Xem mẫu

 1. Cung c p b i kiemtoan.com.vn .com.vn B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---*--- ð c l p - T do - H nh phúc S : 03/2005/Qð-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 01 năm 2005 QUY T ð NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH V vi c ban hành và công b sáu chu n m c ki m toán Vi t Nam (ñ t 6) B TRƯ NG B TÀI CHÍNH - Căn c Ngh ñ nh s 86/2002/Nð-CP ngày 5/11/2002 c a Chính ph quy ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; - Căn c Ngh ñ nh s 77/2003/Nð-CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; - Căn c Ngh ñ nh s 105/2004/Nð-CP ngày 30/3/2004 c a Chính ph v Ki m toán ñ c l p; Theo ñ ngh c a V trư ng V Ch ñ k toán và Ki m toán, Chánh Văn phòng B , QUY T ð NH: ði u 1: Ban hành sáu (06) chu n m c ki m toán Vi t Nam (ñ t 6) có s hi u và tên g i sau ñây: 1. Chu n m c 402 - Các y u t c n xem xét khi ki m toán ñơn v có s d ng d ch v bên ngoài 2. Chu n m c 620 - S d ng tư li u c a chuyên gia 3. Chu n m c 710 - Thông tin có tính so sánh 4. Chu n m c 720 - Nh ng thông tin khác trong tài li u có báo cáo tài chính ñã ki m toán 5. Chu n m c 930 - D ch v t ng h p thông tin tài chính 6. Chu n m c 1000 - Ki m toán báo cáo quy t toán v n ñ u tư hoàn thành. ði u 2: Chu n m c ki m toán Vi t Nam ñư c ban hành kèm theo Quy t ñ nh này áp d ng ñ i v i ki m toán ñ c l p báo cáo tài chính và ki m 1
 2. Cung c p b i kiemtoan.com.vn .com.vn toán báo cáo quy t toán v n ñ u tư hoàn thành. D ch v ki m toán các thông tin tài chính khác và d ch v liên quan c a Công ty ki m toán ñư c áp d ng theo quy ñ nh c th c a t ng chu n m c. ði u 3: Quy t ñ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ñăng công báo. ði u 4: Ki m toán viên và Công ty ki m toán ho t ñ ng h p pháp t i Vi t Nam có trách nhi m tri n khai th c hi n chu n m c ki m toán Vi t Nam trong ho t ñ ng c a m i Công ty. V trư ng V Ch ñ k toán và Ki m toán, Chánh văn phòng B và Th trư ng các ñơn v liên quan thu c và tr c thu c B Tài chính có trách nhi m hư ng d n, ki m tra và thi hành Quy t ñ nh này./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH - Th tư ng, các Phó Th tư ng (ñ báo cáo) Th trư ng - Văn phòng TW ð ng - Văn phòng Qu c h i - Văn phòng Ch t ch nư c - Văn phòng Chính ph - Tòa án Nhân dân t i cao - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp) - S Tài chính, C c thu các t nh, thành ph Tr n Văn Tá (ñã ký) tr c thu c TW - Các công ty ki m toán - Các Trư ng ðH KTQD, KT. TP. HCM - Các T ng công ty 91 - Công báo - Các ñơn v thu c B Tài chính - V Pháp ch (B Tài chính) - Lưu VP, V CðKT. 2
 3. Cung c p b i kiemtoan.com.vn .com.vn H TH NG CHU N M C KI M TOÁN VI T NAM ----------------------------------------------------------------------------------------------- ---- CHU N M C S 402 CÁC Y U T C N XEM XÉT KHI KI M TOÁN ðƠN V CÓ S D NG D CH V BÊN NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 03/2005/Qð-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Tài chính) QUY ð NH CHUNG 01. M c ñích c a chu n m c này là quy ñ nh các nguyên t c, th t c cơ b n và hư ng d n th th c áp d ng các nguyên t c, th t c cơ b n ñ i v i công ty ki m toán và ki m toán viên khi th c hi n ki m toán các ñơn v có s d ng d ch v bên ngoài. Chu n m c này cũng ñ c p ñ n báo cáo ki m toán c a t ch c cung c p d ch v mà công ty ki m toán và ki m toán viên có th ph i thu th p. 02. Công ty ki m toán và ki m toán viên ph i ñánh giá nh hư ng c a các d ch v mà t ch c bên ngoài cung c p cho ñơn v ñư c ki m toán liên quan ñ n h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b nh m l p k ho ch ki m toán và xây d ng phương pháp ti p c n có hi u qu . 03. M t ñơn v có th s d ng d ch v do t ch c ho c cá nhân (dư i ñây g i chung là t ch c) bên ngoài cung c p, như d ch v ghi s k toán, d ch v t ng h p thông tin tài chính, d ch v tin h c. M t s chính sách, th t c và tài li u c a t ch c d ch v có th là h u ích trong vi c ki m toán báo cáo tài chính c a khách hàng n u khách hàng s d ng d ch v do t ch c d ch v bên ngoài cung c p. 04. Chu n m c này áp d ng cho ki m toán báo cáo tài chính c a các ñơn v có s d ng d ch v bên ngoài và cũng ñư c v n d ng cho ki m toán thông tin tài chính khác và các d ch v có liên quan c a công ty ki m toán. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i tuân th nh ng quy ñ nh c a Chu n m c này trong quá trình th c hi n ki m toán và cung c p d ch v liên quan. 3
 4. Cung c p b i kiemtoan.com.vn .com.vn ðơn v ñư c ki m toán (khách hàng) và các bên s d ng k t qu ki m toán ph i có nh ng hi u bi t c n thi t v các nguyên t c và th t c quy ñ nh trong Chu n m c này ñ th c hi n trách nhi m c a mình và ñ ph i h p công vi c v i ki m toán viên và công ty ki m toán gi i quy t các m i quan h trong quá trình ki m toán. Các thu t ng trong Chu n m c này ñư c hi u như sau: 05. T ch c cung c p d ch v : Là t ch c ñư c thành l p và ho t ñ ng kinh doanh ho c cá nhân có ñăng ký kinh doanh theo quy ñ nh c a pháp lu t, ch u trách nhi m cung c p các d ch v cho các ñơn v , t ch c khác trên cơ s ký k t h p ñ ng cung c p d ch v . 06. Ki m toán viên c a t ch c cung c p d ch v : Là ki m toán viên th c hi n ki m toán báo cáo tài chính cho khách hàng là t ch c cung c p d ch v . N I DUNG CHU N M C Các y u t c n ñư c công ty ki m toán và ki m toán viên xem xét 07. T ch c cung c p d ch v có th thi t l p và th c hi n nh ng chính sách và th t c nh hư ng ñ n h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b c a ñơn v s d ng d ch v . Các chính sách và th t c này có th hoàn toàn tách bi t v i ñơn v s d ng d ch v c v m t v t ch t cũng như v m t ho t ñ ng. Trư ng h p các d ch v c a t ch c bên ngoài ch gi i h n vi c ghi chép và x lý các giao d ch c a ñơn v và ñơn v v n là ngư i quy t ñ nh và ch u trách nhi m v các giao d ch này thì ñơn v có th áp d ng các chính sách và th t c ñư c xem là có hi u qu trong t ch c c a mình. Trư ng h p t ch c cung c p d ch v th c hi n toàn b các giao d ch c a ñơn v và ch u trách nhi m v các giao d ch ñó thì ñơn v s d ng d ch v có th tin tư ng vào các chính sách và th t c c a t ch c cung c p d ch v . 08. Công ty ki m toán và ki m toán viên ph i xác ñ nh ph m vi c a các d ch v do t ch c bên ngoài cung c p và nh hư ng c a nó ñ i v i công vi c ki m toán. ð th c hi n công vi c này, ki m toán viên ph i xem xét các y u t sau: • Tính ch t c a các d ch v do t ch c bên ngoài cung c p; • ði u ki n c a h p ñ ng và m i quan h gi a ñơn v s d ng d ch v và t ch c cung c p d ch v ; • Cơ s d n li u báo cáo tài chính có tính tr ng y u ch u nh hư ng b i vi c s d ng d ch v bên ngoài; • R i ro ti m tàng liên quan ñ n nh ng cơ s d n li u này; 4
 5. Cung c p b i kiemtoan.com.vn .com.vn • Tác ñ ng qua l i gi a h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b c a ñơn v s d ng d ch v và c a t ch c cung c p d ch v ; • Các th t c ki m soát n i b c a ñơn v s d ng d ch v ñ i v i các giao d ch do t ch c cung c p d ch v x lý; • Năng l c và kh năng v tài chính c a t ch c cung c p d ch v , bao g m c nh ng tác ñ ng có th có ñ n ñơn v s d ng d ch v n u t ch c này làm sai ho c b phá s n; • Thông tin v t ch c cung c p d ch v như thông tin ghi trên hư ng d n ngư i s d ng và hư ng d n k thu t; • Các thông tin có s n liên quan ñ n các ki m soát chung và ki m soát h th ng tin h c liên quan ñ n ng d ng c a ñơn v s d ng d ch v . Sau khi xem xét các y u t trên, công ty ki m toán và ki m toán viên k t lu n là vi c ñánh giá các r i ro ki m soát không b nh hư ng b i các ho t ñ ng ki m soát c a t ch c cung c p d ch v thì không c n thi t ph i áp d ng Chu n m c này. 09. Ki m toán viên ph i xem xét Báo cáo ki m toán c a t ch c cung c p d ch v , c a ki m toán viên n i b ho c c a cơ quan qu n lý nh m thu th p thông tin v h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b c a t ch c cung c p d ch v cũng như ho t ñ ng và tính hi u qu c a h th ng này. 10. N u công ty ki m toán và ki m toán viên k t lu n r ng ho t ñ ng c a t ch c cung c p d ch v có nh hư ng ñáng k ñ n ho t ñ ng c a ñơn v s d ng d ch v và do ñó tác ñ ng ñ n công vi c ki m toán thì công ty ki m toán và ki m toán viên ph i thu th p ñ y ñ các thông tin ñ hi u v h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b và ñánh giá r i ro ki m soát m c ñ cao nh t ho c m c th p hơn, n u có th c hi n các th t c ki m tra h th ng ki m soát n i b . 11. N u các thông tin thu th p ñư c không ñ y ñ , ki m toán viên ph i ñ ngh t ch c cung c p d ch v yêu c u công ty ki m toán và ki m toán viên c a mình th c hi n nh ng th t c ki m toán thích h p ñ thu th p các thông tin c n thi t, ho c ñ n t ch c cung c p d ch v ñ thu th p các thông tin trên. Ki m toán viên mu n ñ n t ch c cung c p d ch v ph i yêu c u ñơn v ñư c ki m toán ñ ngh v i t ch c cung c p d ch v cho phép ki m toán viên ti p c n các thông tin c n thi t. 12. Ki m toán viên có th tìm hi u và ñánh giá h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b có ch u nh hư ng c a t ch c cung c p d ch v hay không b ng cách tham kh o Báo cáo ki m toán c a t ch c cung c p d ch v . Ngoài ra, ki m toán viên có th s d ng báo cáo ki m toán c a t ch c cung c p d ch v ñ ñánh giá r i ro ki m soát liên quan ñ n nh ng cơ s d n li u có th ch u nh hư ng c a h th ng ki m soát c a t ch c này. N u ki m 5
 6. Cung c p b i kiemtoan.com.vn .com.vn toán viên s d ng báo cáo ki m toán c a t ch c cung c p d ch v thì ph i xem xét năng l c chuyên môn c a ki m toán viên th c hi n d ch v ñó có ñáp ng yêu c u ki m toán cho t ch c cung c p d ch v hay không. 