Xem mẫu

 1. CH NG 4. TH I GIAN TH C HI N D ÁN M C ÍCH - Hi u ÿ c t m quan tr ng c a vi c qu n lý th i gian d án - Hi u ÿ c các qui trình qu n lý th i gian - Hi u ÿ c các ph ng pháp dùng ÿ qu n lý th i gian: CPM (Critical Path Method), PERT (Program Evaluation and Review Technique). GI I THI U CHUNG c l ng th i gian hình thành nên c s cho l ch trình d án. Có nhi u ph ng pháp c l ng th i gian thành công. Trong ch ÿ này b n s h c cách ÿ ng ÿ u v i thách th c duy nh t này khi xây d ng c l ng th i gian. Hãy t ng t ng ai ÿó ÿ ngh b n c l ng xem m t bao lâu ÿ thi t k và xây d ng m t phân h qu n lý nhân s . N u b n ch a t ng th c hi n vi c ÿó tr c ÿây thì b n th m chí hoàn toàn không chác ch n nh ng th c n có. B n s b thúc ép m nh m ÿ a ra m t c l ng chính xác. N u c l ng c a b n không ÿúng thì b n có th k t thúc công vi c ngoài gi v nh vi n ÿ làm công vi c trong th i gian b n ÿ c giao. B n nên th c hi n m t s nghiên c u k l ng và ki m tra s li u v i m t chuyên gia ph n m m qu n tr h th ng thông tin tr c khi b n ÿ a ra câu tr l i. V i vai trò giám ÿ c m t d án công ngh thông tin, b n có th ph i ÿ i m t v i tình th ti n thoái l ng nan t ng t . B n th ng làm vi c trong các d án bao g m tình hu ng hay công ngh mà b n ch a t ng th y tr c ÿây. Hãy giành th i gian bàn b c v i các nhà chuyên gia v n i dung chuyên ngành. a) T m quan tr ng c a vi c qu n lý th i gian - K t thúc d án ÿúng h n là m t trong nh ng thách th c l n nh t - Th i gian có ÿ linh ho t bé nh t; nó trôi qua b t k ÿi u gì x y ra - Các v n ÿ l ch bi u là lý do chính d n ÿ n xung ÿ t trong d án, ÿ c bi t là trong n a sau c a d án, s c ép ti n ÿ gây c ng th ng, phá v nh ng quy ÿ nh c a d án … b) Các qui trình qu n lý th i gian d án Qu n lý th i gian d án g m nh ng qui trình b o ÿ m hoàn t t d án ÿúng h n. Nh ng qui trình này g m: - Xác ÿ nh các hành ÿ ng - cl ng th i gian cho m i ho t ÿ ng - Tri n khai l ch hành ÿ ng - Ki m soát l ch hành ÿ ng N I DUNG 1. XÁC NH CÁC HÀNH NG 62
 2. - Hành ÿ ng theo n l c hay th i ÿo n - Xác l p các m c quan tr ng - Các d án theo l ch trình so v i các d án theo ngu n l c - Thành l p các nguyên t c cl ng th i gian B n th ng b n kho n khi ai ÿó giao cho b n m t công vi c mà b n ch a làm bao gi . Trong tình hu ng này yêu c u b n ph i s m có câu tr l i bao gi b t ÿ u, và khi nào hoàn thành công vi c này. S th c t i sao b n ch a tr l i ÿ c vì b n ch a xác ÿ nh ÿ c các hành ÿ ng c n thi t và c l ng th i gian ÿ hoàn thành công vi c. T th c t các d án CNTT, ng i ta ÿã hi u r ng cách th c có th giúp m i ng i hình dung cho h th ng s n ph m s có hình nh th nào sau khi d án hoàn thành. B ng ph ng pháp mô ph ng d án s giúp chúng ta th c hi n ÿ c ÿi u này. Do ÿó, mô ph ng ngày càng tr nên ph bi n vì chúng giúp các giám ÿ c d án gi m nh ng v n ÿ khó xác ÿ nh ÿ c hành ÿ ng giai ÿo n s m c a d án. a) Hành ÿ ng theo n l c hay th i ÿo n S nh m l n xung quanh n l c và th i ÿo n ÿã t n t i t lâu và r t ph bi n. Có m t ý ki n sai l m t n t i trong m t th i gian dài là b n qu n lý càng nhi u ngu n l c cùng th c hi n m t nhi m v c th thì nhi m v th c hi n càng nhanh. i u này có th ÿúng ho c không ÿúng. Cách hi u rõ ràng v n l c và th i ÿo n có th m t r t lâu ÿ c i thi n c tính và k ho ch làm vi c ÿ c xây d ng cho các d án công ngh thông tin. nh ngh a. N l c là th c ÿo n ng l ng hay lao ÿ ng dùng ÿ hoàn t t m t nhi m v c th hay gói công vi c. Các ch s dùng ÿ th hi n ÿi u này ÿ c tính b ng th i gian trên d ng ÿ n v . Ví d nh ba gi k thu t hay n m ngày nghiên c u. Theo n ng l c là thu t ng dùng ÿ mô t nhi m v có th hoàn t t nhanh h n thông qua vi c áp d ng các ngu n l c lao ÿ ng hay n ng l ng ph . Th i ÿo n là th c ÿo xem m t gói công vi c hay nhi m v c th s m t bao lâu ÿ hoàn t t. Các ch s dùng ÿ th hi n ÿi u này ÿ c tính b ng các ÿ n v th i gian. Ví d nh trong xây d ng nhà dân d ng, sau m i l n ÿ tr n, ng i ta th ng ÿ 1 tu n ÿ tr n n ÿ nh tr c khi ti p t c xây các t ng ti p theo. Kho ng th i gian c ÿ nh là m t thu t ng dùng ÿ mô t nhi m v hay gói công vi c c n ÿ n m t l ng th i gian ÿ hoàn t t. Vi c áp d ng các ngu n l c ph s không làm thay ÿ i th i gian yêu c u. Ví d . M t vi c s m t bao lâu ÿ hoàn t t có th hay không th ph thu c vào vào vi c n l c ÿ c áp d ng bao nhiêu. Hãy nói r ng b n mu n t o ra m t chai r u. Nhi u ng i tham gia s làm cho vi c hái nho trong v n tr nên nhanh h n nh ng khi r u ÿã ÿ c ÿ t vào trong thùng thì không có l ng n l c nào có th làm cho r u lên men nhanh h n. Công vi c hái nho là theo n ng l c, trong khi ÿó và lên men r u là tr ng h p kho ng th i gian c ÿ nh. b) Xác l p các m c quan tr ng M c quan tr ng là các tr ng h p ÿi m ki m soát trong d án, th ng là vi c hoàn t t ph n có th chuy n giao chính t o ra yêu c u báo cáo ho c yêu c u s ng h c a khách hàng hay nhà 63
