Xem mẫu

 1. Chương I – Computer networking Ph n I : Gi i thi u M c tiêu: H c cái gì ? Gi i thi u khái quát v Internet là gì ? M ng máy tính Giao th c (Protocol) là gì ? ði sâu hơn trong các Network edge (“Rìa”) khoá h c sau Network core (“Lõi”) Ti p c n : Truy nh p m ng, Môi trư ng truy n Mô t ñư c m ng Hi u su t : M t mát và ð tr máy tính Các t ng giao th c và Mô hình d ch S d ng mô hình v m ng Internet làm tr ng tâm nghiên c u Tr c chính (backbones), NAP, ISP L ch s phát tri n Internet 1: Introduction 1
 2. ðơn gi n - Internet là gì ? Hàng tri u các thi t b : h router workstation th ng ñ u cu i server Tr m làm vi c (workstation), mobile tr m ph c v (server) local ISP ði n tho i PDA, Thi t b sinh ho t Ch y các ng d ng m ng regional ISP ðư ng truy n Cáp quang, dây ñ ng, sóng radio, v tinh Router (B ñ nh tuy n): Chuy n ti p các gói d li u qua m ng company network 1: Introduction 2
 3. ðơn gi n - Internet là gì ? Giao th c : Ki m soát vi c g i router workstation và nh n thông ñi p server Ví d : TCP, IP, HTTP, FTP, PPP mobile Internet: “m ng c a m ng” ISP nh C u trúc l ng l o M ng Internet dùng chung ñ i l p v i m ng Intranet ISP khu v c dùng riêng. Các chu n Internet RFC : Khuy n ngh (Request for Comments) IETF: Internet Engineering Task Force M ng c a công ty 1: Introduction 3
 4. Internet là gì ? Theo quan ñi m D ch v Cơ s h t ng truy n thông cho phép cài ñ t ng d ng phân tán: WWW, email, games, thương m i ñi n t , t ch ccơ s d li u, b u c , chia s t p (MP3) Nh ng d ch v truy n thông cung c p: Không hư ng n i Hư ng n i cyberspace [Gibson]: “M t o giác liên ng giàu kinh nghi m hàng ngày b i hàng tri u h ñi u hành, trên m i qu c gia, ...." 1: Introduction 4
 5. Giao th c là gì? Con ngư i: Giao th c m ng: “M y gi r i?” Ph c t p hơn nhi u ! “Tôi mu n h i” M i ho t ñ ng truy n Gi i thi u làm quen thông trên Internet ph i tuân th giao th c … Thông ñi p g i ñi ñư c vi t ntn ? Giao th c ñ nh nghĩa Khuôn … Khi nh n ñư c thông d ng, Trình t g i và nh n ñi p thì ph i làm gì ? các thông ñi p gi a các th c th m ng, cũng như các Hành ñ ng khi nh n và g i thông ñi p 1: Introduction 5
 6. Giao th c là gì ? Quy t c X th c a Con ngư i và Giao th c M ng Máy Tính Xin Ch à o TCP connection req. Xin Chào TCP connection M y gi r i ? reply. GET http://gaia.cs.umass.edu/index.htm 2:00 Th i gian Q: Còn quy t c x th nào khác ? R t nhi u ! 1: Introduction 6
 7. C u trúc M ng – Nhìn g n Rìa c a M ng: ng d ng Thi t b ñ u cu i Lõi c a M ng: B ñ nh tuy n (router) M ng c a M ng Truy c p m ng và Môi trư ng truy n: Các ñư ng k t n i 1: Introduction 7
 8. “Rìa” c a M ng H th ng ñ u cu i (hosts): Ch y chương trình ng d ng Ví d : WWW, email N m “Rìa c a M ng” Mô hình Client / Server Máy tính client g i yêu c u, và sau ñó nh n d ch v t server Ví d WWW client (browser)/ server; email client/server Mô hình ñ ng ñ ng (peer- peer) : Các thi t b ñ u cu i có vai trò tương ñương Ví d : teleconferencing 1: Introduction 8
 9. L p Rìa - D ch v Hư ng n i M c tiêu: Truy n d li u D ch v TCP [RFC 793] gi a các th c th ñ u cu i. Chuy n d li u là m t lu ng B t tay: Thi t l p (chu n byte tin c y, ñúng th t b trư c) cho quá trình M t d li u: Biên nh n và truy n d li u Truy n l i Ví d : Chào h i trư c khi ði u khi n lưu lư ng: trò chuy n T c ñ Nh n th p hơn T c ñ Thi t l p “tr ng thái” hai G i phía ñ u cu i Ki m soát t c ngh n: TCP - Transmission Phía G i s gi m t c ñ khi Control Protocol M ng b t c ngh n D ch v Hư ng n i c a Internet 1: Introduction 9
