Xem mẫu

 1. Cung c p b i kiemtoan.com.vn B Tài chính C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam S : 28/2003/Qð-BTC ð c l p - T do - H nh phúc Hà N i, ngày 14 tháng 3 năm 2003 Quy t ñ nh c a b trư ng b tài chính` V vi c ban hành và công b 05 chu n m c ki m toán Vi t Nam (ñ t 4) B trưư ng b tài chính - Căn c Ngh ñ nh s 86/2002/Nð-CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; - Căn c Ngh ñ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v Nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; - Căn c Ngh ñ nh s 07/CP ngày 29/1/1994 c a Chính ph ban hành Quy ch ki m toán ñ c l p trong n n kinh t qu c dân; ð ñáp ng yêu c u ñ i m i cơ ch qu n lý kinh t , tài chính, nâng cao ch t lư ng c a ki m toán ñ c l p trong n n kinh t qu c dân; Ki m tra, ki m soát ch t lư ng ho t ñ ng ki m toán ñ c l p, lành m nh hoá thông tin tài chính trong n n kinh t qu c dân; Theo ñ ngh c a V trư ng V Ch ñ k toán, Chánh Văn phòng B Tài chính, Quy t ñ nh: ði u 1: Ban hành năm (05) chu n m c ki m toán Vi t Nam (ñ t 4) có s hi u và tên g i sau ñây: 1. Chu n m c s 220 - Ki m soát ch t lư ng ho t ñ ng ki m toán; 2. Chu n m c s 320 - Tính tr ng y u trong ki m toán; 3. Chu n m c s 501 - B ng ch ng ki m toán b sung ñ i v i các kho n m c và s ki n ñ c bi t; 4. Chu n m c s 560 - Các s ki n phát sinh sau ngày khoá s k toán l p báo cáo tài chính; 1
 2. Cung c p b i kiemtoan.com.vn 5. Chu n m c s 600 - S d ng t li u c a ki m toán viên khác. ði u 2: Chu n m c ki m toán Vi t Nam ñ c ban hành kèm theo Quy t ñ nh này áp d ng ñ i v i ki m toán ñ c l p báo cáo tài chính. D ch v ki m toán các thông tin tài chính khác và d ch v liên quan c a Công ty ki m toán ñ c áp d ng theo quy ñ nh c th c a t ng chu n m c. ði u 3: Quy t ñ nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/4/2003. ði u 4: Ki m toán viên và Công ty ki m toán ho t ñ ng h p pháp t i Vi t Nam có trách nhi m tri n khai th c hi n 05 chu n m c ki m toán Vi t Nam ban hành theo Quy t ñ nh này trong ho t ñ ng c a m i Công ty. V trư ng V Ch ñ k toán, Chánh văn phòng B và Th trư ng các ñơn v liên quan thu c và tr c thu c B Tài chính có trách nhi m h ng d n, ki m tra và thi hành Quy t ñ nh này./. Nơi nh n: KT/B trư ng b tài chính - Th t ng, Phó Th t ng Th trư ng Chính ph (ñ báo cáo) - Văn phòng TW ð ng, các ban c a ð ng (ðã ký) - Văn phòng Ch t ch n c - Văn phòng Qu c h i - Văn phòng Chính ph - Toà án NDTC Tr n Văn Tá - Vi n Ki m sát NDTC - S Tài chính - V t giá, C c thu các t nh, thành ph - Các công ty ki m toán - Các Tr ng ðH TCKT, KTQD, KT. TP. HCM - Các ñơn v thu c và tr c thu c B - Công báo - Lu VP, V CðKT, Ban QLUDTH 2
 3. Cung c p b i kiemtoan.com.vn H th ng Chu n m c ki m toán Vi t Nam ---------------------------------------------------------------------------------------------- -- Chu n m c s 220 Ki m soát ch t lư ng ho t ñ ng ki m toán (Ban hành theo Quy t ñ nh s 28/2003/Qð-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính) Quy ñ nh chung 01. M c ñích c a chu n m c này là qui ñ nh các nguyên t c, th t c cơ b n và h ng d n th th c áp d ng các nguyên t c và th t c cơ b n trong vi c ki m soát ch t lư ng ho t ñ ng ki m toán trên các phơng di n: a. Các chính sách và th t c c a công ty ki m toán liên quan ñ n ho t ñ ng ki m toán; b. Nh ng th t c liên quan ñ n công vi c ñ c giao cho ki m toán viên và tr lý ki m toán trong m t cu c ki m toán c th . 02. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i th c hi n các chính sách và th t c ki m soát ch t lư ng ñ i v i toàn b ho t ñ ng ki m toán c a công ty ki m toán và ñ i v i t ng cu c ki m toán. 03. Chu n m c này áp d ng cho ki m toán báo cáo tài chính và cũng ñ c v n d ng cho ki m toán thông tin tài chính khác và các d ch v liên quan c a công ty ki m toán. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i tuân th nh ng qui ñ nh c a chu n m c này trong quá trình th c hi n ki m toán và cung c p d ch v liên quan. ðơn v ñ c ki m toán (khách hàng) và các bên s d ng k t qu ki m toán ph i có nh ng hi u bi t c n thi t v các nguyên t c và th t c qui ñ nh trong chu n m c này ñ th c hi n trách nhi m c a mình và ñ ph i h p công vi c v i ki m toán viên và công ty ki m toán gi i quy t các m i quan h trong quá trình ki m toán. Các thu t ng trong chu n m c này ñ c hi u nh sau: 3
 4. Cung c p b i kiemtoan.com.vn 04. Công ty ki m toán: Là doanh nghi p ñ c thành l p và ho t ñ ng theo quy ñ nh c a pháp lu t v thành l p và ho t ñ ng doanh nghi p trong lĩnh v c cung c p d ch v ki m toán ñ c l p. 05. Giám ñ c (ho c ng i ñ ng ñ u) công ty ki m toán: Là ng i ñ i di n theo pháp lu t cao nh t c a công ty ki m toán và ch u trách nhi m cu i cùng ñ i v i công vi c ki m toán. 06. Cán b , nhân viên chuyên nghi p: Là t t c các c p lãnh ñ o, ki m toán viên, tr lý ki m toán và chuyên gia t v n c a công ty ki m toán. 07. Ki m toán viên: Là ng i có ch ng ch ki m toán viên do B Tài chính c p, có ñăng ký hành ngh t i m t công ty ki m toán ñ c l p, tham gia vào quá trình ki m toán, ñ c ký báo cáo ki m toán và ch u trách nhi m tr c pháp lu t và Giám ñ c công ty ki m toán v cu c ki m toán. 08. Tr lý ki m toán: Là ng i tham gia vào quá trình ki m toán nhng không ñ c ký báo cáo ki m toán. 09. Ch t lư ng ho t ñ ng ki m toán: Là m c ñ tho mãn c a các ñ i tư ng s d ng k t qu ki m toán v tính khách quan và ñ tin c y vào ý ki n ki m toán c a ki m toán viên; ñ ng th i tho mãn mong mu n c a ñơn v ñ c ki m toán v nh ng ý ki n ñóng góp c a ki m toán viên nh m nâng cao hi u qu ho t ñ ng kinh doanh, trong th i gian ñ nh tr c v i giá phí h p lý. n i dung chu n m c Công ty ki m toán 10. Công ty ki m toán ph i xây d ng và th c hi n các chính sách và th t c ki m soát ch t lư ng ñ ñ m b o t t c các cu c ki m toán ñ u ñ c ti n hành phù h p v i Chu n m c ki m toán Vi t Nam ho c chu n m c ki m toán qu c t ñ c Vi t Nam ch p nh n nh m không ng ng nâng cao ch t lư ng c a các cu c ki m toán. 11. N i dung, l ch trình và ph m vi c a nh ng chính sách và th t c ki m soát ch t l- ư ng c a m t công ty ki m toán ph thu c vào các y u t nh qui mô, tính ch t ho t ñ ng c a công ty, ñ a bàn ho t ñ ng, cơ c u t ch c, vi c tính toán xem xét gi a chi phí và l i ích. Chính sách và th t c ki m soát ch t lư ng c a t ng công ty có th khác nhau nhng ph i ñ m b o tuân th các quy ñ nh v ki m soát ch t lư ng ho t ñ ng ki m toán trong chu n m c này. Ví d v chính sách và th t c ki m soát ch t lư ng quy ñ nh trong Ph l c s 01. 12. ð ñ t ñ c m c tiêu ki m soát ch t lư ng ho t ñ ng ki m toán, các công ty ki m toán th ng áp d ng k t h p các chính sách sau: 4
 5. Cung c p b i kiemtoan.com.vn a) Tuân th nguyên t c ñ o ñ c ngh nghi p Cán b , nhân viên chuyên nghi p c a công ty ki m toán ph i tuân th các nguyên t c ñ o ñ c ngh nghi p ki m toán, g m: ñ c l p, chính tr c, khách quan, năng l c chuyên môn, tính th n tr ng, bí m t, t cách ngh nghi p và tuân th chu n m c chuyên môn. b) K năng và năng l c chuyên môn Cán b , nhân viên chuyên nghi p c a công ty ki m toán ph i có k năng và năng l c chuyên môn, ph i th ng xuyên duy trì, c p nh t và nâng cao ki n th c ñ hoàn thành nhi m v ñ c giao. c) Giao vi c Công vi c ki m toán ph i ñ c giao cho nh ng cán b , nhân viên chuyên nghi p ñ c ñào t o và có ñ y ñ k năng và năng l c chuyên môn ñáp ng ñ c yêu c u th c t . d) H ng d n và giám sát Công vi c ki m toán ph i ñ c h ng d n, giám sát th c hi n ñ y ñ t t c các c p cán b , nhân viên nh m ñ m b o là công vi c ki m toán ñã ñ c th c hi n phù h p v i chu n m c ki m toán và các quy ñ nh có liên quan. e) Tham kh o ý ki n Khi c n thi t, ki m toán viên và công ty ki m toán ph i tham kh o ý ki n t v n c a chuyên gia trong công ty ho c ngoài công ty. f) Duy trì và ch p nh n khách hàng Trong quá trình duy trì khách hàng hi n có và ñánh giá khách hàng ti m năng, công ty ki m toán ph i cân nh c ñ n tính ñ c l p, năng l c ph c v khách hàng c a công ty ki m toán và tính chính tr c c a Ban qu n lý c a khách hàng. g) Ki m tra Công ty ki m toán ph i th ng xuyên theo dõi, ki m tra tính ñ y ñ và tính hi u qu trong quá trình th c hi n các chính sách và th t c ki m soát ch t lư ng ho t ñ ng ki m toán c a công ty. 13. Các chính sách và th t c ki m soát ch t lư ng ho t ñ ng ki m toán c a công ty ki m toán ph i ñ c ph bi n t i t t c cán b , nhân viên c a công ty ñ giúp h hi u và th c hi n ñ y ñ các chính sách và th t c ñó. T ng h p ñ ng ki m toán 14. Ki m toán viên và tr lý ki m toán ph i áp d ng nh ng chính sách và th t c ki m soát ch t lư ng c a công ty cho t ng h p ñ ng ki m toán m t cách thích h p. 5
