Xem mẫu

 1. CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 1 TÒNH BÙÇNG HÛÄU CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN (TIÏËP) http://ebooks.vdcmedia.com
 2. J.R.R Tolkien 2 MUÅC LUÅC CHÛÚNG 7 TRONG NHAÂ CUÃA TOM BOMBADIL.................................................................... 3 CHÛÚNG 8 SÛÚNG MUÂ TRÏN CAO NGUYÏN MÖÅ ............................................................... 20 CHÛÚNG 9 DÛÚÁI BIÏÍN QUAÁN NGÛÅA LÖÌNG ........................................................................ 41 CHÛÚNG 10 NGÛÚÂI SAÃI BÛÚÁC ............................................................................................... 61 CHÛÚNG 11 CON DAO TRONG BOÁNG TÖËI ........................................................................... 80 http://ebooks.vdcmedia.com
 3. CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 3 CHÛÚNG 7 TRONG NHAÂ CUÃA TOM BOMBADIL Caã böën hobbit bûúác qua ngûúäng cûãa àaá, vaâ àûáng laåi àoá, chúáp mùæt. Hoå àang úã trong möåt phoâng daâi, àêìy aánh saáng toaã ra tûâ nhûäng luöìng saáng trïn trêìn, vaâ trïn baân laâm bùçng göî thêîm boáng loaáng àaä àùåt sùén nhiïìu cêy nïën, cao vaâ maâu vaâng, àang chaáy saáng lêëp laánh. Trong möåt caái ghïë, úã goác xa cuãa cùn phoâng àöëi diïån vúái cûãa ra, möåt ngûúâi phuå nûä àang ngöìi. Maái toác daâi cuãa naâng phuã daâi xuöëng vai naâng, vaáy cuãa naâng maâu xanh, xanh nhû nhûäng cêy sêåy non, chiïëu saáng búãi nhûäng àöëm baåc nhiïìu giöëng nhû haåt sûúng; vaâ thùæt lûng cuãa naâng laâm bùçng vaâng, hònh daáng giöëng nhû möåt chuöîi nhûäng caánh huïå àùåt trïn nhûäng caái nhuyå tigön xanh nhaåt. Tröng nhû naâng àûúåc àùåt trong möåt àûúâng öëng lúán bùçng àêët nung maâu xanh vaâ nêu, vúái nhûäng böng huïå nûúác maâu trùæng àang bay lûúån, nïn naâng coá veã nhû àûúåc tön lïn giûäa möåt biïín sûúng. "Vaâo ài naâo, caác võ khaách quyá!" naâng noái, vaâ khi naâng noái thò hoå biïët rùçng hoå àaä nghe tiïëng haát tûâ gioång cuãa naâng. Hoå ruåt reâ ài vaâi bûúác nûäa vaâo trong phoâng, vaâ bùæt àêìu cuöëi ngûúâi thêåt thêëp, caãm thêëy ngaåc nhiïn vaâ vuång vïì möåt caách kyâ laå, khi hoå goä cûãa möåt ngöi nhaâ tranh àïí xin möåt nguåm nûúác, vaâ àûúåc traã lúâi búãi möåt nûä hoaâng elf treã xinh àeåp trong böå quêìn aáo laâm bùçng nhûäng böng hoa söëng. Nhûng trûúác khi hoå coá thïí noái àûúåc gò, naâng kheä nêng nheå vaâ uöëng hïët caái baát hoa huïå, vaâ vûâa chaåy vûâa cûúâi vïì phña hoå; khi naâng chaåy thò caái vaáy cuãa naâng nheå nhaâng röån vaâo khöng khñ nhû möåt laân gioá tûâ phña nhûäng àûúâng biïn àêìy hoa úã búâ söng. "Haäy vaâo ài naâo nhûäng võ khaách quyá!" naâng noái, nùæm lêëy tay Frodo. "Haäy cûúâi vaâ vui tûúi! Töi laâ Goldberry, con gaái cuãa Doâng Söng." Röìi naâng nheå nhaâng ài qua hoå, àoáng cûãa vaâ quay laåi, nhûäng http://ebooks.vdcmedia.com
 4. J.R.R Tolkien 4 caánh tay trùæng muöët vûún ra. "Chuáng ta haäy àoáng maân àïm laåi naâo!" naâng noái. "Vò caác baån vêîn coân súå, coá thïí laâ vêåy. Vúái sûúng muâ, nhûäng boáng cêy vaâ con nûúác sêu, vaâ nhûäng con vêåt khöng àûúåc thuêìn hoaá. Àûâng súå gò caã! Töëi nay caác baån àang úã dûúái maái nhaâ cuãa Tom Bombadil." Nhûäng ngûúâi hobbit nhòn naâng vúái veã kinh ngaåc; vaâ naâng nhòn laåi tûâng ngûúâi trong boån hoå vaâ móm cûúâi. "Thûa cöng nûúng Goldberry xinh àeåp!" cuöëi cuâng thò Frodo noái, caãm thêëy tim öng àang röån lïn vúái möåt niïìm vui maâ öng khöng hiïíu àûúåc. Öng àûáng giöëng nhû thónh thoaãng öng laåi àûáng say àùæm vúái nhûäng gioång noái ngoåt ngaâo cuãa caác elves; nhûng lêìn naây ma thuêåt àang taác àöång vaâo öng laåi khaác hùèn: niïìm vui khöng sùæc saão vaâ kiïu haänh bùçng, maâ noá sêu thùèm vaâ gêìn guäi vúái traái