Xem mẫu

 1. Chương 4 Tập Lệnh PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương CHƯƠNG 4 TẬP LỆNH PLC S7-200 4.1. Các lệnh cơ bản 4.1.1. Lệnh vào / ra. • Lệnh Load (LD): Lệnh LD nạp giá trị logic của một tiếp điểm vào trong bit đầu tiên của ngăn xếp, các giá trị còn lại trong ngăn xếp bị đẩy lùi xuống một bit. Toán hạng gồm: I, O, M, SM, V, C, T. Tiếp điểm thường mở sẽ đóng khi ngõ vào PLC có địa chỉ là 1. Dạng LAD Dạng STL I0.0 Q 0.0 LD I0.0 = Q0.0 • Lệnh Load Not (LDN): Lệnh LDN nạp giá trị logic của một tiếp điểm vào trong bit đầu tiên của ngăn xếp, các giá trị còn lại trong ngăn xếp bị đẩy lùi xuống một bit. Tiếp điểm thường đóng sẽ mở khi ngõ vào PLC có địa chỉ là 1 Dạng LAD Dạng STL I0.0 Q0.0 LDN I0.0 = Q0.0 Khoá luận tốt nghiệp 40 SVTH: Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung
 2. Chương 4 Tập Lệnh PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương Hình 4.1 - Mô tả lệnh LD và LDN [2] Các dạng khác nhau của lệnh LD,LDN: Moâ taû Toaùn STL LAD haïng n Tieáp ñieåm thöôøng môû seõ LD n n: I, Q, M, ┤├ ñoùng neáu n = 1 SM, (bit) n Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng seõ T, C LDN n ┤/├ môû khi n = 1 n Tieáp ñieåm thöôøng môû seõ LDI n n:1 ┤I├ ñoùng töùc thôøi khi n = 1 n Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng seõ LDNI n ┤/I├ môû töùc thôøi khi n = 1 • OUTPUT (=): Lệnh sao chép nội dung của bit đầu tiên trong ngăn xếp vào bit được chỉ định trong lệnh. Nội dung ngăn xếp không bị thay đổi. LAD Mô tả Toán hạng n Cuộn dây đầu ra ở trạng thái kích thích n: I, Q, M, SM, ─( ) T, C khi có dòng điều khiển đi qua (bit) n Cuộn dây đầu ra được kích thích tức n: Q (bit) ─( I ) thời khi có dòng điều khiển đi qua Khoá luận tốt nghiệp 41 SVTH: Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung
 3. Chương 4 Tập Lệnh PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương 4.1.2. Các lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm: • SET (S) • RESET (R) Hai lệnh này dùng để đóng và ngắt các điểm gián đoạn đã được thiết kế. Trong LAD, logic điều khiển dòng điện đóng hay ngắt các cuộn dây đầu ra. Khi dòng điều khiển đến các cuộn dây thì các cuôn dây đóng hoặc mở các tiếp điểm. Trong STL, lệnh truyền trạng thái bit đầu tiên của ngăn xếp đến các điểm thiết kế. Nếu bit này có giá trị bằng 1, các lệnh S hoặc R sẽ đóng ngắt tiếp điểm hoặc một dãy các tiếp điểm (giới hạn từ 1 đến 255). Nội dung của ngăn xếp không bị thay đổi bởi các lệnh này. VD: Khi tiếp điểm I0.0 đóng lệnh Set hoặc Reset sẽ đóng (ngắt) một mảng gồm n (5) tiếp điểm kể từ Q0.0. I0.0 Q0.0 I0.0 Q0.0 s R 5 5 Mô tả lệnh S (Set) và R (Reset) : Bảng 6 - Lệnh Set(S) và Reset(R) STL LAD Mô tả Toán hạng S S-bit n S bit n Đóng một mảng gồm n các S-bit: I, Q, M, SM, T, C,V(bit) ──( S ) tiếp điểm kể từ địa chỉ S-bit R S-bit n Ngắt một mảng gồm n các n (byte): IB, QB, S bit n tiếp điểm kể từ S-bit. Nếu MB, SMB, VB, ──( R ) AC S-bit lại chỉ vào Timer hoặc Counter thì lệnh sẽ xoá bit đầu ra của Timer/Counter đó. SI S-bit n S bit n Đóng tức thời một mảng S-bit: Q (bit) ──( SI ) gồm n các tiếp điểm kể từ n(byte): IB, QB, địa chỉ S-bit MB, SMB, VB, RI S-bit n S bit n Ngắt tức thời một mảng AC ──( RI ) gồm n các tiếp điểm kể từ địa chỉ S-bit Khoá luận tốt nghiệp 42 SVTH: Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung
 4. Chương 4 Tập Lệnh PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương 4.1.3. Các lệnh logic đại số Boolean: Các lệnh tiếp điểm đại số Boolean cho phép tạo lập các mạch logic (không có nhớ). Trong LAD các lệnh này được biểu diễn thông qua cấu trúc mạch, mắc nối tiếp hay song song các tiếp điểm thường đóng hay các tiếp điểm thường mở. Trong STL có thể sử dụng lệnh A (And) và O (Or) cho các hàm hở hoặc các lệnh AN (And Not), ON (Or Not) cho các hàm kín. Giá trị của ngăn xếp thay đổi phụ thuộc vào từng lệnh. • AND (A) Dạng LAD Dạng STL I0.0 I0.1 Q0.0 LD I0.0 A I0.1 = Q0.0 • AND NOT (AN) Dạng LAD Dạng STL I0.0 I0.1 Q0.0 LD I0.0 AN I0.1 = Q0.0 • OR (O) Dạng LAD Dạng STL I0.0 Q0.0 LD I0.0 O I0.1 I0.1 = Q0.0 • OR NOT (ON) Dạng LAD Dạng STL I0.0 Q0.0 LD I0.0 O I0.1 I0.1 = Q0.0 Khoá luận tốt nghiệp 43 SVTH: Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung
 5. Chương 4 Tập Lệnh PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương 4.1.4. Các lệnh về tiếp điểm đặc biệt: • Tiếp điểm nào tác động cạnh xuống, tác động cạnh lên: NOT N P Có thể dùng các lệnh tiếp điểm đặc biệt để phát hiện sự chuyển tiếp trạng thái của xung (sườn xung) và đảo lại trạng thái của dòng cung cấp (giá trị đỉnh của ngăn xếp). LAD sử dụng các tiếp điểm đặc biệt này để tác động vào dòng cung cấp. Các tiếp điểm đặc biệt này không có toán hạng riêng của chúng vì thế phải đặt chúng phía trước cuộn dây hoặc hộp đầu ra. Tiếp điểm chuyển tiếp dương/âm (các lệnh trước và sườn sau) có nhu cầu về bộ nhớ, bởi vậy đối với CPU 224 có thể sử dụng nhiều nhất là 256 lệnh. Dạng LAD Dạng STL LD I0.0 I0.0 Q0.0 P EU = Q0.0 I0.0 Q0.1 LD I0.0 N ED = Q0.1 LD I0.0 Q0.2 I0.0 NOT NOT = Q0.2 Khoá luận tốt nghiệp 44 SVTH: Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung
 6. Chương 4 Tập Lệnh PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương Biểu đồ thời gian I0.0 Q0.0 Q0.2 Q0.1 Hình 4.2 - Giản đồ thời gian các tiếp điểm đặc biệt • Tiếp điểm trong vùng nhớ đặc biệt: - SM0.0: Vòng quét đầu tiên thì mở nhưng từ vòng quét thứ 2 trở đi thì đóng. - SM0.1: Ngược lại với SM0.0, vòng quét đầu tiên tiếp điểm này đóng, kể từ vòng quét thứ 2 thì mở ra và giữ nguyên trong suốt quá trình hoạt động. - SM0.4: Tiếp điểm tạo xung với nhịp xung với chu kì là 1 phút. - SM0.5: Tiếp điểm tạo xung với nhịp xung với chu kì là 1 giây. 4.2. Các lệnh đếm (Counter) và lệnh thời gian (Timer) 4.2.1. Các lệnh điều khiển thời gian Timer : Timer là bộ tạo thời gian trễ giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra nên trong điều khiển vẫn thường gọi là khâu trễ. Nếu kí hiệu tín hiệu (logic) vào là x(t) và thời gian trễ tạo ra bằng Timer là τ thì tín hiệu đầu ra của Timer đó sẽ là x(t – τ) S7- 200 có 64 bộ Timer (với CPU 212) hoặc 128 Timer (với CPU 214) được chia làm 2 loại khác nhau: Timer tạo thời gian trễ không có nhớ (On-Delay Timer), kí hiệu là TON. Timer tạo thời gian trễ có nhớ (Retentive On-Delay Timer), kí hiệu TONR. Hai kiểu Timer của S7-200 (TON và TONR) phân biệt với nhau ở phản ứng Khoá luận tốt nghiệp 45 SVTH: Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung
 7. Chương 4 Tập Lệnh PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương của nó đối với trạng thái ngõ vào. Cả hai Timer kiểu TON và TONR cùng bắt đầu tạo thời gian trễ tín hiệu kể từ thời điểm có sườn lên ở tín hiệu đầu vào, tức là khi tín hiệu đầu vào chuyển trạng thái logic từ 0 lên 1, được gọi là thời điểm Timer được kích, và không tính khoảng thời gian khi đầu vào có giá trị logic 0 vào thời gian trễ tín hiệu đặt trước. Khi đầu vào có giá trị logic bằng 0, TON tự động Reset còn TONR thì không. Timer TON được dùng để tạo thời gian trễ trong một khoảng thời gian (miền liên thông), còn với TONR thời gian trễ sẽ được tạo ra trong nhiều khoảng thời gian khác nhau. Timer TON và TONR bao gồm 3 loại với 3 độ phân giải khác nhau, độ phân giải 1ms, 10ms và 100ms. Thời gian trễ τ được tạo ra chính là tích của độ phân giải của bộ Timer được chọn và giá trị đặt trước cho Timer. Ví dụ có độ phân giải 10ms và giá trị đặt trước 50 thì thời gian trễ là 500ms. Bảng 7 - Độ phân giải các loại Timer của S7-200, loại CPU 214 Lệnh Độ phân giải Giá trị cực đại CPU 214 1ms 32,767s T32 và T96 TON 10ms 327,67s T33 - T36, T97-T100 100ms 3276,7s T37-T63, T101-T127 1ms 32,767s T0 và T64 TONR 10ms 327,67s T1-T4, T65-T68 100ms 3276,7s T5-T31, T69-T95 Cú pháp khai báo sử dụng Timer như sau: LAD Mô tả Toán hạng Khai báo Timer số hiệu xx kiểu TON Txx (Word) CPU 214: 32-63, TON-Txx để tạo thời gian trễ tính từ khi đầu vào 96-127 IN IN được kích. Nếu như giá trị đếm tức PT: VW, T, (Word) C, IW, QW, MW, thời lớn hơn hoặc bằng giá trị đặt SMW, C, hằng số. PT trước PT thì T-bit có giá trị logic bằng1. Có thể Reset Timer kiểu TON bằng lệnh R hoặc bằng giá trị logic 0 Khoá luận tốt nghiệp 46 SVTH: Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung
 8. Chương 4 Tập Lệnh PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương tại đầu vào IN. Khai báo Timer số hiệu xx kiểu TONR Txx (Word) để tạo thời gian trễ tính từ khi đầu vào CPU 214: 0-31, TONR-Txx IN được kích. Nếu như giá trị đếm tức 64-95 IN thời lớn hơn hoặc bằng giá trị đặt PT: VW, TR, (Word) PT trước PT thì T-bit có giá trị logic C, IW, QW, MW, bằng1. Chỉ có thể Reset Timer kiểu SMW, AC, AIW, TONR bằng lệnh R cho T-bit. hằng số. Khi sử dụng Timer TONR, giá trị đếm tức thời được lưu lại và không bị thay đổi trong khoảng thời gian khi tín hiệu đầu vào có logic 0. Giá trị của T-bit không được nhớ mà hoàn toàn phụ thuộc vào số kết quả so sánh giữa giá trị đếm tức thời và giá trị đặt trước. Khi Reset một Timer, T-word và T-bit của nó đồng thời được xóa và có giá trị bằng 0, như vậy giá trị đếm tức thời được đặt về 0 và tín hiệu đầu ra cũng có trạng thái logic 0. • Timer kiểu TON(hình 4.3) LAD STL FBD T33 LD I0.0 T33 I0.0 I0.0 IN TON TON T33, 50 IN TON 50 10ms PT 50 PT 10ms • Timer kiểu TONR(hình 4.4) LAD STL FBD T33 T33 I0.0 I0.0 IN TONR LD I0.0 IN TONR 10 PT 10ms TONR T33, 10 10 PT 10ms Khoá luận tốt nghiệp 47 SVTH: Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung
 9. Chương 4 Tập Lệnh PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương I0.0 MAX =32767 PT =50 PT =50 T33 (Current) T33 ( Bit) Hình 4.3 - Giản đồ thời gian Timer của TON I0.0 MAX =32767 PT =10 T33 (Current) T33 ( Bit) Hình 4.4 - Giản đồ thời gian Timer của TONR 4.2.2. Các lệnh đếm – Counter: Counter là bộ đếm thực chức năng đếm sườn xung, trong S7-200 các bộ đếm được chia làm 2 loại: bộ đếm tiến (CTU) và bộ đếm tiến/lùi (CTUD). Bộ đếm tiến CTU đếm số sườn lên của tín hiệu logic đầu vào, tức là đếm số lần thay đổi trạng thái logic từ 0 lên 1 của tín hiệu. Số xung đếm được ghi vào thanh ghi 2 byte của bộ đếm, gọi là thanh ghi C- word. Nội dung của thanh ghi C- word, gọi là giá trị đếm tức thời của bộ đếm, luôn được so sánh với giá trị đặt trước của bộ đếm, được kí hiệu PV. Khi giá trị đếm tức thời bằng hoặc lớn hơn giá trị đặt trước này thì bộ đếm báo ra ngoài bằng cách đặt giá trị logic 1 vào 1 bit đặc biệt của nó gọi là C-bit. Trường hợp giá trị đếm tức thời nhỏ hơn giá trị đặt trước thì C-bit có giá trị logic là 0. Khoá luận tốt nghiệp 48 SVTH: Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung
 10. Chương 4 Tập Lệnh PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương Khác với các bộ Timer, các bộ đếm CTU và CTUD đều có chân nối với tín hiệu điều khiển xóa để thực hiện việc đặt lại chế độ khởi phát ban đầu (Reset) cho bộ đếm, được kí hiệu bằng chữ cái R trong LAD, hay được qui định là trạng thái logic của bit đầu tiên của ngăn xếp trong STL. Bộ đếm được Reset khi tín hiệu xóa này có mức logic là 1 hoặc khi lệnh R (Reset) được thực hiện với C-bit. Bộ đếm được Reset cả C-word, C-bit đều nhận giá trị 0. Bảng 8 - Lệnh đếm lên, đếm xuống LAD Mô tả Toán hạng Khai báo bộ đếm tiến theo Cxx: (Word) CTU - Cxx sườn lên của CU. Khi giá trị CPU 214 : 0-47, CU đếm tức thời C-word, Cxx lớn 80-127 hơn hoặc bằng giá trị đặt trước Pv(Word): VW, T, R PV, C-bit (Cxx) có giá trị logic