 3. tài tr tr c khi ti p t c d án. M c quan tr ng có th i ÿo n b ng 0. Các m c quan tr ng ÿóng vai trò nh nh ng m c ÿánh d u và ÿ c xác ÿ nh b i giám ÿ c d án và/ho c khách hàng. Chúng ph i ÿ c xác l p có ch n l a s d ng các giác quan thông th ng, ví d nh ÿ i v i m t ÿánh giá thi t k chính, th nghi m b n m u, ngu n vào c n ÿ n t ngu n bên ngoài, xúc ti n qu ng cáo. Các m c quan tr ng có ích trong vi c ch ra s ti n tri n t i các ÿi m chính nh ng ch s ti n tri n th c s là các gói công vi c và c l ng nên ÿ c th c hi n sao cho phù h p. Ví d : M t công ty t v n xây d ng c l ng th i gian cho d án khách hàng và có các m c quan tr ng t i th i ÿi m b t ÿ u và k t thúc d án và m i giai ÿo n c a h p ÿ ng có các ph n có th chuy n giao do s ÿ ng thu n c a khách hàng ÿã ÿ c yêu c u tr c khi h có th ti p t c t ng ph n m t và b ng s ÿ ng thu n, h c ng có th tri n khai quy trình qu ng cáo. S ÿ m c quan tr ng cho d án này ÿ c ch ra trong hình 4-1 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Hoàn t t hành U ÿ ng A Hoàn t t hành U ÿ ng B Hoàn t t hành U ÿ ng C Hoàn t t hành U ÿ ng D Hoàn t t hành U ÿ ng E Hình 4-1: S ÿ m c quan tr ng c) Các d án theo l ch trình so v i các d án theo ngu n l c. Trong nhi u tr ng h p, th ng kê k n ng c n ÿ hoàn t t các d án công ngh thông tin ho c không t n t i ho c luôn trong tình tr ng thi u h t th i gian. K t qu là h u h t các d án công ngh thông tin ÿ u ÿ i m t v i các ràng bu c ngu n l c và k ho ch làm vi c ch t ch . Tìm hi u v m c ÿ chi m u th trong cu c ÿ u tranh này có th ÿóng vai trò quy t ÿ nh ÿ xây d ng m t c l ng ÿúng. nh ngh a: D án h ng theo l ch trình khi th i h n chuy n giao cu i cùng là ràng bu c quan tr ng h n c mà nhà tài tr hay khách hàng mong mu n. Nó chi ph i m i quy t ÿ nh trong d án. Các d án theo l ch trình s dùng h t b t c ngu n l c nào c n ÿ ÿ m b o chuy n giao trong th i h n ÿã ÿ c xác l p. 64
 4. D án h ng theo ngu n l c khi giá tr các ngu n l c, c th là các ngu n l c k n ng và chi phí ràng bu c quan tr ng h n c mà nhà tài tr hay khách hàng mong mu n. Nó chi ph i m i quy t ÿ nh trong d án. Các d án theo ngu n l c ph i m r ng th i gian ho c t b ch t l ng ÿ gi l i các ràng bu c v ngu n l c. Trong c hai tr ng h p thì thu t ng “h ng theo” ÿ c dùng ÿ di n t ràng bu c quan tr ng h n c cho d án ÿang ÿ c ÿ a ra. Ví d : Có l ví d t t nh t v các d án theo l ch trình trong công ngh thông tin là các d án có tính ch t nh các ch ng trình Y2K v a qua. M i giám ÿ c d án có m t th i h n cu i cùng không th th ng l ng ÿ c, chính xác là 12gi tr a ngày 31 tháng 12 n m 1999. Các công ty b t bu c ph i dùng h t các ngu n l c kh ng l ÿ nâng c p ho c thay th các h th ng không th th c hi n các m nh l nh ÿúng gi . H u h t các d án m ng n i b ÿ u theo ngu n l c. Trong nhi u tr ng h p, các d án có ÿ c s truy c p các ngu n l c phát tri n Web r t h n ch , ÿi n hình là ph i ÿ m nh n các d án th ng m i ÿi n t và Web site t p trung theo b ngoài. Bài t p 4-1: Xác ÿ nh các d án theo l ch trình so v i các d án theo ngu n l c. Th i gian ho t ÿ ng: 5 phút M c tiêu: Th c hành vi c xác ÿ nh các d án theo l ch trình và các d án theo ngu n l c K ch b n: B n ÿang chu b xây d ng c tính trong d án m i và b n mu n ÿ m b o r ng b n hi u s khác bi t gi a các d án theo l ch trình và các d án theo ngu n l c. Ho t ÿ ng này cho phép b n th c hành k n ng ÿó. Xác ÿ nh d án nào sau ÿây là theo l ch trình và d án nào là theo ngu n l c. D án Theo l ch trình hay theo ngu n l c ng d ng m i ph i ÿ a vào s n xu t ngày 15/8 ÿ k toán có th theo L ch trình k p th i h n ngày 15/9 cho ho t ÿ ng x lý chi phi u theo tiêu chu n SEC m i. D án này d a vào ph n m m máy ch SQL ÿ c c p nh t có hi u l c Ngu n l c trong tháng t i nh ng chuyên gia SQL hi n ÿang ÿ h t tâm chí vào m t d án do phó giám ÿ c ÿi u hành yêu c u. B n ÿ c cho th i h n cu i cùng là ngày 31/12 ÿ hàon t t vi c cài ÿ t Ngu n l c ng d ng b ph n qu n tr v n phòng m i nh ng kinh phí d án này là c ÿ nh và b n không th thêm ng i vào. B n ÿ c giao m t c a s 7 ngày ÿ nâng c p x ng s ng m ng cho L ch trình ch ÿ truy n t i không ÿ ng b (ATM). C m i ngày thêm vào quá c a s 7 ngày ÿ ng ngh a v i vi c m t ÿi 1 tri u ÿô la doanh thu. d) Thành l p các nguyên t c cl ng th i gian Xây d ng cl ng th i gian theo nguyên t c sau: 65
