k m t bi n ÿ ng nào. M c ÿ ch p nh n các r i ro c a nhà tài tr ÿã ÿ c xác ÿ nh trong quá trình l p k ho ch, và Giám ÿ c d án ph i d a vào ÿó ÿ qu n lý d án. T p trung quá nhi u vào m t bi n ÿ ng không quan tr ng chính là s lãng phí ngu n l c chung. Ng c l i, v i các bi n ÿ ng quan tr ng, n u không ph n ng nhanh thì có th mang l i k t qu r t t i t cho d án và cho t ch c. 6. Nh n bi t khi nào b ng ký nh n c a khách hàng (sign-off) là quan tr ng cho vi c ch p thu n ch t l ng s n ph m làm ra: - N u yêu c u ph i có ký nh n c a khách hàng, thì ph i ÿ m b o r ng khách hàng ký k t tr c khi b t ÿ u th c hi n d án. - N u giai ÿo n ÿ u không yêu c u ký nh n c a khách hàng, thì hãy ti p t c th c hi n d án, và s th c hi n ký nh n khi k t thúc d án. Ví d : M t ng d ng ÿ c phát tri n ÿ s d ng trên 150 máy tính ÿ bàn. Ng i ta l p ra và th c hi n theo quy trình ki m ÿ nh và ki m tra t p trung vào các gói công vi c trên ÿ ng t i h n, nh m ÿ m b o th a mãn yêu c u c a khách hàng. K t qu ki m tra ban ÿ u cho th y m t sai sót nh trong thi t k ÿã ÿ c hi u ch nh mà không b ch m ti n ÿ . Vi c qu n lý phiên b n ÿã ÿ c th c hi n nh m ÿ m b o r ng ph n m m ÿó ÿã qua khâu thi t k , và toàn ÿ i ÿang làm vi c trên cùng m t phiên b n. Khi ng d ng ÿó ÿã thành công trong l n ch y ki m th cu i cùng, nhà tài tr ÿã phê duy t, và c u hình c p nh t nh t ÿã ÿ c ghi l i tr c khi s n ph m ÿ c ÿ a vào s n xu t. Ng i ta t p trung không ch vào quá trình ki m tra ch t l ng cho ng d ng ÿó, mà còn vào c u hình hi n th hình nh (desktop image). Các phiên b n c a ph n m m và các b n vá l i c a ng d ng, c ng nh c u hình hi n th ÿ c ghi l i ÿ có th tái hi n l i ÿúng hình nh ÿó. Khách hàng ÿã ký nh n v ch t l ng s n ph m tr c khi tung ra s n ph m; vì v y, sau khi ký k t, quá trình áp d ng ÿ c th c hi n. Bài t p 6-2: Qu n lý ch t l ng d án Th i gian: 15 phút M c ÿích: Ki m ch ng các ch d n v qu n lý ch t l ng d án. K ch b n: B n ÿã xác ÿ nh các ch tiêu ÿánh giá ch t l ng d án trong quá trình lên k ho ch cho ng d ng ph c v khách hàng t i Công ty XYZ. Bây gi , b n c n ph i ÿ m b o r ng K ho ch qu n lý ch t l ng ÿang ÿ c duy trì. Các ch tiêu mà b n ÿ a ra liên quan ÿ n các m c ÿ thân thi n v i ng i s d ng c a giao di n, tính toàn v n d li u, và tính n ÿ nh c a ng d ng. Tính toàn v n d li u ph i ÿ c ki m duy t tr c khi ki m tra tính n ÿ nh c a ng d ng. Giám ÿ c ÿi u hành s n xu t ÿã có quy ÿ nh r ng ng d ng ÿó ph i th a mãn các ÿ c ÿi m ch t l ng tr c khi ông ta ký bàn giao s n ph m d án. 107