13. Ki m toán viên c n thu th p ñ y ñ b ng ch ng ki m toán thích h p thông qua ki m tra h th ng ki m soát n i b ñ làm cơ s cho vi c ñánh giá r ng r i ro ki m soát m c th p hơn. Có th thu th p các b ng ch ng này b ng cách: • Ki m tra nh ng th t c ki m soát c a khách hàng ñ i v i các ho t ñ ng c a t ch c cung c p d ch v . • Thu th p báo cáo ki m toán c a t ch c cung c p d ch v ñ tham kh o ý ki n v tính hi u qu và s v n hành c a h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b c a t ch c này ñ i v i nh ng ph n hành ñư c xem xét trong ki m toán. • Th c hi n ki m tra các th t c ki m soát t i t ch c cung c p d ch v . Báo cáo ki m toán c a t ch c cung c p d ch v 14. Trư ng h p công ty ki m toán và ki m toán viên s d ng báo cáo ki m toán c a t ch c cung c p d ch v do công ty ki m toán và ki m toán viên khác th c hi n thì ph i xem xét tính ch t và n i dung c a báo cáo này. 15. Báo cáo ki m toán c a t ch c cung c p d ch v thư ng có 2 lo i: Lo i A - Báo cáo v tính phù h p c a thi t k h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b a) Mô t v h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b c a t ch c cung c p d ch v , thư ng là do Ban Giám ñ c c a t ch c này l p, và b) Ý ki n c a công ty ki m toán và ki m toán viên r ng: i) Mô t trên là ñúng; ii) H th ng ki m soát ñã và ñang ho t ñ ng; và iii) H th ng k toán và h th ng ki m soát n i b ñư c thi t k phù h p nh m ñ t ñư c các m c tiêu ñ ra. Lo i B - Báo cáo v tính phù h p c a thi t k và v tính hi u qu c a ho t ñ ng a) Mô t h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b c a t ch c cung c p d ch v , thư ng là do Ban Giám ñ c c a t ch c này l p; và b) Ý ki n c a công ty ki m toán và ki m toán viên r ng: i) Mô t trên là ñúng; 6
 7. Cung c p b i kiemtoan.com.vn .com.vn ii) H th ng ki m soát ñã và ñang ho t ñ ng; iii) H th ng k toán và h th ng ki m soát n i b ñư c thi t k phù h p nh m ñ t ñư c các m c tiêu ñ ra; và iv) H th ng k toán và h th ng ki m soát n i b ho t ñ ng h u hi u d a trên cơ s k t qu c a vi c ki m tra các th t c ki m soát. Ngoài ý ki n v s ho t ñ ng h u hi u c a các h th ng này, công ty ki m toán và ki m toán viên c a t ch c cung c p d ch v c n ch ra các th t c ki m toán ñã ti n hành và k t qu c a các th t c ki m toán ñó. Báo cáo ki m toán c a t ch c cung c p d ch v do công ty ki m toán và ki m toán viên khác th c hi n thư ng ph i nêu rõ gi i h n ph m vi s d ng báo cáo (thư ng cho Ban Giám ñ c và các khách hàng c a t ch c, cũng như công ty ki m toán và ki m toán viên c a các khách hàng này). 16. Công ty ki m toán và ki m toán viên ph i xem xét ph m vi công vi c th c hi n b i công ty ki m toán và ki m toán viên khác cho t ch c cung c p d ch v và ph i ñánh giá xem báo cáo này có h u ích và thích h p không. 17. Báo cáo thu c "Lo i A" có th h u ích hơn cho công ty ki m toán và ki m toán viên c a ñơn v s d ng d ch v trong vi c tìm hi u và ñánh giá h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b nhưng ki m toán viên không th ch căn c trên báo cáo lo i này ñ ñánh giá là r i ro ki m soát m c ñ th p hơn. 18. Báo cáo thu c "Lo i B" có th ñư c dùng làm căn c ñ ñánh giá r i ro ki m soát m c ñ th p hơn, vì vi c ki m tra các th t c ki m soát ñã ñư c th c hi n. Trư ng h p này ki m toán viên ph i xem xét 2 v n ñ : a) Nh ng th nghi m ki m soát mà công ty ki m toán và ki m toán viên khác th c hi n cho t ch c cung c p d ch v có thích h p ñ i v i nh ng giao d ch c a ñơn v hay không (các cơ s d n li u tr ng y u trong báo cáo tài chính c a khách hàng); b) Vi c ki m toán viên c a t ch c cung c p d ch v ki m tra các th t c ki m soát cũng như k t qu c a chúng có th a ñáng hay không. ð i v i v n ñ này, có hai ñi u quan tr ng c n tính ñ n là chu kỳ c a các cu c ki m tra và kho ng th i gian ñã qua c a ki m tra m i ñư c th c hi n. 19. ð i v i nh ng th nghi m ki m soát và các k t qu ñ t ñư c mà ki m toán viên có th s d ng, công ty ki m toán và ki m toán viên ph i xác ñ nh tính ch t, l ch trình và ph m vi c a các th t c này có cung c p ñ y ñ các b ng ch ng ki m toán thích h p v tính hi u qu c a h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b hay không ñ làm cơ s cho vi c ñánh giá r i ro ki m soát. 7
 8. Cung c p b i kiemtoan.com.vn .com.vn 20. Ki m toán viên c a t ch c cung c p d ch v có th th c hi n các th nghi m ki m soát theo yêu c u c a ki m toán viên và ñư c ñơn v s d ng d ch v , công ty ki m toán, t ch c cung c p d ch v và công ty ki m toán c a t ch c cung c p d ch v th a thu n. 21. Công ty ki m toán và ki m toán viên có th s d ng Báo cáo ki m toán c a t ch c cung c p d ch v nhưng không ñư c ñ c p ñ n b t kỳ thông tin nào v báo cáo ki m toán c a t ch c cung c p d ch v trong báo cáo ki m toán c a mình. * * * H TH NG CHU N M C KI M TOÁN VI T NAM ----------------------------------------------------------------------------------------------- --- CHU N M C S 620 S D NG TƯ LI U C A CHUYÊN GIA (Ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 03/2005/Qð-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Tài chính) QUY ð NH CHUNG 01. M c ñích c a chu n m c này là quy ñ nh các nguyên t c, th t c cơ b n và hư ng d n th th c áp d ng các nguyên t c và th t c cơ b n trong vi c s d ng tư li u c a chuyên gia như m t b ng ch ng ki m toán khi ki m toán báo cáo tài chính. 02. Khi s d ng tư li u c a chuyên gia trong quá trình ki m toán báo cáo tài chính, ki m toán viên và công ty ki m toán ph i thu th p ñ y ñ các b ng ch ng ki m toán thích h p ñ ñ m b o r ng các tư li u ñó ñáp ng ñư c m c ñích c a cu c ki m toán. 8