 5. - ánh giá các tài li u yêu c u v i con m t ng i phê bình nh ng l i sai hay nh ng ÿi u b sót - Các yêu c u nghi p v có rõ ràng và c th hay không? - Các yêu c u ch c n ng có h tr các yêu c u nghi p v không? - Quan tr ng nh t là các yêu c u k thu t có ÿ c phác th o rõ r ng và ÿ y ÿ hay không? m b o r ng c l ng chính quy c a b n g m các thành ph n chính sau (tham kh o thêm phân lo i c l ng ch ng 5): - Danh sách các gi ÿ nh dùng trong vi c xây d ng cl ng. - Ph m vi bi n ÿ ng cho cl ng ÿ c ÿ a ra. - Kho ng th i gian cl ng có hi u l c. m b o r ng b n hi u ÿ y ÿ m c ÿích d ÿ nh c a cl ng và ÿang s d ng k thu t cl ng ÿúng: - cl ng ÿ c dùng ÿ ÿánh giá ti m l c d án hay ÿ qu n lý d án hay khác? - Không s d ng cl ng trên xu ng n u d án ch a t ng ÿ c th c hi n tr c ÿây. - Xác l p các m c ÿ u tiên t các m c tiêu ÿ c xác ÿ nh quan tr ng, có ý ngh a nh t cho d án ho c ÿ c xác nh n b i các yêu c u nhà tài tr hay khách hàng. m b o r ng nhà tài tr và các ÿ i t ng liên quan d án hi u m t cách rõ ràng ho c b n ch t c a các d án ngu n l c và các d án theo l ch trình. Th ng có m t m i quan h c hai/và gi a l ch trình và ngu n l c: - H i h xem li u th i h n giao là ch c ch n và ph i ÿ c hoàn t t v i chi phí nào ÿó hay không? - H i h xem li u th i h n có th lùi l i ÿ c n u ngu n l c tr thành m t v n ÿ hay không? m b o r ng th i ÿo n c tính c a các d án theo ngu n l c ÿ c chuyên gia v n i dung chuyên ngành xét duy t c n th n. Chuyên gia v n i dung chuyên ngành hi u các yêu c u v ngu n l c và các k thu t liên quan ÿ n vi c th c hi n công vi c th c s : - B n có bi t nhi m v nào theo công vi c không? - B n có bi t k n ng nào c n ÿ th c hi n công vi c không? Quan sát các tr ng h p kho ng th i gian c ÿ nh và ph thu c c s v t ch t: - Tìm ki m các tr ng h p kho ng th i gian c ÿ nh b t k trong lu ng d án, ÿ c bi t chú ý t i s ph thu c ng c dòng và xuôi dòng. - Tìm ki m b t k tr ng h p hay nhi m v nào ÿòi h i nh ng c s v t ch t ÿ c bi t. c bi t chú ý t i s ph thu c ng c dòng và xuôi dòng. Ví d . H ng là giám ÿ c cho m t d án t ÿ ng hoá bán hàng v i quy mô l n do b ph n bán hàng ÿ a ra. Bà ÿang trong quá trình làm cho c l ng th i gian có hi u l c. c l ng ban ÿ u do nhà th u ti m l c cung c p cho th y r ng d án ch nên th c hi n kho ng 6 tháng. H ng thông báo r ng ÿ i ng bán hàng ÿã r t chú ý t i xây d ng các yêu c u ch c n ng, yêu c u nghi p v và yêu c u k thu t ÿã ÿ c phác th o rõ ràng b ng ch c n ng công ngh thông tin s d ng các nguyên t c ki n trúc. H ng ÿ n ch nhà tài tr c a mình và kh ng ÿ nh c l ng này ÿ c dùng ÿ ÿánh giá ti m l c c a d án này và u tiên các ngu n l c d án cho 24 tháng t i. Sau ÿó H ng h i nhà 66
 6. tài tr c a mình xem li u d án có ph i ÿ c th c hi n v i th i gian c th hay không ho c li u th i gian cu i cùng có ph thu c vào chi phí các ngu n l c không. Do d án là ngu n l c nên chuyên gia n i dung chuyên ngành ch ra r ng c s d li u khách hàng liên quan trong m t s b c ch y u và ÿi u ki n này s t o ra nhi m v thu c c s v t ch t và kho ng th i gian c ÿ nh r t l n khi n cho th i h n 6 tháng là không th . Sau khi hoàn t t m t ÿánh giá k l ng, H ng ÿã cung c p cho nhà tài tr m t c l ng s a l i 12 ÿ n 14 tháng cho d án. 2. CL NG TH I GIAN CHO CÁC HÀNH NG (XÂY D NG CL NG TH I GIAN) - Các k thu t cl ng th i gian - M ts h ng d n tr giúp cl ng th i gian cho d án CNTT - M t s ph ng pháp cl ng khác Quy trình c l ng th i ÿo n d án ÿang thách th c do v n ÿ v n s kh i ÿ u nan trong h u h t các d án công ngh thông tin. M c ÿích là dùng s siêng n ng ÿ ÿ t ÿ c c l ng th i gian m c ÿ cao nh t b n có th s d ng n u d án ÿã phê duy t ÿ c ti n tri n. a) Các k thu t cl ng th i gian cl ng phi khoa h c: - D a trên kinh nghi m ch quan, c m tính. - Nhanh và d dàng. - K t qu thi u tin c y. Ch nên dùng trong các tr ng h p - i ng chuyên môn r t có kinh nghi m, có k n ng cao, ÿ i hình c ÿ nh. - D án ÿã quy ÿ nh, b t bu c ph i theo. cl ng PERT: Thích h p ÿ i v i nh ng d án. - òi h i tính sáng t o. - Coi tr ng ch t l ng k t qu công vi c h n là th i gian hoàn thành d án. Công th c PERT. - C n làm 3 cl ng th i gian cho m i công vi c. - K t h p l i ÿ có con s cu i cùng. c l ng kh d nh t (ML-Most Likely): Th i gian c n ÿ hoàn thành công vi c trong ÿi u ki n “bình th ng” hay “h p lý”. c l ng l c quan nh t (MO-Most Optimistic): Th i gian c n ÿ hoàn thành công vi c trong ÿi u ki n “t t nh t” hay “lý t ng” (không có tr ng i nào). c l ng bi quan nh t (MP-Most Pessimistic): Th i gian c n ÿ hoàn thành công vi c m t cách “t i nh t” (ÿ y tr ng i). cl ng cu i cùng tính theo công th c: (MO + 4(ML) + MP)/6 - Ví d : c l ng th i gian cho các công vi c liên quan ÿ n l p m ng n i b cho c quan (EST: estimation - c l ng th i gian ÿ làm d án) n v tính: Ngày 67