 6. Cung c p b i kiemtoan.com.vn 15. Ki m toán viên có trách nhi m xem xét năng l c chuyên môn c a nh ng tr lý ki m toán ñang th c hi n công vi c ñ c giao ñ h ng d n, giám sát và ki m tra công vi c cho phù h p v i t ng tr lý ki m toán. 16. Khi giao vi c cho tr lý ki m toán, ph i ñ m b o là công vi c ñ c giao cho ng i có ñ y ñ năng l c chuyên môn c n thi t. H ng d n 17. Ki m toán viên ph i h ng d n tr lý ki m toán nh ng n i dung c n thi t liên quan ñ n cu c ki m toán nh: trách nhi m c a h ñ i v i công vi c ñ c giao, m c tiêu c a nh ng th t c mà h ph i th c hi n, ñ c ñi m, tính ch t ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh c a khách hàng và nh ng v n ñ k toán ho c ki m toán có th nh hư ng t i n i dung, l ch trình và ph m vi c a các th t c ki m toán mà h ñang th c hi n. 18. K ho ch ki m toán t ng th và chơng trình ki m toán là m t công c quan tr ng ñ h ng d n ki m toán viên và tr lý ki m toán th c hi n các th t c ki m toán. Giám sát 19. Giám sát có m i liên h ch t ch v i h ng d n và ki m tra và có th bao g m c hai y u t này. 20. Ng i c a công ty ki m toán ñ c giao giám sát ch t lư ng cu c ki m toán ph i th c hi n các ch c năng sau: a) Giám sát quá trình th c hi n ki m toán ñ xác ñ nh xem: - Ki m toán viên và tr lý ki m toán có ñ y ñ k năng và năng l c chuyên môn c n thi t ñ th c hi n công vi c ñ c giao hay không; - Các tr lý ki m toán có hi u các h ng d n ki m toán hay không; - Công vi c ki m toán có ñ c th c hi n theo ñúng k ho ch ki m toán t ng th và chơng trình ki m toán hay không; b) N m b t và xác ñ nh các v n ñ k toán và ki m toán quan tr ng phát sinh trong quá trình ki m toán ñ ñi u ch nh k ho ch ki m toán t ng th và ch- ơng trình ki m toán cho phù h p; c) X lý các ý ki n khác nhau v chuyên môn gi a các ki m toán viên và tr lý ki m toán cùng tham gia vào cu c ki m toán và cân nh c xem có ph i tham kh o ý ki n c a chuyên gia t v n không; 21. Ng i ñ c giao giám sát ch t lư ng cu c ki m toán ph i th c hi n các trách nhi m sau: 6
 7. Cung c p b i kiemtoan.com.vn a) N u phát hi n ki m toán viên, tr lý ki m toán vi ph m ñ o ñ c ngh nghi p ki m toán hay có bi u hi n c u k t v i khách hàng làm sai l ch báo cáo tài chính thì ng i giám sát ph i báo cho ng i có th m quy n ñ x lý; b) N u xét th y ki m toán viên, tr lý ki m toán không ñáp ng ñ c k năng và năng l c chuyên môn c n thi t ñ th c hi n cu c ki m toán, thì ph i ñ ngh ng i có th m quy n thay ki m toán viên hay tr lý ki m toán ñ ñ m b o ch t lư ng cu c ki m toán theo ñúng k ho ch ki m toán t ng th và chơng trình ki m toán ñã ñ ra. Ki m tra 22. Công vi c do ki m toán viên và tr lý ki m toán ti n hành ñ u ph i ñ c ng i có năng l c chuyên môn b ng ho c cao hơn ki m toán viên ki m tra l i ñ xác ñ nh: a) Công vi c có ñ c th c hi n theo k ho ch, chơng trình ki m toán hay không; b) Công vi c ñ c th c hi n và k t qu thu ñ c ñã ñ c lu gi ñ y ñ vào h sơ ki m toán hay không; c) T t c nh ng v n ñ quan tr ng ñã ñ c gi i quy t ho c ñã ñ c ph n ánh trong k t lu n ki m toán cha; d) Nh ng m c tiêu c a th t c ki m toán ñã ñ t ñ c hay cha; e) Các k t lu n ña ra trong quá trình ki m toán có nh t quán v i k t qu c a công vi c ñã ñ c th c hi n và có h tr cho ý ki n ki m toán hay không. 23. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i th ng xuyên ki m tra các công vi c sau: a) Th c hi n k ho ch ki m toán t ng th và chơng trình ki m toán; b) Vi c ñánh giá v r i ro ti m tàng và r i ro ki m soát, bao g m c vi c ñánh giá k t qu c a các th nghi m ki m soát và ñánh giá nh ng s a ñ i (n u có) trong k ho ch ki m toán t ng th và chơng trình ki m toán; c) Vi c lu vào h sơ ki m toán nh ng b ng ch ng ki m toán thu ñ c bao g m c ý ki n c a chuyên gia t v n và nh ng k t lu n rút ra t vi c ti n hành các th nghi m cơ b n; d) Báo cáo tài chính, nh ng d ki n ñi u ch nh báo cáo tài chính và d th o báo cáo ki m toán. 24. Trong khi ki m tra ch t lư ng m t cu c ki m toán, nh t là nh ng h p ñ ng ki m toán l n và ph c t p, có th ph i yêu c u cán b , nhân viên chuyên nghi p không thu c nhóm ki m toán ti n hành m t s th t c b sung nh t ñ nh tr c khi phát hành báo cáo ki m toán. 25. Tr ng h p còn có ý ki n khác nhau v ch t lư ng m t cu c ki m toán thì c n th o lu n t p th trong nhóm ki m toán ñ th ng nh t ñánh giá và rút kinh 7
 8. Cung c p b i kiemtoan.com.vn nghi m. N u trong nhóm ki m toán không th ng nh t ñ c ý ki n thì báo cáo Giám ñ c ñ x lý ho c ña ra cu c h p các thành viên ch ch t trong công ty. 8
 9. Cung c p b i kiemtoan.com.vn Ph l c s 01 Ví d v Chính sách và Th t c ki m soát ch t lư ng ho t ñ ng ki m toán c a công ty ki m toán a - tuân th nguyên t c ñ o ñ c ngh nghi p Chính sách Toàn b cán b , nhân viên chuyên nghi p c a công ty ki m toán ph i tuân th các nguyên t c ñ o ñ c ngh nghi p ki m toán, g m: ð c l p, chính tr c, khách quan, năng l c chuyên môn, tính th n tr ng, bí m t, t cách ngh nghi p và tuân th chu n m c chuyên môn. Các th t c 1. Phân công cho m t ng i ho c m t nhóm ng i ch u trách nhi m h ng d n và gi i quy t nh ng v n ñ v tính ñ c l p, tính chính tr c, tính khách quan và tính bí m t. a. Xác ñ nh các tr ng h p c n gi i trình b ng văn b n v tính ñ c l p, tính chính tr c, tính khách quan và tính bí m t; b. Khi c n thi t, có th