 9. Cung c p b i kiemtoan.com.vn .com.vn 03. Chu n m c này áp d ng cho ki m toán báo cáo tài chính và ñư c v n d ng khi ki m toán các thông tin tài chính khác và các d ch v liên quan c a công ty ki m toán. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i tuân th các quy ñ nh c a chu n m c này khi s d ng tư li u c a chuyên gia trong quá trình ki m toán báo cáo tài chính. ðơn v ñư c ki m toán và các bên s d ng k t qu ki m toán ph i có nh ng hi u bi t c n thi t v chu n m c này ñ ph i h p công vi c và x lý các m i quan h trong vi c s d ng tư li u c a chuyên gia khi ki m toán báo cáo tài chính. Các thu t ng trong chu n m c này ñư c hi u như sau: 04. Chuyên gia: Là m t cá nhân ho c m t t ch c có năng l c, ki n th c và kinh nghi m chuyên môn cao trong m t lĩnh v c riêng bi t ngoài lĩnh v c k toán và ki m toán. 05. Chuyên gia có th : a) Do ñơn v ñư c ki m toán m i tham gia; b) Do công ty ki m toán m i tham gia; c) Là nhân viên c a ñơn v ñư c ki m toán; d) Là nhân viên c a công ty ki m toán; ñ) Là t ch c ho c cá nhân bên ngoài ñơn v ñư c ki m toán và bên ngoài công ty ki m toán. N I DUNG CHU N M C Xác ñ nh s c n thi t ph i s d ng tư li u c a chuyên gia 06. Trong quá trình ki m toán, ki m toán viên và công ty ki m toán có th thu th p các b ng ch ng ki m toán dư i d ng báo cáo, ý ki n, ñánh giá và gi i trình c a chuyên gia, như: - ðánh giá m t s lo i tài s n như ñ t ñai, công trình xây d ng, máy móc thi t b , tác ph m ngh thu t và ñá quý; - Xác ñ nh th i gian s d ng h u ích còn l i c a máy móc, thi t b ; - Xác ñ nh s lư ng và hi n tr ng c a tài s n như qu ng t n tr , v a qu ng, tr lư ng d u m ; - ðánh giá giá tr theo phương pháp ho c k thu t chuyên bi t, như ñánh giá theo giá tr hi n t i; - ðánh giá công vi c ñã hoàn thành và kh i lư ng công vi c còn ph i th c hi n ñ i v i nh ng h p ñ ng d dang; 9
 10. Cung c p b i kiemtoan.com.vn .com.vn - Ý ki n c a lu t sư v cách di n gi i các h p ñ ng và lu t pháp. 07. Trong trư ng h p th y c n thi t ph i s d ng tư li u c a chuyên gia, ki m toán viên và công ty ki m toán ph i xem xét ñ n: a) Tính tr ng y u c a kho n m c c n ñư c xem xét trong báo cáo tài chính; b) R i ro có sai sót do tính ch t và m c ñ ph c t p c a kho n m c ñó; c) S lư ng và ch t lư ng c a các b ng ch ng ki m toán khác có th thu th p ñư c. Năng l c và tính khách quan c a chuyên gia 08. Khi có k ho ch s d ng tư li u c a chuyên gia thì ki m toán viên và công ty ki m toán ph i xác ñ nh năng l c chuyên môn c a chuyên gia này. Ki m toán viên c n xem xét ñ n: a) Chuyên môn, nghi p v , văn b ng, ho c là thành viên c a t ch c ngh nghi p; b) Kinh nghi m và danh ti ng c a chuyên gia trong lĩnh v c mà ki m toán viên và công ty ki m toán mu n xin ý ki n chuyên môn. 09. Ki m toán viên và công ty ki m toán c n ph i ñánh giá tính khách quan c a chuyên gia. R i ro do thi u tính khách quan trong tư li u c a chuyên gia s là r t cao n u: a) Chuyên gia là nhân viên c a ñơn v ñư c ki m toán ho c nhân viên c a công ty ki m toán; b) Chuyên gia có m i quan h v kinh t (như ñ u tư, góp v n liên doanh, vay mư n…) ho c có quan h tình c m (như có b , m , v , ch ng, con, anh, ch , em ru t… c a ngư i có trách nhi m qu n lý ñi u hành…, k c k toán trư ng) v i ñơn v ñư c ki m toán. 10. N u có nghi v n v năng l c và tính khách quan c a chuyên gia thì ki m toán viên c n ph i trình bày nghi v n c a mình v i Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán và xác ñ nh xem li u có th thu th p ñư c ñ y ñ b ng ch ng ki m toán thích h p v i các tư li u c a chuyên gia hay không? Trư ng h p này, ki m toán viên và công ty ki m toán c n ph i th c hi n th t c ki m toán b sung ho c ph i thu th p thêm b ng ch ng ki m toán d a trên các tư li u c a chuyên gia khác. Ph m vi công vi c c a chuyên gia 11. Ki m toán viên và công ty ki m toán c n ph i thu th p ñ y ñ b ng ch ng ki m toán thích h p nh m ch ng minh r ng công vi c c a chuyên gia có th ñáp ng ñư c m c ñích c a cu c ki m toán. B ng ch ng ki m toán có th thu th p ñư c b ng cách xem xét ñi u kho n tham 10
 11. Cung c p b i kiemtoan.com.vn .com.vn chi u c a h p ñ ng công vi c, gi y giao vi c c a ñơn v v i chuyên gia. Các tài li u này có th ñ c p ñ n các n i dung sau: - M c tiêu và ph m vi công vi c c a chuyên gia; - Mô t khái quát cũng như c th các v n ñ mà ki m toán viên yêu c u ñư c ñưa ra trong báo cáo c a chuyên gia; - M c ñích c a ki m toán viên và công ty ki m toán trong vi c s d ng tư li u c a chuyên gia cũng như kh năng cung c p thông tin c a chuyên gia cho bên th ba; - Ph m vi, ñi u ki n c a chuyên gia trong vi c ti p c n, tham kh o các thông tin, tài li u c n thi t; - Xác ñ nh m i quan h gi a chuyên gia và ñơn v ñư c ki m toán (n u có); - Yêu c u tính b o m t c a các thông tin v ñơn v ñư c ki m toán; - Thông tin liên quan ñ n các gi thi t và phương pháp mà chuyên gia c n ph i s d ng ñ n, cũng như s nh t quán c a các gi thi t và phương pháp này v i các gi thi t và phương pháp ñư c áp d ng trong nh ng năm trư c. N u nh ng n i dung k trên không ñư c xác ñ nh rõ trong h p ñ ng công vi c, gi y giao vi c cho chuyên gia thì ki m toán viên c n trao ñ i tr c ti p v i chuyên gia ñ thu th p các b ng ch ng v nh ng ñi m này. ðánh giá công vi c c a chuyên gia 12. Ki m toán viên và công ty ki m toán c n ph i xác ñ nh xem các tư li u c a chuyên gia có ñ m b o là m t b ng ch ng ki m toán thích h p liên quan ñ n cơ s d n li u ñang ñư c xem xét c a báo cáo tài chính hay không. ð th c hi n ñư c ñi u này, ki m toán viên c n ph i xác ñ nh xem k t qu công vi c c a chuyên gia có ñư c ph n ánh m t cách ñúng ñ n trong báo cáo tài chính, ho c có h tr cho cơ s d n li u c a báo cáo tài chính ñó hay không, ñ ng th i xem xét: - Ngu n d li u ñư c s d ng; - Các gi thi t và phương pháp ñư c s d ng; s nh t quán v i các gi thi t và phương pháp ñư c áp d ng trong nh ng năm trư c; - Xem xét k t qu công vi c c a chuyên gia d a trên hi u bi t c a ki m toán viên v ho t ñ ng c a ñơn v và d a trên k t qu c a nh ng th t c ki m toán khác. 13. Khi ki m toán viên xem xét ngu n d li u mà chuyên gia s d ng có thích h p hay không, thì ki m toán viên và công ty ki m toán c n ph i th c hi n các th t c sau: 11