 7. Tên công vi c MO ML MP EST V s ÿ và khoan t ng 2 3 5 3.2 L p các ng gen 1 2 4 2.2 i dây 1 2 4 2.2 L p các h p n i 0.5 1 2 1 L p các máy tính máy ch 2 3 3 2.8 K t n i các máy tínhmáy ch vào 1 2 4 2.2 h th ng dây m ng Th xem m ng ÿã thông ch a 0.5 1 10 2.4 T ng th i gian 8 14 32 16 Sau ÿó t ng thêm “m t ít th i gian” cho m i công vi c (th i gian lãng phí gi a ch ng). Thông th ng t ng thêm 7% - 10% Tên công vi c EST % EST cu i cùng V s ÿ và khoan t ng 3.2 10% 3.52 L p các ng gen 2.2 10% 2.42 i dây 2.2 10% 2.42 L p các h p n i 1 10% 1.1 L p các máy tính máy ch 2.8 10% 3.08 K t n i các máy tính máy ch 2.2 10% 2.42 vào h th ng dây m ng Th xem m ng ÿã thông ch a 2.4 10% 2.64 T ng th i gian 16 10% 17.6 Hình 4-2. Bi u ÿ PERT u ÿi m c a PERT: - Bu c ph i tính ÿ n r t nhi u y u t n u mu n xác ÿ nh ÿ c MO, MP. 68
 8. - Bu c ng i qu n lý d án ph i trao ÿ i v i nhi u ng iÿ ÿ tÿ c s ÿ ng thu n. - Giá tr nh n ÿ c là giá tr cân b ng gi a 2 thái c c => có ý ngh a và ÿáng tin c y làm cho vi c l p k ho ch tr nên chi ti t h n. N u g p m t c l ng là quá l n (v t quá 2 tu n ho c 80 gi ) => ph i phân rã công vi c. Nh c ÿi m c a PERT: - M t th i gian (c a m t ng i và c a c t p th ), khi d án có quá nhi u công vi c (tuy nhiên: Thà m t th i gian ban ÿ u còn h n m t th i gian sau này). - Có th x y ra: Tranh lu n hàng gi v giá tr bi quan nh t cho công vi c => có nguy c làm cho m i ng i chán n n. (Tuy nhiên: C n ph i xem l i nh ng ng i t ra chán n n: Trình ÿ chuyên môn, tinh th n v t khó,…). - Có th d n ÿ n nh ng tính toán v n v t => làm cho ng i qu n lý d án ch “th y cây mà không th y r ng”. (Tuy nhiên: Có th dùng công c b ng tính ÿ tr giúp) Ph ng pháp ÿ ng t i h n (CPM) Trong th i gian H i quân M phát tri n bi u ÿ PERT, Dupont c ng ÿang xây d ng Ph ng pháp ng t i h n (Critical Path Method, vi t t t là CPM). Trong nh ng n m 1960, Dupont nghiên c u phát tri n r t nhi u ch t li u m i ÿòi h i ph i có các qui trình s n xu t chi ti t. Nhu c u c a các doanh nghi p t nhân và qu c doanh v nh ng v t li u m i ÿã v t quá kh n ng c a Dupont trong vi c xây d ng nh ng thi t b và qui trình c n thi t ÿ s n xu t hàng lo t, vì th Dupont ÿã xây d ng CPM nh m giúp xác ÿ nh chính xác h n nh ng ràng bu c v tài nguyên có nh h ng th nào ÿ n th i gian ÿ a ra th tr ng. Ngày nay r t nhi u ng i coi CPM là ph ng th c ti p c n m c ÿ nh trong vi c v s ÿ m ng cho nh ng d án có ràng bu c v tài nguyên. Ph ng pháp ÿ ng t i h n (Critical Path Method) là m t k thu t m ng dùng m t c tính th i gian chính xác (không gi ng v i PERT dùng ÿ n 3 c tính) ÿ tính toán th i l ng, th i gian d tr công vi c hay th i gian trì hoãn, và ÿ ng t i h n. Ph ng pháp này có 4 ÿ c ÿi m tiêu bi u: - T t c các gói công vi c ph i ÿ c ÿ t vào m t s ÿ m ng. - Các gói công vi c trên s ÿ m ng ph i ÿ c s p x p tu n t sao cho th hi n ÿ ct tc các ph thu c và ÿ ng ÿi ÿ n k t thúc. - CPM mang tính ti n ÿ nh ch nó ch dùng m t c tính th i gian chính xác ch không dùng 3 c tính ÿ tính toán th i l ng, và do ÿó có kh n ng theo dõi ph n tr m hoàn thành v i m t m c ÿ chính xác h p lý. - Cu i cùng, c n ph i tính toán th i gian d tr (float) hay th i gian trì hoãn (slack) cho m i gói công vi c và tính toán ÿ ng t i h n. Ph ng pháp ÿ ng t i h n r t có ích cho nh ng d án ÿã t ng làm tr c ÿó, cho phép c l ng th i gian v i ÿ chính xác h p lý. 69
 9. Hình 4-3. M u s ÿ CPM b) M t s h ng d n tr giúp cl ng th i gian cho d án CNTT Chi phí th i gian c a l p trình viên ( i u tra c a Bell Labs) Vi t ch ng trình 13% c tài li u h ng d n 16% Thông báo, trao ÿ i, vi t báo cáo 32% Vi c riêng 13% Vi c linh tinh khác 15% Hu n luy n 6% G i mail, chat 5% ( i u tra c a IBM) Làm vi c m t mình 30% Trao ÿ i công vi c 50% Làm nh ng công vi c khác,không ph c v 20% tr c ti p cho công vi c Khó kh n trong vi c cl ng th i gian làm ph n m m: - Ph n m m ch a làm bao gi (khác v i các d án k thu t khác) - Khó dùng l i nh ng kinh nghi m c a các d án tr c ÿây - Công ngh thay ÿ i - Khó phân danh gi i rõ ràng gi a các giai ÿo n. Ví d : o Ki m th có bao g m vi c g r i hay không? o Thi t k có bao g m vi c v s ÿ c u trúc ch ng trình hay không? Công s c và th i gian còn ph thu c vào m t vài y u t khác 70
 10. Lo i d án Môi tr ng áp d ng H s nhân d phòng C C 1 C M i 1.4 M i C 1.4 M i M i 2 (Lo i d án là c n u ÿã có h n 2 n m kinh nghi m; Môi tr ng áp d ng là c n u ÿã có h n 2 n m kinh nghi m) Công s c và th i gian còn ph thu c vào tay ngh c a nhóm phát tri n (nhóm l p trình) S n m kinh nghi m H s nhân 10 0.5 8 0.6 6 0.8 4 1 2 1.4 1 2.6 c) M t s ph ng pháp cl ng khác - H i ý ki n chuyên gia - So sánh v i nh ng d án t ng t ÿã làm ÿ có s li u c tính. Tuy nhiên ÿi u này không ph i bao gi c ng cho k t qu t t n u s l ng các d án h n ch . Trên th gi i c ng ÿang s d ng khá ph bi n ph ng pháp này trên c s m t c s d li u (CSDL) v báo cáo k t qu các d án CNTT nh ISBSG c a Úc ho c CSDL d án c a các hãng ph n m m n i ti ng. Ví d v m t c quan ÿã làm nhi u d án v ph n m m (B.A. Kitchenham and N.R. Taylor, Software Project Development, Journal ò Systems and Software, 5/1985) Thi t k L p trình Ki m th Ng i x tháng SLOC (%) (%) (%) D án 1 23 32 45 17 6050 D án 2 12 59 26 23 8300 D án 3 11 83 6 32 13300 D án 4 21 62 18 4 5900 D án 5 10 44 45 17 3300 D án 6 28 44 28 68 38990 D án 7 21 74 5 10 38600 D án 8 7 66 27 19 12760 D án 9 14 38 47 60 26500 71
