Xem mẫu

 1. H C VI N CÔNG NGH B U CHÍNH VI N THÔNG QU N LÝ D ÁN (Dùng cho sinh viên h ÿào t o ÿ i h c t xa) L u hành n i b HÀ N I - 2007
 2. H C VI N CÔNG NGH B U CHÍNH VI N THÔNG QU N LÝ D ÁN Biên so n : THS. NGUY N H U QU C
 3. M CL C CH NG 1: M T S KI N TH C C S ............................................................. 3 M C ÍCH .............................................................................................................................................3 GI I THI U CHUNG.............................................................................................................................3 N I DUNG..............................................................................................................................................3 1. CÁC KHÁI NI M C B N: D ÁN, D ÁN CNTT, QU N LÝ D ÁN ................................3 2. CAC GIAI DO N C A M T D AN, VONG D I D AN (CAC LINH V C QU N LÝ TRONG D AN)...........................................................................................................................................6 3. CÁC BÊN THAM GIA TRONG M T D ÁN ............................................................................9 4. NH H NG C A MÔI TR NG N CÔNG TÁC T CH C, QU N LÝ D ÁN ........11 5. CÁC KI N TH C, K N NG C N THI T TRONG QU N LÝ D ÁN...............................12 TÓM T T N I DUNG CH NG.......................................................................................................13 BÀI T P K T THÚC CH NG .........................................................................................................14 CH NG 2: TÍNH CH NH TH C A D ÁN....................................................... 16 M C ÍCH ...........................................................................................................................................16 GI I THI U CHUNG...........................................................................................................................16 N I DUNG............................................................................................................................................18 1. TRI N KHAI K HO CH D ÁN.............................................................................................18 2. TH C THI K HO CH ..............................................................................................................28 3. KI M SOÁT CÁC THAY I T NG TH ...............................................................................32 TÓM T T N I DUNG CH NG.......................................................................................................36 BÀI T P K T THÚC CH NG .........................................................................................................37 CH NG 3. PH M VI HO T NG C A D ÁN .............................................. 41 M C ÍCH ...........................................................................................................................................41 GI I THI U CHUNG...........................................................................................................................41 N I DUNG............................................................................................................................................41 1. KH I TH O ................................................................................................................................41 2. L P K HO CH .........................................................................................................................46 3. QUY NH VÀ KI M SOÁT PH M VI....................................................................................54 TÓM T T N I DUNG CH NG.......................................................................................................57 BÀI T P K T THÚC CH NG .........................................................................................................58 CH NG 4. TH I GIAN TH C HI N D ÁN ..................................................... 62 M C ÍCH ...........................................................................................................................................62 GI I THI U CHUNG...........................................................................................................................62 N I DUNG............................................................................................................................................62 1. XÁC NH CÁC HÀNH NG.................................................................................................62 2. CL NG TH I GIAN CHO CÁC HÀNH NG (XÂY D NG C L NG TH I GIAN) ..........................................................................................................................................................67 3. TRI N KHAI L CH TRÌNH ........................................................................................................73 4. KI M SOÁT L CH TRÌNH .........................................................................................................76 TÓM T T N I DUNG CH NG.......................................................................................................77 BÀI T P K T THÚC CH NG .........................................................................................................77 CH NG 5. CHI PHÍ C A D ÁN.......................................................................... 81 M C ÍCH ...........................................................................................................................................81 GI I THI U CHUNG...........................................................................................................................81 N I DUNG............................................................................................................................................81 1. L P K HO CH V NGU N TÀI NGUYÊN ..........................................................................81 2. C TÍNH CHI PHÍ ....................................................................................................................83 3. D TOÁN NGÂN SÁCH CHO CÁC CHI PHÍ (K TOÁN D ÁN)........................................91 220
