Xem mẫu

GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 3 VEÕ ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ VOØNG TROØN BAØI TAÄP 1 : VEÕ KHOÁI CHÖÕ NHAÄT Caùc baïn vöøa qua ñaõ laøm quen caùc coâng cuï veõ ñöôøng thaúng. Baây giôø haõy baét ñaàu veõ moät soá keát quaû döïa treân caùc ñöôøng thaúng. Haõy thöû veõ khoái chöõ nhaät nhö hình beân. Gioáng nhö caùc baøi taäp thöïc haønh ñoà hoïa, vieäc ñaàu tieân caùc baïn phaûi choïn kích thöôùc. Choïn Modify > Movies, hoäp thoaïi Movie Properties xuaát hieän. Haõy chaáp nhaän nhöõng tham soá maëc ñònh trong hoäp thoaïi sau ñoù nhaáp chuoät vaøo nuùt OK. Keá tieáp haõy ñaët löôùi baèng caùch choïn trình ñôn View > Grid > Show Grid Laäp töùc löôùi seõ xuaát hieän treân cöûa soå laøm vieäc cuûa Flash. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 76 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 3 Baây giôø baïn haõy choïn coâng cuï Line Tool ñeå veõ moät hình khoái chöõ nhaät. Haõy nhaáp vaøo moät ñieåm trong löôùi choã hai ñöôøng cheùo giao nhau. Sau ñoù keùo qua ñöôøng cheùo cuûa boán oâ vuoâng löôùi, roài keùo theâm nhieàu ñöôøng thaúng baïn seõ coù hình nhö sau. Tieáp tuïc keùo theâm hai ñöôøng nöõa baïn ñaõ hoaøn taát khoái chöõ nhaät. Duøng coâng cuï muõi teân choïn toaøn boä khoái chöõ nhaät sau ñoù choïn trình ñôn Edit > Copy ñeå löu noù vaøo clipboard vaø choïn leänh Edit > Paste baïn seõ daùn theâm moät khoái chöõ nhaät raát nhanh choùng vaøo cöûa soå laøm vieäc, noái theâm boán ñöôøng thaúng baïn seõ noái ñöôïc hai khoái chöõ nhaät vaøo vôùi nhau, vaø neáu ñöôïc toâ theâm maøu noù seõ trôû neân tuyeät ñeïp nhö hình beân. Caùc baïn seõ hoïc toâ maøu ôû chöông sau. BAØI TAÄP 2 : VEÕ THÖÔÙC EÂ KE Cuõng vôùi coâng cuï Line Tool sau khi veõ caùc ñöôøng thaúng, caùc baïn seõ taïo ñöôïc caây thöôùc EÂ-Ke thaät deã daøng Böôùc coøn laïi khoù hôn daønh cho caùc baïn laø laøm sao : vaïch ñeàu caùc khaác chia ñoä. Caùc baïn haõy xem thöû thöôùc maãu ñeå coù yù töôûng thieát keá. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 77 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 3 BAØI TAÄP 3 : VEÕ CAÂY COÏ VEÕ Baøi taäp naøy caùc baïn tieán haønh veõ moät caây coï nhö hình beân. Phaàn loâng coï laø phaàn phaûi veõ ñaàu tieân, ñaây cuõng laø phaàn khoù nhaát trong baøi taäp naày. Ñaàu tieân duøng coâng cuï Line Tool baïn keùo töø döôùi leân, xong roài keùo ngang keá tieáp keùo xuoáng ñeå veõ ñaàu coï. Ñeå veõ loâng co,ï tieán haønh keû theâm vaøi neùt daøi ngaén khaùc nhau. ÔÛ ñaây ta veõ theâm ba neùt. Duøng coâng cuï muõi teân keát hôïp vôùi phím Shift baïn choïn ba neùt vöøa veõ (Khi choïn neùt naøo ta thaáy coù nhöõng veät laám chaám nhö kieán boø treân neùt ñoù), nhaáp