 11. Bài t p 4–2: Xây d ng cl ng th i gian. Th i gian ho t ÿ ng: 30 phút M c tiêu: Xây d ng cl ng chính quy t cl ng không chính quy. K ch b n: Qu n lý cao c p c a Công ty XYZ ÿã quy t ÿ nh r ng h mu n ti p t c ÿ u t vào c s h t ng công ngh thông tin b ng n l c t o ÿi u ki n thu n l i cho vi c c i thi n ÿáng k d ch v khách hàng. Sáng ki n này g m 3 d án chính: - Thi t k l i ng d ng d ch v khách hàng. - Di trú h th ng ki m soát th ng kê vào trong c u trúc máy ch khách 3 l p. - Thi t k l i và nâng c p c s h t ng m ng k c các thành ph n không dây cho m c nh p d li u và các yêu c u d thay ÿ i. B n ÿ c ch ÿ nh là giám ÿ c d án thi t k l i và nâng c p m ng. Giám ÿ c Công ngh thông tin ÿã và ÿang ÿ y d án này t i m t s th i ÿi m và tin r ng d án này nên m t kho ng 12 tháng và 2 tri u ÿôla. Ông ta ÿã cung c p cho qu n lý ÿi u hành các con s này nh m t c l ng g n ÿúng và nhi m c c a b n là ÿánh giá c l ng không chính quy ÿó và xây d ng m t c l ng yêu c u th i gian chính quy h n. Có 180 ÿi m bán l trên 48 bang nh h n và t t c ÿ u c n ÿ c nâng c p. M i ÿ a ÿi m g m có m t m ng c c b 10 BaseT ÿ c nâng c p lên 100 BaseT và quy trình này m t 3 ngày cho m i ÿ a ÿi m. C s h t ng b ÿ nh tuy n c ng c n ÿ c nâng c p. C u trúc máy ch truy c p và ÿ c p ÿ n hi n t i cung c p t t c các k t n i WAN t i trung tâm ÿi u hành m ng t i St.Louis, Missouri. Ch c ch n r ng nâng c p c s v t ch t này c n t i 45 ngày và do m t nhà máy cung c p bên ngoài ÿi u ch nh. Thay th b ÿ nh tuy n cho WAN t i ÿi m bán l s ÿ c hoàn t t b i ÿ i ng nhân viên n i b và m t 3 ngày cho t ng ÿi m bán l . 4 K s m ng LAN trong ÿ i d án thành th o trong công ngh 10/100 Base T và 2 k s cao c p c a ÿ i ng m ng hi n t i có kh n ng th c hi n c công vi c b ÿ nh tuy n WAN và nâng c p m ng LAN. 1. Có m t s thành ph n thi u ho c không hoàn thi n t yêu c u ch c n ng trong c l ng không chính quy c a giám ÿ c hay không? Có, các yêu c u ch c n ng ch ra r ng các thành ph n không dây c n ÿ c thêm vào m ng cho ngu n vào d li u và các yêu c u d thay ÿ i. ây là nh ng thi u sót t c b d li u và c l ng. 2. Các nhi m v m c ÿ t ng k t chính nào c n ÿ c hoàn t t và s ngày n l c cho m i nhi m v ? Nâng c p 180 m ng LAN t i 100 Base T - m i m ng 3 ngày – 540 ngày. Nâng c p trung tâm ÿi u hành m ng (NOC) – 45 ngày. Nâng c p 180 b ÿ nh tuy n - m i b 2 ngày – 360 ngày. 3. T ng l ng công vi c ÿ c hoàn t t ngo i tr các s n ph m không dây và th i gian di chuy n là bao nhiêu? 940 ngày. 4. Gi s m i ÿ a ÿi m m t 2 ngày di chuy n và 4 k s m ng LAN thì vi c hoàn t t nâng c p m ng LAN m t bao nhiêu tu n? 72
 12. 45 tu n (3 ngày làm vi c + 2 ngày di chuy n = 180 tu n/4 k s ) ho c (180*5 ngày/4 k s = 255 ngày = 45 tu n). 5. Gi s m i ÿ a ÿi m m t 2 ngày di chuy n và 2 k s b ÿ nh tuy n thì vi c hoàn t t nâng c p m ng WAN m t bao nhiêu tu n? 72 tu n (2 ngày làm vi c + 2 ngày di chuy n = 144 tu n / 2 k s ) ho c (180*4 ngày /2 k s = 360 ngày = 72 tu n). 6. Gi s không có s n ph m không dây và không có k ngh nào thì d án s m t bao nhiêu tháng? D án có th ÿ c hoàn t t trong 12 tháng không? Không, d án s m t ít nh t là 18 tháng. 7. Gi s ÿi u ki n nhân l c bình th ng thì b n s cung c p cho qu n lý cl ng th i gian nào? 22 – 24 tháng. 8. Tr c th i gian c a d án này có th ÿ c rút ng n nh th nào? Th o lu n nhóm – ÿào t o 4 k s m ng LAN cài ÿ t b ÿ nh tuy n t i các ÿi m bán l . Mang các ngu n nhân l c thuê ngoài vào t ng ÿ a ÿi m bán l . 3. TRI N KHAI L CH TRÌNH - Các thành ph n c a giá tr thu ÿ c - Chi phí c b n - Bi u ÿ theo dõi Gantt - Tính toán giá tr thu ÿ c tri n khai ÿ c l ch bi u ÿã xây d ng, b n c n ph i tinh thông v các ph ng pháp có th giám sát ÿ c l ch bi u, t ÿó s c p nh t tình tr ng d án v bi n ÿ ng l ch trình (SV) và bi n ÿ ng phí (CV). a) Các thành ph n c a giá tr thu ÿ c BCWS Budgeted Cost of Work Scheduled – Chi phí d toán c a vi c ÿã x p l ch BCWP Budgeted Cost of Work Performed – Chi phí d toán c a vi c ÿ c th c hi n. c hi u nh Giá tr thu ÿ c ACWP Actual Cost of Work Performed – Chi phí th c c a công vi c ÿã th c hi n Qu n lý giá tr thu ÿ c (EVM) là m t k thu t qu n lý liên k t vi c l p k ho ch cho các ngu n l c v i l ch trình và chi phí t ng theo t ng giai ÿo n. K thu t này cho phép ÿánh giá chính xác tình tr ng và c p nh t; ÿ ng th i, tính toán các kho n c l ng ÿ hoàn thành d án. Giá tr thu ÿ c là công c ÿo hi u su t chi phí, trong ÿó, so sánh l ng công vi c ÿã lên k ho ch v i l ng công vi c ÿã ÿ c th c hi n ÿ xác ÿ nh xem chi phí và l ch trình có ti n tri n nh k ho ch ÿ t ra không. Vi c phân tích giá tr thu ÿ c ÿem l i m t t m nhìn chính xác h n là d a trên vi c nhìn nh n v nh ng bi n ÿ ng l ch trình hay chi phí m t cách tách bi t. Thông tin này s c nh báo cho Giám ÿ c d án bi t li u d án có ÿang g p v n ÿ hay không; ÿ ng th i 73