 4. 4. KI M SOÁT CHI PHÍ ................................................................................................................. 92 TÓM T T N I DUNG CH NG....................................................................................................... 95 BÀI T P K T THÚC CH NG......................................................................................................... 96 CH NG 6. CH T L NG D ÁN ...................................................................... 100 M C ÍCH ......................................................................................................................................... 100 GI I THI U CHUNG ........................................................................................................................ 100 N I DUNG ......................................................................................................................................... 102 1. XÁC NH CH T L NG C A D ÁN............................................................................... 102 2. M B O CH T L NG ...................................................................................................... 104 3. KI M SOÁT CH T L NG D ÁN ...................................................................................... 110 TÓM T T N I DUNG CH NG..................................................................................................... 114 BÀI T P K T THÚC CH NG....................................................................................................... 114 CH NG 7: NGU N NHÂN L C C A D ÁN .................................................. 119 M C ÍCH ......................................................................................................................................... 119 GI I THI U CHUNG ........................................................................................................................ 119 N I DUNG ......................................................................................................................................... 119 1. XÁC NH C C U T CH C .............................................................................................. 119 2. T CH C I D ÁN............................................................................................................. 123 3. TRI N KHAI I HÌNH .......................................................................................................... 128 TÓM T T N I DUNG CH NG..................................................................................................... 132 BÀI T P K T THÚC CH NG....................................................................................................... 133 CH NG 8. PH I H P V M T THÔNG TIN................................................... 137 M C ÍCH ......................................................................................................................................... 137 GI I THI U CHUNG ........................................................................................................................ 137 N I DUNG ......................................................................................................................................... 137 1. XÁC NH THÔNG TIN – THI T K K HO CH TRAO I THÔNG TIN..................... 137 2. PHÂN PH I THÔNG TIN - XÁC NH CÁC KÊNH TRAO I THÔNG TIN .................. 141 3. BÁO CÁO HI U QU D ÁN................................................................................................. 145 4. T NG H P THÔNG TIN QU N LÝ....................................................................................... 145 TÓM T T N I DUNG CH NG..................................................................................................... 148 BÀI T P K T THÚC CH NG....................................................................................................... 149 CH NG 9. CÁC R I RO C A D ÁN................................................................ 152 M C ÍCH ......................................................................................................................................... 152 GI I THI U CHUNG ........................................................................................................................ 152 N I DUNG ......................................................................................................................................... 153 1. XÁC NH R I RO .................................................................................................................. 153 2. NH L NG R I RO............................................................................................................. 158 3. GI M THI U R I RO (K HO CH I PHÓ R I RO)....................................................... 