tham kh o ý ki n t v n c a chuyên gia ho c ng i có th m quy n. 2. Ph bi n các chính sách và th t c liên quan ñ n tính ñ c l p, chính tr c, khách quan, năng l c chuyên môn, tính th n tr ng, bí m t, t cách ngh nghi p và các chu n m c chuyên môn cho t t c cán b , nhân viên chuyên nghi p trong công ty. a. Thông báo v nh ng chính sách, th t c và yêu c u h ph i n m v ng nh ng chính sách và th t c này; b. Trong chơng trình ñào t o và quá trình h ng d n, giám sát và ki m tra m t cu c ki m toán, c n nh n m nh ñ n tính ñ c l p và t cách ngh nghi p; c. Thông báo th ng xuyên, k p th i danh sách khách hàng ph i áp d ng tính ñ c l p. - Danh sách khách hàng c a công ty ph i áp d ng tính ñ c l p bao g m c chi nhánh, công ty m , và công ty liên doanh, liên k t; - Thông báo danh sách ñó t i t t c cán bô, nhân viên chuyên nghi p trong công ty ñ h xác ñ nh ñ c tính ñ c l p c a h ; - Thi t l p các th t c ñ thông báo v nh ng thay ñ i trong danh sách này. 3. Theo dõi, ki m tra vi c th c hi n nh ng chính sách và th t c liên quan ñ n vi c tuân th các nguyên t c ñ o ñ c ngh nghi p: ñ c l p, chính tr c, khách quan, năng l c chuyên môn, tính th n tr ng, bí m t, t cách ngh nghi p và tuân th chu n m c chuyên môn. 9
 10. Cung c p b i kiemtoan.com.vn a) Hàng năm, yêu c u cán b , nhân viên chuyên nghi p n p b n gi i trình v i n i dung: - Cán b , nhân viên chuyên nghi p ñã n m v ng chính sách và th t c c a công ty; - Hi n t i và trong năm báo cáo tài chính ñ c ki m toán, cán b , nhân viên chuyên nghi p không có b t kỳ kho n ñ u t nào b c m; - Không phát sinh các m i quan h và nghi p v mà chính sách công ty ñã c m. b) Phân công cho m t ng i ho c m t nhóm ng i có ñ th m quy n ñ ki m tra tính ñ y ñ c a h sơ v vi c tuân th tính ñ c l p và gi i quy t nh ng tr ng h p ngo i l ; c) ð nh kỳ xem xét m i quan h gi a công ty v i khách hàng v các v n ñ có th làm nh hư ng ñ n tính ñ c l p c a công ty ki m toán. b - K năng và năng l c chuyên môn Chính sách Cán b , nhân viên chuyên nghi p c a công ty ki m toán ph i có k năng và năng l c chuyên môn, ph i th ng xuyên duy trì, c p nh t và nâng cao ki n th c ñ hoàn thành nhi m v ñ c giao. Các th t c Tuy n nhân viên: 1. Công ty ki m toán ph i duy trì m t quy trình tuy n d ng nhân viên chuyên nghiêp b ng vi c l p k ho ch nhu c u nhân viên, ñ t ra m c tiêu tuy n d ng nhân viên; yêu c u v trình ñ và năng l c c a ng i th c hi n ch c năng tuy n d ng. a) L p k ho ch nhu c u nhân viên các ch c danh và xác ñ nh m c tiêu tuy n d ng d a trên s lư ng khách hàng hi n có, m c tăng trư ng d tính và s nhân viên có th gi m. b) ð ñ t ñ c m c tiêu tuy n d ng, c n ph i l p m t chơng trình tuy n d ng g m các n i dung sau: - Xác ñ nh ngu n nhân viên ti m năng; - Phơng pháp liên h v i nhân viên ti m năng; - Phơng pháp xác ñ nh thông tin c th v t ng nhân viên ti m năng; - Phơng pháp thu hút nhân viên ti m năng và thông tin cho h v công ty; - Phơng pháp ñánh giá và ch n l a nhân viên ti m năng ñ có ñ c s lư ng nhân viên thi tuy n c n thi t. 10
 11. Cung c p b i kiemtoan.com.vn c) Thông báo cho nh ng ng i liên quan ñ n vi c tuy n d ng v nhu c u nhân viên c a công ty và m c tiêu tuy n d ng. d) Phân công ng i có th m quy n quy t ñ nh v tuy n d ng. e) Ki m tra tính hi u qu c a chơng trình tuy n d ng: - ð nh kỳ ñánh giá chơng trình tuy n d ng ñ xác ñ nh xem công ty có tuân th chính sách và th t c tuy n d ng nhân viên ñ t trình ñ hay không; - ð nh kỳ xem xét k t qu tuy n d ng ñ xác ñ nh li u công ty có ñ t ñ c m c tiêu và nhu c u tuy n d ng nhân viên hay không. 2. Thi t l p tiêu chu n và h ng d n vi c ñánh giá nhân viên d tuy n t ng ch c danh. a. Xác ñ nh nh ng ñ c ñi m c n có nhân viên d tuy n; Ví d : Thông minh, chính tr c, trung th c, năng ñ ng và kh năng chuyên môn ngh nghi p. b. Xác ñ nh thành tích và kinh nghi m mà công ty ki m toán yêu c u c n có nh ng ng i d tuy n m i t t nghi p ho c ñã có kinh nghi m; Ví d : - H c v n cơ b n; - Thành tích cá nhân; - Kinh nghi m làm vi c; - S thích cá nhân. c. L p b n h ng d n v tuy n d ng nhân viên trong nh ng tr ng h p riêng bi t: -Tuy n nh ng ng i thân c a cán b , nhân viên c a công ty ki m toán, ng i có quan h m t thi t ho c ng i thân c a khách hàng; -Tuy n l i nhân viên cũ; -Tuy n nhân viên c a khách hàng; -Tuy n nhân viên c a công ty c nh tranh. d. Thu th p thông tin cơ b n v trình ñ c a ng i d tuy n b ng nh ng cách thích h p, nh: -Sơ y u lý l ch; -ðơn xin vi c; -Văn b ng trình ñ h c v n; -Tham chi u ý ki n cá nhân; -Tham chi u ý ki n c a cơ quan cũ; -Ph ng v n... e) ðánh giá trình ñ c a nhân viên m i, k c nh ng ng i ñ c nh n không theo quy trình tuy n d ng thông th ng (Ví d : Nh ng ng i tham gia vào công ty v i t cách ng i giám sát; tuy n d ng qua sát nh p ho c mua công ty, qua liên doanh) ñ xác ñ nh là h có ñáp ng ñ c yêu c u c a công ty hay không. 3. Thông báo cho nh ng ng i d tuy n và nhân viên m i v chính sách và th t c c a công ty liên quan ñ n h . 11
