Xem mẫu

 1. Chöông 0: Giôùi thieäu
 2. Chöông 1: Ñieän trôû Hình daïng, kyù hieäu vaø caáu taïo Ñaëc tính ñieän vaø caùc tham soá cô baûn cuûa ñieän trôû Luaät maøu saéc vaø caùch ñoïc trò soá ñieän trôû Caùc loaïi ñieän trôû khaùc Caùch ño thöû kieåm tra
 3. Hình daïng & kyù hieäu Rx Rx
 4. Caáu taïo Boät than ñaát Voû boïc ngoaøi seùt Daây daãn Keo caùch ñieän Kim loaïi
 5. Các tham số cơ bản Trò soá danh ñònh Sai soá Coâng suaát
 6. Maõ maøu
 7. Qui öôùc Maõ maøu
 8. Giaù trò chuaån cuûa R
 9. Caùc coâng thöùc cuûa R
 10. Ñieän trôû töông ñöông
 11. Coâng suaát theo kích thöôùc
 12. Hình daïng bieán trôû
 13. Ñaëc tính bieán trôû Giaù trò 100 % Tuyeán tính 50% Logarit 0 50% 100 Goùc % xoay
 14. Caùc loaïi ñieän trôû khaùc
 15. Ñieän trôû tích hôïp