tim trêìn thïë hún; noá thêåt laâ kyâ diïåu nhûng khöng laå lêîm. "Cöng nûúng Goldberry xinh àeåp!" öng laåi noái. "Bêy giúâ thò niïìm vui tiïìm êín trong nhûäng baâi haát maâ chuáng töi nghe àûúåc àaä roä raâng àöëi vúái chuáng töi. Öi, moãng manh nhû caânh liïîu ruä! Trong trùæng hún nûúác höì thu! Öi, lúåp bùçng nhûäng höì nûúác trong! Ngûúâi con gaái xinh àeåp cuãa Doâng Söng! Öi, duâ laâ xuên qua hay haå túái! Vaâ muâa xuên laåi àem àïën niïìm vui múái! Öi, cún gioá trïn thaác nûúác xa, vaâ laá àang cûúâi vúái ta! Thònh lònh öng dûâng laåi vaâ dêåm chên, bõ traân ngêåp búãi niïìm ngaåc nhiïn khi nghe thêëy mònh noái nhûäng àiïìu nhû thïë. Nhûng Goldberry cûúâi phaá lïn. "Xin chaâo mûâng!" naâng noái. "Töi khöng biïët rùçng ngûúâi úã Quêån laåi coá caái lûúäi ngoåt ngaâo thïë. Nhûng töi thêëy rùçng baån laâ baån cuãa ngûúâi elf; aánh saáng trong mùæt baån vaâ tiïëng ngên trong gioång noái cuãa baån àaä noái àiïìu àoá. Àêy laâ möåt cuöåc gùåp gúä thên thiïån! Haäy ngöìi xuöëng naâo, vaâ haäy àúåi Chuã Nhên cuãa cùn nhaâ! Öng ta seä http://ebooks.vdcmedia.com
 5. CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 5 khöng lêu àêu. Öng êëy àang chùm soác nhûäng con vêåt mïåt moãi cuãa caác baån." Caác hobbit vui veã ngöìi xuöëng nhûäng caái ghïë thêëp bùçng bêëc, trong khi Goldberry bêån röån doån baân; vaâ mùæt hoå doäi theo naâng, vò möîi chuyïín àöång yïu kiïìu nheå nhaâng cuãa naâng laåi laâm hoå ngêåp traân niïìm vui. Tûâ àêu àoá àùçng sau ngöi nhaâ vùèng lïn möåt tiïëng haát. Cûá möîi luác hoå nghe thêëy noá, giûäa nhiïìu tiïëng tïn àaáng gheát nhoã van niïìm vui nhoã vaâ tiïëng chuöng dillo vang vang laâ nhûäng tûâ liïn tuåc àûúåc lùåp laåi: Öng giaâ Tom Bombadil laâ möåt gaä vui tûúi; Bêìu trúâi xanh laâ aáo öng, vaâ giaây öng maâu vaâng. "Cöng nûúng xinh àeåp!" möåt luác sau Frodo noái. "Haäy noái vúái töi, nïëu nhû àiïìu töi hoãi khöng quaá ngu ngöëc, ai laâ Tom Bombadil?" "Öng êëy àêëy," Goldberry noái, ngûâng nhûäng cûã àöång thoùn thoùæt cuãa mònh laåi vaâ móm cûúâi. Frodo nhòn naâng vúái veã doâ hoãi. "Öng êëy kòa, nhû caác baån àaä tûâng thêëy öng röìi," naâng noái àïí traã lúâi caái nhòn cuãa öng. "Öng êëy laâ Chuã Nhên cuãa rûâng, nûúác vaâ ngoån àöìi." "Thïë ra caã vuâng àêët laå naây thuöåc vïì öng êëy sau?" "Khöng thêåt sûå thïë!" naâng traã lúâi, vaâ nuå cûúâi cuãa naâng biïën ài. "Noá thêåt sûå laâ möåt gaánh nùång," naâng noái thïm bùçng möåt gioång nheå nhaâng, nhû thïí noái vúái chñnh naâng. "Cêy cöëi, coã vaâ têët caã nhûäng gò moåc lïn hoùåc söëng trong vuâng àêët naây thuöåc vaâo lêîn nhau. Tom Bombadil laâ Chuã Nhên. Khöng ai coá thïí bùæt àûúåc öng Tom giaâ àang ài daåo trong rûâng, vêîy vuâng trong nûúác, phoáng trïn àónh nhûäng ngoån àöìi dûúái aánh saáng vaâ boáng àïm. Öng êëy khöng súå giaâ caã. Tom Bombadil laâ chuã nhên." Möåt caánh cûãa múã ra vaâ Tom Bombadil ài vaâo. Bêy giúâ thò öng khöng àöåi noán vaâ trïn maái toác nêu daây cuãa öng laâ möåt caái vûúng miïån bùçng laá thu. Öng cûúâi, vaâ ài àïën chöî Goldberry, nùæm lêëy tay naâng. http://ebooks.vdcmedia.com
 6. J.R.R Tolkien 6 "Àêy laâ cöng nûúng nhoã beá cuãa töi!" öng noái, cuái chaâo vúái caác hobbit. "Àêy laâ Goldberry cuãa töi vúái y phuåc bùçng baåc vaâ nhûäng böng hoa xanh quanh thùæt lûng! Baân àaä àêìy röìi û? Töi thêëy kem vaâng vaâ nhûäng taãng mêåt ong, vúái baánh mò trùæng vaâ bú; sûäa, phoá maát, vúái thaão möåc xanh vaâ nhûäng quaã chñn moång. Thïë laâ àuã vúái chuáng ta röìi phaãi khöng? Bûäa khuya àaä sùén saâng röìi aâ?" "Phaãi," Goldberry noái, "nhûng coá leä caác võ khaách thò chûa?" Tom vöî tay vaâ la lïn: "Tom, Tom! Khaách cuãa maây àang mïåt moãi, maâ maây thò gêìn nhû quïn mêët! Àïën àêy naâo, nhûäng võ khaách vui veã cuãa töi, vaâ Tom seä phuåc höìi laåi caác võ! Caác võ seä rûãa saåch nhûäng caánh tay àêìy buåi, seä rûãa laåi nhûäng khuön mùåt mïåt moãi, seä cúãi nhûäng aáo khoaác buåi bùåm vaâ chaãi laåi maái toác röëi cuãa mònh!" Öng múã cûãa, vaâ hoå ài theo öng xuöëng möåt löëi ài ngùæn vaâ voâng vaâo möåt löëi reä ngay àoá. Hoå ài xuöëng möåt cùn phoâng thêëp coá maái trêìn nghiïng (noá coá veã nhû möåt têìng maái, àûúåc dûång lïn úã goác bùæc ngöi nhaâ). Tûúâng cuãa noá àûúåc laâm bùçng àaá saåch seä, nhûng chuáng phêìn lúán àûúåc phuã búãi nhûäng têëm thaãm treo vaâ nhûäng têëm maân maâu vaâng. Nïìn nhaâ àûúåc laát àaá vaâ phuã àêìy coái maâu xanh laá cêy. Coá böën têëm àïåm lúán, möîi caái àûúåc cuöån laåi vúái nhûäng têëm chùn trùæng, nùçm trïn nïìn nhaâ doåc theo möåt phña. ÚÃ phña tûúâng àöëi diïån laâ möåt caái bùng ghïë daâi nùång trôu àêìy nhûäng caái chêåu bùçng àêët nung, vaâ bïn caånh noá laâ nhûäng caái bònh àûång àêìy nûúác maâu nêu, möåt söë thò laånh, coân möåt söë thò böëc húi noáng. Coá nhûäng chiïëc deáp lï mïìm maâu xanh àùåt caånh möîi chiïëc giûúâng. Ngay sau àoá, sau khi àaä rûãa raáy vaâ phuåc höìi, caác hobbit ngöìi bïn baân, cûá hai ngûúâi ngöìi möåt bïn, trong khi Goldberry vaâ Chuã Nhên ngöìi úã hai bïn. Àoá laâ möåt bûäa ùn keáo daâi vaâ thên mêåt. Cho duâ caác hobbit ùn nhû laâ sùæp chïët àoái àïën núi, vêîn khöng hïì thiïëu thûác ùn. Thûác uöëng trong nhûäng caái cheán uöëng nûúác cuãa hoå coá veã nhû laâ nûúác laånh trong laânh, cho duâ noá thêëm vaâo tim hoå nhû rûúåu maånh vaâ laâm thöng gioång cho hoå. Caác võ khaách chúåt nhêån thêëy rùçng rùçng hoå àang haát vang àêìy vui veã, nhû thïí noá vui vaâ tûå nhiïn hún laâ noái chuyïån. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 7 Cuöëi cuâng Tom vaâ Goldberry àûáng dêåy vaâ nhanh nheån doån baân. Caác võ khaách àûúåc yïu cêìu ngöìi yïn, vaâ àûúåc àùåt yïn trïn ghïë, möîi ngûúâi coá möåt caái ghïë àïí chên cho àöi chên mïåt moãi cuãa mònh. Coá möåt ngoån lûãa bïn caái loâ sûúãi röång trûúác hoå, vaâ noá toaã ra möåt muâi hûúng dõu ngoåt, nhû thïí noá àöët bùçng cuãi taáo. Khi moåi thûá àaä öín àõnh, têët caã aánh saáng trong phoâng àûúåc tùæt ài, ngoaåi trûâ möåt ngoån àeân vaâ möåt cùåp nïën úã möîi àêìu cuãa möåt caái kïå thöng khoái. Röìi Goldberry bûúác àïën trûúác hoå, cêìm möåt ngoån nïën; vaâ naâng chuác tûâng ngûúâi trong boån hoå möåt àïm an laânh vaâ ngon giêëc. "Haäy nghó ngúi yïn bònh," naâng noái, "cho àïën saáng mai! Àûâng lûu yá àïën nhûäng tiïëng àöång cuãa àïm àen! Búãi vò seä khöng coá gò ài qua cûãa àêu vaâ cûãa söí úã àêy seä giûä laåi aánh trùng sao cuâng nhûäng ngoån gioá trïn àónh àöìi. Xin chaâo!" Naâng bûúác ra khoãi phoâng vúái aánh saáng le loái vaâ tiïëng söåt soaåt nheå. Tiïëng bûúác chên cuãa naâng vang lïn nhû möåt con suöëi nheå nhaâng chaãy xuöëng àöìi qua nhûäng taãng àaá laånh trong maân àïm yïn tônh. Tom ngöìi möåt luác bïn hoå trong im lùång, trong khi tûâng ngûúâi trong boån hoå cöë gùæng têåp trung can àaãm àïí hoãi möåt trong söë nhiïìu cêu hoãi maâ hoå àõnh hoãi úã bûäa khuya. Sûå buöìn nguã trôu nùång trïn mi mùæt hoå. Cuöëi cuâng Frodo noái: "Ngaâi coá nghe tiïëng töi goåi khöng, thûa Chuã Nhên, hay ngaâi chó vö tònh àïën àoá?" Tom giêåt mònh nhû thïí möåt ngûúâi bõ löi ra khoãi möåt giêëc mú dïî chõu. "Eh, caái gò?" öng noái. "Töi coá nghe öng goåi khöng êëy aâ? Khöng, töi khöng nghe thêëy. Luác êëy töi àang bêån ca haát. Töi chó vö tònh àïën àoá, nïëu nhû öng noái thïë. Luác êëy töi khöng coá kïë hoaåch gò caã, cho duâ töi àang àúåi caác öng. Chuáng töi nghe thêëy tin tûác vïì caác öng, vaâ biïët rùçng caác öng àang laäng du. Chuáng töi àoaán laâ caác öng seä àïën trûúác con àûúâng daâi àöí xuöëng nûúác: têët caã caác con àûúâng àïìu dêîn theo löëi naây, dêîn xuöëng Liïîu Ruä. Öng Liïîu xaám giaâ, öng ta laâ möåt ca sô vô àaåi; vaâ möåt cêåu nhoã thò khoá maâ thoaát khoãi caái mï cung gian xaão cuãa öng ta. Nhûng Tom coá úã àêëy, vaâ öng ta khöng daám ngùn trúã." Tom gêåt àêìu nhû thïí àang laåi tûå noái chuyïån vúái mònh; nhûng röìi öng tiïëp tuåc haát möåt gioång haát nheå nhaâng: http://ebooks.vdcmedia.com