 13. cung c p ngu n thông tin giá tr v các hành ÿ ng hi u ch nh c n thi t ÿ hoàn thành d án m t cách t t ÿ p. Ví d : M t d án tri n khai ÿ c th c hi n v i th i l ng c tính là hai tháng và chi phí d toán là 30.000 ÿô la. Sau m t tháng th c hi n, d án ÿã hoàn thành 60% kh i l ng công vi c, và ÿã chi h t 17.000 ÿô la. Trong ÿó, chi phí BCWS là 15.000 ÿô la. Chi phí BCWP là 18.000 ÿô la. Và chi phí ACWP là 17.000 ÿô la. b) Chi phí c b n Chi phí c b n là kho n c l ng ÿ c tính b ng cách c ng t t c các chi phí t chi phí lao ÿ ng và trang thi t b , nguyên v t li u, và t ng chi phí cho t ng gói công vi c, bao g m c chi phí d phòng. Chi phí này ÿ c s d ng ÿ ÿo hi u su t chi phí. Các quy t c này c ng ÿ c áp d ng vào vi c l p k ho ch. Ph n tr m hoàn thành (Percent complete) là kho n c tính l ng công vi c hoàn thành trong m t ho t ÿ ng hay m t nhóm các ho t ÿ ng, ÿ c bi u di n b ng ph n tr m. Có nhi u cách tính ph n tr m hoàn thành: - Quy t c ph n tr m 0/100. Công vi c s không ÿ c công nh n cho ÿ n khi nó ÿ c hoàn thành. Khi ÿã hoàn t t, 100% giá tr công vi c s ÿ c ÿóng góp vào ho t ÿ ng ÿó. - Quy t c ph n tr m 0 – 50 – 100 ho c 50 – 50. M t nhi m v có th có ba ÿi u ki n: o Hoàn thành 0% = nhi m v ch a b t ÿ u o Hoàn thành 50% = nhi m v ÿã b t ÿ u nh ng ch a hoàn thành o Hoàn thành 100% = nhi m v ÿã hoàn thành. Quy t c này không mô t chi ti t s ti n tri n c a hi u su t nh là 15%, và có th th y r ng s hoàn thành nhi m v ch ÿ c mô t theo hai giai ÿo n. - Quy t c hoàn thành theo ph n tr m. Các con s ph n tr m hoàn thành ÿ c ÿánh giá t i các th i ÿi m báo cáo c th . M c dù ÿây là m t quy t c mang l i hi u qu cao khi ki m soát hi u su t chi phí, nh ng ÿi u quan tr ng là ph i nh n ra r ng ph ng pháp này v n mang tính ch quan, và ch y u là do các con s c tính quá l c quan. V n có kh n ng, nh t là trong các d án l n, các ch th u gói công vi c gi u các v n ÿ x y ra b ng cách d toán cao cho ph n tr m công vi c hoàn thành, và sau ÿó h s làm vi c g p rút trong th i gian t i. Ví d “hoàn thành 95%”. - Các m c quan tr ng. Ph ng pháp này ÿ c áp d ng thành công cho các gói công vi c có th i gian dài và nhi u ho t ÿ ng. T ng giá tr gói công vi c ÿ c chia ra và phân thành các c t m c quan tr ng trong quá trình th c hi n gói công vi c ÿó. M i c t m c ÿ u có m t giá tr d toán. Giá tr ÿó s ÿ t ÿ c khi d án hoàn thành ÿ c m t c t m c. c) Bi u ÿ theo dõi Gantt Bi u ÿ theo dõi Gantt là m t bi u ÿ Gantt ÿ c dùng ÿ hi n th hi u su t th c t so v i hi u su t d toán; ÿ ng th i có th hi n th công vi c ÿã ÿ c hoàn thành cùng v i kho ng tr cho m i ho t ÿ ng. M c dù không hi n th ÿ c m t cách rõ ràng các m i quan h ph thu c gi a các ho t ÿ ng hay ÿ ng t i h n, bi u ÿ Gantt l i là m t công c r t hi u qu trong vi c cung c p thông tin t ng k t c p nh t và có th r t có ích khi phân tích t ng hi u su t th i gian c a d án. Bi u ÿ Gantt c ng có th hi n th th i gian c a các c t m c quan tr ng và cho bi t li u có theo k p các th i h n không. 74
 14. Ví d : M t bi u ÿ theo dõi Gantt c a m t d án ÿi n hình. Nó hi n th hi u su t c a giai ÿo n báo cáo th n m, tu n 10. Hãy l u ý r ng kho ng tr (float) ÿ c áp d ng cho các ho t ÿ ng C và E; ho t ÿ ng A ÿ c hoàn thành ÿúng k ho ch, trong khi ÿó ho t ÿ ng B l i hoàn thành ch m h n so v i l ch trình. Hình 4-4. Bi u ÿ theo dõi Gantt d) Tính toán giá tr thu ÿ c tính toán giá tr thu ÿ c: - 1. Tính Chi phí d toán c a vi c ÿã x p l ch (BCWS) cho m t giai ÿo n nh t ÿ nh. Các kho n này ÿã ÿ c xác ÿ nh trong quá trình tri n khai kinh phí d án và có trong C u trúc chi ti t công vi c (WBS) c p ÿ gói công vi c. - 2. c tính ph n tr m hoàn thành công vi c d toán trong kho n th i gian ÿó. - C n ph i xem xét các nhân t sau khi ch n ph ng pháp ÿ tính ph n tr m hoàn thành công vi c: o L ng th i gian dành cho các gói công vi c o ph c t p c a d án o Kh n ng ch u ÿ ng s c ép c a các th t c hành chính. o Ph ng pháp nào là phù h p nh t ÿ gi m thi u t i ÿa s ch m tr . - 3. Tính toán Chi phí d toán c a vi c ÿ c th c hi n (BCWP), hay còn g i là giá tr thu ÿ c trong kho n th i gian ÿó, b ng cách l y ph n tr m hoàn thành công vi c nhân v i Chi phí d toán c a vi c ÿã x p l ch (BCWS). - 4. Tính toán Chi phí th c c a công vi c ÿã th c hi n (ACWP) trong kho ng th i gian ÿó b ng cách xác ÿ nh s l ng ti n th c t ÿ c chi. 75