164 4. KI M SOÁT R I RO ................................................................................................................ 166 TÓM T T N I DUNG CH NG..................................................................................................... 166 BÀI T P K T THÚC CH NG....................................................................................................... 167 CH NG 10. VI C MUA S M TRONG D ÁN ................................................. 169 M C ÍCH ......................................................................................................................................... 169 GI I THI U CHUNG ........................................................................................................................ 169 N I DUNG ......................................................................................................................................... 171 1. XÁC NH DANH M C MUA S M (L P K HO CH MUA S M) .................................. 171 2. TH T C MUA S M (L P K HO CH U TH U)......................................................... 172 3. L A CH N NHÀ CUNG C P................................................................................................. 173 4. QU N LÝ H P NG CUNG C P........................................................................................ 178 221
 5. TÓM T T N I DUNG CH NG.....................................................................................................180 BÀI T P K T THÚC CH NG .......................................................................................................181 BÀI T P TH C HÀNH ............................................................................................ 183 CÁCH TI N HÀNH BÀI T P NÀY..................................................................................................183 A. GI I THI U...................................................................................................................................183 B. TI N NM TH P NG XÂY D NG H TH NG............................................................184 C. T RA M C TIÊU CHO D ÁN...............................................................................................184 D. B T U TRI N KHAI D ÁN .................................................................................................185 E. CÂU H I ........................................................................................................................................185 PH L C 1. M U CÁC T KHAI VÀ TH T C H I QUAN ......................................................186 PH L C 2. C C U T CH C C A M T CÔNG TY FORWARDER ......................................205 PH L C 3: PHÂN TÍCH YÊU C U................................................................................................206 T P D LI U: PHAM VI MAU.DOC...............................................................................................212 TÀI LI U THAM KH O.......................................................................................... 219 M C L C ................................................................................................................... 220 222
 6. CH NG 1: M T S KI N TH C C S M C ÍCH - Hi u ÿ c các Khái ni m v : D án là gì, Qu n lý d án nh th nào? - N mÿ c các n i dung trong qu n lý d án. - Ki n th c, k n ng c n thi t cho Qu n lý d án. GI I THI U CHUNG Qu n lý d án là m t trong nh ng l nh v c ki n th c mang tính kinh nghi m, có ý ngh a quan tr ng trong các nhi m v hàng ngày c a b t k m t nhà qu n lý hay m t cá nhân có tham v ng tr thành nhà qu n lý. hi u rõ và làm ch ÿ c nh ng ki n th c, n i dung xung quanh nhi m v , ho t ÿông qu n lý d án, c th là các d án công ngh th ng tin - CNTT, tr c tiên, các b n c n ph i trang b nh ng ki n th c c b n nh m khai thông khái ni m, thu t ng v qu n lý d án CNTT. N I DUNG 1. CÁC KHÁI NI M C B N: D ÁN, D ÁN CNTT, QU N LÝ D ÁN a) D án là gì? Theo quan ÿi m chung d án là m t l nh v c ho t ÿ ng ÿ c thù, m t nhi m v c n ph i th c hi n theo m t ph ng pháp riêng, trong khuôn kh ngu n l c riêng, k ho ch ti n ÿ c th nh m t o ra m t s n ph m m i. T ÿó cho th y, d án có tính c th , m c tiêu rõ ràng xác ÿ nh ÿ t o ra m t s n ph m m i. Theo PMBOK® Guide 2000, p. 4, d án là “m t n l c t m th i ÿ c cam k t ÿ t o ra m t s n ph m ho c d ch v duy nh t”. Theo cách ÿ nh ngh a này, ho t ÿ ng d án t p trung vào 2 ÿ c tính: - N l c t m th i: m i d án ÿ u có ÿi m b t ÿ u và k t thúc c th . D án ch k t thúc khi ÿã ÿ t ÿ c m c tiêu d án ho c d án th t b i. - S n ph m và d ch v là duy nh t: ÿi u này th hi n có s khác bi t so v i nh ng s n ph m, d ch v t ng t ÿã có ho c k t qu c a d án khác. Tóm l i có th ÿ nh ngh a b ng m t câu: D án là m t chu i các công vi c (nhi m v , ho t ÿ ng), ÿ c th c hi n nh m ÿ t ÿ c m c tiêu ÿ ra trong ÿi u ki n ràng bu c v ph m vi, th i gian và ngân sách. b) Các thu c tính c a d án - D án có m c ÿích, k t qu rõ ràng: T t c các d án thành công ÿ u ph i có k t qu ÿ c xác ÿ nh rõ ràng nh m t toà nhà chung c , m t h th ng m ng c quan b n, m t h th ng m ng cáp truy n hình, … M i d án bao g m t p h p các nhi m v c n th c hi n, m i nhi m v c th này khi th c hi n s thu ÿ c k t qu ÿ c l p và t p h p các k t qu ÿó t o thành k t qu chung c a d án. Các k t qu này có th theo dõi, ÿánh giá b ng h th ng các tiêu chí rõ ràng. Nói cách khác, d án bao g m nhi u h p ph n khác nhau ÿ c 3