 10. L p Rìa - D ch v Không Hư ng n i M c tiêu : Truy n d li u ng d ng s d ng TCP: gi a các th c th ñ u cu i HTTP (WWW), FTP (file Gi ng Hư ng n i ! transfer), Telnet (remote UDP - User Datagram login), SMTP (email) Protocol [RFC 768]: D ch v Không Hư ng n i c a Internet ng d ng s d ng UDP: Không tin c y ða phương ti n theo lu ng, Không ñi u khi n lưu lư ng H i th o t xa, ði n tho i Không ki m soát t c ngh n Internet 1: Introduction 10
 11. “Lõi” c a M ng H th ng các Thi t b ð nh tuy n k t n i v i nhau V n ñ cơ b n: Làm th nào ñ chuy n d li u qua m ng? Chuy n m ch o: M ch dùng riêng cho m i cu c truy n: M ng ñi n tho i Chuy n gói: D li u ñư c truy n theo t ng c m 1: Introduction 11
 12. Qu ng bá (Broadcast) và Chuy n (Switched) M ng truy n thông M ng Chuy n M ng Qu ng bá M ng Qu ng bá T t c các nút chia nhau kênh truy n chung; thông tin ñư c m t nút truy n s ñư c t t c các nút khác nh n ñư c Ví d : TV, radio M ng Chuy n Thông tin ph i chuy n qua nhi u ch ng m i ñ n ñư c ñích 1: Introduction 12
 13. Phân lo i M ng Chuy n M ng truy n thông M ng Chuy n M ng Qu ng bá Chuy n M ch Chuy n Gói (ví d telephone, (ví d Internet, ISDN) ATM) Chuy n m ch o: M ch dùng riêng cho m i phiên truy n thông: Ví d : ði n tho i, GSM High-Speed Circuit-Switched Data (HSCSD), Integrated Services Digital Networks (ISDN) Chuy n gói: D li u ñư c g i ñi theo t ng c m Ví d : Internet, General Packet Radio Service (GPRS), Asynchronous Transfer Mode (ATM) 1: Introduction 13
 14. “Lõi”: Chuy n m ch o T t c tài nguyên trên ñư ng truy n ñư c c p phát cho k t n i Băng thông kênh truy n, Năng l c x lý c a thi t b trung gian Không chia s tài nguyên ñã ñư c c p phát ð m b o Hi u su t như trong M ch ñi n tho i ðòi h i thi t l p ñư ng truy n 1: Introduction 14
 15. Chuy n m ch o M i ñư ng k t n i g m nhi u “m ch - circuits” “circuit” còn ñư c g i là channel Trong kênh truy n gi a hai ñ u cu i ph i có riêng m t “circuit” t i m i ñư ng k t n i T ng ñài ñi n tho i thương m i ñ u tiên khai trương vào năm 1878 và cho ñ n nay v n ti p t c ñư c s d ng nhi u nơi 1: Introduction 15
 16. “Lõi”: Chuy n M ch o Tài nguyên (băng thông) ñư c chia thành “ph n” M i ph n ñư c c p phát cho m tk tn i “Ph n” s rơi vào tr ng thái r in uk tn is h u không s d ng (không chia s ) Băng thông ñư c chia theo: T ns Th i gian 1: Introduction 16
 17. Chuy n M ch o : Quá trình Ba giai ño n 1. Thi t l p các m ch 2. Truy n D li u 3. Gi i phóng t t c các m ch N u không thi t l p ñư c m t m ch nào ñó: “tín hi u b n” 1: Introduction 17
 18. Lư c ñ Th i gian Chuy n m ch o Host A Host B Node 1 Node 2 ð tr x lý t i nút 1 ð tr lan t a t A t i Nút 1 Thi t l p các m ch ð tr lan t a t Bt iA Truy n d li u D Li U ðóng m ch 1: Introduction 18
 19. Tính toán ð tr trong M ng Chuy n M ch o ð tr Lan t a: Th i gian ñ bit ñ u tiên ñi t nơi G i ñ n nơi Nh n d/s DATA L/R ð tr Truy n: Th i gian ñ “ñ ” d li u ra kênh truy n v i t c ñ ñ nh trư c ð tr lan t a: ð tr Truy n: d = ð dài kênh truy n v t lý R = Băng thông ñ nh trư c s = T c ñ lan t a trong môi (bps) trư ng (~2x105 km/sec) L = Kích thư c gói d li u ð tr lan t a = d/s (bits) Th i gian ñ truyIntroduction 19 1: n = L/R
 20. Ví d ð tr Lan t a Gi s kho ng cách gi a A và B là 4000 km, ð tr lan t a m t chi u s là: 4000 km 200 , 000 km / s = 20ms ð tr Truy n Gi s chúng ta dành m t slot HSCSD • GSM frame có th truy n v i t c ñ 115 kbps • GSM frame ñư c chia thành 8 slots • M i slot HSCSD có băng thông kho ng 14 Kbps (=115/8) ð tr truy n c a gói tin 1 Kbits là 1kbits 14 kbps ≈ 70ms 1: Introduction 20