vaøo trình ñôn Edit > Copy ñeå löu 3 neùt vaøo clipboard keá tieáp choïn Edit > Paste. Nhöõng neùt daøi ngaén seõ ñöôïc nhaân baûn. Tieáp ñoù chuùng ta laät theo höôùng ngang baèng caùch nhaáp vaøo Flip Horizontal töø trình ñôn Modify > Transform > Duøng coâng cuï muõi teân keát hôïp vôùi phím Shift choïn heát ba vaïch vöøa xoay xong. Duøng caùc phím muõi teân ñöa ba vaïch ñoù gaén lieàn vôùi ba vaïch ñaàu tieân, xong duøng coâng cuï muõi teân keát hôïp vôùi phím Shift choïn heát roài nhaân baûn baèng caùch choïn Edit > Copy roài sau ñoù choïn Edit > Paste. Tieáp tuïc duøng coâng cuï muõi teân keát hôïp phím Shift choïn heát roài duøng caùc phím muõi teân gaén keà beân caùc vaïch vöøa taïo xong. Tôùi ñaây phaàn loâng coï coi nhö giaûi quyeát xong. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 78 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 3 Keá tieáp laø veõ phaàn ñaàu coï. Ñaàu tieân baïn choïn coâng cuï Line Tool keùo moät ñöôøng ngang sau ñoù xoå xuoáng moät ñöôøng xieân, tieáp tuïc keùo ñöôøng ngang nhoû sau ñoù troå trôû leân ñöôøng xieân. Baïn ñaõ hoaøn taát ñaàu coï (nhôù boå xung theâm hai vaïch thaúng cho ñaàu coï theâm sinh ñoäng) Cöù tieáp tuïc nhö treân baïn seõ hoaøn taát phaàn thaân coï. Cuõngï gioáng nhö ñaàu coï baïn keû theâm moät vaïch daøi cho theâm sinh ñoäng. Cuoái cuøng caây coï ñaõ hoaøn taát. Nhôù löu laïi keát quaû. BAØI TAÄP 4 : VEÕ MOÄT MAÃU GAÏCH BOÂNG Muoán veõ moät maãu gaïch boâng nhö hình döôùi, ñaàu tieân caùc baïn phaûi thieát laäp caùc ñöôøng löôùi. Keá ñoù baïn phaûi duøng coâng cuï Line Tool keùo moãi caïnh ñôn vò baèng 5 oâ löôùi. Chuùng ta seõ ñöôïc moät hình vuoâng. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 79 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 3 Tieáp tuïc duøng coâng cuï Line Tool keû ñöôøng cheùo cuûa moät oâ löôùi nhö hình beân döôùi. Keá tieáp keû ñöôøng cheùo phía ñoái dieän. Xong baïn keû ñöôøng cheùo cuûa boán oâ vuoâng. Vaø cuõng vôùi coâng cuï Line Tool baïn keû hai ñöôøng chæ maøu naâu chaïy doïc theo caùc ñöôøng cheùo. Duøng coâng cuï toâ maøu Paint Bucket Tool ñeå ñöa maøu vaøo. Duøng coâng cuï muõi teân keát hôpï vôùi phím Shift choïn nhöõng ñöôøng thaúng ngoaøi rìa hình vuoâng (chuù yù sau khi choïn xong nhöõng ñöôøng thaúng coù daïng chaám chaám), roài xoùa ñi. Böôùc keá tieáp duøng coâng cuï muõi teân taïo marquee choïn heát vuøng veõ. Sau ñoù choïn laàn löôït Edit > Copy roài Edit > Paste ñeå nhaân baûn nhöõng phaàn ñaõ veõ. Keá tieáp duøng con troû chuoät nhaáp vaøo Flip Horizontal töø trình ñôn Modify > Transform. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 80 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY ... - tailieumienphi.vn