 12. Cung c p b i kiemtoan.com.vn a. S d ng tài li u gi i thi u ho c nh ng cách th c khác ñ gi i thi u v công ty cho nh ng ng i d tuy n và nhân viên m i; b. Chu n b tài li u h ng d n v nh ng chính sách và th t c c a công ty ñ phát cho t t c cán b , nhân viên; c. Th c hi n chơng trình ñ nh h ng ngh nghi p cho nhân viên m i. ðào t o chuyên môn: 4. Thi t l p nh ng h ng d n và yêu c u ti p t c b i d ng nghi p v và thông báo cho t t c cán b nhân viên trong công ty ki m toán. a) Phân công m t ng i ho c m t nhóm ng i ch u trách nhi m v vi c phát tri n ngh nghi p cho cán b , nhân viên; b) Chơng trình ñào t o c a công ty ph i ñ c nh ng ng i có trình ñ chuyên môn ki m tra, soát xét. Chơng trình ph i ñ ra m c tiêu ñào t o, trình ñ và kinh nghi m c n có; c) ða ra ñ nh h ng phát tri n công ty và ngh nghi p cho nhân viên m i. - Chu n b tài li u v ñ nh h ng phát tri n công ty và ngh nghi p ñ thông báo cho nhân viên m i v trách nhi m và cơ h i ngh nghi p c a h ; - Phân công th c hi n nh ng bu i h i th o có tính ñ nh h ng ñ ph bi n trách nhi m ngh nghi p và chính sách c a công ty. d) Thi t l p chơng trình ñào t o, c p nh t v chuyên môn cho t t c cán b , nhân viên t ng c p ñ trong công ty: - Khi l p chơng trình ñào t o, c p nh t v chuyên môn, c n cân nh c t i nh ng qui ñ nh b t bu c và nh ng h ng d n không b t bu c c a pháp lu t và c a T ch c ngh nghi p; - Khuy n khích tham gia vào các chơng trình ñào t o ngh nghi p ngoài công ty, k c hình th c t h c; - Khuy n khích tham gia vào các t ch c ngh nghi p và xác ñ nh công ty tr toàn b hay m t ph n chi phí; - Khuy n khích cán b , nhân viên tham gia vào các Ban chuyên môn c a T ch c ngh nghi p; vi t bài, vi t sách và tham gia vào các ho t ñ ng chuyên ngành khác. e) Ki m tra ñ nh kỳ các chơng trình ñào t o chuyên môn và lu gi h sơ v tình hình ñào t o c a toàn công ty và t ng cá nhân. - Xem xét ñ nh kỳ v tình hình tham gia c a t ng nhân viên vào chơng trình ñào t o ñ xác ñ nh vi c tuân th các yêu c u do công ty ñ t ra; - Xem xét ñ nh kỳ báo cáo ñánh giá và nh ng ghi chép khác v các chơng trình ñào t o nâng cao ñ ñánh giá xem li u nh ng chơng trình ñào t o này có hi u qu , ñ t ñ c m c tiêu ñ ra c a công ty hay không. Cân nh c nhu c u c n có chơng trình ñào t o m i và s a ñ i l i chơng trình cũ ho c lo i b nh ng chơng trình ñào t o không hi u qu . 12
 13. Cung c p b i kiemtoan.com.vn 5. Cung c p k p th i cho t t c cán b , nhân viên nh ng thông tin v chu n m c k thu t nghi p v và nh ng tài li u v chính sách và th t c k thu t c a công ty. Khuy n khích nhân viên tham gia vào các ho t ñ ng t nâng cao trình ñ nghi p v . a) Cung c p k p th i cho t t c cán b , nhân viên nh ng tài li u v chuyên môn nghi p v , k c nh ng thay ñ i, g m:. - Tài li u chuyên ngành c a qu c gia và qu c t v k toán và ki m toán; - Văn b n v lu t ñ nh hi n hành trong nh ng lĩnh v c c th cho các nhân viên ch u trách nhi m v nh ng lĩnh v c ñó; - Tài li u v chính sách và th t c c a công ty v k thu t, nghi p v . b) ð i v i chơng trình ñào t o do công ty xây d ng, chu n b tài li u và l a ch n ng i h ng d n: - Trong chơng trình ñào t o c n nêu rõ m c tiêu, yêu c u v trình ñ và kinh nghi m c a ng i tham gia; - Ng i h ng d n khoá ñào t o ph i n m v ng n i dung, chơng trình và ph- ơng pháp s ph m; - T ch c cho h c viên ñánh giá n i dung khoá ñào t o, ñánh giá v ng i h- ng d n khoá h c và các ñi u ki n h c t p; - Trong chơng trình ñào t o ph i có ph n ki m tra và ñánh giá c a gi ng viên v n i dung khoá ñào t o , phơng pháp gi ng d y và v các h c viên; - Chơng trình ñào t o ph i ñ c c p nh t phù h p v i s phát tri n và ñ i m i cũng nh các báo cáo ñánh giá liên quan; - T ch c lu gi và t o ñi u ki n khai thác các tài li u chuyên môn k thu t v nh ng qui ñ nh c a công ty liên quan ñ n k thu t chuyên môn. 6. ð ñào t o ñ i ngũ chuyên gia thu c lĩnh v c và chuyên ngành h p, công ty ph i: a) T t ch c các chơng trình ñào t o chuyên ngành h p nh ki m toán lĩnh v c ngân hàng, ki m toán b ng máy vi tính, phơng pháp ch n m u,... b) Khuy n khích cán b , nhân viên tham gia các chơng trình ñào t o bên ngoài, các h i th o ñ nâng cao trình ñ chuyên môn; c) Khuy n khích cán b , nhân viên tham gia vào các t ch c ngh nghi p liên quan ñ n các lĩnh v c và chuyên ngành h p; d) Cung c p tài li u có liên quan ñ n các lĩnh v c và chuyên ngành h p. 7. Công ty ki m toán ph i phân công ng i theo dõi t t c ki m toán viên c a công ty th c hi n chơng trình b i d ng c p nh t ki n th c hàng năm do B Tài chính ho c t ch c ñ c B Tài chính u quy n th c hi n. Cơ h i thăng ti n: 13