 8. J.R.R Tolkien 8 Töi coá möåt muåc tiïu theo àuöíi: thu lûúåm nhûäng böng huïå nûúác, Laá xanh vaâ huïå trùæng chó àïí laâm vui cho cöng nûúng cuãa töi, Trûúác khi möåt nùm kïët thuác, àïí muâa àöng maäi tröi Àïí bûúác chên naâng núã vúä trïn nïìn tuyïët chaãy Möîi nùm vaâo chuöëi heâ töi laåi tòm cho naâng nhûäng böng hoa êëy. trong höì nûúác röång sêu trong, xa têån vuâng Liïîu Ruä Chuáng núã rûåc vaâo muâa xuên, vaâ chuáng vêîn coân cuâng vônh cûãu Taåi ngöi höì êëy, vaâo möåt ngaây xûa töi àaä tòm thêëy con gaái cuãa Doâng Söng Naâng Goldberry treã àang ngöìi bïn laân soáng Tiïëng haát naâng ngoåt ngaâo, vaâ tim maâng àêåp maånh Öng múã mùæt ra vaâ nhòn hoå vúái möåt luöìng saáng xanh loeá lïn àöåt ngöåt: Vúái baån àiïìu naây thêåt töët - vò töi seä chùèng coân Xuöëng sêu trong rûâng bïn doâng nûúác trong Khi nùm thaáng vêîn coân àoá, thò töi seä chùèng coân ài Àïën bïn nhaâ cuãa öng Liïîu giaâ trong tiïët xuên tûúi treã Àïí àûúåc ngùæm ngûúâi con gaái cuãa Doâng Söng, giûäa muâa xuên vui veã Nhaãy muáa trïn con àûúâng liïîu àïí xuöëng tùæm cuâng doâng nûúác Öng laåi ngûâng laåi; nhûng Frodo khöng coân hoãi öng thïm cêu hoãi naâo nûäa: àiïìu maâ öng muöën biïët nhêët àaä àûúåc traã lúâi. "Haäy noái vúái chuáng töi, Chuã Nhên," öng noái, "vïì öng Liïîu. Öng ta laâ ai? Trûúác àêy töi chûa tûâng bao giúâ nghe àïën öng ta." "ÖÌ, khöng!" Merry vaâ Pippin cuâng noái, thònh lònh àûáng bêåt dêåy. "Khöng phaãi luác naây! Àúåi cho àïën saáng àaä!" http://ebooks.vdcmedia.com
 9. CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 9 "Àuáng àêëy!" öng giaâ noái. "Bêy giúâ laâ luác àïí nghó ngúi. Coá möåt söë chuyïån rêët àaáng ghï nïëu nghe trong àïm. Haäy nguã cho àïën aánh saáng ban ngaây, trïn göëi ïm êëm! Àûâng súå gò nhûäng tiïëng àöång cuãa àïm àen! Àûâng súå gò nhûäng cêy liïîu xaám!" Röìi öng vùån nhoã àeân vaâ thöíi tùæt chuáng, röìi öng vúái lêëy cêy nïën úã tay kia vaâ dêîn hoå ra khoãi phoâng. Thaãm vaâ göëi cuãa hoå vêîn mïìm maåi nhû bïn dûúái, coân nhûäng caái chùn thò laâm bùçng len trùæng. Hoå chó vûâa nùçm xuöëng caái giûúâng ïm aái vaâ phuã têëm chùn moãng lïn ngûúâi thò àaä nguã thiïëp röìi. Àïm tônh mõch, Frodo nùçm trïn giûúâng maâ khöng coá aánh saáng gò. Röìi öng thêëy trùng non àang lïn; cho àïën khi aánh saáng múâ aão cuãa noá lúâ múâ dûång trûúác öng möåt bûác tûúâng àen, bõ soi vaâo möåt voâm àen giöëng nhû möåt caánh cûãa lúán. Frodo caãm thêëy nhû laâ öng àang àûúåc nêng lïn, vaâ bùng qua àoá öng thêëy bûác tûúâng àaá naây laâ möåt voâng àöìi, bïn trong noá laâ möåt àöìng bùçng, vaâ úã giûäa àöìng bùçng àoá laâ möåt thaáp àaá nhoån, nhòn giöëng nhû möåt ngoån thaáp boã hoang nhûng khöng phaãi laâm bùçng tay. ÚÃ trïn àónh cuãa noá coá hònh boáng cuãa möåt ngûúâi àaân öng àang àûáng. Mùåt trùng nhû thïí àang moåc lïn àïí treo trïn àêìu öng vaâ toaã saáng maái toác trùæng cuãa öng khi gioá gúån lïn. Trïn vuâng àöìng bùçng töëi bïn dûúái coá nhûäng gioång gaâo àang vùèng xuöëng cuâng vúái nhûäng tiïëng tru cuãa boån soái. Thònh lònh, möåt boáng àen, nhòn coá daång nhû möåt àöi caánh lúán, bùng qua mùåt trùng. Hònh boáng kia nêng tay lïn vaâ möåt tia chúáp saáng loeá ra tûâ cêy quyïìn trûúång maâ öng àang cêìm. Möåt con àaåi baâng lúán haå xuöëng vaâ nhêëc öng ài. Nhûäng gioång bïn dûúái rïn lïn vaâ boån soái gêìm gûâ. Röìi coá möåt gioång tiïëng àöång giöëng nhû möåt cún gioá maånh thöíi àïën, àûa àïën tiïëng voá ngûåa àang phi nûúác àaåi, nûúác àaåi, nûúác àaåi tûâ phña Àöng. "Caác Kyå Sô Àen!" Frodo nghô khi öng tónh dêåy, vúái tiïëng voá ngûåa vêîn coân vang lïn trong têm trñ. Öng tûå hoãi khöng biïët laâ öng àaä coá bao giúâ coá àuã can àaãm àïí rúâi khoãi nhûäng bûác tûúâng àaá an toaân kia khöng. Öng nùçm bêët àöång, vêîn lùæng nghe; nhûng bêy giúâ têët caã àaä yïn lùång, vaâ cuöëi cuâng öng trúã mònh vaâ chòm vaâo giêëc nguã trúã laåi hoùåc laâ lang thang àïën nhûäng giêëc mú khaác maâ öng khöng nhúá. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. J.R.R Tolkien 10 Bïn caånh öng, Pippin àang mú möåt giêëc mú àeåp; nhûng coá möåt sûå thay àöíi trong giêëc mú cuãa öng khiïën öng trúã mònh vaâ rïn lïn. Thònh lònh öng tónh dêåy, hoùåc öng nghô laâ mònh àaä tónh dêåy, vaâ vêîn coân nghe trong boáng àïm êm thanh laâm khuêëy àaão giêëc mú cuãa öng: tip-tap, coåt keåt: tiïëng àöång giöëng nhû nhûäng caânh cêy àang lao xao trûúác gioá, nhûäng ngoán tay tûâ nhûäng nhaánh cêy àang caâo lïn tûúâng vaâ cûãa söí: crack, crack, crack. Öng tûå hoãi khöng biïët coá phaãi laâ nhûäng cêy liïîu gêìn bïn ngöi nhaâ hay khöng; vaâ röìi thònh lònh öng coá möåt caãm giaác rêët kinh haäi rùçng öng khöng phaãi àang úã trong möåt ngöi nhaâ hoaân toaân bònh thûúâng, maâ àang úã trong möåt cêy liïîu vaâ àang lùæng nghe tiïëng cûúâi coát keát kinh dõ àang voång àïën öng trúã laåi. Öng ngöìi dêåy vaâ caãm thêëy nhû nhûäng caái nïåm göëi mïìm maåi àang úã bïn tay; vaâ öng nheå nhoäm nùçm xuöëng trúã laåi. Öng caãm thêëy nhû àang nghe tiïëng vang cuãa nhûäng tûâ àang xuyïn vaâo tai öng: "Àûâng súå gò! Haäy yïn bònh cho àïën saáng mai! Àûâng súå nhûäng tiïëng àöång cuãa àïm àen!" Vaâ röìi öng nùçm nguã trúã laåi. Merry nghe thêëy êm thanh cuãa tiïëng nûúác àöí trong giêëc nguã cuãa mònh: nûúác nheå nhaâng àöí xuöëng, vaâ röìi chaãy lan ra, lan röång khöng sao cûúäng laåi àûúåc quanh ngöi nhaâ vaâo trong möåt höì nûúác àen khöng bïën búâ. Noá uâng uåc dûúái nhûäng bûác tûúâng, vaâ nêng lïn chêåm chaåp nhûng chùæc chùæn. "Töi seä khöng chïët àuöëi!" öng nghô. Noá seä tòm thêëy àûúâng cuãa noá, röìi töi seä chïët àuöëi." Öng caãm thêëy nhû mònh àang nùçm trong möåt caái àêìm lêìy nhêìy nhuåa, vaâ khi tröìi lïn öng laåi àùåt chên mònh trïn möåt goác cuãa möåt taãng àaá loát laånh vaâ rùæn. Röìi öng nhúá ra mònh àang úã àêu vaâ nùçm xuöëng trúã laåi. Öng caãm thêëy nhû àaä nghe hoùåc nhúá rùçng mònh àaä nghe rùçng: "Khöng coá gò bùng qua cûãa hoùåc cûãa söí seä giûä laåi aánh trùng sao vaâ ngoån gioá trïn àónh àöìi." Möåt húi thúã nheå cuãa vuâng khöng khñ ngoåt ngaâo laâm têëm maân lay chuyïín. Öng thúã sêu vaâ laåi chòm vaâo giêëc nguã. Nhû öng vêîn coân nhúá àûúåc, Sam nùçm nguã trong àïm rêët vui veã, nïëu nhû möåt khuác göî coá thïí vui veã àûúåc. Hoå thûác dêåy, caã böën cuâng luác, trong aánh nùæng saáng. Tom àang chuyïín àöång quanh phoâng, huyát saáo nhû möåt con saáo àaá. Khi öng nghe thêëy hoå giêåt mònh öng vöî tay vaâ la lïn: "Hey! Àïën àêy http://ebooks.vdcmedia.com