 12. Cung c p b i kiemtoan.com.vn .com.vn a) Ph ng v n chuyên gia v các th t c mà chuyên gia ñã th c hi n ñ ñánh giá ngu n d li u ñã s d ng có phù h p, ñ y ñ và ñáng tin c y hay không. b) Ki m tra ho c xem xét l i các d li u mà chuyên gia ñã s d ng. 14. Các chuyên gia ch u trách nhi m v s phù h p và h p lý c a các gi thi t, các phương pháp ñư c s d ng cũng như vi c áp d ng các gi thi t và các phương pháp này. Do không có chuyên môn v các lĩnh v c mà chuyên gia xem xét nên ki m toán viên và công ty ki m toán không th d ph n bác các gi thi t và phương pháp mà chuyên gia ñã s d ng. Vì v y, ki m toán viên và công ty ki m toán c n ph i tìm hi u trên cơ s hi u bi t c a mình v ho t ñ ng c a ñơn v ñư c ki m toán và theo k t qu c a các th t c ki m toán khác ñ xác ñ nh xem các gi thi t và phương pháp này có thích h p hay không. 15. N u k t qu công vi c c a chuyên gia không cung c p ñư c ñ y ñ b ng ch ng ki m toán thích h p ho c k t qu này l i không phù h p v i các b ng ch ng ki m toán khác ñã thu th p ñư c, thì ki m toán viên và công ty ki m toán c n ph i xác ñ nh nguyên nhân c a nh ng khác bi t. ð th c hi n vi c này, ki m toán viên có th trao ñ i v i Ban Giám ñ c c a ñơn v ñư c ki m toán và v i chuyên gia, và có th th c hi n các th t c ki m toán b sung, ho c m i m t chuyên gia khác ho c s a ñ i báo cáo ki m toán c a mình. Tư li u c a chuyên gia ñư c d n ch ng trong báo cáo ki m toán 16. Khi phát hành báo cáo ki m toán v i ý ki n ch p nh n toàn ph n, ki m toán viên không ñư c ñ c p ñ n công vi c c a chuyên gia vì ngư i s d ng báo cáo ki m toán s hi u l m là có s chia s trách nhi m ho c là có ý ki n ngo i tr . 17. N u d a trên tư li u c a chuyên gia mà ki m toán viên và công ty ki m toán phát hành báo cáo ki m toán không ch p nh n toàn ph n thì ki m toán viên có th ñ c p ñ n tư li u c a chuyên gia (trong ñó nêu tên và ph m vi công vi c c a chuyên gia) ñ gi i thích vi c phát hành báo cáo ki m toán không ch p nh n toàn ph n. Trư ng h p này, ki m toán viên và công ty ki m toán c n ph i ñư c s ñ ng ý trư c c a chuyên gia. N u chuyên gia t ch i không ch p nh n nhưng ki m toán viên và công ty ki m toán l i xét th y c n ph i ñưa ra các tư li u c a chuyên gia ñ d n ch ng, thì ki m toán viên c n ph i tham kh o ý ki n c a chuyên gia tư v n pháp lu t. * 12
 13. Cung c p b i kiemtoan.com.vn .com.vn * * H TH NG CHU N M C KI M TOÁN VI T NAM ----------------------------------------------------------------------------------------------- ---- CHU N M C S 710 THÔNG TIN CÓ TÍNH SO SÁNH (Ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 03/2005/Qð-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Tài chính) QUY ð NH CHUNG 01. M c ñích c a chu n m c này là quy ñ nh các nguyên t c, th t c cơ b n và hư ng d n th th c áp d ng các nguyên t c, th t c liên quan ñ n trách nhi m c a ki m toán viên và công ty ki m toán trong vi c xem xét các thông tin có tính so sánh trong quá trình ki m toán báo cáo tài chính. Chu n m c này không áp d ng cho ki m toán báo cáo tài chính tóm t t ñư c ñính kèm v i báo cáo tài chính ñư c ki m toán. 02. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i xác ñ nh xem các thông tin có tính so sánh, xét trên các khía c nh tr ng y u, có phù h p v i các chu n m c k toán Vi t Nam áp d ng cho vi c l p và trình bày báo cáo tài chính ñư c ki m toán hay không. 03. Các thông tin có tính so sánh trong báo cáo tài chính có th ñư c trình bày dư i d ng s li u (như tình hình tài chính, k t qu ho t ñ ng kinh doanh, lưu chuy n ti n t ) và các gi i trình trong Thuy t minh báo cáo tài chính c a ñơn v trong nhi u năm tài chính ph thu c vào chu n m c k toán v trình bày báo cáo tài chính ñư c áp d ng. Phương pháp trình bày thông tin có tính so sánh nêu trong Chu n m c ki m toán này, g m: - Phương pháp d li u tương ng: S li u và các gi i trình trình bày trong thuy t minh c a kỳ liên quan ñ n kỳ trư c là m t ph n c a báo cáo tài chính kỳ hi n t i, và ph i ñư c xem xét trong m i liên h v i s li u và các thông tin khác trong thuy t minh báo cáo tài chính kỳ hi n t i (ñư c g i là "d li u c a kỳ hi n t i" trong khuôn kh c a chu n m c này). Các d li u tương ng không ñư c trình bày như m t báo cáo tài chính hoàn 13