 9. 1. C n ph i th c hi n các hình th c ki m tra nào ÿ kh ng ÿ nh kh n ng s d ng c a ng d ng? M t nguyên m u th c s ÿ c ki m th b i nhi u ÿ i di n c a b ph n ph c v khách hàng. Vi c th c hi n các cu c ki m th ÿúng lúc s xác ÿ nh ÿ c các yêu c u ch c n ng có ÿ c ÿáp ng hay không. 2. Nh ng quy trình ki m th nào n m trên ÿ ng t i h n? Tính toàn v n d li u ph i ÿ c ki m ÿ nh tr c khi ti n hành ki m tra tính n ÿ nh c a ng d ng. 3. B n s làm cách nào ÿ qu n lý ch t l ng c a vi c ki m soát phiên b n và qu n lý c u hình? m b o r ng t t c các thành viên d án ÿ u s d ng cùng m t phiên b n mã c a ng d ng. Khi chu n b bàn giao ng d ng ÿó, ph i ch c ch n r ng t t c các phiên b n m i nh t ph i ÿ c ghi l i. ây là m t ng d ng s d ng trên máy tính ÿ bàn, vì v y c n ph i ki m th và ghi chép l i t t c các phiên b n h ÿi u hành h tr ng d ng này. 4. B n s ng phó v i các bi n ÿ ng v ch t l ng nh th nào? Xác ÿ nh t m quan tr ng c a bi n ÿ ng. N u bi n ÿ ng có t m quan tr ng, hãy xác ÿ nh nguyên nhân sâu xa c a v n ÿ . ng th i, xác ÿ nh xem Giám ÿ c ÿi u hành s n xu t có ch p nh n s n ph m hay không. 5. Nh ng tr ng h p nào s x y ra n u Giám ÿ c ÿi u hành s n xu t không ch p nh n s n ph m? L ch trình s b kéo dài ÿ làm l i s n ph m và c n thêm c chi phí ÿ th c hi n. N u d án không c i thi n ÿ c thì nó s b th t b i. Công vi c c a các thành viên nòng c t trong ÿ i d án s b lung lay. e) Ki m ÿ nh ch t l ng Ho t ÿ ng ÿ u tiên trong quá trình ÿ m b o ch t l ng là ki m ÿ nh ch t l ng. Ki m ÿ nh ch t l ng là m t cu c ki m tra ÿ c l p do nhân s có ÿ trình ÿ chuyên môn th c hi n nh m ÿ m b o k ho ch ch t l ng ÿ c tuân th nghiêm ng t. Ví d : Ví d tiêu bi u c a vi c trình bày b ng hình nh chính là s ÿ cây, gi ng nh c u trúc chi ti t công vi c WBS, là s phân tách các kho n m c xu ng nh ng m c ÿ chi ti t liên ti p. R t nhi u k ho ch ch t l ng dùng k thu t này ÿ phân tách các ho t ÿ ng ch t l ng c th có th gán metric và trách nhi m. M t s ÿ nh v y t o ÿi u ki n truy n ÿ t các ho t ÿ ng ch t l ng d dàng h n, ÿ ng th i d theo dõi xem công vi c có ÿ c hoàn thành hay không. Khi xây m t ngôi nhà, c n ph i th c hiên ki m ÿ nh ch t l ng trong m i giai ÿoan c a quá trình xây d ng.Theo hình 6-3, m t k ho ch qu n lý ch t l ng s bao g m: Ki m ÿ nh k ho ch xây t ng và b n thi t k chi ti t do m t bên th 3 hoàn toàn ÿ c l p th c hi n nh m ki m tra chi ti t và gi ÿ nh, ki m tra vi c ÿào móng, ki m ÿ nh ch t l ng xi m ng dùng trong ÿ móng, ki m tra các b c t ng tr c khi xây mái, ki m tra các thành ph n ngo i th t tr c khi xây d ng các thành ph n n i th t, ki m tra máy móc và h th ng ÿi n, ki m tra l n cu i tr c khi chuy n cho ng i mua. 108