C, IW, QW, MW, bằng 1. Bộ đếm ngừng đếm SMW, AC, AIW, PV khi C-word Cxx đạt được giá hằng số, *VD, trị cực đại. *AC Khai báo bộ đếm tiến/lùi, đếm Cxx: (Word) tiến theo sườn lên của CU, CPU 214 : 48-79 đếm lùi theo sườn lên của CD. PV (Word) : VW, CTD - Cxx Khi giá trị đếm tức thời của C- T, C, IW, QW, word Cxx lớn hơn hoặc bằng MW, SMW, hằng CU giá trị đặt trước PV, C-bit số, *VD, *AC CD (Cxx) có giá trị logic bằng 1. Bộ đếm ngừng đếm tiến khi R C-word Cxx đạt được giá trị PV cực đại 32.767 và ngừng đếm lùi khi C-word Cxx đạt được giá trị cực đại -32.768. CTUD Reset khi đầu vào R có giá trị Khoá luận tốt nghiệp 49 SVTH: Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung
 11. Chương 4 Tập Lệnh PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương logic bằng 1. • Sử dụng bộ đếm CTU: LAD STL I0.0 C40 CU CTU LD I0.0 I0.1 LD I0.1 R +5 PV CTU C40, +5 Giản đồ thời gian: I0.0 I0.1 6 5 4 3 2 C40 1 cunrrent 0 0 C40 (bit) Hình 4.5 - Giản đồ thời gian bộ đếm CTU • Sử dụng bộ đếm CTUD: LAD STL Khoá luận tốt nghiệp 50 SVTH: Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung
 12. Chương 4 Tập Lệnh PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương I0.0 C48 CU CTUD LD I0.0 I0.1 LD I0.1 CD LD I0.2 I0.2 R CTUD C48, +5 +5 PV Giản đồ thời gian: I0.0 (CU) I0.1 (CD) I0.2 6 5 5 4 3 2 1 C48 (word) current 0 0 C48 (bit) Hình 4.6 - Giản đồ thời gian lệnh CTUD 4.3. Các lệnh so sánh Khi lập trình, nếu các quyết định về điều khiển được thực hiện dựa trên kết quả của việc so sánh thì có thể sử dụng lệnh so sánh theo byte, Word hay Dword của S7-200. Những lệnh so sánh thường là: so sánh nhỏ hơn hoặc bằng (=). Khi so sánh giá trị của byte thì không cần thiết phải để ý đến dấu của toán Khoá luận tốt nghiệp 51 SVTH: Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung
 13. Chương 4 Tập Lệnh PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương hạng, ngược lại khi so sánh các từ hay từ kép với nhau thì phải để ý đến dấu của toán hạng là bit cao nhất trong từ hoặc từ kép. Trong STL những lệnh so sánh thực hiện phép so sánh byte, Word hay Dword. Căn cứ vào kiểu so sánh (=), kết quả của phép so sánh có giá trị bằng 0 (nếu đúng) hoặc bằng 1 (nếu sai) nên nó có thể được kết hợp cùng các lệnh LD, A, O. Để tạo ra được các phép so sánh mà S7-200 không có lệnh so sánh tương ứng (như so sánh không bằng nhau , so sánh nhỏ hơn ) ta có thể kết hợp lệnh NOT với các lệnh đã có (= =, >=, = n1, n2 (Word): VW, T, C, > =B n2 QW, MW, SMW, AC, B = byte AIW, hằng số, *VD, n1 n2 *AC > =I I = Integer = Word n1 n2 > =D D = Double Integer n1 n2 > =R R = Real Khoá luận tốt nghiệp 52 SVTH: Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung
 14. Chương 4 Tập Lệnh PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương n1 n2 Tiếp điểm đóng khi n1
