Xem mẫu

 1. Chương 4. Bảng tổng hợp đa chiều
 2. Khái niệm  Pivot table là một loại biểu mẫu có tính tương hỗ được sử dụng để tổng hợp và phân tích số liệu dưới hình thức 1 bảng 3 chiều 3/11/2004 Bài giảng Excel 2
 3. Xét dữ liệu Giả sử CSDL về doanh thu của công ty kinh doanh gồm có 2 cửa hàng (số 1 và số 2) có nhiều hơn 500 dòng. 3/11/2004 Bài giảng Excel 3
 4. Đặt câu hỏi  Cơ sở dữ liệu trên chứa rất nhiều thông tin  rất khó để phân tích, khai thác  cần phải tổng kết lại để có thể khai thác dễ dàng hơn:  Doanh thu bán được của mỗi nhân viên là bao nhiêu  Tổng tiền thu được ngày X của cửa hàng Y  Thông tin bán được của cửa hàng X.  Doanh thu của một mặt hàng X 3/11/2004  …… Bài giảng Excel 4
 5. Nhận xét 3/11/2004 Bài giảng Excel 5
 6. Nhận xét  Ngµy, Nh©n viªn, Cöa hµng, S¶n phÈm vµ TiÒn. ChÝnh c¸c tr­êng nµy sÏ tham gia vµo viÖc x©y dùng b¶ng tæng kÕt cña PivotTable Report.  B¶ng tæng kÕt ®­îc chia lµm 4 vïng:  Cöa hµng: Ta cã thÓ xem theo tõng cöa hµng hoÆc tÊt c¶, mçi lo¹i trªn mét b¶ng tÝnh kh¸c nhau. §©y ®­îc gäi lµ vïng “Page Field”.  Nh©n viªn, Ngµy: Mçi sè liÖu cña c¸c tr­êng nµy ®­îc tæng kÕt theo tõng dßng cña b¶ng. Ta gäi c¸c tr­êng nµy lµ “Row Field”.  S¶n phÈm: Mçi s¶n phÈm (nghÜa lµ mçi sè liÖu cña tr­êng) ®­îc ghi kÕt qu¶ trªn mét cét riªng biÖt. Ta gäi tr­êng nµy lµ “Column Field”.  Vïng chÝnh cña b¶ng tæng kÕt ghi kÕt qu¶ lµ mét phÐp to¸n (ë ®©y phÐp céng) cña tr­êng tiÒn. §©y lµ vïng “Data Field”. 3/11/2004 Bài giảng Excel 6
 7. Một số khái niệm cơ bản  Column field: Tên của cột trong bảng dữ liệu (đây là một thuộc tính của CSDL). Nếu có nhiều hơn 1 column field, Pivot Table sẽ tổng kết các cột này theo thứ tự từ trái sang phải.  Data area: gồm các ô chứa dữ liệu cần tổng kết. (không bao gồm dòng tiêu đề)  Item: dữ liệu của một ô. Ví dụ: Kẹo, bánh, mứt 3/11/2004 Bài giảng Excel 7
 8. Một số khái niệm cơ bản  Grand totals: là một dòng/cột hiển thị các tổng kết trên tất cả các ô trong cùng một dòng/cột trong Pivot Table. Ta có thể chỉ định grand totals để tổng kết cho các dòng, các cột hoặc cả hai.  Group: Một tập hợp các dữ liệu (thông thường trong cùng một cột)  Page field: toàn bộ dữ liệu được tổng kết theo từng item. Page field luôn nằm ở phía trên của bảng tổng hợp. 3/11/2004 Bài giảng Excel 8
 9. Một số khái niệm cơ bản  Row field: một field của CSDL được bố trí trên một dòng trong Pivot Table  Source data: nguồn dữ liệu dùng để tạo Pivot Table.  Subtotals: một dòng/cột hiển thị tổng kết nhóm của các ô trong một dòng/cột. 3/11/2004 Bài giảng Excel 9
 10.  §Ó t¹o mét PivotTable Report ta ph¶i x¸c ®Þnh râ tr­íc vïng d÷ liÖu muèn lµm b¶ng tæng kÕt, vÞ trÝ vµ kiÓu cña c¸c tr­êng muèn ®­a vµo PivotTable Report. Trong sè c¸c kiÓu tr­êng trªn Row, Column vµ Data lµ b¾t buéc. KiÓu Page cã thÓ bá qua. 3/11/2004 Bài giảng Excel 10
 11. Tạo lập Pivot table  Bước 1: Chỉ định nguồn dữ liệu - Bôi đen cơ sở dữ liệu cần tạo - Menu Data  PivotTable 3/11/2004 Bài giảng Excel 11
 12. Tạo lập Pivot table  Bước 2: Chỉ định dữ liệu 3/11/2004 Bài giảng Excel 12
 13. Tạo lập Pivot table  Bước 3: Chỉ định nơi đặt PivotTable 3/11/2004 Bài giảng Excel 13
 14. Tạo lập Pivot table  Tuỳ chỉnh cách bố trí dữ liệu Trong hộp thoại ở bước 3, nhấn nút Layout 3/11/2004 Bài giảng Excel 14
 15. Tạo lập Pivot table 3/11/2004 Bài giảng Excel 15
 16. Tạo lập Pivot table  Đưa các field vào các vị trí cần thiết 3/11/2004 Bài giảng Excel 16
 17. Tạo lập Pivot table  Tuỳ chọn hàm tính toán Nhấp đôi vào field trong hộp thoại Layout 3/11/2004 Bài giảng Excel 17
 18. Tạo lập Pivot table  Tuỳ chọn cho PivotTable 3/11/2004 Bài giảng Excel 18
nguon tai.lieu . vn