 14. Cung c p b i kiemtoan.com.vn .com.vn ch nh và ñ c l p, mà là m t ph n c a báo cáo tài chính c a kỳ hi n t i ñư c xem xét trong m i liên quan v i s li u c a kỳ hi n t i; - Phương pháp báo cáo tài chính mang tính so sánh: S li u và các gi i trình nêu trong thuy t minh c a kỳ liên quan ñ n các kỳ trư c ñư c trình bày cùng v i báo cáo tài chính c a kỳ hi n t i v i m c ñích so sánh, nhưng không ñư c coi là m t ph n c a báo cáo tài chính c a kỳ hi n t i. (Ph l c s 01 quy ñ nh n i dung tóm t t c a báo cáo tài chính mang tính so sánh). 04. Khi các thông tin có tính so sánh ñã ñư c trình bày phù h p v i quy ñ nh c a chu n m c k toán chung cho báo cáo tài chính thì báo cáo ki m toán ch còn các ñi m khác bi t sau: a) ð i v i d li u tương ng, báo cáo c a ki m toán viên ch ñ c p ñ n báo cáo tài chính c a kỳ hi n t i; b) ð i v i báo cáo tài chính mang tính so sánh, báo cáo c a ki m toán viên ph i ñ c p ñ n t t c các kỳ ñư c trình bày trong báo cáo tài chính ñư c ki m toán. N I DUNG CHU N M C D li u tương ng Trách nhi m c a ki m toán viên và công ty ki m toán 05. Ki m toán viên ph i thu th p ñ y ñ b ng ch ng ki m toán thích h p ñ có ñư c s ñ m b o các d li u tương ng th a mãn yêu c u c a các chu n m c k toán. Ph m vi c a các th t c ki m toán áp d ng cho các d li u tương ng h p hơn r t nhi u so v i ki m toán các s li u c a kỳ hi n t i và thư ng ch gi i h n m c ñ ñ m b o h p lý r ng các s li u tương ng ñã ñư c trình bày ñúng và phân lo i thích h p. ði u này yêu c u ki m toán viên và công ty ki m toán ph i ñánh giá xem: a) Các nguyên t c k toán áp d ng v i d li u tương ng có nh t quán v i các nguyên t c c a kỳ hi n t i không (ho c ñã có s ñi u ch nh gi i thích c n thi t trong Thuy t minh báo cáo tài chính); và b) D li u tương ng có phù h p v i s li u và các gi i trình trong thuy t minh báo cáo tài chính c a kỳ trư c hay ñã có các ñi u ch nh gi i thích c n thi t trong thuy t minh báo cáo tài chính c a kỳ hi n t i. 06. N u báo cáo tài chính c a kỳ trư c ñã ñư c ki m toán viên và công ty ki m toán khác ki m toán, ki m toán viên hi n t i ph i ñánh giá xem các d li u tương ng có ñáp ng yêu c u nêu trong ðo n 05 Chu n m c này và áp d ng các th t c ki m toán quy ñ nh nêu trong Chu n m c ki m toán 510 "Ki m toán năm ñ u tiên - s dư ñ u năm tài chính". 14
 15. Cung c p b i kiemtoan.com.vn .com.vn 07. N u báo cáo tài chính c a kỳ trư c không ñư c ki m toán, ki m toán viên và công ty ki m toán ph i ñánh giá xem các d li u tương ng có ñáp ng yêu c u nêu trong ðo n 05 Chu n m c này và áp d ng nh ng th t c ki m toán quy ñ nh trong Chu n m c ki m toán 510 "Ki m toán năm ñ u tiên - s dư ñ u năm tài chính". 08. Khi ki m toán Báo cáo tài chính cho năm hi n t i, n u phát hi n ñư c sai sót tr ng y u trong d li u tương ng, ki m toán viên ph i th c hi n các th t c ki m toán b sung tuỳ t ng trư ng h p c th . Báo cáo c a ki m toán viên và công ty ki m toán 09. ð i v i các d li u tương ng, ki m toán viên và công ty ki m toán s không ñ c p ñ n các d li u so sánh trong báo cáo ki m toán c a mình, vì ý ki n c a ki m toán viên v báo cáo tài chính năm hi n t i ñã bao g m c các d li u tương ng. 10. Báo cáo c a ki m toán viên và công ty ki m toán ch ñ c p c th ñ n các d li u tương ng trong các trư ng h p mô t các ño n 11, 12, 14b và t 15 ñ n 18. 11. Khi báo cáo ki m toán c a năm tài chính trư c có ý ki n ch p nh n t ng ph n, ý ki n t ch i ho c ý ki n không ch p nh n và nguyên nhân d n ñ n ý ki n trên là: a) T n t i c a năm trư c không ñư c gi i quy t, làm nh hư ng ñ n s li u c a kỳ hi n t i thì báo cáo ki m toán năm hi n t i cũng ph i ñư c s a ñ i liên quan ñ n t n t i trong d li u tương ng; ho c b) T n t i c a năm trư c chưa ñư c gi i quy t nhưng không làm nh hư ng ñ n s li u c a kỳ hi n t i thì báo cáo ki m toán năm hi n t i cũng ph i ñư c s a ñ i liên quan ñ n t n t i trong các d li u tương ng. 12. Khi báo cáo ki m toán c a năm tài chính trư c ñưa ra ý ki n d ng ch p nh n t ng ph n, ý ki n t ch i ho c ý ki n trái ngư c và nh ng v n ñ d n ñ n s s a ñ i ý ki n ki m toán ñã ñư c gi i quy t và ñư c x lý m t cách thích h p trong báo cáo tài chính năm nay thì báo cáo ki m toán c a kỳ hi n t i thư ng không ñ c p ñ n s s a ñ i c a kỳ trư c ñó. Tuy nhiên, n u v n ñ này là tr ng y u ñ i v i kỳ hi n t i, ki m toán viên có th b sung ño n lưu ý ñ n trư ng h p này. 13. Khi ki m toán báo cáo tài chính c a kỳ hi n t i, trong m t s trư ng h p, ki m toán viên có th phát hi n th y sai sót tr ng y u có nh hư ng ñ n báo cáo tài chính c a kỳ trư c trong khi báo cáo ki m toán c a kỳ ñó ñã ñư c phát hành v i ý ki n ch p nh n toàn ph n. 15