 10. Hình 6-3. S ÿ cây c a d án xây nhà f) K ho ch ki m th (Testing Plan): Thông th ng áp l c c a vi c ÿ a s n ph m ra th tr ng ho c ÿ a ng d ng vào s d ng làm gi m th i gian c a quá trình test. i u này ÿã d n t i hàng lo t v n ÿ liên quan ÿ n s không hài lòng c a khách hàng và ch t l ng s n ph m th p. Th c t này ÿã t o ra m t s phát tri n quan tr ng trong vi c xây d ng các ph ng pháp ki m th ÿ ng th i làm cho các nhà qu n lý s n sàng ÿ u t th i gian và tài chính vào ch c n ng ki m th và b o ÿ m ch t l ng. Trong cu n sách ‘The Software Conspiracy’ c a mình, Mark Minasi ÿã v ch ra nh ng h u qu r t th c t mà xã h i chúng ta ph i ch u ÿ ng do nh ng ph n m m ho t ÿ ng không n ÿ nh và ch a ÿ c ki m th k gây ra. K ho ch ki m th (Test plan) là m t tài li u mô t ph ng th c ki m th theo cách tr ng h p, tích h p, h th ng và ch p nh n. Có r t nhi u ph ng pháp ki m th . Các ph ng pháp ÿ c s d ng trong các d án CNTT bao g m: - Ki m th biên d ch cho nh ng d án phát tri n – Code ho t ÿ ng hay có l i? - Ki m th ch c n ng – Ph n m m có th c hi n ÿ c ÿúng nh ng ch c n ng yêu c u cho nh ng ng i có liên quan ÿ n d án không? Ng i dùng có s d ng ÿ c không? - Ki m th v n hành, hay còn g i là ki m th h th ng ho c bàn giao (Release to Production, vi t t t là RTP) – Ph n m m có ch y ÿ c trên môi tr ng h th ng hi n t i không? Nó có t ng thích và ho t ÿ ng t ng tác ÿ c v i các ng d ng chính khác không? Ph n m m có ÿáng tin c y và có b o trì ÿ c không? Sau khi l a ch n các ph ng pháp ki m th , c n thi t l p m t môi tr ng ki m th b ng cách xác ÿ nh và mua nh ng tài nguyên c n thi t ÿ hoàn thành quá trình ki m th ÿã ÿ c thi t 109
 11. l p. Giai ÿo n cu i cùng c a quá trình ki m th là giai ÿo n nhà tài tr /khách hàng th c hi n ki m th ch p nh n. Ví d : Mã ngu n c a d án ÿ c biên so n, các thành viên trong ÿ i phát tri n d án b c vào h i tr ng v i thái ÿ r t nghênh ngang nh nh ng phi công lái máy bay chi n ÿ u v a th ng tr n tr v . ng d ng này r t s t d o! Nó ÿ c xây d ng b ng ph ng pháp hay nh t, m i nh t và trên c s h u h t các thành ph n áp d ng công ngh m i nh t. Giao di n ÿ c thi t k t p trung vào tr c giác và r t ÿ p, mô hình d li u m m d o, logic nghi p v ch t ch , và trên h t là ng d ng này hoàn toàn xây d ng trên web. 30 giây sau khi b n b t n p chai sâm panh, chuông ÿi n tho i reo. Giám ÿ c g i ÿ thông báo anh ta ÿã nh n ÿ c 234 cu c g i trong vòng 30 phút g n ÿây vì nh ng v n ÿ v s n ph m c a b n. Nó không t ng thích v i h th ng email. L n sau, b n ph i ÿ m b o th c hi n ki m th v n hành tr c khi bàn giao s n ph m. 3. KI M SOÁT CH T L NG D ÁN - Bi u ÿ - Phân tích Pareto (Pareto Analysis) - Qu n lý c u hình - nh lu t Parkinson Ki m soát ch t l ng là quá trình ÿánh giá các k t qu ch t l ng c th d a trên nh ng tiêu chu n ch t l ng và xác ÿ nh cách nâng cao ch t l ng, lo i b nh ng nguyên nhân làm ch t l ng không ÿ m b o, ÿ c th c hi n trong su t qui trình ki m soát d án. Hi n nay, có r t nhi u công c ÿ c dùng trong ki m soát ch t l ng, bao g m bi u ÿ (histogram), s ÿ phân tán, và r t nhi u lo i bi u ÿ ki m soát khác nhau. Công c th ng dùng nh t là bi u ÿ . a) Bi u ÿ Bi u ÿ là công c qu n lý ch t l ng