 15. Chương 4 Tập Lệnh PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương 0 0 0 0 0 1 1 0 VB20 4.4.2. Lệnh AND word: Lệnh thực hiện phép AND thừng bit của hai Word ngõ vào IN1 và IN2, kết quả được ghi vào 1 Word ở ngõ ra OUT, địa chỉ ngõ ra có thể khác ngõ vào. Toán hạng trong câu lệnh thuộc một trong các vùng địa chỉ sau: IN1: VW, T, C, IW, SMW, AC, Const IN2: VW, T, C, IW, QW, SMW, AC Dạng LAD Dạng STL WAND_W EN ANDW VW0, VW1 VW0 IN1 VW2 IN2 OUT VW2 Ví dụ: 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 VW10 AND 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 VW12 Kết quả 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 VW12 4.4.3. Lệnh AND dword : Dạng LAD Dạng STL WAND_DW EN VD0 ORB VB0, VB1 IN1 VD4 IN2 OUT 4.4.4. Lệnh OR byte: Khoá luận tốt nghiệp 54 SVTH: Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung
 16. Chương 4 Tập Lệnh PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương Dạng LAD Dạng STL WOR_B EN ORB VB0, VB1 VB0 IN1 VB1 IN2 OUT Lệnh thực hiện phép OR từng bit của hai byte ngõ vào IN1, IN2, kết quả thu được ghi vào 1 byte ở ngõ ra OUT, địa chỉ ngõ ra có thể khác ngõ vào. Toán hạng trong câu lệnh thuộc một trong các vùng địa chỉ sau: IN1: VB, T, C, IB, QB, SMB, AC, Const IN2: VB, T, C, IB, QB, SMB, AC Ví dụ: 1 0 0 0 1 1 1 0 VD10 OR 0 0 1 1 0 1 1 1 VD20 Kết quả 1 0 1 1 1 1 1 1 VD20 4.4.5. Lệnh OR word: Dạng LAD Dạng STL WOR_W EN 0 VW IN1 ORW VW0, VW2 VW IN2 2 OUT VW2 4.4.6. Lệnh OR Double word: Dạng LAD Dạng STL WOR_DW EN VD0 IN1 ORDW VD0, VD4 VD4 IN2 OUT VD4 4.5. Các lệnh di chuyển nội dung ô nhớ: Các lệnh di chuyển thực hiện việc di chuyển hoặc sao chép số liệu từ vùng này sang vùng khác trong bộ nhớ. Trong LAD và STL lệnh dịch chuyển thực hiện việc di chuyển hay sao chép nội dung 1 byte, 1 từ đơn, hoặc 1 từ kép từ vùng này Khoá luận tốt nghiệp 55 SVTH: Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung
 17. Chương 4 Tập Lệnh PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương sang vùng khác trong bộ nhớ. Lệnh trao đổi nội dung của 2 byte trong một từ đơn thực hiện việc chuyển nội dung của byte thấp sang byte cao và ngược lại chuyển nội dung của byte cao sang byte thấp của từ đó. • MOV_B Dạng LAD Dạng STL MOV_B EN MOVB VB0, VB0 VB0 IN OUT VB0 Lệnh sao chép nội dung của byte ở địa chỉ ngõ vào IN sang byte có địa chỉ ở ngõ ra OUT. Địa chỉ của byte ngõ vào IN và địa chỉ byte ngõ ra OUT có thể giống nhau, thuộc các vùng sau: IN: VB, IB, QB, MB, SMB, AC, Const OUT: VB, IB, QB, MB, SMB, AC, Const Ví dụ: LAD STL LD I0.0 IO.0 MOV_B EN MOVB 0,VB0 LD I0.1 0 IN OUT VB0 MOVB 12,VB0 IO.1 MOV_B EN 12 IN OUT VB0 Giải thích: Nếu tiếp điểm I0.0 đóng thì lấy giá trị 0 ghi vào byte VB0 (xóa VB0) Tiếp theo đóng tiếp điểm I0.1 thì lấy số 12 ghi vào VB0. Kết quả địa chỉ byte VB0 có giá trị bằng 12 (nhị phân). • MOV_W Dạng LAD Dạng STL Khoá luận tốt nghiệp 56 SVTH: Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung
 18. Chương 4 Tập Lệnh PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương MOV_W EN MOVW VW0, VW0 VW0 IN OUT VW0 Lệnh sao chép nội dung của Word ở địa chỉ ngõ vào IN sang Word có địa chỉ ở ngõ ra OUT, địa chỉ ngõ ra có thể giống ngõ vào, nằm trong các vùng sau: IN: VW, IW, QW, MW, SMW, AC, Const OUT: VW, IW, QW, MW, SMW, AC • MOV_DW Dạng LAD Dạng STL MOV_DW EN MOVDW VD0, VD0 VD0 IN OUT VD0 Lệnh sao chép nội dung của Dword ở địa chỉ ngõ vào IN sang Dword có địa chỉ ở ngõ ra OUT, địa chỉ ngõ ra có thể giống ngõ vào, nằm trong các vùng sau: IN: VDW, IDW, QDW, MDWW, SMD, AC, Const OUT: VDW, IDW, QDW, MDW, SMDW, AC. • MOV_R: (dịch chuyển số thực) Dạng LAD Dạng STL MOV_R EN MOVR VD0, VD0 VD0 IN OUT VD0 Lệnh sao chép nội dung của số thực chứa trong Double Word có địa chỉ ở ngõ vào IN sang Double Word có địa chỉ ở ngõ ra OUT, địa chỉ ngõ ra có thể khác ngõ vào, thường nằm trong các vùng sau: IN: VR, IR, QR, MR, SMR, AC, Const OUT: VR, IR, QR, MR, SMR, AC Khoá luận tốt nghiệp 57 SVTH: Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung
 19. Chương 4 Tập Lệnh PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương Khi dữ liệu ghi vào trong các địa chỉ này theo nguyên tắc sau: Phần nguyên ghi vào Word thấp Phần thập phân ghi vào Word cao Ví dụ: LAD STL LD I0.0 IO.0 MOV_R EN MOVR 0.0,VD0 LD I0.1 0.0000000 IN OUT VD0 MOVR 30.2,VD0 IO.1 MOV_R EN 30.20000 IN OUT VD0 Tiếp điểm I0.0 đóng thì xóa Double Word 0 (VD0), tiếp điểm I0.1 đóng thì ghi số thực 30.2 vào Double Word (VD0), kết quả như sau: VD0 VW2 (word cao) VW0 (word thấp ) 20 (nhị phân ) 30 (nhị phân ) 4.6. Lệnh chuyển đổi dữ liệu 4.6.1. Lệnh chuyển đổi số nguyên hệ thập lục phân sang Led 7 đoạn. Dạng LAD Dạng STL Khoá luận tốt nghiệp 58 SVTH: Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung
 20. Chương 4 Tập Lệnh PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương IN SEG SEG VB0, VB0 VB0 PT OUT VB0 Lệnh này có tác dụng chuyển đổi các số trong hệ thập lục phân từ 0 đến F ( dạng nhị phân) chứa trong 4 bit thấp của byte có địa chỉ ở ngõ vào IN thành giá trị bit chứa trong 8 bit của byte có địa chỉ ở ngõ ra OUT tương ứng với thanh led 7 đoạn CK, địa chỉ ngõ ra có thể giống ngõ vào, nằm trong những vùng sau: IN: VB,IB, QB, MB, SMB, SC, Const OUT: VB, IB, AB, MB, SMB, AC Ví dụ: Dạng LAD Dạng STL I0.0 MOV _W LD I0.0 EN MOVW +3, VW0 3 IN OUT VW0 LD I0.1 SEG VB0, AC0 I0.1 IN SEG VB0 PT OUT AC0 Khi tiếp điểm I0.0 đóng thì số 3 được ghi vào VW0, tiếp điểm I0.1 đóng thì giá trị chứa trong 4 bit thấp của byte VB0 chuyển thành 8 bit chứa trong thanh ghi AC0. 4.6.2. Lệnh chuyển đổi số mã BCD sang số nguyên Dạng LAD Dạng STL BCD_I EN BCDI VW0 IN OUT VW0 Khoá luận tốt nghiệp 59 SVTH: Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung
nguon tai.lieu . vn