Xem mẫu

 1. Phân tích cơ bản LOGO ThS. Đào Ngọc Minh www.themegallery.com
 2. Lợi nhuận và rủi ro 1 Phân tích vĩ mô 2 Phân tích Ngành 3 Phân tích công ty ThS. Đào Ngọc MinhLOGO www.themegallery.com
 3. Tổng quan về phân tích vĩ mô Môi trường chính trị - xã hội Chu kì kinh tế Tổng quan về Phân tích Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô vĩ mô Môi trường Pháp luật Tính mở của nền kinh tế và năng lực cạnh tranh ThS. Đào Ngọc MinhLOGO www.themegallery.com
 4. Phân tích Ngành Cơ sở lý luận Phân tích Ngành Qui trình phân tích ThS. Đào Ngọc MinhLOGO www.themegallery.com
 5. Cơ sở lý luận  Taïi moät thôøi ñieåm nhaát ñònh naøo ñoù, lôïi suaát thu nhaäp caùc ngaønh seõ khaùc nhau, do ñoù neáu phaân tích ngaønh thì baïn seõ choïn ñöôïc ngaønh coù lôïi suaát cao ñeå ñaàu tö.  Ngay trong moät ngaønh thì lôïi suaát thu nhaäp cuõng khoâng oån ñònh. Moät ngaønh hoaït ñoäng toát taïi moät thôøi ñieåm naøo ñoù thì khoâng coù nghóa noù seõ hoaït ñoäng toát trong töông lai. Vì vaäy phaûi luoân theo doõi ñoäng thaùi hoaït ñoäng ngaønh ñeåLOGO ThS. Đào Ngọc Minh www.themegallery.com
 6. Cơ sở lý luận  Vaøo cuøng moät thôøi ñieåm, caùc ngaønh khaùc nhau seõ coù möùc ruûi ro khaùc nhau, do ñoù caàn ñaùnh giaù möùc ñoä ruûi ro cuûa ngaønh ñeå xaùc ñònh möùc lôïi suaát ñaàu tö töông xöùng caàn phaûi coù.  Ruûi ro cuûa moãi ngaønh coù söï bieán ñoäng khoâng nhieàu theo thôøi gian, do vaäy coù theå phaân tích möùc ruûi ro töøng ngaønh ThS. Đào Ngọc MinhLOGO www.themegallery.com
 7. Quy trình Phân tích Ngành 1. Xaùc ñònh heä soá ruûi ro ß cuûa ngaønh E(R) = Rf + B[Erm – Rf] 1. Phaân tích chæ soá P/E cuûa ngaønh ñoái vôùi coâng ty 2. Öôùc tính EPS thoâng qua phaân tích cuoái kyø kinh doanh, ñaàu vaøo, ñaàu ra 3. Tính giaù trò cuoái kyø cuûa chæ soá ngaønh = P/E x EPS r = giaù trò chæ soá cuoái kyø – giaù trò www.themegallery.com LOGO ThS. Đào Ngọc Minh ñaàu kyø + coå töùc nhaän trong kyø/
 8. Phöông trình Dupont:  Phöông phaùp phaân tích ROE döïa vaøo moái quan heä vôùi ROA ñeå thieát laäp phöông trình phaân tích, laàn ñaàu tieân ñöôïc coâng ty Dupont aùp duïng neân thöôøng goïi laø phöông trình Dupont • ROE = ROA x Ñoøn baåy taøi chính  Trong ñoù, ñoøn baåy taøi chính hay ñoøn caân nôï laø chæ tieâu theå hieän cô caáu taøi chính cuûa doanh nghieäp. Toång taøi saûn Ñoøn baåy taøi chính = --------------------------- Voán chuû sôû höõu Nhö vaäy, phöông trình Dupont seõ ñöôïc vieát laïi nhö sau: www.themegallery.com LOGO ThS. Đào Ngọc Minh
 9. Tổng quan về phân tích công ty Phân tích tài chính Phân tích Phân tích rủi ro Công ty Phân tích hoạt động & khả năng tăng trưởng ThS. Đào Ngọc MinhLOGO www.themegallery.com
 10. Phaân tích taøi chính coâng ty  Phaân tích baùo caùo taøi chính coâng ty  Baûng caân ñoái keá toaùn  Baùo caùo thu nhaäp ThS. Đào Ngọc MinhLOGO www.themegallery.com
 11. Phaân tích baùo caùo taøi chính Caùc chæ soá bieåu hieän khaû naêng thanh toaùn  Chæ soá thanh khoaûn: Noù chæ ra khaû naêng cuûa coâng ty ñaùp öùng nôï ngaén haïn cuõng nhö chuyeån taøi saûn hieän thôøi thaønh tieàn.  Xaùc ñònh voán löu ñoäng thuaàn ( Net working capital) VLĐ thuaàn = Toång TSLĐ – Toång nôï ngaén haïn  Chæ soá taøi saûn löu ñoäng ( Current Ratio ) Toång taøi saûn löu ñoäng ThS. Đào Ngọc MinhLOGO www.themegallery.com
 12. Phaân tích baùo caùo taøi chính  Chæ soá taøi saûn nhaïy caûm (thöû nhanh) (Quich Asset Ratio) Toång TSLĐ – giaù trò haøng toàn kho Chæ soá taøi saûn nhaïy caûm = ------------------------------------------- Toång nôï ngaén haïn  Chæ soá tieàn maët ( Cash Asset Ratio ) Tieàn maët + Chöùng khoaùn khaû maïi Chæ soá tieàn maët = --------------------------------------------------- Toång nôï ngaén haïn www.themegallery.com LOGO ThS. Đào Ngọc Minh  Löu löôïng tieàn maët ( Cash Flow )