 7. qu n lý, th c hi n trên c s ÿ m b o th ng nh t các ch tiêu v th i gian, ngu n l c (chi phí) và ch t l ng. - Th i gian t n t i c a d án có tính h u h n: d án là m t s sáng t o. Gi ng nh các th c th s ng, d án c ng tr i qua các giai ÿo n: hình thành, phát tri n và k t thúc hoàn thành. Nó không kéo dài mãi mãi, khi d án k t thúc hoàn thành, k t qu d án ÿ c chuy n giao, ÿ a vào khai thác s d ng, t ch c d án gi i tán. - S n ph m, k t qu c a d án mang tính ÿ c ÿáo, m i l : Khác v i các quá trình s n xu t liên t c, có tính dây chuy n, l p ÿi l p l i, k t qu c a d án không ph i là s n ph m s n xu t hàng lo t, mà có tính m i, th hi n s c sáng t o c a con ng i. Do ÿó, s n ph m và d ch v thu ÿ c t d án là duy nh t, h u nh khác bi t so v i các s n ph m cùng lo i. Tuy nhiên, trong nhi u d án, tính duy nh t th ng khó nh n ra. Vì v y, m i d án c n ph i t o ra nh ng giá tr m i ch ng h n thi t k khác nhau, môi tr ng tri n khai khác nhau, ÿ i t ng s d ng khác nhau … T ÿó cho th y n u 2 d án hoàn toàn gi ng nhau và không t o ÿ c giá tr nào m i, nó th hi n có s ÿ u t trùng l p, gây lãng phí, ÿây là tình tr ng ph bi n c a các d án nói chung, d án Công ngh thông tin (CNTT) nói riêng. - D án liên quan ÿ n nhi u bên: D án nào c ng có s tham gia c a nhi u bên h u quan nh nhà tài tr (ch ÿ u t ), khách hàng (ÿ n v th h ng), các nhà t v n, nhà th u (ÿ n v thi công, xây d ng) và trong nhi u tr ng h p có c c quan qu n lý nhà n c ÿ i v i các d án s d ng ngu n v n có ngu n g c t ngân sách nhà n c. Tu theo tính ch t c a d án và yêu c u c a nhà tài tr mà s tham gia c a các thành ph n trên có s khác nhau. th c hi n thành công m c tiêu c a d án, các nhà qu n lý d án c n duy trì th ng xuyên m i quan h v i các b ph n qu n lý khác. - D án th ng mang tính không ch c ch n: H u h t các d án ÿòi h i quy mô ti n v n, v t li u và lao ÿ ng r t l n ÿ th c hi n trong m t kho ng th i gian gi i h n. c bi t ÿ i v i các d án CNTT, n i mà công ngh thay ÿ i c sau 18 tháng (quy lu t Moore), th i gian ÿ u t và v n hành kéo dài th ng xu t hi n nguy c r i ro r t cao. - Môi tr ng t ch c, th c hi n: Quan h gi a các d án trong m t t ch c là quan h chia s cùng m t ngu n l c khan hi m nh ÿ i ng l p yêu c u h th ng, ki n trúc s , l p trình, ki m ÿ nh ch t l ng, ÿào t o - chuy n giao … ng th i, d án c nh tranh l n nhau v c ti n v n, thi t b . c bi t, trong m t s tr ng h p thành viên ban qu n lý d án có “2 th tr ng” nên không bi t ph i th c hi n m nh l nh c a c a c p trên tr c ti p nào khi mà hai m nh l nh có tính mâu thu n. T ÿó, có th th y r ng, môi tr ng qu n lý d án có nhi u m i quan h ph c t p nh ng h t s c n ng ÿ ng. c) D án CNTT. - CNTT = Ph n c ng + Ph n m m, s tích h p ph n c ng, Ph n m m và con ng i - D án CNTT = DA liên quan ÿ n ph n c ng, ph n m m, và m ng - Thí d DA CNTT: D án xây d ng h th ng tính c c và ch m sóc khách hàng t i các B u ÿi n T nh/Thành, ph c v ho t ÿ ng s n xu t kinh doanh. d) Qu n lý D án là gì? Ph ng pháp qu n lý d án l n ÿ u ÿ c áp d ng trong l nh v c quân s c a M vào nh ng n m 50 c a th k tr c. Các l c l ng c b n thúc ÿ y s phát tri n ph ng pháp qu n lý d án là: 4
 8. - Nhu c u th c t cho th y khách hàng ngày càng “kh t khe, khó tính” v i các hàng hoá, d ch v , d n t i s gia t ng ÿ ph c t p trong quy trình t ch c, qu n lý s n xu t và ch t l ng s n ph m, d ch v . - Ki n th c c a con ng i không ng ng phát tri n v t nhiên, xã h i, kinh t , k thu t … Qu n lý d án là “ ng d ng ki n th c, k n ng, công c và k thu t vào các ho t ÿ ng d án ÿ th a mãn các yêu c u c a d án.” (PMI2, Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 2000, p.6). Xét theo khía c nh khác, qu n lý d án là m t quá trình l p k ho ch, ÿi u ph i th i gian, ngu n l c và giám sát quá trình phát tri n c a d án nh m ÿ m b o cho d án hoàn thành ÿúng th i h n, trong ph m vi ngân sách ÿ c duy t và ÿ t ÿ c các yêu c u ÿã ÿ nh v k thu t, ch t l ng c a s n ph m, d ch v , b ng các ph ng pháp và ÿi u ki n t t nh t cho phép. e) M c tiêu c a qu n lý d án M c tiêu c b n c a qu n lý d án nói chung là hoàn thành các công vi c d án theo ÿúng yêu c u k thu t và ch t l ng, trong ph m vi ngân sách ÿ c duy t và theo ÿúng ti n ÿ th i gian cho phép. Ba y u t : th i gian, ngu n l c (c th là chi phí, ngu n nhân l c …) và ch t l ng có quan h ch t ch v i nhau. T m quan tr ng c a t ng m c tiêu có th khác nhau gi a các d án, gi a các th i k ÿ i v i t ng d án, nh ng t u chung, ÿ t ÿ c t t ÿ i v i m c tiêu này th ng ph i “hy sinh”, m t trong hai m c tiêu kia. C th , trong quá trình qu n lý d án th ng di n ra các ho t ÿ ng ÿánh ÿ i m c tiêu. ánh ÿ i m c tiêu d án là vi c hy sinh m t m c tiêu nào ÿó ÿ th c hi n t t h n các m c tiêu kia trong ràng bu c không gian và th i gian. N u công vi c d án di n ra theo ÿúng k ho ch thì không ph i ÿánh ÿ i m c tiêu. Tuy nhiên, do nhi u nguyên nhân khách quan, c ng nh ch quan công vi c d án th ng có nhi u thay ÿ i nên ÿánh ÿ i là m t k n ng quan tr ng c a nhà qu n lý d án. f) Tác d ng c a qu n lý d án Ph ng pháp qu n lý d án là s ÿi u ph i n l c cá nhân, t p th ; ÿòi h i s h p tác ch t ch , k t h p hài hoà gi a các ngu n l c h n h p nên b n ch t c a nó là: - Liên k t t t c các ho t ÿ ng, các công vi c c a d án - T o ÿi u ki n thu n l i cho vi c liên h th ng xuyên, g n bó gi a các nhóm qu n lý d án v i khách hàng và các nhà cung c p ÿ u vào cho d án - T ng c ng s h p tác gi a các thành viên và ch rõ trách nhi m c a các thành viên tham gia d án - T o ÿi u ki n s m phát hi n nh ng khó kh n, v ng m c phát sinh và ÿi u ch nh k p th i tr c nh ng thay ÿ i ho c ÿi u ki n không d ÿoán ÿ c. T o ÿi u ki n cho vi c ÿàm phán gi a các bên liên quan trong vi c gi i quy t b t ÿ ng c c b . - T o ra s n ph m và d ch v có ch t l ng cao. Tuy nhiên, ph ng pháp qu n lý d án c ng có m t h n ch c a nó. Nh ng mâu thu n do cùng chia nhau m t ngu n l c c a ÿ n v ; quy n l c và trách nhi m c a các nhà qu n lý d án trong m t s tr ng h p không ÿ c th c hi n ÿ y ÿ ; v n ÿ h u d án là nh ng ÿi m c n ÿ c kh c ph c v i ph ng pháp qu n lý các d án CNTT. 5