 15. 4. KI M SOÁT L CH TRÌNH - S d ng thông tin c p nh t v l ch trình d án - C p nh t l ch trình d án B n có theo k p l ch trình d án không? Hay b n ÿang b t t lùi so v i l ch trình? B n nên ghi nh r ng m t trong nh ng nhân t quan tr ng ÿ ÿánh giá n ng l c c a m t Giám ÿ c d án là kh n ng bàn giao s n ph m ÿúng h n. Không ph i lúc nào c ng d nh n ra b n có ÿang theo k p ti n ÿ trong l ch trình hay không; tuy nhiên, ch ÿ này s gi i thi u m t công c giúp b n bi t ÿ c mình có ÿang theo ÿúng l ch trình hay không. a) S d ng thông tin c p nh t v l ch trình d án Các thành ph n c a Hi u su t theo l ch trình (SPI) và Bi n ÿ ng l ch trình (SV) SV (Bi n ÿ ng l ch trình) SV = BCWP – BCWS SPI (Hi u su t theo l ch SPI = BCWP / BCWS trình) Các d án CNTT th ng không theo sát l ch trình d án, cho dù k ho ch ÿ c l p công phu ch ng n a. M t cu c kh o sát các nhà lãnh ÿ o CNTT (CIO) g n ÿây cho th y ch 10% các sáng ki n CNTT ÿ c hoàn thành ÿúng k ho ch và kinh phí, m c dù các d án này ÿã theo sát l ch trình và th i gian su t n a ch ng ÿ u. D án càng dài thì quy n u tiên s thay ÿ i và ngu n nhân l c c ng b d ch chuy n qua d án khác. Nh các ph ng pháp tính Hi u su t l ch trình (SPI) và Bi n ÿ ng l ch trình (SV), các Giám ÿ c CNTT s n m ÿ c l ch trình ÿang ti n tri n theo xu h ng tích c c, tiêu c c, hay trung hòa (Baker and Field, 2001). SV (Bi n ÿ ng l ch trình) là ÿ chênh l ch ÿo ÿ c gi a kho n th i gian d toán th c hi n ho t ÿ ng so v i kho n th i gian th c ÿ th c hi n ho t ÿ ng ÿó. Nói cách khác, ÿó là chênh l ch gi a Chi phí d toán c a vi c ÿ c th c hi n (BCWP) và Chi phí d toán c a vi c ÿã x p l ch (BCWS). Công th c tính c a Bi n ÿ ng l ch trình là SV = BCWP - BCWS. N u k t qu c a Bi n ÿ ng l ch trình (SV) là s d ng (+), ngh a là nhi m v ÿó ÿang v t ti n ÿ . Còn n u k t qu c a Bi n ÿ ng l ch trình (SV) là s âm (-), ngh a là th i gian th c hi n nhi m v ÿó ÿang b t t lùi so v i l ch trình. SPI (Hi u su t tính theo l ch trình) là t s gi a công vi c hoàn thành v i công vi c d toán. Công th c tính Hi u su t l ch trình là: SPI = BCWP / BCWS. N u giá tr SPI l n h n 1, ÿi u ÿó có ngh a là công vi c ÿang v t ti n ÿ d tính. b) C p nh t l ch trình ti n hành c p nh t l ch trình d án, hãy th c hi n các b c sau: - 1. S d ng thông tin c p nh t v l ch trình d án ÿ xác ÿ nh ÿ c kho n th i gian ÿ c chia. - 2. Tính toán Chi phí d toán c a vi c ÿã x p l ch (BCWS) - 3. Tính toán Chi phí d toán c a vi c ÿ c th c hi n (BCWP) 76
 16. - 4. Tính toán Bi n ÿ ng l ch trình (SV) ÿ xác ÿ nh xem d án có theo k p ti n ÿ (s d ng +) hay b t t lùi (s âm -) so v i l ch trình. - 5. Tính toán Hi u su t tính theo l ch trình (SPI) ÿ xác ÿ nh xem d án ÿang theo ÿúng ti n ÿ (l n h n 1) hay t t lùi (bé h n 1) so v i l ch trình. TÓM T T N I DUNG CH NG Trong bài này, b n ÿã ÿ c trang b các ki n th c c b n v th i gian th c hi n d án và ph ng pháp c l ng giá tr này: 1. Xác ÿ nh các hành ÿ ng - Hành ÿ ng theo n l c hay th i ÿo n - Xác l p các m c quan tr ng - Các d án theo l ch trình so v i các d án theo ngu n l c - Thành l p các nguyên t c cl ng th i gian 2. cl ng th i gian cho các hành ÿ ng - Các k thu t cl ng th i gian - M ts h ng d n tr giúp cl ng th i gian cho d án CNTT - M t s ph ng pháp cl ng khác 3. Tri n khai l ch trình - Các thành ph n c a giá tr thu ÿ c - Chi phí c b n - Bi u ÿ theo dõi Gantt - Tính toán giá tr thu ÿ c 4. Ki m soát l ch trình - S d ng thông tin c p nh t v l ch trình d án - C p nh t l ch trình d án BÀI T P K T THÚC CH NG 1. Nhân t nào nh h ng l n nh t t i th i ÿo n th c t c a các nhi m v d án? A. Chi phí nhi m v . B. Kh n ng v ngu n l c. C. Thông tin l ch s . D. Nh ng ng i ÿi tr c và ng i thành công. 2. Ph ng pháp nào là cách ti p c n hi u qu ÿ xây d ng c tính th i ÿo n nhi m v d án? A. Ý ki n chuyên gia. B. K thu t giá tr . C. cl ng ng u nhiên. D. cl ng trên xu ng. 3. Phát bi u nào mô t c s th c t ÿ xác l p và d li u m c tiêu d án? 77