cho phép s p x p các giá tr ÿã ÿ c ÿo l ng riêng bi t thành m t b d li u theo t n su t th ng kê(s l ng ho c ph n tr m) xu t hi n. Chúng ÿ c dùng ÿ theo dõi r t nhi u y u t ví d nh t n su t th nghi m cho k t qu l i. Bi u ÿ này bi u di n s phân b các giá tr nh m t bi u ÿ thanh (bar chart), bi u ÿ c t (column bar). Chúng d dàng th hi n ph m vi, giá tr trung bình và s bi n ÿ i c a d li u. Bi u ÿ có th ÿ c dùng ÿ : - Di n t s phân b d li u - ành giá ÿ c c d li u thu c tính (qua/không qua) và d li u bi n thiên (ÿo l ng) - Xác ÿ nh m c ÿ bi n ÿ i c a quá trình - Phân tích s ng u nhiên c a s bi n ÿ i Ví d : Trong hình 6-4 là m t ví d v bi u ÿ . Chú ý cách s p x p các ph m vi d li u thành nh ng kho ng khác nhau. 110
 12. Hình 6-4. S p x p các giá tr d i d ng bi u ÿ b) Phân tích Pareto (Pareto Analysis) nh ngh a: L c ÿ Pareto (Pareto diagram) là lo i bi u ÿ ÿ c bi t giúp xác ÿ nh và ÿ t u tiên cho nh ng l nh v c có th x y ra v n ÿ c a d án theo m c ÿ nghiêm tr ng c a chúng. M c ÿ nghiêm tr ng bao g m: - T n su t xu t hi n c a m t v n ÿ - Chi phí cho v n ÿ - M c gi m ch t l ng do v n ÿ gây ra - L ng th i gian b m t do v n ÿ gây ra - M c ÿ r i ro do v n ÿ gây ra (ví d nh s c kh e ho c an toàn) Qui t c Pareto(Pareto Rule): Qui t c Pareto (Pareto Rule), còn ÿ c g i là qui t c 80-20 phát bi u r ng 80% s l i là do 20% các h ng m c gây ra. Phân tích Pareto giúp giám ÿ c d án ÿ ng ÿ u v i nh ng l nh v c hay x y ra v n ÿ này m t cách hi u qu . Qui t c này ÿ c rút ra t kinh nghi m, ngh a là nó không chính xác hoàn toàn nh ng thay vào l i chuy n t i m t th c t r ng m t s l ng l n các l i l i x y ra m t vài h ng m c. Ví d : Theo hình d i, x lý hai nguyên nhân ÿ u tiên s gi i quy t ÿ c 70% các v n ÿ . 111
 13. Hình 6-4. Bi u ÿ Pareto Xây d ng m t bi u ÿ Pareto. Tham chi u th t c: xây d ng m t bi u ÿ Pareto, c n làm theo các b c sau: 1. nh ngh a v n ÿ . 2. Xác ÿ nh các nguyên nhân có th ho c các h ng m c c a nguyên nhân. Nhi u ÿ i d án ÿã ph i v n d ng trí tu ÿ tìm ra nhi u nguyên nhân nh t có th . 3. Xác ÿ nh cách th c b n dùng ÿ ÿ nh l ng cho m i nguyên nhân – chi phí, t n su t xu t hi n, ch t l ng… 4. L p kho ng th i gian ÿ nghiên c u. 5. Thu th p d li u cho m i nguyên nhân. 6. V bi u ÿ thanh bi u di n các nguyên nhân. M i thanh là m t nguyên nhân (ho c h ng m c c a nguyên nhân). Phía bên trái c a bi u ÿ là tr c Y th hi n t ng s l n xu t hi n c a m i nguyên nhân. Phía bên ph i là tr c X, th hi n s ph n tr m theo s c su t xu t hi n c a m i nguyên nhân. Các thanh ÿ c s p x p trên tr c X theo tr t t ph n tr m gi m d n. 7. B t ÿ u t ÿ nh thanh ÿ u tiên, v m t ÿ ng bi u th t n su t l y ti n khi m i nguyên nhân ÿ c thêm vào. ng này cho phép b n d dàng th y ÿ c s c i thi n khi b n x lý 3 nguyên nhân ÿ u tiên. c) Qu n lý c u hình 112