 9. 2. CAC GIAI DO N C A M T D AN, VONG D I D AN (CAC LINH V C QU N LÝ TRONG D AN) D án là m t th c th th ng nh t, th i gian th c hi n xác ÿ nh và có ÿ b t ÿ nh nh t ÿ nh nên các t ch c, ÿ n v th ng chia d án thành m t s giai ÿo n ÿ qu n lý th c hi n. M i gian ÿo n ÿ c ÿánh d u b ng vi c th c hi n m t hay nhi u công vi c. T ng h p các giai ÿo n này ÿ c g i là chu k hay vòng ÿ i c a d án. Chu k c a d án xác ÿ nh th i ÿi m b t ÿ u, th i ÿi m k t thúc và th i gian th c hi n d án. Chu k d án xác ÿ nh nh ng công vi c nào s ÿ c th c hi n trong t ng giai ÿo n và ai s tham gia th c hi n. Nó c ng ch ra nh ng công vi c nào còn l i giai ÿo n cu i s thu c v ho c không thu c v ph m vi c a d án. Thông qua chu k d án có th nh n th y m t s ÿ c ÿi m: - M c chi phí và yêu c u nhân l c th ng là th p khi m i b t ÿ u d án, t ng cao h n vào th i k phát tri n, nh ng gi m nhanh khi d án b c vào giai ÿo n k t thúc. - Xác su t hoàn thành d án thành công th p nh t và do ÿó m c ÿ r i ro là cao nh t khi d án b t ÿ u th c hi n. Xác su t thành công s t ng lên khi d án b c qua các giai ÿo n sau. - Kh n ng nh h ng c a nhà tài tr t i ÿ c tính cu i cùng c a s n ph m d án và do ÿó t i chi phí là cao nh t vào th i k b t ÿ u và gi m m nh khi d án ti p t c trong các giai ÿo n sau. Vòng ÿ i d án xác ÿ nh các giai ÿo n mà m t d án ph i tr i qua tính t lúc b t ÿ u cho t i khi k t thúc d án. Các giai ÿo n th ng có c ch t hoàn thi n ki m soát qu n lý thông qua các công vi c giám sát, ÿánh giá. i n hình, s chuy n ti p gi a các giai ÿo n th ng có ÿi m m c ÿánh d u và m t k t qu chuy n giao c th , kèm theo nh ng phê duy t, tán thành c a nhà tài tr tr c khi b c sang giai ÿo n ti p theo. Vòng ÿ i phát tri n d án (Systems Development Life Cycle - SDLC) là khung làm vi c dùng ÿ mô t các giai ÿo n trong quá trình phát tri n và duy trì h th ng. SDLC c b n là nhóm các giai ÿo n c a d án. Các giai ÿo n c a d án thay ÿ i tùy theo d án, t ch c ho c lãnh v c kinh doanh, th ng ÿ c chia thành 4 giai ÿo n nh sau: - Giai ÿo n xây d ng ý t ng: Xây d ng ý t ng là vi c xác ÿ nh b c tranh toàn c nh v m c tiêu, k t qu cu i cùng c a d án và ph ng pháp th c hi n d n t i k t qu ÿó. Xây d ng ý t ng d án b t ÿ u ngay khi hình thành d án. Kh o sát-t p h p s li u, xác ÿ nh yêu c u, ÿánh giá r i ro, d tính ngu n l c, so sánh l a ch n d án, … là nh ng công vi c tri n khai và c n ÿ c qu n lý trong gian ÿo n này. Quy t ÿ nh l a ch n d án là nh ng quy t ÿ nh chi n l c d a trên m c ÿích, nhu c u và các m c tiêu lâu dài c a t ch c, doanh nghi p. Trong giai ÿo n này nh ng n i dung ÿ c xét ÿ n là m c ÿích yêu c u c a d án, tính kh thi, l i nhu n ti m n ng, m c ÿ chi phí, m c ÿ r i ro và c l ng các ngu n l c c n thi t. ng th i c ng c n làm rõ h n n a ý t ng d án b ng cách phác th o nh ng k t qu và ph ng pháp th c hi n trong ÿi u ki n h n ch v ngu n l c. Phát tri n ý t ng d án không c n thi t ph i l ng hoá h t b ng các ch tiêu nh ng nó ph i ng n g n, ÿ c di n ÿ t trên c s th c t . i v i các d án CNTT, tính h th ng và kh n ng t ng h p có vai trò quan tr ng, d a trên n n t ng m t ki n trúc CNTT do nhà n c quy ÿ nh. Ki n trúc này có vai trò h ng d n vi c xây d ng các d án sao cho chúng có th k t n i, t ng h p v i nhau, t o ra m t m ng qu c gia liên thông, th ng nh t c ch k t n i, chia s và cung c p d ch v . K t thúc giai ÿo n này là s phê duy t v ch tr ng th c hi n d án (ý t ng). 6
 10. - Giai ÿo n phát tri n: Là giai ÿo n chi ti t xem d án c n ÿ c th c hi n nh th nào, n i dung ch y u c a giai ÿo n này t p trung vào công tác thi t k và l p k ho ch. ây là giai ÿo n ch a ÿ ng nh ng công vi c ph c t p nh t c a d án. N i dung ch y u bao g m: o Thành l p nhóm d án, xác ÿ nh c u trúc t ch c. o L p k ho ch t ng th o Phân tích, l p b ng chi ti t công vi c – WBS o L p k ho ch ti n ÿ th i gian o L p k ho ch ngân sách o L p k ho ch ngu n l c c n thi t o L p k ho ch chi phí o Xin phê chu n th c hi n ti p K t thúc giai ÿo n này, ti n trình d án có th b t ÿ u. Thành công c a d án ph thu c r t l n vào ch t l ng và s chu n b k l ng c a các k ho ch trong giai ÿo n này. - Giai ÿo n th c hi n: Là giai ÿo n qu n lý t ch c tri n khai các ngu n l c bao g m các công vi c c n thi t nh xây d ng phòng c, h th ng, l a ch n công c , mua s m trang thi t b , l p ÿ t … ây là giai ÿo n chi m nhi u th i gian và n l c nh t. Nh ng v n ÿ c n xem xét trong giai ÿo n này là nh ng yêu c u k thu t c th nh m so sánh, ÿánh giá l a ch n công c thi t b , k thu t l p ráp, mua thi t b chính, phát tri n h th ng. K t thúc giai ÿo n này, các h th ng ÿ c xây d ng và ki m ÿ nh, h th ng có th chuy n sang giai ÿo n v n hành, ÿ a vào khai thác th nghi m. - Giai ÿo n k t thúc: Trong giai ÿo n k t thúc c a chu k d án, c n th c hi n nh ng công vi c còn l i nh hoàn thành s n ph m, bàn giao h th ng, công trình và nh ng tài li u liên quan; ÿánh giá d án, gi i phóng các ngu n l c. D i ÿây là m t s các vi c c th : o Hoàn ch nh và l p k ho ch l u tr h s liên quan ÿ n d án o Ki m tra l i s sách k toán, ti n hành bàn giao và báo cáo o Thanh quy t toán o i v i phát tri n, xây d ng h th ng c n chu n b