Xem mẫu

 1. Chöông 2: Tuï ñieän Hình daïng, kyù hieäu vaø caáu taïo Ñaëc tính ñieän vaø caùc tham soá cô baûn cuûa tuï ñieän Xaùc ñònh trò soá tuï ñieän Caùc loaïi tuï ñieän Caùch ño thöû kieåm tra
 2. Caáu taïo
 3. Caáu taïo
 4. Hình daïng & kyù hieäu
 5. Các tham số cơ bản Ñieän dung Dung sai Ñieän aùp laøm vieäc (WV – working voltage)
 6. Ñieän dung cuûa tuï hoùa Ñoái vôùi tuï coù cöïc (Tuï DC): Caùc cöïc ñöôïc ghi roõ daáu (+) hoaëc (–) Do kích thöôùc to neân giaù trò ñieän dung, ñieän aùp laøm vieäc WV ñöôïc ghi tröïc tieáp treân thaân tuï.
 7. Ñieän dung cuûa tuï goám (ceramic) Ñoái vôùi tuï khoâng coù cöïc (Tuï AC): Ñoïc theo ñôn vò laø pF: Kyù töï chæ dung sai cuûa tuï: G= ± 2% ; J = 5% ; K = 10% ; M = 20% Coù giaù trò nhöng khoâng ghi ñôn vò keøm theo Ghi baèng 3 chöõ soá Cap Tolerance C = +/-.25pF K = +/-10% D = +/-.5pF M = +/-20% F = +/-1% Z = +80%/-20% Dielectric G = +/-2% Y5F J = +/-5% Dielectric Cap Value Y5P 102 = 1000pF Cap Value Voltage 103 = 0.01uF 1KV = 1000VDC Voltage 1KV = 1000VDC Example shown Example shown P/N: NCD103K1KVY5PTR P/N: NCD102K1KVY5F
 8. Temperature Coefficients (TC) Thay ñoåi cho pheùp toái ña Giôùi haïn nhieät thaáp Giôùi haïn nhieät cao töø +25°C ( 0 VDC ) X = -55°C 5 = +85°C F = ±7.5% Y = -30°C 6 = +105°C P = ±10% Z = +10°C 7 = +125°C R = ±15% 8 = +150°C (SPECIAL) S = ±22% T = +22% / -33% U = +22% / -56% V = +22% / -82% X7R = ±15% ∆C -55°C ~ + 125°C
 9. Ñieän dung cuûa tuï Tantal
 10. Ñieän dung cuûa tuï Tantal
 11. Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaân (SMT) Surface mount technology (SMT) Cathode (-) & Anode (+) ghi roû Giaù trò (µF) WV (VDC)
 12. Giaù trò chuaån cuûa C Giaù trò chuaån cuûa caùc loaïi tuï thoâng duïng: 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
 13. Caùc coâng thöùc cuûa C
 14. Caùc coâng thöùc cuûa C 5 8 - VC + I
 15. Caùc coâng thöùc cuûa C Vdc - VC(t) + I
 16. Tuï ñieän töông ñöông i + i C1 v1 – + + + C2 v2 C1 C2 – v1 v2 – – m 1 1 =∑ Cs k =1 Ck Cp = C1 + C2 C1C2 Cs = C1 + C2
 17. Hình daïng bieán tuï Bieán tuï Trim cap