Xem mẫu

 1. Chương 4: Bộ định tuyến và cấu hình bộ định tuyến Hanoi University of Industry 1 Faculty of Electronics Engineering
 2. Hanoi University of Industry 2 Faculty of Electronics Engineering
 3. Các thành phần của router CPU - Thực thi các lệnh của hệ điều hành Random access memory (RAM) - Chứa bản copy của flie cấu hình, lưu trữ bảng định tuyến. Thông tin trên RAM sẽ mất khi mất điện Read-only memory (ROM) - Chứa chương trình khởi động, kiểm tra phần cứng. Non-volatile RAM (NVRAM) – Lưu trữ file cấu hình khi khởi động ( startup configuration)( ví dụ địa chỉ IP, tên router, giao thức định tuyến..) Flash memory - Chứa hệ điều hành (Cisco IOS) Interfaces – Có rất nhiều giao diện vật lý để kết nối mạng: Ethernet / FastEthernet , Serial, các giao diện quản lý: AUX, Console Hanoi University of Industry 3 Faculty of Electronics Engineering
 4. Các thành phần của router Hanoi University of Industry 4 Faculty of Electronics Engineering
 5. Các thành phần của router Hanoi University of Industry 5 Faculty of Electronics Engineering
 6. Kết nối với các cổng quản lý Hanoi University of Industry 6 Faculty of Electronics Engineering
 7. Kết nối với các cổng quản lý • Cấu hình tham số với Hyper terminal Hanoi University of Industry 7 Faculty of Electronics Engineering
 8. Tiến trình khởi động của Router Hanoi University of Industry 8 Faculty of Electronics Engineering
 9. Tiến trình khởi động của router Hanoi University of Industry 9 Faculty of Electronics Engineering
 10. Các cấu hình cơ bản Hanoi University of Industry 10 Faculty of Electronics Engineering
 11. Các chế độ CLI (Command Line) Để chuyển chế độ dùng cặp lệnh enable, configured terminal, exit hoặc CTRL +Z Hanoi University of Industry 11 Faculty of Electronics Engineering
 12. Cấu hình tên, Password và Banner Router(config)# enable password password Router(config)# enable secret password Router(config)# service password - encryption Hanoi University of Industry 12 Faculty of Electronics Engineering
 13. Cấu hình giao diện Hanoi University of Industry 13 Faculty of Electronics Engineering
 14. Cấu hình định tuyến tĩnh Hanoi University of Industry 14 Faculty of Electronics Engineering
 15. Cấu hình định tuyến động RIP Hanoi University of Industry 15 Faculty of Electronics Engineering
 16. ACL ( ACCESS CONTROL LIST) • Có hai loại ACL - ACL số - ACL kiểu đặt tên • Mỗi loại có hai kiểu: Standard và Extended Cấu hình ACL: - Thiết lập ACL - Đặt ACL lên giao diện của Router Hanoi University of Industry 16 Faculty of Electronics Engineering
 17. Cấu hình ACL standard Router (config)# access-list access-list-number access-list access-list-number {deny || permit} source [source-wildcard] [log] {deny permit} source [source-wildcard] [log] Router (config-if)# ip access-group access-list-number { in || out } ip access-group access-list-number { in out } Hanoi University of Industry 17 Faculty of Electronics Engineering
 18. VÍ dụ về ACL • Router(config)# access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.255 • Router(config)# access-list 1 permit any • Router(config)# access-list 1 permit 172.30.16.29 0.0.0.0 • Router(config)# access-list 1 permit host 172.30.16.29 Hanoi University of Industry 18 Faculty of Electronics Engineering
 19. ACL Extended Hanoi University of Industry 19 Faculty of Electronics Engineering
 20. Hanoi University of Industry 20 Faculty of Electronics Engineering