 14. Qu n lý c u hình là m t k thu t ki m soát dùng ÿ ki m tra chính th c và phê duy t các thay ÿ i v c u hình d a vào ÿ c ÿi m c a s n ph m chuy n giao, c ng nh các thi t b ph n c ng, ph n m m ÿ t o ra s n ph m và phiên b n. Nh ng thay ÿ i v c u hình và phiên b n x y ra th ng xuyên trong môi tr ng CNTT, do v y c n ph i ÿ c ki m tra liên t c. M c ÿích chính c a qu n lý c u hình là theo dõi và duy trì tính v n toàn c a vi c ti n hóa các tài s n d án. Trong su t chu trình phát tri n d án, nhi u thành ph m có giá tr ÿ c t o ra. Vi c phát tri n các thành ph m này là k t qu lao ÿ ng r t tích c c, n ng nh c, th hi n m t s ÿ u t nghiêm túc, ÿáng k . Do ÿó, các thành ph m c u thành lên các s n ph m chuy n giao, ho c là chính các s n ph m chuy n giao là nh ng tài s n quan tr ng c n ÿ c b o v và s n sàng tái s d ng. C th , các thành ph m quan tr ng ÿ c ÿ t d i ki m soát c u hình. Khi m t thành ph m xu t hi n, s t n t i nhi u phiên b n, cho nên c n ph i nh n d ng thành ph m, các phiên b n c a nó và c l ch s thay ÿ i c a nó. Các thành ph m ph thu c l n nhau. Nh m t k t qu , m i thay ÿ i gây ra m t hi u ng lan truy n. Khi m t thành ph m b thay ÿ i, các thành ph m ph thu c c n ÿ c xem l i, thay ÿ i ho c làm l i. T ÿó cho th y, phiên b n cu i cùng c a m t thành ph m th ng là t t nh t, ÿáp ng ÿ c yêu c u c a nhà tài tr , khách hàng. Ví d : Các l p trình viên phát tri n m t ng d ng Web t ng tác g p r c r i v i các thành ph n ActiveX cho ÿ n khi h t i ÿ c phiên b n m i nh t c a trình duy t Microsoft Internet Explorer. Sau khi ng d ng ÿó ÿ c tung ra th tr ng, b ph n h tr khách hàng nh n ÿ c hàng lo t các cu c g i mô t hi n t ng nh các l p trình viên ÿó g p ph i. V n ÿ ch các l p trình viên phát tri n ng d ng này ÿã không ÿ a yêu c u s d ng phiên b n m i nh t c a trình duy t Microsoft Internet Explorer vào trong b ng yêu c u v c u hình ÿ l p ÿ t ph n m m. Và khi trình duy t trên máy tính c a khách hàng ÿ c nâng c p lên phiên b n m i nh t, thì không g p ph i v n ÿ ÿó n a. Thi u qu n lý c u hình cho các máy ch trong h th ng m ng là ÿi m chính d n ÿ n th t b i c a các gi i pháp c s h t ng. Qu n lý c u hình bao g m 3 ch c n ng chính, có quan h h u c v i nhau: - Qu n lý c u hình liên quan ÿ n c u trúc s n ph m, t c là liên quan ÿ n h ng m c nh n d ng thành ph m, phiên b n, và s ph thu c gi a các thành ph m c ng nh nh n d ng các c u hình là m t t p nh t quán c a các thành ph m liên quan v i nhau. Nó c ng liên quan ÿ n vi c cung c p các không gian làm vi c cho các cá nhân và các t nhóm sao cho h có th phát tri n không ph i th ng xuyên d m chân lên nhau. - Qu n lý yêu c u thay ÿ i liên quan ÿ n c u trúc quy trình. V n ÿ này ÿã ÿ c trình bày trong ch ng 3 v qu n lý thay ÿ i bao g m xu t phát t yêu c u thay ÿ i, phân tích