 11. CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 11 naâo niïìm vui nhoã! Nöîi ûu phiïìn nhoã! Nhûäng niïìm phêën khñch cuãa ta!" Öng keáo nhûäng têëm maân vaâng qua, vaâ caác hobbit thêëy rùçng chuáng duâng àïí che caác cûãa söí, úã möîi goác cuãa phoâng, möåt nhòn sang àöng vaâ caái khaác nhòn sang phña têy. Hoå thûác dêåy hoaân toaân khoeã khoùæn. Frodo chaåy àïën bïn cûãa söí phña àöng, vaâ thêëy mònh àang nhòn vaâo möåt caái vûúân bïëp xaám àêìy sûúng. Öng coá phêìn chúâ àúåi àûúåc thêëy nhûäng lúáp àêët coã ngay trïn tûúâng, àûúåc phuã àêìy nhûäng dêëu moáng guöëc. Thêåt sûå ra thò têìm nhòn cuãa öng àûúåc che búãi möåt haâng àêåu trïn caác saâo; nhûng phña trïn vaâ cao vûúåt trïn chuáng laâ caái àónh xaám cuãa ngoån àöìi lúâ múâ hiïån ra trong aánh mùåt trúâi. Àoá laâ möåt buöíi saáng aãm àaåm: úã phña Àöng, àùçng sau àaám mêy daâi nhû nhûäng lúáp àêët löëm àöëm àoã úã phña caånh, nùçm saáng lïn trong aánh vaâng. Trúâi àang chuêín bõ mûa; nhûng aánh saáng vêîn nhanh choáng toaã röång, vaâ nhûäng caánh hoa àoã trïn caác giaân bùæt àêìu núã rûåc trïn nhûäng nïìn laá xanh êím ûúát. Pippin nhòn ra cûãa söí phña têy, nhòn xuöëng maân sûúng. Khu Rûâng àang êín sau lúáp sûúng muâ. Giöëng nhû ta àaâng nhòn xuöëng möåt maái mêy döëc tûâ trïn cao. Coá möåt vïåt hoùåc möåt àûúâng phên chia àaám mêy thaânh nhûäng chuâm nhûäng lúáp ; àoá laâ thung luäng Liïîu Ruä. Con söng chaåy xuöëng àöìi vïì phña traái vaâ biïën mêët thaânh nhûäng boáng trùæng. Gêìn saát bïn laâ vûúân hoa vaâ haâng raâo mùæt lûúái baåc, vaâ sau noá laâ baäi coã xaám àiïím sûúng. Khöng thêëy cêy liïîu naâo caã. "Xin chaâo, nhûäng ngûúâi baån vui veã!" Tom noái, múã caánh cûãa söí röång phña àöng ra. Luöìng khöng khñ laånh traân vaâo; noá mang hûúng võ cuãa cún mûa. "Mùåt trúâi seä khöng loá daång nhiïìu höm nay àêu. Töi nghô thïë. Töi àaä ài khaá xa, nhaãy lïn nhûäng àónh àöìi tûâ khi bònh minh vûâa bùæt àêìu, hñt thúã gioá vaâ khöng khñ, vúái coã ûúát dûúái chên, bêìu trúâi êím ûúát trïn àêìu. Töi khuêëy àöång Goldberry àang haát dûúái cûãa söí; nhûng khöng àaánh thûác caác hobbit vaâo saáng súám. Vaâo ban àïm caác cêåu nhoã àaä thûác giêëc trong boáng töëi, vaâ laäi nguã sau khi coá aánh saáng! Chuöng kïu vang! Thûác dêåy naâo, nhûäng ngûúâi baån vui veã cuãa töi! Haäy quïn ài nhûäng tiïëng àöång cuãa àïm àen! Chuöng kïu vang! Nöîi phiïìn muöån, nöîi phêën khúãi cuãa töi! http://ebooks.vdcmedia.com
 12. J.R.R Tolkien 12 Nïëu àïën súám thò caác võ seä thêëy bûäa saáng trïn baân. Nïëu àïën trïî caác võ seä coá coã vaâ nûúác mûa!" Khöng cêìn phaãi noái - rùçng lúâi àe doaå cuãa Tom laâ rêët nghiïm tuác - caác hobbit xuöëng súám, rúâi baân trïî, chó khi noá coá veã nhû sùæp caån àïën núi. Khöng coá Tom lêîn Goldberry úã àêëy. Coá thïí nghe thêëy tiïëng cuãa Tom úã àêu àoá trong nhaâ, loaãng xoaãng trong bïëp, lïn xuöëng cêìu thang, vaâ haát àêu àoá bïn ngoaâi. Cùn phoâng tröng vïì hûúáng têy phña thung luäng muâ sûúng, vaâ cûãa söí thò múã röång. Nûúác nhoã gioåt tûâ maái hiïn bïn trïn. Trûúác khi hoå xong bûäa saáng thò mêy àaä nhêåp laåi thaânh möåt caái maái liïn tuåc, röìi nhûäng gioåt nûúác xaám àöí thùèng thùèng xuöëng nheå nhaâng vaâ maånh meä. Àùçng sau têëm maân daây cuãa noá Khu Rûâng coá veã nhû àaä hoaân toaân bõ che phuã. Khi hoå nhòn ra cûãa söí thò gioång haát cuãa Goldberry vang lïn thêåt roä phña trïn hoå, vùèng àïën dõu daâng nhû thïí noá àang àêíy nûúác mûa xuöëng khoãi trúâi. Hoå nghe àûúåc vaâi lúâi, nhûäng coá veã nhû hoå caãm thêëy roä rùçng àêy laâ möåt baâi haát - mûa, ngoåt ngaâo nhû nhûäng trêån mûa trïn nhûäng ngoån àöìi khö cùçn, lúâi haát kïí vïì cêu chuyïån cuãa möåt doâng söng chaãy tûâ möåt ngoån suöëi trïn nhûäng vuâng àêët cao àöí xuöëng Biïín úã xa phña dûúái. Caác hobbit vui veã lùæng nghe; vaâ Frodo thêëy niïìm vui dêng traân trong tim, vaâ vö cuâng caãm taå thúâi tiïët, vò noá laâm hoå phaãi taåm hoaän chuyïën khúãi haânh. YÁ nghô vïì viïåc ra ài àeâ nùång trïn öng khi öng tónh dêåy, nhûng bêy giúâ thò öng àoaán rùçng höm nay hoå seä khöng ài àêu xa hún. Nhûäng cún gioá cao vúân vuä úã phña Têy vaâ nhûäng àaám mêy daây vaâ êím ûúát hún cuöån troån lïn àïí àöí traân nhûäng gioåt mûa nùång haåt cuãa chuáng xuöëng vuâng àêët troåc cuãa Cao Nguyïn. Khöng