 14. Cung c p b i kiemtoan.com.vn 8. Công ty ki m toán ph i thi t l p nh ng tiêu chu n cho t ng c p cán b , nhân viên trong công ty: a) Qui ñ nh v trách nhi m và trình ñ cho m i c p cán b , nhân viên, g m: - Ch c danh và trách nhi m c a t ng ch c danh; - Tiêu chu n v trình ñ và kinh nghi m (ho c th i gian công tác) c a t ng ch c danh. b) Xác ñ nh các tiêu chu n v trình ñ làm căn c ñ xem xét, ñánh giá k t qu ho t ñ ng và năng l c làm vi c th c t c a m i c p; Ví d : - Ki n th c chuyên môn; - Kh năng phân tích và ñánh giá; - Kh năng giao ti p; - K năng ñào t o; - Phơng pháp lãnh ñ o; - M i quan h v i khách hàng; - Thái ñ cá nhân và tác phong ngh nghi p (nh tính cách, m c ñ thông minh, kh năng xét ñoán và tính năng ñ ng); - Kh năng soát xét. c) Xây d ng s tay cá nhân ho c các phơng ti n khác ñ ph bi n cho t t c cán b , nhân viên v th t c và chính sách thăng ti n c a công ty. 9. T ch c ñánh giá k t qu công tác c a t t c cán b , nhân viên và thông báo cho h bi t. a) Thu th p thông tin và ñánh giá k t qu công tác: - Xác ñ nh trách nhi m và yêu c u ñánh giá m i c p, ch ra ai là ng i th c hi n ñánh giá này và khi nào ña ra k t qu ñánh giá; - H ng d n v nh ng m c tiêu ñánh giá; - S d ng bi u m u chu n ñ ñánh giá k t qu công tác b ng cách cán b , nhân viên t ñánh giá theo bi u m u, xong ng i có th m quy n cao hơn ki m tra l i; - Ki m tra l i nh ng ñánh giá tr c ñây c a t ng cán b , nhân viên; - Vi c xem xét, ñánh giá nhân viên ph i ñ c nhi u ng i th c hi n; - Xác ñ nh công vi c ñánh giá ñ c hoàn thành ñúng kỳ h n; - Lu gi các b n ñánh giá trong h sơ cá nhân; - Tr ng h p ñánh giá cán b lãnh ñ o ph i tham kh o ý ki n c a cán b , nhân viên d i quy n ñ xác ñ nh xem nh ng cán b ñó còn ñ trình ñ ñ hoàn thành trách nhi m c a mình không. b) ð nh kỳ thông báo cho t t c cán b , nhân viên bi t nh ng ti n b và tri n v ng ngh nghi p c a t ng ng i, trong ñó ph i nói rõ: - K t qu ho t ñ ng; - Tri n v ng cá nhân và ngh nghi p; - Cơ h i thăng ti n c a t ng ng i. 14
 15. Cung c p b i kiemtoan.com.vn c) ð nh kỳ th c hi n ñ b t và thăng ti n cán b , nhân viên theo k t qu ñánh giá. c - giao vi c Chính sách Công vi c ki m toán ph i ñ c giao cho nh ng cán b , nhân viên chuyên nghi p ñ c ñào t o và có ñ y ñ k năng và năng l c chuyên môn ñáp ng ñ c yêu c u th c t . Các th t c 1. Phân công công vi c cho nhân viên: a) L p k ho ch nhu c u nhân viên cho t ng b ph n trong công ty; b) Xác ñ nh nhu c u nhân viên cho nh ng h p ñ ng ki m toán c th ; c) B trí nhân viên và th i gian cho t ng h p ñ ng ki m toán; d) Khi phân công công vi c cho nhân viên ph i cân nh c các y u t : - Qui mô và tính ph c t p c a cu c ki m toán; - S lư ng nhân viên hi n có; - Kh năng và yêu c u chuyên môn ñ c bi t c n có; - L ch trình th c hi n công vi c; - Tính liên t c và luân phiên nhân viên theo ñ nh kỳ; - Tri n v ng c a vi c ñào t o t i ch . 2. Phân công công vi c cho m t ng i ho c m t nhóm ng i trong m t cu c ki m toán c th . a) Ng i có trách nhi m phân công ph i xem xét các y u t sau: - Yêu c u v nhân viên và th i gian c a h p ñ ng ki m toán; - Trình ñ chuyên môn, kinh nghi m, ñ a v , h c v n cơ b n, và năng l c ñ c bi t c a nhân viên; - K ho ch tham gia c a ng i ñ c giao trách nhi m giám sát; - D ki n th i gian c a t ng cá nhân; - Nh ng tình hu ng nh hư ng ñ n tính ñ c l p; Ví d : Phân công cho cán b , nhân viên chuyên nghi p có quan h kinh t ho c quan h h hàng v i ban lãnh ñ o ñơn v ñ c ki m toán. b) Khi phân công công vi c, c n cân nh c ñ n tính liên t c và tính luân phiên ñ nhân viên có th th c hi n công vi c c a mình m t cách hi u qu và cũng ph i xem xét t i kh năng, trình ñ và kinh nghi m c a nh ng nhân viên khác. 3. K ho ch th i gian và nhân s cho m t cu c ki m toán ph i ñ c phê duy t tr c khi th c hi n. d - h ng d n và giám sát 15