nh h ng ti m n ng và theo dõi cái gì x y ra v i s thay ÿ i cho ÿ n khi nó hoàn t t. - Tr ng thái và ÿo l ng liên quan ÿ n c u trúc ÿi u khi n d án. C b n, tr ng thái và ÿo l ng liên quan ÿ n trích l c thông tin cho ban qu n lý d án t các ph ng ti n h tr qu n lý c u hình và các ch c n ng qu n lý yêu c u thay ÿ i. Thông tin trích l c d i ÿây là r t có ích cho m i ÿánh giá: o Tr ng thái s n ph m, ti n ÿ , xu h ng và ch t l ng o Cái ÿã hoàn thành, cái còn dang d o Chi phí 113
 15. o Các khu v c có v n ÿ c n chú ý d) nh lu t Parkinson nh lu t Parkinson phát bi u r ng công vi c ÿ c dàn tr i ÿ s d ng h t kho ng th i gian d tính hoàn thành. nh lu t này ÿ c ng d ng vào nhi u l nh v c trong cu c s ng, nh ng nó ÿ c bi t nh y bén trong các ng d ng CNTT v i nhi u nhi m v m i và m t nhi u th i gian m i hoàn thành t t ÿ c. Ví d : C ng là m t thành viên ÿ i d án, và anh ÿ c giao hai tu n l ÿ hoàn thành b ng báo cáo d báo th tr ng. M c dù có kh n ng hoàn thành công vi c ÿó ch trong vài ngày, anh v n dàn tr i công vi c ra trong kho n th i gian hai tu n ÿó ÿ hoàn thành b ng báo cáo. TÓM T T N I DUNG CH NG Trong bài này, b n ÿã ÿ c trang b các ki n th c c b n v ch t l ng d án và quy trình qu n lý ch t l ng: 1. Xác ÿ nh ch t l ng d án - K ho ch qu n lý ch t l ng 2. B o ÿ m ch t l ng - Bi n ÿ ng v ch t l ng - T m quan tr ng c a bi n ÿ ng - Phân tích nguyên nhân sâu xa - Th t c qu n lý ch t l ng d án - Ki m ÿ nh ch t l ng - K ho ch ki m th 3. Ki m soát ch t l ng - Bi u ÿ - Phân tích Pareto (Pareto Analysis) - Qu n lý c u hình - nh lu t Parkinson BÀI T P K T THÚC CH NG 1. Các k ho ch b o ÿ m ch t l ng ph i bao g m: A. Phân tích v ki n trúc h th ng, thi t k và ÿ ng tri n khai cho t ng yêu c u. B. Qu n lý v thay ÿ i trong các yêu c u, ki n trúc, thi t k và mã ngu n. C. Các ho t ÿ ng theo dõi l i, ki m tra ÿ n v , ÿánh giá k thu t, ki m tra tích h p và ki m tra h th ng. D. Quy t ÿ nh m r ng và n i l ng các ph n c a h th ng có th ÿ c s d ng cho các h th ng khác. 2. M t trong các quy trình nào sau ÿây là quan tr ng nh t ÿ ÿáp ng các m c tiêu qu n lý ch t l ng? A. Xem xét k l ng. 114
 16. B. Phân tích xu h ng. C. Ki m ÿ nh ch t l ng. D. L p k ho ch. 3. M t giám ÿ c d án công ngh thông tin ÿ c l a ch n cho d án gói ph n m m v i m t th i h n cu i cùng và các yêu c u ch t l ng c th . Khách hàng nh n m nh m t vài l n xem ch t l ng ph n m m quan tr ng nh th nào và h ÿã gi i h n nhân viên h tr k thu t. Giám ÿ c d án công ngh thông tin nh n th y r ng ch t l ng là vô cùng quan tr ng. Ho t ÿ ng c b n nào c a c c u có th ÿ c tri n khai ÿ ÿ m b o r ng ch t l ng ch c ch n ÿ t ÿ c nh t? A. L p k ho ch thành d án. B. Xây d ng c c u c n th n ÿ ki m tra ch t l ng. C. C g ng ÿ th c hi n công vi c t t nh t có th . D. Ti n hành các ho t ÿ ng xoay