Xem mẫu

 1. Chương 6. Bài toán tối ưu và tìm lời giải
 2. Tối ưu hóa 04/03/2010 2
 3. Tối ưu hóa 04/03/2010 3
 4. Tối ưu hóa 04/03/2010 4
 5. Tối ưu hóa 04/03/2010 5
 6. Tối ưu hóa 04/03/2010 6
 7. Tối ưu hóa 04/03/2010 7
 8. Tối ưu hóa 04/03/2010 8
 9. Tối ưu hóa 04/03/2010 9
 10. Tối ưu hóa 04/03/2010 10
 11. Tối ưu hóa 04/03/2010 11
 12. Tối ưu hóa 04/03/2010 12
 13.  Quá trình giải bài toán trên máy tính 04/03/2010 13
 14. 04/03/2010 14
 15. Bài toán  Một doanh nghiệp sản xuất quần áo, có một máy sản xuất quần và hai máy sản xuất áo. Công suất tối đa của máy sản xuất quần là 5000 cái/ Tháng. Công xuất tối đa của máy sản xuất áo là 10000 cái/Tháng. Tổng vốn công ty chi tiêu cho sản xuất hàng tháng là 500 triệu đồng. Chi phí sản xuất 1 quần là: 60000 đ/cái. Chi phí sản xuất 1 áo là: 40000 đ/cái. Giá bán một quần là: 100 000 đ/cái. Giá bán một áo là 65 000 đ/cái.  Mục tiêu của công ty là tối đa hóa lợi nhuận. Anh/Chị hãy tính số lượng quần, số lượng áo cần thiết sản xuất, và lợi nhuận hàng tháng của công ty. 04/03/2010 15
 16. Bài toán  Lập mô hình  Bước 1. Xác định biến quyết định  Gọi x1 là số lượng quần, x2 là số lượng áo cần phải sản suất  Bước 2: xác định hàm mục tiêu  Mục tiêu là tối đa lợi nhuận ta có: P= P(quần) + P(áo) = max =c1.x1 + c2.x2 max (c1= giá quần – chi phí quần) (c2 = giá bán áo – chi phí áo)  Bước 3:Xác định ràng buộc  Ràng buộc chi phí: .60000x1 + 40000.x2
 17. Tổ chức dữ liệu B1: Thiết lập dữ liệu cho bài toán 04/03/2010 17
 18. Giới thiệu Solver  Solver là một công cụ cấp cao của excel, nhưng có it người biết đến nó.  Solver có rất nhiều ứng dụng, từ kinh doanh, marketing, xây dựng thời gian biểu, đầu tư cổ phiếu, giải bài toán quy hoạch tuyến tính… Đều có thể dụng solver và giải chúng một cách nhẹ nhàng.  Giả sử bạn có một số tiền tiêu vặt hàng tháng, làm sao để cân đối các khoản chi tiêu để ăn sáng, xăng xe, mua sách vở và bao bạn gái nữa… 04/03/2010 18
 19. Công cụ solver  B1. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Tools ôû treân thanh menu.  B2. Nhaáp chuoät vaøo chöõ Add-Ins, khi ñoù moät cöûa soå seõ hieän ra 04/03/2010 19
 20. Công cụ solver  B3. Nhaáp chuoät choïn Solver Add-Ins.  B4. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK, khi ñoù trong Tools seõ coù haøng Solver. 04/03/2010 20
nguon tai.lieu . vn