 16. Cung c p b i kiemtoan.com.vn Chính sách Công vi c ki m toán ph i ñ c h ng d n, giám sát th c hi n ñ y ñ t t c các c p cán b , nhân viên nh m ñ m b o là công vi c ki m toán ñã ñ c th c hi n phù h p v i chu n m c ki m toán và các quy ñ nh có liên quan. Các th t c 1. Th t c l p k ho ch ki m toán. a) Phân công trách nhi m l p k ho ch ki m toán; b) Xem xét l i thông tin thu ñ c t l n ki m toán tr c và c p nh t thông tin m i; c) L p k ho ch ki m toán t ng th và chơng trình ki m toán. 2. Th t c duy trì tiêu chu n ch t lư ng: a) Th c hi n giám sát m i c p; xem xét quá trình ñào t o, kh năng và kinh nghi m c a nhân viên ñ c giao vi c; b) ða ra h ng d n v m u và n i dung gi y t làm vi c; c) S d ng m u chu n, danh m c ph i ki m tra, b ng câu h i phù h p ñ h tr cho công vi c ki m toán; d) ða ra th t c gi i quy t khi có ñánh giá chuyên môn khác nhau. 3. Th c hi n ñào t o t i ch trong quá trình th c hành ki m toán. a) Th ng xuyên th o lu n v i tr lý ki m toán v m i quan h gi a công vi c c a t ng ng i v i toàn b cu c ki m toán và s p x p cho tr lý ki m toán tham gia vào nhi u ph n hành ki m toán; b) ða n i dung "k năng qu n lý nhân viên" vào chơng trình ñào t o c a công ty; c) Khuy n khích nhân viên tham gia vào "chơng trình ñào t o và phát tri n cán b k c n"; d) Ki m tra công vi c ñ c giao ñ xác ñ nh xem nhân viên ñã n m ñ c chuyên môn nghi p v và kinh nghi m ki m toán thu c t ng lĩnh v c. e - tham kh o ý ki n Chính sách Khi c n thi t, ki m toán viên và công ty ki m toán ph i tham kh o ý ki n t v n c a chuyên gia trong công ty ho c ngoài công ty. Các th t c 1. Xác ñ nh nh ng lĩnh v c và tình hu ng c th c n ph i tham kh o ý ki n t v n ho c khuy n khích nhân viên tham kh o ý ki n t v n c a chuyên gia ho c nh ng ng i có th m quy n. a) Thông báo cho cán b , nhân viên v chính sách và th t c tham kh o ý ki n t v n c a công ty; 16
 17. Cung c p b i kiemtoan.com.vn b) Nh ng lĩnh v c c th hay nh ng tình hu ng chuyên môn ph c t p ñòi h i c n ph i t v n, nh: - áp d ng nh ng văn b n qui ph m pháp lu t m i ban hành liên quan ñ n chuyên môn ngh nghi p; - Nh ng ngành, ngh kinh doanh có nh ng yêu c u ñ c bi t v k toán, ki m toán và báo cáo; - Nh ng v n ñ m i phát sinh; - Nh ng yêu c u c a Lu t pháp và qui ñ nh c a cơ quan ch c năng, ñ c bi t là nh ng yêu c u c a lu t pháp qu c t . c) Duy trì ho t ñ ng c a b ph n lu tr và tham kh o trang web ho c các phơng ti n, nh: - Tham kh o tài li u phòng ban, ho c công ty; - Thành l p cu n s tay chuyên môn và lu chuy n văn b n h ng d n chuyên môn, k c văn b n liên quan ñ n nh ng ngành, ngh kinh doanh ñ c thù và nh ng chuyên môn khác; - Duy trì vi c tham kh o ý ki n t v n c a các công ty và cá nhân khác; - Khi có v n ñ ph c t p, c n tham kh o ý ki n t v n c a m t nhóm chuyên gia. 2. Phân công ng i chuyên trách và xác ñ nh quy n h n c a h trong lĩnh v c t v n. a) Phân công ng i lu tr h sơ làm vi c v i cơ quan pháp lu t; b) Phân công cán b theo dõi t ng ngành, ngh c th ; c) Thông báo cho t t c cán b , nhân viên v quy n h n c a ng i chuyên trách và th t c gi i quy t khi có ý ki n khác nhau. 3. Qui ñ nh c th vi c lu tr v tài li u k t qu tham kh o ý ki n t v n: + Trách nhi m lu tr tài li u; + Nơi lu tr và ñi u ki n s d ng tài li u lu tr ; + Lu h sơ liên quan ñ n k t qu t v n ñ ph c v cho m c ñích tham kh o và nghiên c u. f - duy trì và ch p nh n khách hàng Chính sách Trong quá trình duy trì khách hàng hi n có và ñánh giá khách hàng ti m năng, công ty ki m toán ph i cân nh c ñ n tính ñ c l p, năng l c ph c v khách hàng c a công ty ki m toán và tính chính tr c c a Ban qu n lý c a khách hàng. Các th t c 1. Thi t l p các th t c ñánh giá và ch p nh n khách hàng ti m năng. a) Th t c ñánh giá khách hàng ti m năng, g m: - Thu th p và xem xét các tài li u hi n có liên quan ñ n khách hàng ti m năng, nh báo cáo tài chính, t khai n p thu ; 17
 18. Cung c p b i kiemtoan.com.vn - Trao ñ i v i bên th ba các thông tin v khách hàng ti m năng, v Giám ñ c (ho c ng i ñ ng ñ u) và cán b , nhân viên ch ch t c a h ; - Trao ñ i v i ki m toán viên năm tr c v các v n ñ liên quan ñ n tính trung th c c a Ban giám ñ c; v nh ng b t ñ ng gi a Ban Giám ñ c v các chính sách k toán, các th t c ki m toán, ho c nh ng v n ñ quan tr ng khác và lý do thay ñ i ki m toán viên; - Cân nh c nh ng tình hu ng ñ c bi t ho c kh năng r i ro c a h p ñ ng; - ðánh giá tính ñ c l p và kh năng c a công ty ki m toán trong vi c ph c v khách hàng ti m năng c a công ty; - Ph i xác ñ nh vi c ch p nh n khách hàng là không vi ph m nguyên t c ñ o ñ c ngh nghi p ki m toán. b) Phân công m t ng i hay m t nhóm ng i c p qu n lý thích h p th c hi n ñánh giá thông tin và ña ra quy t ñ nh có ho c không ch p nh n khách hàng. c) Thông báo cho nhân viên v chính sách và th t c ch p nh n khách hàng c a công ty. d) Phân công ng i ch u trách nhi m ki m tra và giám sát vi c ch p hành các chính sách và th t c ch p nh n khách hàng c a công ty. 2. ðánh giá khách hàng khi x y ra các s ki n ñ c bi t ñ quy t ñ nh xem li u có nên duy trì m i quan h v i khách hàng này hay không. a) Nh ng s ki n ñ c bi t c n ñánh giá