quanh ch t l ng. 4. Vi c gi i quy t khuy t ÿi m di n ra khi nào trong vòng ÿ i d án? A. Tr c m i m c quan tr ng. B. Sau cu c ki m th ch p thu n s n ph m di n ra. C. Ngay khi khuy t ÿi m ÿ c tìm ra. D. B t k th i ÿi m nào trong su t vòng ÿ i d án tr c khi chuy n giao nh ÿã ÿ c xác ÿ nh trong k ho ch d án. 5. Hai k t qu có th x y ra ÿ i v i k ho ch d án khi kinh phí b t bu c ÿ c xác l p th p là gì? (Ch n hai ÿáp án) A. D án b hu b . B. L ch trình d án t ng lên. C. L ch trình d án gi m xu ng. D. Tính n ng d án gi m xu ng. E. Ch t l ng d án gi m xu ng. 6. ánh giá ÿi m ki m soát trong k ho ch d án ch ra: A. Báo cáo tr ng thái ÿ n k h n B. Các quy t ÿ nh ÿi hay không ÿi C. Cu c h p ki m soát thay ÿ i D. Ngày tháng cho ng i s d ng ký k t hoàn t t theo k ho ch 7. “Chi phí ch t l ng” là m t khái ni m qu n lý d án bao g m chi phí: A. V t quá yêu c u. B. Thay ÿ i ÿ i v i yêu c u. C. m b o tính phù h p cho các yêu c u. D. Các yêu c u qu n lý ch t l ng. 8. i d án g n ÿi t i ph n cu i cùng c a vi c xây d ng và s n sàng ki m th toàn b ng d ng. H s th c hi n lo i hình ki m th nào? A. UAT (Ki m th ch p thu n ng i s d ng). B. Moÿun. C. nv. 115
 17. D. H th ng. 9. T i sao ký k t hoàn t t ng i s d ng là m t ph n c a k ho ch qu n lý ch t l ng? A. ÿ m b o r ng d án tuân theo mong mu n v ràng bu c kinh phí c a ng is d ng. B. ÿ m b o r ng d án tuân theo mong mu n c a ng i s d ng b i vì nó liên quan t i ch t l ng s n ph m. C. Ký k t hoàn t t ng i s d ng không ph i là m t ph n c a k ho ch qu n lý ch t l ng. D. ÿ m b o r ng ng i s d ng không ÿ trình yêu c u thay ÿ i mu n trong d án. 10. Khi nào thì ÿánh giá ch t l ng c a ph n có th chuy n giao d án ÿ c xác ÿ nh? A. Trong quá trình ki m th ph n có th chuy n gia. B. Khi ph n có th chuy n giao ÿang ÿ c xây d ng. C. Sau khi ph n có th chuy n giao ÿ c xây d ng. D. Ngay l p t c tr c khi ki m th ph n có th chuy n giao. E. Ngay l p t c tr c khi xây d ng ph n có th chuy n giao. F. Trong khi xác ÿ nh yêu c u c a ph n có th chuy n giao. 11. B n nh n ÿ c hoá ÿ n t nhà th u c a mình trong h p ÿ ng giá c ÿ nh v i l ch trình ph i tr g n li n v i vi c hoàn t t các m c quan tr ng. i u gì là quan tr ng nh t ÿ duy t. A. Các ho t ÿ ng ÿang ti p di n. B. S gi ÿã dùng h t. C. Công vi c ÿã ÿ c hoàn t t. D. Theo ÿúng l ch trình. 12. Ph ng pháp ti p c n ÿ c i thi n ch t l ng nào sau ÿây có kh n ng t o ra các k t qu tích c c ít nh t? A. C i thi n liên t c. B. T ng c ng ki m tra xem xét. C. Qu n lý ch t l ng th ng kê. D. Quy trình c p ch ng ch ISO 9000. 