 16. Cung c p b i kiemtoan.com.vn .com.vn 14. Khi x y ra trư ng h p này (ño n 13), ki m toán viên ph i áp d ng nh ng th t c quy ñ nh trong Chu n m c ki m toán 560 "Các s ki n phát sinh sau ngày khóa s k toán l p báo cáo tài chính" và: a) N u báo cáo tài chính c a kỳ trư c ñã ñư c s a ñ i và công b l i cùng v i báo cáo ki m toán m i, ki m toán viên ph i ñ m b o r ng các d li u tương ng là phù h p v i báo cáo tài chính ñã s a ñ i; ho c b) N u báo cáo tài chính c a kỳ trư c không ñư c s a ñ i và công b l i, và các d li u tương ng cũng không ñư c ñi u ch nh phù h p/ho c các gi i trình ñưa ra trong thuy t minh là không ñ y ñ , ki m toán viên ph i phát hành m t báo cáo ki m toán s a ñ i c a kỳ hi n t i trong ñó trình bày ph n d li u tương ng c n s a ñ i. 15. Trong trư ng h p mô t ño n 13, n u báo cáo tài chính c a kỳ trư c không ñư c s a ñ i và báo cáo ki m toán không ñư c phát hành l i, nhưng các d li u tương ng ñã ñư c ñi u ch nh phù h p và các gi i trình ñư c ñưa ra ñ y ñ trong ph n thuy t minh báo cáo tài chính c a kỳ hi n t i, thì ki m toán viên có th b sung m t ño n lưu ý ñ n trư ng h p này và tham chi u ñ n thuy t minh tương ng. ð ng th i, ki m toán viên ph i xem xét l i theo các quy ñ nh t i Chu n m c 560 "Các s ki n phát sinh sau ngày khóa s k toán l p báo cáo tài chính". Các yêu c u b sung ñ i v i ki m toán viên và công ty ki m toán m i Báo cáo tài chính năm trư c ñư c ki m toán viên và công ty ki m toán khác ki m toán 16. Trong báo cáo ki m toán năm hi n t i, ki m toán viên m i ñư c quy n ñ c p ñ n báo cáo ki m toán năm trư c v các d li u tương ng. N u ki m toán viên m i quy t ñ nh ñ c p ñ n báo cáo ki m toán năm trư c thì ph i nêu trong báo cáo ki m toán c a mình r ng: a) Báo cáo tài chính năm trư c ñã ñư c ki m toán viên khác ki m toán; b) D ng ý ki n c a ki m toán viên năm trư c và n u ý ki n này ñã ñư c s a ñ i thì nêu nguyên nhân c a vi c s a ñ i ñó; c) Ngày l p báo cáo ki m toán ñó. Báo cáo tài chính năm trư c không ñư c ki m toán 17. N u báo cáo tài chính năm trư c không ñư c ki m toán, ki m toán viên m i ph i nêu trong báo cáo c a mình là các d li u tương ng ñã không ñư c ki m toán. Tuy nhiên, trư ng h p này ki m toán viên v n ph i th c hi n nh ng th t c ki m toán thích h p ñ i v i s dư ñ u kỳ c a 16
 17. Cung c p b i kiemtoan.com.vn .com.vn kỳ hi n t i. Báo cáo tài chính cũng ph i nêu rõ là các d li u tương ng ñã không ñư c ki m toán. 18. Trư ng h p ki m toán viên m i phát hi n th y có sai sót tr ng y u trong d li u tương ng, ki m toán viên m i ph i yêu c u Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán ñi u ch nh l i các d li u này. N u Ban Giám ñ c t ch i, ki m toán viên và công ty ki m toán ph i s a ñ i báo cáo ki m toán năm hi n t i cho phù h p. Báo cáo tài chính mang tính so sánh Trách nhi m c a ki m toán viên và công ty ki m toán 19. Ki m toán viên ph i thu th p ñ y ñ b ng ch ng ki m toán thích h p ñ có th k t lu n r ng báo cáo tài chính mang tính so sánh ñã ñáp ng yêu c u c a các chu n m c k toán. ði u này ñòi h i ki m toán viên và công ty ki m toán ph i ñánh giá xem: a) Chính sách k toán c a kỳ trư c có nh t quán v i chính sách k toán c a kỳ này hay không; các ñi u ch nh c n thi t và các trình bày có ñư c th c hi n hay không. b) Các s li u năm trư c ñư c trình bày trong báo cáo tài chính năm nay có th ng nh t v i s li u và các gi i trình trong báo cáo tài chính năm trư c hay không và các ñi u ch nh ho c gi i trình c n thi t ñã ñư c th c hi n hay chưa. 20. N u báo cáo tài chính năm trư c ñư c ki m toán viên và công ty ki m toán khác ki m toán, ki m toán viên hi n t i ph i ñánh giá xem báo cáo tài chính mang tính so sánh có ñáp ng ñư c các yêu c u nêu ño n 19 trên ñây không và ki m toán viên ph i th c hi n theo quy ñ nh t i Chu n m c ki m toán 510 "Ki m toán năm ñ u tiên - s dư ñ u năm tài chính". 21. N u báo cáo tài chính năm trư c chưa ñư c ki m toán, ki m toán viên v n ph i ñánh giá xem báo cáo tài chính mang tính so sánh có ñáp ng ñư c các yêu c u nêu ño n 19 trên ñây không và ki m toán viên ph i th c hi n theo quy ñ nh t i Chu n m c ki m toán 510 "Ki m toán năm ñ u tiên - s dư ñ u năm tài chính". 22. Khi ki m toán năm hi n t i, n u bi t ñư c kh năng có sai sót tr ng y u trong các s li u c a báo cáo tài chính năm trư c thì ki m toán viên c n ph i th c hi n các th t c b sung cho phù h p v i t ng trư ng h p c th . Báo cáo c a ki m toán viên và công ty ki m toán 23. ð i v i báo cáo tài chính mang tính so sánh, ki m toán viên c n phát hành báo cáo ki m toán, trong ñó xác ñ nh m t cách c th ñ n d li u mang tính so sánh, vì ý ki n c a ki m toán viên ñư c ñưa ra cho t ng báo cáo tài chính c a m i năm. Báo cáo c a ki m toán viên v báo cáo tài 17
 18. Cung c p b i kiemtoan.com.vn .com.vn chính mang tính so sánh áp d ng cho t ng báo cáo tài chính ñư c trình bày riêng r cho nên ki m toán viên và công ty ki m toán có th ñưa ra ý ki n ch p nh n t ng ph n, ý ki n trái ngư c ho c ý ki n t ch i, ho c thêm ño n lưu ý ñ i v i m t ho c các báo cáo tài chính c a m t năm ho c m t s năm, ñ ng th i có th ñưa ra các ý ki n ki m toán khác nhau ñ i v i báo cáo tài chính mang tính so sánh khác nhau. 24. Trư ng h p ki m toán viên và công ty ki m toán ñưa ra ý ki n v báo cáo tài chính năm trư c trong báo cáo ki m toán năm nay khác v i ý ki n ñã ñưa ra trong báo cáo ki m toán năm trư c thì ki m toán viên ph i gi i thích lý do chính c a s khác bi t này b ng cách thêm m t ño n lưu ý trong báo cáo ki m toán. Trư ng h p này x y ra khi ki m toán năm hi n t i, ki m toán viên phát hi n ñư c các s ki n có nh hư ng tr ng y u ñ n báo cáo tài chính c a năm trư c. Các yêu c u b sung ñ i v i ki m toán viên và công ty ki m toán m i Trư ng h p báo cáo tài chính năm trư c dùng ñ so sánh ñư c ki m toán viên và công