thïí thêëy àûúåc gò quanh ngöi nhaâ ngoaâi nhûäng haåt mûa rúi. Frodo àûáng gêìn caánh cûãa múã röång vaâ quan saát nhûäng con àûúâng trùæng àang biïën thaânh möåt doâng söng sûäa nhoã vaâ suãi boåt traân xuöëng thung luäng. Tom Bombadil àang lêín quêín úã goác nhaâ, vêîy tay nhû thïí öng àang canh chûâng cún mûa - vaâ thêåt sûå ra khi öng bùng qua ngûúäng cûãa thò öng vêîn coân khaá khö raáo, chó trûâ àöi giaây cuãa öng. Öng thaáo àöi giaây naây ra vaâ àùåt noá úã bïn loâ sûúãi. Röìi öng ngöìi vaâo caái ghïë lúán nhêët vaâ goåi caác hobbit laåi bïn öng. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 13 "Höm nay laâ ngaây tùæm rûãa cuãa Goldberry," öng noái, "vaâ laâ buöíi doån deåp muâa thu cuãa naâng. Àöëi vúái caác cêåu hobbit thò noá khaá êím ûúát - haäy àïí hoå nghó ngúi khi hoå coá thïí! Àêy laâ möåt ngaây töët àïí kïí laåi nhûäng cêu chuyïån daâi, àïí hoãi vaâ àïí traã lúâi, vaâ thïë Tom seä bùæt àêìu noái chuyïån." Röìi öng kïí cho hoå nghe nhiïìu cêu chuyïån rêët ly kyâ, àöi khi öng kïí nhû thïí àang noái chuyïån vúái chñnh mònh, àöi khi nhòn hoå möåt caách àöåt ngöåt vúái àöi mùæt xanh saáng lïn dûúái àöi maây sêu. Gioång öng thûúâng chuyïín thaânh êm àiïåu nhû àang haát, vaâ öng bêåt ra khoãi ghïë àïí nhaãy muáa theo. Öng kïí cho hoå nghe nhiïìu cêu chuyïån vïì ong vaâ hoa, vaâ nhûäng con àûúâng àêìy cêy, vaâ vïì nhûäng con vêåt laå trong Rûâng, vaâ nhûäng vêåt ma quaái vaâ töët laânh, nhûäng vêåt thên thiïån vaâ thuâ àõch, nhûäng vêåt àöåc aác vaâ töët buång, vïì nhûäng bñ mêåt chön giêëu dûúái nhûäng buåi gai. Khi hoå lùæng nghe, hoå bùæt àêìu hiïíu vïì nhûäng cuöåc söëng trong Rûâng, ngoaâi chñnh hoå, thêåt sûå hoå caãm thêëy mònh laâ nhûäng ngûúâi laå taåi núi maâ nhûäng vêåt khaác caãm thêëy nhû úã nhaâ mònh. Thûúâng xuêët hiïån trong nhûäng cêu chuyïån cuãa öng laâ Öng Liïîu Giaâ, vaâ Frodo luác naây àaä biïët laâm thïë naâo àïí laâm haâi loâng öng ta, thêåt sûå laâ biïët nhiïìu hún cêìn thiïët nûäa, vò àoá khöng phaãi laâ möåt truyïìn thuyïët dïî chõu. Nhûäng lúâi cuãa Tom àaä böåc löå sûå thêåt vaâ cêy cöëi vaâ nhûäng suy nghô cuãa chuáng, nhûäng thûá thûúâng rêët töëi tùm vaâ laå luâng, vaâ àêìy rêîy sûå cùm gheát àöëi vúái nhûäng vêåt gò coá thïí ài laåi tûå do trïn mùåt àêët, coá thïí gùåm, cùæn, beã, cheám, àöët nhûäng keã phaá huyã vaâ chiïëm àoaåt. Khöng phaãi tûå nhiïn maâ noá àûúåc goåi laâ Khu Rûâng Giaâ, vò noá thêåt sûå àaä rêët cöí xûa, möåt khu rûâng coân soát laåi trong nhûäng caánh rûâng baåt ngaân bõ quïn laäng, vaâ thêåt sûå noá vêîn coân söëng, giaâ ài khöng nhanh hún caác ngoån àöìi, laâ cha àeã cuãa cha àeã cuãa nhûäng loaåi cêy, vêîn coân luön nhúá laåi thúâi maâ chuáng vêîn coân laâ chuáa tïí. Vö vaân nùm thaáng àaä lêëp àêìy chuáng vúái loâng kiïu haänh vaâ nhûäng sûå khön ngoan àaä ùn sêu vaâo chuáng cuâng vúái sûå aác yá. Nhûng khöng coá gò nguy hiïím hún Cêy Liïîu Vô Àaåi: tim cuãa noá àaä muåc rûãa, nhûng sûác maånh cuãa noá vêîn coân tûúi nguyïn; vaâ noá rêët gian xaão, laâ chuáa tïí cuãa nhûäng ngoån gioá, baâi haát vaâ suy nghô cuãa noá chaåy lan khùæp caã hai phña cuãa caánh rûâng tûâ doâng söng. Linh höìn xaám xõt luön khaát cuãa noá huát sûác http://ebooks.vdcmedia.com