 13. P haân  ch  tí baùo caùo taøi  chính C aù c  æ   ch soá  i b eåu   i h eän   aû   kh n aên g  voán   oaï ñ oän g   û a  h t  cu coân g  ty  Chæ soá taïo voán: Nhöõng nhaø phaân tích söû duïng chæ soá naøy ñaùnh giaù möùc ñoä ruûi ro phaù saûn cuûa coâng ty. Toång meänh giaù cuûa caùc traùi phieáu Chæ soá traùi phieáu = ---------------------------------------------------- Toång soá voán daøi haïn www.themegallery.com LOGO ThS. Đào Ngọc Minh
 14. P haân  ch  tí baùo caùo taøi  chính C aù c  æ   ch soá  i b eåu   i h eän   aû   kh n aên g  voán   oaï ñ oän g   û a  h t  cu coân g     ty        Toång MG(CPthöôøng) + thaëng dö voán + LN giöõ laïi Chæ soá CP thöôøng = -------------------------------------------------------- Nguồn vốn daøi haïn Toång MG (TP + CP öu ñaõi) Chæ soá nôï/Voán CP =---------------------------------------------------------- MG(CPthöôøng) + thaëng dö voán + LN www.themegallery.com LOGO ThS. Đào Ngọc Minh ñeå laïi
 15. P haân  ch  tí baùo  caùo  taøi   chí nh C aùc chæ  soá  eåu  eän  bi hi khaû  naêng  nh  ời cuûa  si l   coâng  ty  Doanh số thực:(Net sales). Ñaây laø toång soá tieàn maø coâng ty thu ñöôïc do baùn haøng hoùa.  Chỉ số lợi nhuận(Operating Profit Margin) ñeå thaáy roõ trong doanh soá baùn ñöôïc thöïc thu laø bao nhieâu lôïi nhuaän Thu nhaäp www.themegallery.com LOGO ThS. Đào Ngọc Minh hoaït ñoäng
 16. Phaân tích baùo caùo taøi chính Caùc chæ soá bieåu hieän khaû naêng sinh lời cuûa coâng ty  Chỉ số lợi nhuận roøng(Net Profit Margin) ñeå thaáy ñöôïc trong 1 doanh soá baùn thöïc coù bao nhieâu lôïi nhuaän roøng sau khi ñaõ khaáu tröø khoûi doanh soá baùn thöïc caùc chi phí xuaát kinh doanh vaø sau khi tröø thueá. Laõi roøng Chæ soá lôïi nhuaän www.themegallery.com LOGO roøng ThS. Đào Ngọc Minh =
 17. Phaân tích baùo caùo taøi chính Caùc chæ soá bieåu hieän khaû naêng sinh lời cuûa coâng ty  Laõi cô baûn treân moät coå phaàn(Earning Per Share –EPS) ñeå phaûn aùnh möùc thu nhaäp maø coå ñoâng giöõ coå phieáu thöôøng coù ñöôïc: Laõi roøng – Coå töùc cuûa caùc coå phieáu öu ñaõi EPS = ------------------------------------------------------ www.themegallery.com LOGO ThS. Đào Ngọc Minh Toång CP thöøông ñang löu
 18. Phaân tích baùo caùo taøi chính Caùc chæ soá phaûn aùnh chính saùch chia lôøi cuûa coâng ty Thoâng thöôøng khi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc thu nhaäp cho moãi coå phieáu thöôøng (EPS) xong, coâng ty seõ quyeát ñònh trích moät tyû leä nhaát ñònh ñeå chia coå töùc cho coå ñoâng, phaàn coøn laïi seõ duøng vaøo muïc ñích phaùt trieån kinh doanh cho coâng ty.  Tyû soá thanh toaùn coå töùc Coå töùc thanh toaùn haèng naêm (DIV) Tyû soá thanh toaùn coå töùc= -------------------------------------------- ThS. Đào Ngọc MinhLOGO www.themegallery.com Laõi cô baûn treân
 19. Phaân tích baùo caùo taøi chính Caùc chæ soá phaûn aùnh chính saùch chia lôøi cuûa coâng ty  Thö giaù: Giaù trò soå saùch cuûa coå phaàn Toång taøi saûn – (Toång nôï – CP öu ñaõi) Thö giaù = ------------------------------------------------- Toång soá CP thöôøng ñang löu haønh  Chỉ số P/E: Heä soá giöõa thò giaù vaø thu nhaäp cuûa moät CP. Thò giaù PE = ---------- EPS ThS. Đào Ngọc MinhLOGO www.themegallery.com
 20. Phaân tích ruûi ro Ruûi ro kinh doanh  Ruûi ro xuaát phaùt töø lónh vöïc ngaønh maø coâng ty tröïc thuoäc: Bieán ñoäng cuûa doanh soá: bieán ñoäng theo chu kì kinh doanh cuûa ngaønh (ví duï ngaønh coù chu kì nhö saét theùp, xe hôi, doanh soá bieán ñoäng maïnh; ngaønh KD khoâng theo chu kì nhö thöïc phaåm, doanh soá ít bieán ñoäng hôn) Bieán ñoäng cuûa chi phí: phuï thuoäc vaøo toång chi phí vaø cô caáu chi phí cuûa doanh nghieäp. Ñoøn baåy hoaït ñoäng caøng lôùn (CPCÑ caøng cao) thì thu nhaäp hoaït ñoäng caøng bieán ñoäng lôùn so vôùi doanh thu baùn haøng. ThS. Đào Ngọc MinhLOGO www.themegallery.com
nguon tai.lieu . vn