13. M t trong nh ng ng i phát tri n trong d án c a b n b t ÿ ng v i các chu n phát tri n h p nh t hi n t i và tin t ng r ng ph ng pháp ti p c n nhi m v khác t t h n. B n không có chuyên môn k thu t ÿ ÿ a ra ý ki n có giá tr v vi c li u ng i phát tri n có ph ng pháp ti p c n t t h n hay không. B n nên làm gì? A. Cho phép ng i phát tri n tri n khai g i ý v ph ng pháp ti p c n m i ÿ cÿ xu t. B. Nói v i ng i phát tri n r ng tham gia các chu n là ÿi u b t bu c và do ÿó các chu n h p nh t ph i ÿ c tuân theo. C. T ch c cu c h p c a ng i phát tri n ÿ i d án ÿ cho phép ÿ i xác ÿ nh li u cách ti p c n m i ÿ c gi i thi u có nên ÿ c ch p nh n ÿ i v i d án hay không. 116
 18. D. G p m t v i ng i ch u trách nhi m v các chu n phát tri n h p nh t và v i các chuyên gia v n i dung chuyên ngành ÿ ÿ t ÿ c quy t ÿ nh thay ÿ i chu n ho c ÿ t ÿ c s mi n chu n cho d án. 14. Nhà tài tr d án mu n b n xây d ng và tri n khai các k thu t qu n lý ch t l ng ÿ ÿ m b o chuy n ti p d án suôn s sang giai ÿo n tri n khai. Hai k thu t qu n lý ch t l ng mà b n có th tri n khai là gì? (Ch n 2) A. Quy n s h u ph n có th chuy n giao rõ ràng. B. Duy t các k t qu chuy n giao d án nh nhau. C. Các tiêu chí vào và ra linh ho t ÿ gi m t i m c t i thi u s ch m tr v l ch trình. D. Nhi u ÿ i làm vi c v i ít thành viên ÿ t ng t i m c t i ÿa s l ng các k t qu có th chuy n giao. 15. Phát bi u nào v ki m th ch p thu n ng i dùng là ÿúng? A. Ki m th ng i dùng t o c h i cho ng i dùng c i thi n nhu c u c a h . B. Ki m th ng i dùng nên ch ng t r ng h th ng v n hành các yêu c u ÿã ÿ c xác ÿ nh. C. Ki m th ng i dùng nên ÿ c th c hi n nh m t ph n c a giai ÿo n ÿào t o tri n khai h th ng. D. Ki m th ng i dùng t o c h i t t ÿ nh n bi t các sai sót trong mã ÿã ÿ c xây d ng. 16. Hai giai ÿo n nào c a d án là có kh n ng nh t nh m ÿòi h i hoàn t t tính l p ÿi l p l i c a các nhi m v ? (Ch n 2) A. Ki m th ÿ n v . B. Thi t k h th ng. C. Kh i t o d án. D. Phân tích h th ng. E. Tích h p h th ng. F. Ki m th ch p thu n ng i dùng. 17. Giám ÿ c d án ph n m m k toán m i ÿã ÿ c thông báo trong su t giai ÿo n tri n khai r ng ph n m m có xu h ng h ng hóc. ây là d u hi u c a ch t l ng x u trong: A. Thi t k . B. Qu n lý. C. Khái ni m. D. Ki m th . 18. Phát bi u nào v ki m th ch p thu n ng i dùng là ÿúng? A. Ki m th ng i dùng t o c h i cho ng i dùng c i thi n nhu c u c a h . B. Ki m th ng i dùng nên ch ng t r ng h th ng v n hành các yêu c u ÿã ÿ c xác ÿ nh. C. Ki m th ng i dùng nên ÿ c th c hi n nh m t ph n c a giai ÿo n ÿào t o tri n khai h th ng. 117
 19. D. Ki m th ng i dùng t o c h i t t ÿ nh n bi t các sai sót trong mã ÿã ÿ c xây d ng. 19. Hai giai ÿo n nào c a d án là có kh n ng nh t nh m ÿòi h i hoàn t t tính l p ÿi l p l i c a các nhi m v ? (Ch n 2) A. Ki m th ÿ n v . B. Thi t k h th ng. C. Kh i t o d án. D. Phân tích h th ng. E. Tích h p h th ng. F. Ki m th ch p thu n ng i dùng. 20. Ch c n ng nòng c t c a giám ÿ c d án là gì? A. Tích h p d án B. Giao di n khách C. Thi t k h th ng D. m b o ch t l ng 118
nguon tai.lieu . vn