khách hàng, g m: - Khi k t thúc m t kho ng th i gian nh t ñ nh; - Khi có thay ñ i l n v m t ho c m t s y u t : +H i ñ ng qu n tr ; + Giám ñ c (ho c ng i ñ ng ñ u); + Ch s h u v n; + Chuyên gia t v n pháp lu t; + Tình hình tài chính; + Tình tr ng ki n t ng, tranh ch p; + Vi ph m h p ñ ng; + Tính ch t ngành, ngh kinh doanh c a khách hàng. b) Phân công m t ho c m t nhóm ng i c p qu n lý thích h p, th c hi n ñánh giá thông tin và ña ra quy t ñ nh có hay không duy trì khách hàng này. c) Thông báo cho nhân viên v chính sách và th t c duy trì khách hàng c a công ty. d) Phân công ng i ch u trách nhi m ki m tra và giám sát vi c ch p hành các chính sách và th t c duy trì khách hàng c a công ty. g - ki m tra Chính sách Công ty ki m toán ph i th ng xuyên theo dõi, ki m tra tính ñ y ñ và tính hi u qu trong quá trình th c hi n các chính sách và th t c ki m soát ch t lư ng ho t ñ ng ki m toán c a công ty. 18
 19. Cung c p b i kiemtoan.com.vn Các th t c 1. Thi t l p th t c, n i dung, chơng trình ki m tra c a công ty. a) Th t c ki m tra g m: - Xác ñ nh m c tiêu và l p chơng trình ki m tra; - ða ra h ng d n v ph m vi công vi c và tiêu chu n ñ l a ch n nh ng n i dung c n ki m tra; - ð nh ra chu kỳ và th i gian ki m tra; - Thi t l p qui ch gi i quy t khi có b t ñ ng x y ra. b) ð t ra yêu c u v trình ñ , năng l c chuyên môn ñ l a ch n nhân viên ki m tra. c) Ti n hành ho t ñ ng ki m tra: - Rà soát và ki m tra vi c tuân th chính sách và th t c ki m soát ch t l- ư ng ho t ñ ng ki m toán c a công ty; - Rà soát và ki m tra v tính tuân th chu n m c ngh nghi p và th t c ki m soát ch t lư ng c a công ty ñ i v i m t h p ñ ng ki m toán ñã l a ch n. 2. Qui ñ nh vi c báo cáo nh ng phát hi n trong ki m tra v i c p qu n lý thích h p, qui ñ nh vi c ki m tra nh ng ho t ñ ng ñ c th c hi n ho c d ki n th c hi n và qui ñ nh ñ i v i vi c rà soát l i toàn b h th ng ki m soát ch t lư ng ho t ñ ng ki m toán c a công ty. a) Th o lu n các v n ñ phát hi n ñ c trong quá trình ki m tra v i ng i ch u trách nhi m; b) Th o lu n v các v n ñ phát hi n ñ c trong quá trình ki m tra các h p ñ ng ki m toán ñã ñ c l a ch n v i ng i ch u trách nhi m giám sát c a công ty; c) Báo cáo v nh ng phát hi n nói chung và nh ng phát hi n nói riêng c a các h p ñ ng ki m toán ñã ñ c l a ch n và ñ xu t v i ban giám ñ c các bi n pháp ñã ñ c th c hi n hay d ki n th c hi n; d) Xác ñ nh nhu c u c n thi t ph i s a ñ i các chính sách và th t c ki m soát ch t lư ng ho t ñ ng ki m toán xu t phát t k t qu ki m tra và t nh ng v n ñ liên quan khác./. ---@@@--- 19
 20. Cung c p b i kiemtoan.com.vn H th ng Chu n m c ki m toán vi t nam ----------------------------------------------------------------------------------------------- Chu n m c s 320 Tính tr ng y u trong ki m toán (Ban hành theo Quy t ñ nh s 28/2003/Qð-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính) Qui ñ nh chung 01. M c ñích c a chu n m c này là quy ñ nh các nguyên t c, th t c cơ b n và h ng d n th th c áp d ng các nguyên t c, th t c cơ b n liên quan ñ n trách nhi m c a ki m toán viên và công ty ki m toán khi xác ñ nh tính tr ng y u trong ki m toán báo cáo tài chính và m i quan h gi a tính tr ng y u v i r i ro ki m toán. 02. Khi ti n hành m t cu c ki m toán, ki m toán viên ph i quan tâm ñ n tính tr ng y u c a thông tin và m i quan h c a nó v i r i ro ki m toán. 03. Chu n m c này áp d ng cho ki m toán báo cáo tài chính và cũng ñ c v n d ng cho ki m toán thông tin tài chính khác c a công ty ki m toán. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i tuân th nh ng qui ñ nh c a chu n m c này trong quá trình ki m toán báo cáo tài chính. ðơn v ñ c ki m toán (khách hàng) và các bên s d ng k t qu ki m toán ph i có nh ng hi u bi t c n thi t v chu n m c này ñ ph i h p công vi c và x lý các m i quan h liên quan ñ n vi c xác ñ nh m c tr ng y u c a các thông tin ñã ñ c ki m toán. Các thu t ng trong chu n m c này ñ c hi u nh sau: 04. Tr ng y u: Là thu t ng dùng ñ th hi n t m quan tr ng c a m t thông tin (m t s li u k toán) trong báo cáo tài chính. Thông tin ñ c coi là tr ng y u có nghĩa là n u thi u thông tin ñó ho c thi u tính chính xác c a thông tin ñó s nh hư ng ñ n các quy t ñ nh c a ng i s d ng báo cáo tài chính. M c tr ng y u tuỳ thu c vào t m quan tr ng và tính ch t c a thông tin hay c a sai sót ñ c ñánh giá trong hoàn c nh c th . M c tr ng y u là m t ng ng, m t ñi m chia c t ch không ph i là n i dung c a thông tin c n ph i có. Tính tr ng y u c a thông tin ph i xem xét c trên phơng di n ñ nh lư ng và ñ nh tính. N i dung chu n m c Tính tr ng y u 20
nguon tai.lieu . vn