và bàn giao s tay h ng d n l p ÿ t, qu n tr và s d ng o Bàn giao d án, l y ch ký c a khách hàng v vi c hoàn thành o B trí lao ÿ ng, gi i quy t công n vi c làm cho nh ng ng i t ng tham gia d án o Gi i phóng và b trí l i thi t b Các d án th ng bao g m m t s quy trình liên k t v i nhau. Các quy trình này l p ÿi l p l i và di n ra trong t ng giai ÿo n c a vòng ÿ i d án và tác ÿ ng l n nhau. Hình 1-1 mô t các m i quan h gi a các quy trình. C 5 quy trình qu n lý d án ÿ u ho t ÿ ng t i t ng giai ÿo n vòng ÿ i d án, nh ng m i quy trình ho t ÿ ng có m c ÿ khác nhau tu theo m i giai ÿo n. Ch ng h n nh s l p l i c a quá trình kh i t o ti n hành ph n ÿ u c a m i gian ÿo n nh m t p trung vào các yêu c u và m c tiêu nghi p v trong giai ÿo n ÿó. Các quy trình này là: - Kh i t o: S c p phép cho d án hay giai ÿo n nào ÿó - L p k ho ch: Sàng l c các m c tiêu c a d án và l a ch n ph ng án hành ÿ ng t t nh t ÿ ÿ t ÿ c các m c tiêu ÿó - Th c thi k ho ch: Qu n lý, phân b các ngu n l c ÿ th c hi n k ho ch 7
 11. - Ki m soát: Là giai ÿo n giám sát và xem xét m c ÿ ti n hành trên c s nguyên t c nh m xác ÿ nh nh ng ÿi m khác bi t so v i k ho ch ÿã ÿ ra ÿ th c hi n các ho t ÿ ng c n thi t nh m hi u ch nh, ÿ m b o d án ÿang ÿi ÿúng h ng, ÿáp ng các m c tiêu c a d án ban ÿ u. - K t thúc: t ÿ c ký k t hoàn t t t nhà tài tr và ÿ a d án ho c giai ÿo n ÿó ÿ n m t k t thúc theo th t L pk Kh i t o ho ch Ki m soát Th c hi n K t thúc Hình 1-1. Các quy trình trong m i giai ÿo n phát tri n d án M c ÿích Các ho t ÿ ng trong Ti n hành Tài li u và các m c ÿi m t ng giai ÿo n XÁC Tìm hi u ÿ M c ÿích, m c tiêu Qu n Lý Ý t ng v DA NH có ÿánh giá Trình bày v n ÿ . DA. (NDùng Thông qua) Yêu kh i ÿ u. áng giá r i ro. c u Ndùng. K ho ch & c tính. B ng các R i ro. K ho ch Kh i ÿ u. (Các Thành viên thông qua) Hi n ch ng DA (NDùng thông qua) PHÂN H th ng s Giao di n ng i dùng. Xem xét, c t Ch c n ng (Ndùng TÍCH làm gì Các ÿi u kho n h p thông qua) ÿ ng. K ho ch cu i cùng Thi t k ban ÿ u. xu t th c hi n(Ndùng thông qua) 8
 12. THI T Các ph n c a Quy t ÿ nh xây Báo cáo c t Thi t k (Thông qua K H th ng, H d ng/Mua. Tình hình. KT) th ng s làm Thi t k Xem xét k K ho ch ki m th Ch p vi c nh th l ng. nh n nào. c tính ÿã ÿ c xem xét l i. (Thông qua v Ch t l ng) TH C L p ráp các L p trình. Thi t k các Thành ph n. HI N thành ph n Xây d ng/Mua. (Thông qua KT) Khách hàng hóa. K ho ch Ki m th H Ki m th t ng ph n. th ng. (Thông qua KT) Các Thành ph n ÿã ÿ c ki m th . (Thông qua KT). Tài li u s d ng KI M Làm vi c, H Tích h p. H th ng làm vi c TH th ng hi u Ki m tra ch t l ng k Ki m th H th ng. H ch nh nh ng càng. Báo cáo (Thông qua v TH NG sai sót. Ch t l ng) KI M S ch p nh n Qui trình Ch p nh n Ki m th Ch p nh n TH c a khach (Ndùng thông CH P hàng. qua) NH N Báo cáo (NDùng thông qua) V N Cài ÿ t r ng Cài ÿ t r ng rãi. H th ng m i có ÿ c HÀNH rãi và hoàn Chuy n ÿ i. dùng?( Ndùng) thành. Báo cáo ào t o ào t o, H tr , Xem xét. K ho ch H tr . (Ndùng thông qua) Xem xét. Báo cáo hoàn thành DA. B ng 1-1. Các công vi c trong t ng giai ÿo n vòng ÿ i d án 3. CÁC BÊN THAM GIA TRONG M T D ÁN Các bên tham gia (liên quan) là t t c nh ng ai có liên quan ho c b nh h ng b i các ho t ÿ ng c a d án, c th : - Có l i ích nghi p v trong k t qu d án - Liên quan tr c ti p t i d án - óng góp các ngu n l c cho d án 9
 13. Các bên liên quan d án có nh ng l i ích, nhu c u và u tiên khác nhau. H có th có nh ng quan ÿi m khác nhau v vi c d án c g ng hoàn thành nh ng gì. Do ÿó, vi c xác ÿ nh ÿ c các bên liên quan trong d án càng s m càng t t, ÿ c bi t trong giai ÿo n xây d ng ý t ng. Xem qua các bên liên quan còn ch a l di n s là m t r i ro r t l n ÿ n vi c t ch c th c hi n d án. Thông th ng, trong m t d án, các bên tham gia bao g m: - Nhà tài tr : o Ch u trách nhi m cu i cùng ÿ i v i s thành công c a d án. Nhà tài tr có trách nhi m ký k t hoàn t t các tài li u l p k ho ch và các yêu c u thay ÿ i. o ng th i cho phép nhóm qu n lý d án s d ng các ngu n l c, b o v và c v n cho nhóm qu n lý d án. o Trong quá trình th c hi n d án, nhà tài tr có thêm các trách nhi m xem xét l i các ti n trình và ch t l ng, c t b ng khai tr ng, khánh thành, ký và công b tôn ch d án. - Nhà qu n lý d án (giám ÿ c d án): o Làm vi c v i các ÿ i t ng liên quan ÿ ÿ nh ngh a d án o L p k ho ch, s p x p l ch trình và d th o ngân sách các ho t ÿ ng c a d án v i ÿ i ng ban ÿ u; chi huy nhóm d án th c thi k ho ch o Giám sát hi u qu ho t ÿ ng và th c hi n các ho t ÿ ng hi u ch nh. o Th ng xuyên thông báo cho nhà tài tr và các ÿ i t ng liên quan d án: ÿ a ra yêu c u và trình bày nh ng thay ÿ i v ph m vi o óng vai trò là ng i trung gian gi a nhóm d án và các ÿ i t ng liên quan - Nhà qu n lý ch c n ng: Các nhà qu n lý này ch u nh h ng b i các ho t ÿ ng hay k t qu c a d án. o Ki m soát và ÿóng góp ngu n l c cho d án (con ng i, trang thi t b …) o Có th có nh ng yêu c u trái ng c v i k t qu d án o Trong m t s tr ng h p là c p trên c a nhà qu n lý d án - Khách hàng: Trong tr ng h p nhà tài tr không ph i là ÿ n v tri n khai s n ph m c a d án thì nhà tài tr chính là khách hàng. i t ng này có nhi m v nh sau: o Nh n ÿ u ra c a d án o Thanh toán cho ÿ u ra d án o Xác ÿ nh nhu c u cho ÿ u ra d án o Có th là nhi u công ty hay cá nhân v i nh ng ÿ c ÿi m và yêu c u trái ng c nhau - Nhà cung c p: m t d án th ng bao g m nhi u h ng m c khác nhau, trong ÿó có nh ng h ng m c khi xem xét yêu t kh thi, nhà tài tr quy t ÿ nh mua. Nhà cung c p có trách nhi m cung c p các thi t b , s n ph m hay d ch v c n thi t ph c v cho ho t ÿông c a d án thông qua hình th c h p ÿ ng, ÿ ÿ m b o d án ÿ t ÿ c m c tiêu ÿã ÿ ra. 10
