Xem mẫu

 1. CÁC ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG
 2. Nội dung tìm hiểu  Groupware  Hệ thống thông tin tốc độ cao  Truy xuất và sử dụng internet
 3. Groupware  Là những phần mềm cho phép mọi người làm việc cùng nhau 1 cách hiệu quả  Email  Document-base groupware  Group support systems  Video teleconferecing  Managing in a groupware world
 4. Groupware-email  Hệ thống trao đổi thông tin nội bộ  Trao đổi nhanh chóng  Có tính tiện dụng  Chi phí giảm
 5. Groupware Document-base groupware  Hệ thống CSDL lưu trữ dữ liệu, âm thành hình ảnh…  Trao đổi dữ liệu  Tập trung dữ liệu
 6. Groupware group support systems  Hệ thống quản lý nhóm ở nhiều nời khác nhau thời gian khác nhau  Trao đổi thông tin ở vị trí địa lý xa nhau
 7. Groupware video teleconferencing  Hội thoại, họp thông qua hệ thống video  Cho phép thực hiện các cuộc họp ở các vị trí xa nhau nhưng vẫn nhìn thấy nhau qua video  Ví dụ: Y học: chẩn đoán từ xa, phẩu thuật từ xa
 8. Groupware quản lý các nhóm  Điều hành quản lý nhiều nhóm với nhiều lãnh vực khác nhau thông qua hệ thống mạng
 9. Hệ thống thông tin tốc độ cao  Email trên internet  Đăng nhập từ xa  Nhóm thảo luận  Nhóm trình bày  Nhóm tham dự  Tài nguyên thông tin trên mạng  Các dịch vụ FTP,Archie,gopher,veronica  WWW
 10. Truy xuất và sử dụng trên internet  Tìm kiếm thông tin  Kinh doanh trên mạng internet  Sử dụng thông tin  Cung cấp thông tin, quảng bá  Giao dịch kinh doanh qua mạng
 11. Các dịch vụ trên mạng  Dịch vụ về File  Dịch vụ về in ấn  Dịch vụ về thông điệp  Dịch vụ về thư mục  Dịch vụ về cơ sở dữ liệu  Dịch vụ về ứng dụng  Dịch vụ về internet
 12. 1. Dịch vụ về file (file services)  Truyền file  Lưu trữ file  Sao lưu dự phòng dữ liệu  Cập nhật đồng bộ file
 13. 1.1 truyền file (file transfer)  Trao đổi thông tin giữa 2 hệ thống máy ở xa nhau upload Local Môi trường Remote System truyền dẫn system download  Internet: FTP (file transfer protocol)
 14. 1.2 Lưu trữ file (file storage)  Online : hard disk  Offline: tape, CD, DVD…  Near line: jukebox , quản lý được nhiều tape  Data migration (di trú dữ liệu)
 15. 1.2 Lưu trữ file (file storage) online Near offline line …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……
 16. 1.3 Sao lưu dự phòng  Thiết bị:  Tape, CDR,DVDR (đĩa quang)  Removeable Hard disk (đĩa cứng di động)  Zip  Phần mềm chuyên dụng  Chiến lược backup  Toànphần  Những phần thay đổi
 17. 1.4 file update synchronization  Sự đồng bộ trong vấn đề cập nhật thông tin làm các file sẽ giống nhau định kì LAN Hard disk ộ ngb Hard Đồ disk
 18. 2.Print services  Thực hiện việc in ấn trên mạng  Tiết kiệm máy in (dùng chung máy tin )  Linh động trong vị trí đặt máy in  Có thể xây dựng hệ thống fax server
 19. 2.Print services Print job Print Print job job Print queue Print job Print server
 20. 2.Print services in fax fax Điện thoại
nguon tai.lieu . vn