 17. A. Các m c quan tr ng ÿ c xác l p trong k ho ch và không nên xê d ch. B. M c quan tr ng là m c tiêu ÿ c xác l p l i b t c khi nào ÿ ng t i h n d án thay ÿ i. C. D án nên ÿ c l p k ho ch tính ÿ n các ÿi m quy t ÿ nh làm hay không làm d a vào và b t ÿ u b ng vi c hoàn t t các k t qu chuy n giao chính. D. Hoàn t t giai ÿo n phân tích h th ng xác ÿ nh nhi u yêu c u h n so v i mong ÿ i ban ÿ u, không nên gây ra m t s thay ÿ i t i kinh phí d án. 4. Cách th c thích h p nh t ÿ xác ÿ nh th i ÿo n d án tr c khi th c thi là gì? A. Giám ÿ c d án th c hi n t t c các c tính. B. K t h p c tính c a t ng cá nhân. C. Giành ÿ c các c tính chuyên môn. D. Không có cách nào xác ÿ nh th i ÿo n. 5. Vi c gi i quy t khuy t ÿi m di n ra khi nào trong vòng ÿ i d án? A. Tr c m i m c quan tr ng. B. Sau cu c ki m th ch p thu n s n ph m di n ra. C. Ngay khi khuy t ÿi m ÿ c tìm ra. D. B t k th i ÿi m nào trong su t vòng ÿ i d án tr c khi chuy n giao nh ÿã ÿ c xác ÿ nh trong k ho ch d án. 6. Bi u ÿ l ch, l ch trình m c quan tr ng và bi u ÿ Gantt là toàn b ví d minh ho cho: A. Qu n lý r i ro. B. Xác ÿ nh giá tr d án. C. Vai trò c a các ÿ i t ng liên quan d án. D. L p l ch trình theo c tính và trình t chu i công vi c. 7. M c nào th hi n m c quan tr ng? A. Nhà tài tr ÿi u hành ký k t hoàn t t các yêu c u. B. T p h p ÿ i ng thành viên. C. Mua trang thi t b c s h t ng. D. Ph n m m ÿã hoàn t t vi c ki m th ch p thu n ng i dùng. 8. Ng i ÿi u hành cao c p c a công ty b n mu n c p nh t l ch trình d án hàng tháng. B n s g i cái nào sau ÿây cho ng i ÿi u hành? A. Bi u ÿ m c quan tr ng. B. L c ÿ m ng theo t l th i gian. C. L c ÿ ho t ÿ ng m i tên. D. Bi u ÿ PERT (K thu t duy t và ÿánh giá ch ng trình). 9. i u ch nh l ch trình nhi m v ÿ tri n khai ngu n nhân l c hi u qu h n ÿ c g i là: A. T ng t c ngu n l c. B. T i ngu n l c. C. T i u hoá ngu n l c. D. i u ch nh ngu n l c. 78
 18. 10. Trong m t d án thì thông th ng ch t l ng nên là c a: A. u tiên l ch trình b ng nhau nh ng u tiên cao h n chi phí. B. u tiên cao h n chi phí và l ch trình. C. u tiên chi phí b ng nhau nh ng u tiên cao h n l ch trình. D. u tiên chi phí và l ch trình b ng nhau. 11. N m danh sách ÿ c yêu c u ÿ t o ra l ch trình d án là gì? (Ch n 5) A. Các ph n có th chuy n giao. B. Các nhi m v d án. C. Các k n ng s n có. D. Các r i ro d án chính. E. Yêu c u d án. F. Th i gian và ngu n l c trên m i công vi c. 12. T i sao giám ÿ c d án mu n t ng t c d án? A. Rút ng n th i ÿo n d án. B. Gi m b t r i ro d án. C. Gi m các chi phí d án. D. T ng hi u su t c a ÿ i. 13. Cách th c thích h p nh t ÿ xác ÿ nh th i ÿo n d án tr c khi th c thi là gì? A. Giám ÿ c d án th c hi n t t c các c tính. B. K t h p c tính c a t ng cá nhân. C. Giành ÿ c các c tính chuyên môn. D. Không có cách nào xác ÿ nh th i ÿo n. 14. D án ch m h n l ch trình do xung ÿ t gi a các thành viên. Sau khi gi i quy t xung ÿ t, ÿ ÿáp ng ÿ c ngày tháng chuy n giao thì giám ÿ c d án nên xem xét: A. Phân chia l i ngu n l c. B. Khi n trách v vi c chuy n giao mu n trong ÿ i ng thành viên. C. i u ch nh ngu n l c. D. T i u hoá l ch trình. 15. i u quan tr ng ÿ giám ÿ c d án truy n ÿ t các thay ÿ i chính trong d án cho các nhà tài tr d án duy t và phê chu n b i vì truy n thông này………….. A. T o ÿi u ki n thu n l i cho quy trình l p k ho ch ngu n l c. B. Cung c p thông tin bi n ÿ ng cho nhà tài tr d án. C. T o ÿi u ki n thu n l i t ng c ng ph i h p gi a các ÿ i ng thành viên. D. a ra c ch nh m qu n lý các m c ÿ k v ng c a nhà tài tr d án. 16. rút ng n th i ÿo n d án, các ngu n l c ph i ÿ c thêm vào các nhi m v trong ÿ ng t i h n. Khi ÿó k ho ch nên ÿ c nh n cho: A. Th i gian tr trong các ÿ ng khác. B. S xu t hi n ÿ ng t i h n m i. C. Các ngu n l c ÿ c ch ÿ nh cho các nhi m v khác trên ÿ ng t i h n. 79
 19. D. Nhi m v dài nh t còn l i trong k ho ch. 17. Cách th c thích h p nh t ÿ xác ÿ nh th i ÿo n d án tr c khi th c thi là gì? A. Giám ÿ c d án th c hi n t t c các c tính. B. K t h p c tính c a t ng cá nhân. C. Giành ÿ c các c tính chuyên môn. D. Không có cách nào xác ÿ nh th i ÿo n. 18. Ng i ÿi u hành cao c p c a công ty b n mu n c p nh t l ch trình d án hàng tháng. B n s g i cái nào sau ÿây cho ng i ÿi u hành? A. Bi u ÿ m c quan tr ng. B. L c ÿ m ng theo t l th i gian. C. L c ÿ ho t ÿ ng m i tên. D. Bi u ÿ PERT (K thu t duy t và ÿánh giá ch ng trình). 19. D án ch m h n l ch trình do xung ÿ t gi a các thành viên. Sau khi gi i quy t xung ÿ t, ÿ ÿáp ng ÿ c ngày tháng chuy n giao thì giám ÿ c d án nên xem xét: A. Phân chia l i ngu n l c. B. Khi n trách v vi c chuy n giao mu n trong ÿ i ng thành viên. C. i u ch nh ngu n l c. D. T i u hoá l ch trình. 20. Xác ÿ nh và qu n lý ÿ ng t i h n là y u t s ng còn ÿ i v i s thành công c a d án b i vì: A. B trí nhân viên lãnh ÿ o và giá tr s nh h ng t i ch t l ng c a d án công vi c. B. T i u hoá chi phí hay ÿ y nhanh chi phí trong ÿ ng t i h n cao h n so v i chi phí cho b t k ho t ÿ ng d án khác nào. C. Các ho t ÿ ng trên ÿ ng t i h n không có b t k th i gian kho ng tr nào. D. Ngày tháng b t ÿ u ph i ÿ c tính toán b ng cách th c hi n công vi c ng ct k t thúc r i t i b t ÿ u. 80
nguon tai.lieu . vn