Xem mẫu

 1. Chöông 3 : Cuoän caûm Hình daïng, kyù hieäu vaø caáu taïo Ñaëc tính ñieän vaø caùc tham soá cô baûn cuûa cuoän caûm Xaùc ñònh trò soá cuoän caûm Caùc loaïi cuoän caûm Caùch ño thöû kieåm tra
 2. Caáu taïo
 3. Caáu taïo
 4. Hình daïng & kyù hieäu
 5. Các tham số cơ bản Ñieän caûm (heä soá töï caûm) Toån hao cuoän caûm Doøng ñònh möùc Taàn soá ñònh möùc 1 H (Henry) = 103 mH (milihenry) 1 H = 106 µH (microhenry)
 6. Heä soá töï caûm • Air 1.257x10-6 H/m • Ferrite U M33 9.42x10-4 H/m • Nickel 7.54x10-4 H/m • Iron 6.28x10-3 H/m • Ferrite T38 1.26x10-2 H/m • Silicon GO steel 5.03x10-2 H/m • supermalloy 1.26 H/m
 7. Hieän töôïng hoå caûm e
 8. Caùc coâng thöùc cuûa L
 9. Caùc coâng thöùc cuûa L
 10. Cuoän caûm töông ñöông
 11. Hình daïng bieán aùp (bieán theá)
 12. Caáu taïo bieán aùp (Transformer)
 13. Kyù hieäu bieán aùp (bieán theá) 9V 220V 0V 9V Bieán theá ñieåm giöõa
 14. Heä thöùc bieán aùp (Transformer) ∆φ ∆φ Ñieän aùp: Sô caáp V1 = e1 = − N1 Thöù caáp V2 = e2 = − N2 ∆t ∆t a.Heä thöùc ñieän theá: do töø thoâng cuûa cuoän thöù caáp baèng cuoän sô caáp neân: V 1 N1 = =n n : ñöôïc goïi laø tæ soá bieán aùp V 2 N2 b. Heä thöùc veà doøng ñieän: Ta ñaõ bieát, loõi töø coù chieàu daøi trung bình laø l, cöôøng ñoä töø thoâng sinh ra trong loûi töø laø H thì töø aùp = n.I = H.l N1 I 2 N1.I1 = N 2.I 2 ⇒ = N 2 I1 c. Heä thöùc veà coâng suaát: Bieán aùp ñöôïc xem laø lyù töôûng khi coâng suaát P1 thu nhaän töø cuoän sô caáp hoaøn toaøn chuyeån sang cho cuoän cuoän thöù caáp P2 U 1 I 2 N1 P1 = U 1.I1 = P 2 = U 2.I 2 ⇒ = = U 2 I1 N 2 U1 U2 d. Heä thöùc veà toång trôû: R1 = R2 = I1 I2 2 R1 V 1.I 2 N1.N1  N1  = = = R 2 V 2.I1 N 2.N 2  N 2   
 15. Thieát keá bieán aùp nguoàn b 6a a a SC 4a 8a
 16. Thieát keá bieán aùp nguoàn Böôùc 1: Xaùc ñònh coâng suaát cuûa maïch thöù caáp: (coâng suaát laáy ra taûi) P2 = V21.I 21 + V22 .I 22 + ... + V2 n .I 2 n Böôùc 2: Choïn hieäu xuaát vaø Xaùc ñònh coâng suaát cuûa maïch sô caáp P2 P= (η ≈ 0,8 → 0,9) 1 η Böôùc 3: Xaùc ñònh tieát dieän cuûa noøng daãn töø P + P2 P0 = 1 2 SC = k . P0 SC = b . a (0,5 → 0,35mm)
 17. Thieát keá bieán aùp nguoàn Böôùc 4: Tính soá voøng vôùi ñieän aùp 1 V n n 4,5.105 N0 = = −8 = VRMS 4, 4. B . SC . f .10 B . SC từ cảm B = 7000 → 15000 Gauss Tính soá voøng cuoän thöù (nhieàu hôn 5% ñeán 10% cuoän sô) 4,5.105 N 0' = (1 + 5%) N 0 = 1, 05. B . SC Böôùc 5: Tính soá voøng ôû caùc cuoän N1 = N 0 .V1 N 21 = N 0' .V21 N 22 = N 0' .V22
 18. Thieát keá bieán aùp nguoàn Böôùc 6: Choïn côõ daây quaán loaïi daây coù traùng men: maät ñoä doøng J = 2,5 → 3A/mm2 , maët caét troøn tieát dieän = d2/4 I d = 1,13 J d = 0, 72 I