Xem mẫu

  1. Bộ (Sở) :........ Mẫu số S02A­H Đơn vị :........ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số :.......................................CTGS :.....................................Ghi chú :....................... ..................................................................................................................................... Ngày CTGS :............................................................................................................... Ngày Số CT Trích yếu Nợ Có Số tiền Kèm theo : ....................................................................................chứng từ gốc Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên)