Xem mẫu

  1. Ch c năng c a Báo chí C m nh n v nh ng t m lòng chia s n i au Báo chí là m t trong nh ng phương ti n truy n thông ngày càng ư c ưa chu ng trong nh p s ng hi n i c a chúng ta hi n nay không ch b i s a d ng v hình th c và ch c năng c a mình mà còn b i báo chí t thân nó ã là m t phương ti n truy n thông a ti n ích. Nh ng t báo u tiên c a nư c ta m i xu t hi n vào nh ng năm 60 c a th k XIX. So v i nhi u nư c khác, báo chí Vi t Nam sinh sau mu n hơn các nư c châu Âu hàng m y trăm năm. Nhưng ch m i hơn m t th k t n t i và phát tri n, báo chí Vi t Nam ã có m t l ch s phát tri n phong phú, mang nh ng s c thái riêng bi t và bư c phát tri n c a nó g n ch t v i nh ng bi n thiên c a l ch s . Không c p n phong cách hay ngôn ng , chu n m c hay c u trúc… ây báo chí ư c c p n khía c nh ch c năng. Tuy v y, trong các ch c năng r t cơ b n c a báo chí ch xin ư c c p n góc truy n t k p th i thông tin mang tính c p bách, liên quan n s s ng còn c a con ngư i và t m lòng thi n lương y tinh th n nhân văn cao c c a nh ng con ngư i s ng quanh ta Trên th c t , ã có r t nhi u nh ng i n hình ư c tôn vinh, nh ng cái x u ư c phơi bày và… nhi u l m nh ng t m lòng ư c s chia. Chính báo chí là ngu n thông tin k p th i mang n cho con ngư i nh ng tri th c t nh ng mi n xa xôi, cách chúng ta n hàng nghìn kilomet m i chúng ta có nh ng suy nghĩ, hành ng thi t th c chung tay óng góp nhân lên ni m vui hay chia b t nh ng n i bu n cho nh ng ngư i xung quanh. M t cánh c a cu c s ng m i y tình yêu thương m ra trư c m t nh ng cu c i ít g p may m n, nh ng s ph n b t h nh - ch c năng y báo chí ã làm th t t t nh ng năm qua. Theo tôi, dù là báo in hay báo nói, báo hình hay báo m ng t t c u nh m m c ích chuy n t i nh ng thông tin h u ích nh t n v i nh ng c gi , 1
  2. thính gi hay khán gi c a mình. Cách ây 2 năm, r t tình c , khi lư t web xem tin t c trên VnExpress tôi d ng m t t i dòng tít: M t tr sơ sinh b t nhi u ph n cơ th . V n r t yêu tr , khi tri nh n nh ng thông tin trên bài vi t tôi không th c m ư c nư c m t. Tôi day d t như th chính mình v a ph m ph i cái hành ng vô nhân tính là b a con mà mình m i sinh ư c 3 ngày trong vư n nhà ngư i khác m c cho côn trùng g m nh m thân th non nơt c a nó. C cho r ng vì hoàn c nh không cho phép hay l d mà ph i b a con nh , nhưng t i sao ngư i m y không b con nơi mà may ra còn có th có ngư i nhìn th y nó trư c khi nó b nh ng con côn trùng hay con gì ó “g m nh m”. Trong chúng ta không ai có quy n truy v n lương tâm c a k khác, b i ã là con ngư i thì không ai l i chưa t ng m c m t l i l m trong i, tuy nhiên tôi c c l c ph n i nh ng hành ng vô nhân o như th b i trên i này không có gì thiêng liêng và cao c hơn tình m u t : vì tình m u t mà nh ng ngư i m ã cho nh ng a con c a mình ra tr n, cũng vì tình m u t mà nh ng ngư i con cũng như nh ng ngư i m h có th làm b t c i u gì vì nhau. V y… t i sao ã sinh con ra trên i l i tư c b i quy n t i thi u ư c có m , tư c b i quy n ư c s ng, quy n ư c làm ngư i c a nó? (…) “cu c i qu th t c m i ngày m t thêm áng bu n”(…) Tôi xin ư c trích d n bài báo m i ngư i cùng c m nh n Th Ba, 18/07/2006,08:45 M t tr sơ sinh b t m t nhi u ph n cơ th TPO - M t cháu bé sơ sinh ang n m t i phòng h i s c c p c u BV a khoa Qu ng Nam trong tình tr ng nguy k ch. Cháu b m t m t s b ph n c a cơ th như chân ph i, b ph n sinh d c. Bác sĩ B nh vi n a khoa Qu ng Nam cho bi t : Cháu này là bé Cháu bé ang ư c c p c ut i 2 BV K Qu ng Nam
  3. trai, ư c nh ng ngư i dân t i thôn 3 Tam Th nh, huy n Núi Thành phát hi n trong vư n ông H Lân cùng thôn vào lúc 21 gi ngày 15/7. Cháu m i sinh kho ng 3 ngày; nh p vi n vào lúc 0 gi 15 phút ngày ngày 16/7, trong tình tr ng : M t chân ph i ngay g n kh p háng ph i mép v t da và cơ rách t nham nh ; vùng b n c ng chân và bàn chân trái có nhi u v t rách th ng da và xây xát da nh không liên t c; m t 2 tinh hoàn; mép da bìu dái rách nham nh ; 1/3 dương v t b m t và mép rách nham nh ... Nh n nh ban u là có th do v t s t nh n ho c súc v t gây nên. Nhi u ý ki n cho r ng m c a cháu có th ang tu i v thành niên, thi u hi u bi t v s c kh e sinh s n nhưng khi "lâm n n" ã i phó b ng cách b con. Các bác sĩ cho bi t : Nhi u kh năng cháu khó qua kh i vì quá y u. c xong bài vi t tôi c th c th m ch i. Ch i ư c bi t nh ng thông tin v em bé b t h nh y. Tôi b ám nh b i câu k t bài: Nhi u kh năng cháu khó qua kh i vì quá y u. Và tôi h i h p i ch , nhưng t t c ch là m t kho ng tr ng. Im l ng. Tôi hoang mang. Và cho n m t ngày b t g p l i tít báo: S ph n cháu bé b b rơi trong vư n hoang. L i m t l n n a…tôi b t khóc. Nhưng l n này tôi khóc vì m t c m xúc r t l , r t khó t . Khóc b i s c s ng l kì n khó tin trong cơ th bé nh và r t nhi u nh ng t n thương kia. Cu c s ng c a con ngư i ta ôi khi ph i i di n v i nh ng n i au tư ng ch ng như không th vư t qua ư c, nhưng r i v i ni m ham s ng, b n năng s ng r t ngư i, s chia s c a c ng ng và nh ng ngh l c phi thư ng… con ngư i v n vư t qua ư c n i s hãi ó s ng ti p. Và cũng ôi khi con ngư i ph i i m t v i cái ch t c n k … i u mà không ai có thê ch ng l i. phép màu nào ã ti p s c con ngư i có th ch ng ch i, c m s và dành gi t l i cu c s ng c a mình. Qu là m t i u kỳ di u! 3
  4. Cu c s ng là chi n u! và s c chi n u ó ti m tàng trong b n thân m i con ngư i cho dù ó ch là m t a tr . ã ư c sinh ra trên i nh t nh ph i s ng cho ra m t con ngư i và không ai có th tư c i c a chúng ta quy n ư c s ng, ư c làm ngư i ó. Nghe thì có v tri t lí và em bé m i ch có 3 ngày tu i ch c h n không nghe, không hi u nh ng i u ó. Nhưng dư i nh ng l i ao to búa l n ó ch là m t ý nghĩa s ng vô cùng gi n d như ti ng g i cha, thưa m hàng ngày c a m i con ngư i ó là: u c s ng – quy n mà không m t ai có th tư c b c a m i con ngư i. và ã s ng trên i thì ph i có o lý. Và em bé y ã chi n u. Hình nh c a em bé y hi n ra như m t thiên th n trư c m t tôi: khuôn m t b b m, ôi m t en to thơ ngây trong veo vô t i và dư ng như th m sâu trong ôi m t sáng tinh nhanh y là n i bu n v thân ph n b t h nh. Nhưng vư t lên trên t t c gi ây chúng ta l i ư c th y em bé y v n s ng! M t ni m h nh phúc trào dâng trong tim tôi như th v a tìm l i m t th quý giá ã ánh m t: Ni m tin vào tình yêu thương gi a con ngư i v i con ngư i.. (…) “Không! Cu c i chưa h n ã áng bu n hay v n áng bu n nhưng l i áng bu n theo m t nghĩa khác” (…) Tôi trân tr ng và c m ph c vô cùng trư c hành ng thương yêu, chia s y tinh th n trách nhi m và tình ng lo i sâu s c mà gia ình anh ch Quang Nghi – Mai Anh 118 Hàng B c, Hoàn Ki m, Hà N i ã dành cho em. Gi a dòng i bươn tr i b n b , c âm nh c và tâm h n ngư i cũng ng p chìm vào nh ng lo toan tính toán chuy n áo cơm, l i danh, chuy n bán buôn c tình c m c trí tu v n còn có nh ng t m lòng, nh ng vòng tay… “còn gì p trên i hơn th Ngư i yêu ngư i s ng yêu nhau” 4
  5. Gi ây em ã có m t cái tên: Thi n Nhân. Cái tên y yêu thương, trìu m n mà m i ngư i ã t cho em như m t l i nguy n c u: lòng nhân ái, s yêu thương chia s c a c ng ng s giúp em có ngh l c và v ng vàng hơn trong cu c s ng m i v i m t gia ình m i – nh ng ngư i th c s yêu thương em. Th t áng trân tr ng làm sao nh ng con ngư i giàu tình thương và nhân ái như gia ình anh Quang Nghi, ch Mai Anh. Ngư i ngoài còn ng lòng tr c n trư c s ph n b t h nh c a em. V y thì t i sao ngư i ã d t ru t sinh ra em l i không có ư c i u gi n d ó? Bài báo còn vi t: “Như m t b n năng, Thi n Nhân r t m c c m v nh ng khi m khuy t trên cơ th mình, dù cháu ch m i 20 tháng tu i. M i khi bác sĩ khám b nh, hay ngư i l mu n xem v t thương, Nhân l y hai tay gi ch t qu n và thư ng khóc thét lên” Xót xa lam sao! Hai mươi tháng tu i ã t ý th c ư c khi m khuy t trên cơ th mình, n i au, s m t mát c a b n thân mình. V i m t em bé i u ó tư ng ch ng là i u không tư ng, m t n i au tư ng như không sao lành l i ư c. Nhưng bên c nh em gi ây ã có gia ình, có c ng ng, em không còn ph i i m t v i nh ng ngày s hãi n a, dù bi t trư c m t em s ph i i m t v i r t nhi u nh ng khó khăn: m i năm s ph i thay chân gi cho phù h p v i l n c a cơ th , nh ng kì th và m c c m là không th tránh kh i khi em ra ngoài xã h i và tham gia nh ng ho t ng. Nhưng chúng ta hy v ng s c s ng ti m tàng ã giúp em s ng sót s l i m t l n n a giúp em ng v ng trên cu c i không ph lòng nh ng ngư i ã u mang và th c s yêu thương em b ng c t m lòng cùng trái tim m nóng tình ngư i. Xin ư c k t thúc bài vi t b ng câu: “B u ơi thương l y bí cùng Tuy r ng khác gi ng nhưng chung m t giàn” 5
  6. K t Lu n Trong chuy n t i nh ng tin t c k p th i nh t nv i c gi , báo chí là phương ti n truy n thông ư c ưa chu ng. Ngoài vi c duy trì văn hóa c, ngay t c th i còn giúp cho ngư i c nh hư ng hành ng, bên c nh ó báo chí giúp t t c m i ngư i cùng nhìn nh n v n , s chia và chung tay góp s c cu c s ng này ngày càng tr nên t t p hơn. Báo chí là m t kênh truy n bá, ph bi n m t cách nhanh nh y và tinh t m i thông tin trong i s ng hàng ngày, là vũ khí u tranh ch ng l i cái ác cái x u, là tư ng ài tôn vinh nh ng t m gương ngư i t t vi c t t, là kim ch nam nh hư ng cho tư tư ng và hành ng c a m i con ngư i trong xã h i Báo chí ang t ng ngày t ng gi góp mình vào công cu c bài tr cái ác cái x u ra kh i c ng ng. ưa con ngu i xích l i g n nhau b ng tình yêu thương, s s chia và lòng nhân ái. Như ã nói, ch c năng y báo chí ã làm r t t t nh ng năm qua. “Cám ơn i m i s m mai th c d y Ta có thêm ngày m i yêu thương” 6
nguon tai.lieu . vn