 14. 4. NH H NG C A MÔI TR NG N CÔNG TÁC T CH C, QU N LÝ D ÁN a) Qu n lý v mô Qu n lý v mô còn ÿ c g i là qu n lý nhà n c ÿ i v i các d án bao g m t ng th các bi n pháp v mô tác ÿ ng ÿ n các y u t c a quá trình hình thành, th c hi n và k t thúc d án. Trong quá trình tri n khai d án, nhà n c luôn theo dõi ch t ch , ÿ nh h ng và chi ph i ho t ÿ ng c a d án nh m ÿ m b o cho d án ÿóng góp tích c c gián ti p hay tr c ti p vào phát tri n kinh t -xã h i. Nh ng công c qu n lý v mô c a nhà n c bao g m chính sách, k ha ch, quy ho ch nh chính sách v tài chính, ti n t , t giá, lãi su t, chính sách ÿ u t , chính sách thu , … b) Qu n lý vi mô ÿ i v i các ho t ÿ ng d án Qu n lý d án t m vi mô là qu n lý các ho t ÿ ng c th c a d án. Nó bao g m nhi u khâu công vi c nh l p k ho ch, ÿi u ph i, ki m soát, … các ho t ÿ ng c a d án. Qu n lý d án bao g m hàng lo t các v n ÿ nh qu n lý th i gian, chi phí, ngu n nhân l c, ch t l ng, r i ro, qu n ly ho t ÿ ng mua bán, … Quá trình qu n lý ÿ c th c hi n trong su t các giai ÿo n t chu n b ÿ u t ÿ n giai ÿo n v n hành các k t qu c a d án. Theo ÿ i t ng qu n lý, qu n lý d án bao g m 9 l nh v c chính c n ÿ c xem xét, nghiên c u là: - L p k ho ch t ng th : l p k ho ch cho d án là quá trình t ch c d án theo m t trình t lô gích, chi ti t hoá các m c tiêu c a d án thành nh ng công vi c c th và ho ch ÿ nh m t ch ng trình th c hi n nh ng công vi c ÿó nh m ÿ m b o các l nh v c qu n lý khác nhau c a d án ÿã ÿ c k t h p m t cách chính xác và ÿ y ÿ . - Qu n lý ph m vi: Là vi c xác ÿ nh ph m vi, giám sát vi c th c hi n m c ÿích, m c tiêu c a d án, xác ÿ nh công vi c nào thu c v d án và c n ph i th c hi n, công vi c nào n m ngoài ph m vi c a d án. - Qu n lý th i gian: Là vi c l p k ho ch, phân ph i và giám sát ti n ÿ th i gian nh m ÿ m b o th i h n hoàn thành d án. Nó ch rõ m i công vi c ph i kéo dài bao lâu, khi nào thì b t ÿ u, khi nào thì k t thúc và toàn b d án kéo dài bao lâu, ph i hoàn thành khi nào. - Qu n lý chi phí: Là quá trình d toán kinh phí, giám sát th c hi n chi phí theo ti n ÿ cho t ng công vi c và toàn b d án. C th là t ch c, phân tích s li u, báo cáo nh ng thông tin v chi phí. - Qu n lý ch t l ng: Là quá trình tri n khai giám sát nh ng tiêu chu n ch t l ng cho vi c th c hi n d án, ÿ m b o ch t l ng k t qu c a d án ph i ÿáp ng mong mu n c a nhà tài tr (ch ÿ u t ). - Qu n lý nhân l c: Là quá trình h ng d n, ph i h p nh ng n l c c a m i thành viên tham gia d án vào vi c hoàn thành m c tiêu c a d án. Nó cho th y vi c s d ng l c l ng lao ÿ ng c a d án hi u qu ÿ n ÿâu? - Qu n lý thông tin (truy n thông): Là quá trình b o ÿ m các dòng thông tin thông su t, nhanh chóng và chính xác gi a các thành viên d án và v i các c p qu n lý, gi a các t nhóm qu n lý d án. Thông qua qu n lý thông tin có th tr l i các câu h i: ai c n thông tin v d án? m c ÿ chi ti t? các nhà qu n lý d án c n báo cáo cho h b ng cách nào? 11
 15. - Qu n lý r i ro: Là vi c nh n di n các nhân t r i ro trong d án, s d ng các ph ng pháp ÿ nh tính, ÿ nh l ng ÿ xác ÿinh tính ch t, m c ÿ r i ro và có k ho ch ÿ i phó c ng nh qu n lý t ng lo i r i ro. - Qu n lý h p ÿ ng và các ho t ÿ ng mua s m: Là quá trình l a ch n nhà cung c p hàng hoá và d ch v ; th ng l ng v i h , qu n lý các h p ÿ ng và ÿi u hành vi c mua bán nguyên v t li u, trang thi t b , d ch v nh m gi i quy t cácv n ÿ : b ng cách nào cung c p các hàng hoá, v t li u c n thi t cho d án? ti n ÿ cung c p, ch t l ng cung c p ÿ n ÿâu? L p k ho ch t ng Qu n lý ph m vi: Qu n lý th i gian: th : - Xác ÿ nh ph m vi d án - Xác ÿ nh công vi c - L p k ho ch - L p k ho ch ph m vi - D tính th i gian - Th c hi n k ho ch - Q/lý ph m vi thay ÿ i - Q/lý ti n ÿ - Qu n lý nh ng thay ÿ i Qu n lý chi phí: Qu n lý ch t l ng: Qu n lý nhân l c: - L p k ho ch ngu n l c - L p k ho ch ch t l ng - L p k ho ch nhân l c, - Tính toán chi phí, l p d - m b o ch t l ng ti n l ng toán - Qu n lý ch t l ng - Tuy n d ng, ÿào t o - Qu n lý chi phí - Phát tri n nhóm Qu n lý thông tin: Qu n lý ho t ÿ ng Qu n lý r i ro: - L p k ho ch qu n lý cung ng, mua bán: - Xác ÿ nh r i ro thông tin - K ho ch cung ng - ánh giá m c ÿ r i ro - Xây d ng kênh và quy - L a ch n nhà cung c p, - Xây d ng k ho ch qu n ch chia s thông tin t ch c ÿ u th u lý, phòng ng a - Báo cáo ti n ÿ - Qu n lý h p ÿ ng, ti n ÿ cung ng Hình 1-2. 9 L nh v c c b n trong qu n lý d án 5. CÁC KI N TH C, K N NG C N THI T TRONG QU N LÝ D ÁN Ph n l n ki n th c c n thi t ÿ qu n lý d án là ki n th c riêng c a ngành QLDA. Ngoài ra, Ng i qu n tr d án còn ph i có ki n th c và kinh nghi m trong: - Qu n lý t ng quát - Lãnh v c ng d ng c a d án Các k n ng c n thi t c a nhà qu n lý d án: - K n ng lãnh ÿ o: Lãnh ÿ o là k n ng c b n ÿ nhà qu n lý d án ch ÿ o, ÿ nh h ng, khuy n khích và ph i h p các thành viên trong nhóm cùng th c hi n d án. ây là k n ng quan tr ng nh t. Nó ÿòi h i các nhà qu n lý d án có nh ng ph m ch t c n thi t, có quy n l c nh t ÿ nh ÿ th c hi n thành công m c tiêu d án. - K n ng l p k ho ch và ki m soát d án: Nhà qu n lý d án ph i là ng i ch u trách nhi m v k ho ch t ng th tr c nhà tài tr và khách hàng. Vì v y, nhà qu n lý d án 12
 16. ph i có k n ng l p l ch trình d án và xác ÿ nh các tiêu chí ÿ ÿánh giá công vi c hoàn thành. ng th i, nàh qu n lý d án ph i bi t thi t l p các quy trình h th ng ÿ ÿánh giá và ki m soát m c ÿ thành công c a b ng k ho ch. - K n ng giao ti p và thông tin trong qu n lý d án: Nhà qu n lý d án có trách nhi m ph i h p, th ng nh t các ho t ÿ ng gi a các b ph n ch c n ng và nh ng c quan liên quan ÿ th c hi n các công vi c c a d án nên b t bu c ph i thành th o k n ng giao ti p. Nhà qu n lý d án ph i có ki n th c, hi u bi t các công vi c c a các phòng ch c n ng, có ki n th c r ng v m t s l nh v c k thu t. Nhà qu n lý d án c ng c n gi i k n ng thông tin, truy n thông, k n ng chia s thông tin gi a các thành viên d án và nh ng ng i liên quan trong quá trình tri n khai d án. - K n ng th ng l ng và gi i quy t khó kh n v ng m c: Nhà qu n lý d án trong quá trình th c hi n tr ng trách c a mình có quan h v i r t nhi u nhóm. ng th i, cùng v i s phát tri n t ch c c a d án, trách nhi m c a nhà qu n lý d án ngày càng t ng nh ng quy n l c c a h ÿ c c p không t ng x ng. Do thi u quy n l c, b t bu c các nhà qu n lý ph i có k n ng th ng l ng gi i v i các nhà qu n lý c p trên và nh ng ng i ÿ ng ÿ u các b ph n ch c n ng chuyên môn nh m tranh th t i ÿa s quan tâm, ng h c a c p trên, ng i ÿ ng ÿ u trong vi c giành ÿ ngu n l c c n thi t cho ho t ÿ ng c a d án. - K n ng ti p th và quan h khách hàng: M t trong nh ng nhi m v quan tr ng nh t c a nhà qu n lý d án là tr giúp các ÿ n v , doanh nghi p trong ho t ÿ ng Marketing. Làm t t công tác ti p th s giúp ÿ n v gi ÿ c khách hàng hi n t i, t ng thêm khách hàng ti n n ng. - K n ng ra quy t ÿ nh: L a ch n ph ng án và cách th c th c hi n các công vi c d án là nh ng quy t ÿ nh r t quan tr ng, ÿ c bi t trong nh ng ÿi u ki n thi u thông tin và có nhi u thay ÿ i, bi n ÿ ng. ra ÿ c quy t ÿ nh ÿúng và k p th i c n nhi u k n ng t ng h p c a nhà qu n lý nh : k n ng t ch c bao g m l p k ho ch, xác ÿ nh m c tiêu, phân tích; k n ng xây d ng nhóm nh th u hi u, thúc ÿ y, tinh th n ÿ ng ÿ i và k n ng công ngh liên quan ÿ n kinh nghi m, ki n th c v d án. TÓM T T N I DUNG CH NG Ch ng này ÿã trang b các ki n th c c b n v t ch c, qu n lý các d án nh : 1. Các khái ni m c b n: d án, d án CNTT, qu n lý d án - D án là gì - Các thu c tính c a d án - Phân bi t d án CNTT - Khái ni m qu n lý d án - M c tiêu qu n lý d án - Tác d ng c a qu n lý d án 2. Các giai ÿo n c a m t d án, vòng ÿ i d án - 4 giai ÿo n c b n trong qu n lý d án - 5 quy trình ÿ c t ch c th c hi n l p ÿi l p l i trong t ng giai ÿo n d án 3. Các bên tham gia trong m t d án 4. nh h ng c a môi tr ng ÿ n công tác t ch c, qu n lý d án 13
 17. 5. Các ki n th c, k n ng c n thi t trong qu n lý d án BÀI T P K T THÚC CH NG 1. B n là giám ÿ c d án cho m t d án l n ÿã ti n hành m t vài l n. B n v a hoàn t t giai ÿo n thi t k giao di n ng i dùng c a d án và ÿang ti n hành công vi c trong giai ÿo n tri n khai. T i th i ÿi m này, ba thay ÿ i nào có th x y ra mà không có r i ro ti n hành l i công vi c toàn b d án? (Ch n 3) A. Ph m vi B. Ngu n tài chính C. Thi t k d li u D. Ngày chuy n giao 2. Các nhà tài tr d án có nh h ng l n nh t ÿ n ph m vi, ch t l ng, th i ÿo n và chi phí c a d án trong su t giai ÿo n nào? A. Giai ÿo n l p k ho ch B. Giai ÿo n th c thi C. Giai ÿo n hoàn thi n D. Giai ÿo n xây d ng 3. Các nhóm nào sau ÿây xác ÿ nh rõ nh t ai là các ÿ i t ng liên quan trong d án? A. i ng thành viên d án, nhân viên ÿi u hành công ty b n, nhân viên ÿi u hành c a khách hàng và các tr ng b ph n ch c n ng c a công ty b n. B. i ng thành viên d án, các nhà tài tr , nhân viên ÿi u hành c a công ty b n và nhân viên ÿi u hành c a khách hàng. C. i ng thành viên d án, các nhà cung c p, ÿ i di n t công ty c a khách hàng là ng i s s d ng ph n có th chuy n giao. D. i ng thành viên d án, nhà tài tr , nhà cung c p, ÿ i di n t công ty c a khách hàng là ng i s s d ng ph n có th chuy n giao và các tr ng b ph n ch c n ng c a công ty b n. 4. M t nhi m v c a ban qu n lý d án là gì? A. Cung c p h tr qu n lý d án B. Cung c p s tr giúp v i vi c hoàn t t các nhi m v C. Cung c p s giám sát và ch ÿ o D. a ra phân tích l i nhu n chi phí cho giám ÿ c d án 5. M t giám ÿ c d án thành công v a là m t giám ÿ c v a là m t: A. Chuyên gia v k thu t. B. it ng liên quan d án. C. Nhà lãnh ÿ o. D. Nhà tài tr . 6. Nhà tài tr d án ch u trách nhi m v : A. C ngu n tài chính và k t qu d án. B. Không ph i ngu n tài chính c ng không ph i k t qu d án. 14
 18. C. Ngu n tài chính ch không ph i k t qu . D. K t qu d án ch không ph i ngu n tài chính. 7. B n ÿ i t ng liên quan chính trong m i d án? A. Giám ÿ c d án, ÿ i d án, các giám ÿ c cao c p và khách hàng. B. Giám ÿ c cao c p, giám ÿ c ch c n ng, khách hàng và nhà tài tr . C. Giám ÿ c d án, khách hàng, t ch c th c hi n và các nhà tài tr . D. Giám ÿ c d án, giám ÿ c ch c n ng, khách hàng và giám ÿ c cao c p. 8. Qu n lý d án là ph ng pháp ti p c n qu n lý ÿ c a u tiên h n ngo i tr ÿ i v i. A. Môi tr ng s n xu t s n ph m. B. Các nhi m v ÿa ch c n ng. C. Các ho t ÿ ng duy nh t. D. Các ph n có th chuy n giao b ràng bu c th i gian. 9. B n ÿ c b nhi m là giám ÿ c d án c a m t d án hi n t i. B n ÿã t ng công ty m t vài n m nh ng không n m trong ph m vi d án này ÿang di n ra. K ho ch qu n lý d án ÿ c ÿ t ÿúng ch . D án không v t quá m t vài ng ng c a thay ÿ i nào ÿó. Khách hàng không vui v i tr ng thái d án. Trong các hành ÿ ng sau ÿây thì hành ÿ ng ban ÿ u t t nh t là gì? A. Xác nh n h th ng qu n lý thay ÿ i ÿang v n hành thích h p. B. Ti n hành xây d ng ÿ i ng v i t t c các ÿ i t ng liên quan d án. C. Xác nh n các nhu c u và k v ng c a khách hàng. D. Chu n b k ho ch hành ÿ ng hi u ch nh. 10. Vai trò c a giám ÿ c d án trong d án là gì? A. Cung c p ngu n l c cho d án. B. Qu n lý m i quan h gi a các thành viên trong ÿ i. C. Hoàn t t nhi m v ÿ c giao. D. Xác ÿ nh toàn b u tiên c a d án trong t ch c. 15
nguon tai.lieu . vn