ty ki m toán khác ki m toán 25. N u báo cáo tài chính năm trư c dùng ñ so sánh ñư c ki m toán viên và công ty ki m toán khác ki m toán: a) Ki m toán viên năm trư c có th phát hành l i báo cáo ki m toán năm trư c, còn ki m toán viên m i ch phát hành báo cáo ki m toán cho năm nay; ho c b) Ki m toán viên m i ph i nêu trong báo cáo ki m toán c a mình là báo cáo tài chính năm trư c ñư c ki m toán viên khác ki m toán và nêu rõ: i) Báo cáo tài chính năm trư c ñã ñư c công ty ki m toán khác ki m toán; ii) D ng ý ki n mà ki m toán viên năm trư c ñã phát hành. N u ñó là báo cáo ki m toán d ng không ch p nh n toàn ph n, thì c n nêu lý do c a vi c không ch p nh n toàn ph n ñó; iii) Ngày l p báo cáo ki m toán ñó. 26. Khi ki m toán báo cáo tài chính năm hi n t i, trong m t s trư ng h p, ki m toán viên có th phát hi n ra sai sót tr ng y u có nh hư ng ñ n báo cáo tài chính năm trư c, nhưng ki m toán viên năm trư c v n ñưa ra ý ki n ki m toán ch p nh n toàn ph n. 27. Trong trư ng h p này, ki m toán viên m i ph i trao ñ i v i Ban Giám ñ c, ph i ti p xúc v i ki m toán viên năm trư c ñ ñ ngh ñi u ch nh báo cáo tài chính và báo cáo ki m toán năm trư c. N u ki m toán viên năm trư c ñ ng ý l p m t báo cáo ki m toán m i v báo cáo tài chính 18
 19. Cung c p b i kiemtoan.com.vn .com.vn năm trư c sau khi ñã ñư c ñi u ch nh, ki m toán viên m i ph i th c hi n theo các th t c nêu trong ño n 25. 28. Theo trư ng h p mô t ño n 26, n u ki m toán viên năm trư c không ñ ng ý v i nh ng ñi u ch nh và t ch i l p báo cáo ki m toán m i, thì ki m toán viên hi n t i có th nêu ra trong ño n m ñ u c a báo cáo ki m toán là ki m toán viên năm trư c ñã phát hành báo cáo ki m toán v báo cáo tài chính năm trư c trư c khi báo cáo tài chính này ñư c ñi u ch nh. Ngoài ra, n u ki m toán viên m i ñư c yêu c u ki m toán và th c hi n các th t c ki m toán c n thi t ñ có ñư c ñ m b o r ng các ñi u ch nh là thích h p, ki m toán viên m i có th nêu trong báo cáo ki m toán c a mình ño n như sau: "Chúng tôi ñã ki m tra các ñi u ch nh ñư c nêu trong Thuy t minh X ñ s a ñ i l i báo cáo tài chính c a năm 20X0. Theo ý ki n c a chúng tôi, các ñi u ch nh này là phù h p và ñã ñư c th c hi n ñúng ñ n". Trư ng h p báo cáo tài chính năm trư c không ñư c ki m toán 29. N u báo cáo tài chính năm trư c không ñư c ki m toán, ki m toán viên hi n t i ph i nêu rõ trong báo cáo ki m toán c a mình là ph n báo cáo tài chính mang tính so sánh ñã không ñư c ki m toán. Tuy nhiên, trư ng h p này ki m toán viên có nghĩa v th c hi n nh ng th t c ki m toán thích h p ñ i v i các s dư ñ u năm c a năm hi n t i. Báo cáo tài chính cũng ph i nêu rõ là báo cáo tài chính mang tính so sánh ñã không ñư c ki m toán. 30. Trong trư ng h p phát hi n có sai sót tr ng y u trong các s li u năm trư c chưa ñư c ki m toán thì ki m toán viên hi n t i ph i yêu c u Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán s a ñ i l i các thông tin này. N u Ban Giám ñ c t ch i, ki m toán viên ph i s a ñ i báo cáo ki m toán cho phù h p. 19
 20. Cung c p b i kiemtoan.com.vn .com.vn Ph l c 01 TÓM T T N I DUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH MANG TÍNH SO SÁNH 01. Các d li u mang tính so sánh c a m t hay nhi u năm trư c s cung c p cho ngư i s d ng báo cáo tài chính nh ng thông tin c n thi t ñ xác ñ nh xu hư ng và bi n ñ ng c a ñơn v trong các năm sau. 02. Chu n m c k toán quy ñ nh thông tin trên báo cáo tài chính ph i nh t quán và có th so sánh ñư c. Thông tin có th so sánh ph i có nh ng ñ c ñi m chung và vi c so sánh chúng thư ng là v ñ nh lư ng. S nh t quán th hi n m i liên h gi a hai s li u k toán, ví d : nh t quán trong vi c áp d ng cùng m t nguyên t c k toán t năm nay sang năm sau; nh t quán v ñ dài c a m t kỳ báo cáo... là m t ñi u ki n ti n ñ cho vi c so sánh. 03. Có hai phương pháp th c hi n vi c l p và trình bày báo cáo tài chính ñ i v i các thông tin có tính so sánh: Phương pháp d li u tương ng và phương pháp báo cáo tài chính mang tính so sánh. 04. Khi trình bày theo phương pháp d li u tương ng, các d li u tương ng c a m t ho c nhi u kỳ trư c là m t b ph n c a báo cáo tài chính kỳ hi n t i và ph i ñư c xem xét trong m i liên h v i các giá tr và thông tin khác c a kỳ hi n t i. Giá tr và thông tin tương ng có th ñư c trình bày m c ñ t ng h p ho c chi ti t tuỳ thu c vào tính thích ñáng c a các d li u kỳ hi n t i. 05. Khi th c hi n phương pháp báo cáo tài chính mang tính so sánh, báo cáo tài chính mang tính so sánh c a m t hay nhi u kỳ trư c ñư c coi là nh ng báo cáo tài chính riêng bi t. Do v y, m c ñ chi ti t c a thông tin ñưa ra trong báo cáo tài chính mang tính so sánh (bao g m toàn b các báo cáo t ng k t, các thông tin trong thuy t minh, các ghi chú cu i trang và các báo cáo phân tích khác n u chúng thích ñáng) là tương ñương v i m c ñ chi ti t c a thông tin trong báo cáo tài chính c a kỳ hi n t i. Ph l c 02 VÍ D BÁO CÁO KI M TOÁN (Các thông tin có tính so sánh) Ví d 01: Báo cáo tương ng v i tình hu ng mô t trong ðo n 11a CÔNG TY KI M TOÁN XYZ ð a ch , ñi n tho i, fax, e.mail S :............................................. 20
nguon tai.lieu . vn