 14. J.R.R Tolkien 14 maånh tûâ traái àêët vaâ chaãy röång ra nhû möåt caái rïî daâi lan ài trïn mùåt àêët, vúái nhûäng caânh cêy vö hònh vûún ài trong khöng trung, àïën khi noá coá quyïìn lûåc àöëi vúái gêìn nhû moåi cêy cöëi úã Caánh Rûâng tûâ Haâng Raâo cho àïën Cao Nguyïn. Chúåt Tom gaåt chuyïån vïì nhûäng caánh rûâng sang möåt bïn vaâ noái sang chuyïån nhûäng con suöëi treã trïn nhûäng ngoån thaác suãi boåt, trïn nhûäng hoân àaá cuöåi moân veåt, vaâ doåc theo nhûäng böng hoa nhoã úã nhûäng baäi coã daây vaâ nhûäng vïët nûát êím ûúát, cuöëi cuâng noá chaãy lïn Cao nguyïn. Hoå nghe vïì Goâ Àêët Vô Àaåi, vaâ vïì nhûäng goâ àêët xanh, vïì nhûäng voâng àaá trïn nhûäng ngoån àöìi vaâ trong nhûäng höë höëc trong nhûäng ngoån àöìi. Cûâu thûúâng kïu thaânh àaân. Nhûäng bûác tûúâng xanh vaâ nhûäng bûác tûúâng trùæng moåc lïn. Nhûäng phaáo àaâi xuêët hiïån trïn cao. Caác võ vua cuãa nhûäng vûúng quöëc nhoã chiïën àêëu vúái nhau, vaâ Mùåt trúâi treã chiïëu saáng nhû ngoån lûãa trïn nhûäng aánh kim loaåi àoã trïn nhûäng thanh gûúm múái meã vaâ tham lam cuãa hoå. Chiïën thùæng vaâ baåi trêån; röìi nhûäng ngoån thaáp àöí sêåp, nhûäng phaáo àaâi bõ phaá huyã, lûãa böëc cao trïn bêìu trúâi. Vaâng àûúåc gom thaânh àöëng trïn àaám ma cuãa nhûäng võ vua vaâ hoaâng hêåu bõ chïët, röìi nhûäng möå àêët phuã lïn hoå, nhûäng caánh cûãa àaá àûúåc àoáng laåi, vaâ coã moåc trïn têët caã. Cûâu bûúác ài khi vêîn nhai coã, nhûng nhûäng ngoån àöìi nhanh choáng trúã laåi tröëng röîng. Möåt boáng àen àïën tûâ nhûäng vuâng àêët àen töëi úã rêët xa, vaâ röìi nhûäng böå xûúng trùæng laåi àöång àêåy trong nhûäng ngöi möå. Nhûäng keã thuöåc Goâ Àêët laåi bûúác ài trong nhûäng vuâng höë vúái nhûäng caái nhêîn trïn nhûäng ngoán tay laånh giaá vaâ nhûäng súåi xñch vaâng kïu leng keng trong khöng khñ." Nhûäng voâng àaá nhö lïn tûâ mùåt àêët nhû böå rùng sûát meã trong aánh trùng. Caác hobbit ruâng mònh. Thêåm chñ khi coân úã Quêån hoå cuäng àaä nghe nhûäng chuyïån àöìn àaåi vïì nhûäng ngûúâi úã Goâ Àêët trïn Cao nguyïn Goâ àêët àùçng sau Khu Rûâng. Nhûng chûa coá hobbit naâo nghe vïì nhûäng cêu chuyïån naây, thêåm chñ bïn möåt bïëp lûãa êëm cuáng xa xùm. Caã böën àïìu thònh lònh nhúá laåi caái maâ sûå vui veã trong cùn nhaâ naây àaä xua ài khoãi têm trñ hoå: ngöi nhaâ cuãa Tom Bombadil nùçm ngay bïn dûúái cuãa chñnh nhûäng ngoån àöìi kinh khiïëp naây. Hoå http://ebooks.vdcmedia.com
 15. CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 15 khöng coân theo àûúåc maåch chuyïån cuãa öng vaâ chuyïín àöång möåt caách khoá khùn, ngûúâi naây liïëc sang ngûúâi kia. Khi hoå nghe laåi àûúåc lúâi cuãa öng thò hoå thêëy rùçng öng àaä lang thang àïën nhûäng vuâng àêët kyâ laå vûúåt sau trñ nhúá cuãa hoå vaâ vûúåt sau nhûäng gò hoå coá thïí nghô, àïën nhûäng núi maâ thïë giúái röång lúán hún, caác cûãa biïín chaãy thùèng vaâo Höì phña têy; röìi Tom vêîn tiïëp tuåc ngêm nga nhûäng baâi haát vïì nhûäng aánh sao thúâi cöí àaåi, khi maâ chó múái coá töí tiïn cuãa ngûúâi Elf xuêët hiïån. Röìi thònh lònh öng àöí xuöëng, vaâ hoå thêëy öng àang guåc gùåc àêìu nhû thïí àang nguã. Caác hobbit ngöìi lùång leä trûúác öng, bõ mï hoùåc; vaâ noá coá veã nhû thïí laâ dûúái ma thuêåt cuãa nhûäng lúâi noái cuãa öng, gioá àaä bõ thöíi ài, caác àaám mêy khö laåi, ngaây àaä ruát lui, boáng àïm laåi chuyïín tûâ Àöng sang Têy, vaâ têët caã bêìu trúâi laåi phuã àêìy aánh saáng cuãa nhûäng vò sao nhêëp nhaáy. Frodo khöng thïí noái àûúåc àaä coá bao nhiïu buöíi saáng vaâ buöíi töëi cuãa möåt ngaây hay nhiïìu ngaây àaä tröi qua. Öng khöng caãm thêëy àoái vaâ mïåt, maâ chó tuyïìn laâ kinh ngaåc. Nhûäng ngöi sao chiïëu saáng qua cûãa söí vaâ sûå tônh lùång cuãa bêìu trúâi coá veã nhû àang bao quanh öng. Cuöëi cuâng öng noái ra sûå kinh ngaåc cuãa mònh khi thònh lònh caãm thêëy kinh ngaåc vúái sûå im lùång naây: "Ngaâi laâ ai, thûa Chuã Nhên?" öng hoãi. "Ï, caái gò?" Tom ngöìi dêåy, vaâ mùæt öng saáng lïn trong boáng töëi. "Thïë anh àaä biïët tïn töi chûa? Àoá chó laâ möåt cêu traã lúâi. Haäy noái ài, anh laâ ai, chó thïë thöi, vïì chñnh baãn thên anh maâ khöng coá tïn? Nhûng anh coân treã vaâ töi àaä giaâ. Ngûúâi giaâ nhêët, töi laâ vêåy àêëy. Haäy chuá yá lúâi töi, caác baån: Tom àaä coá úã àêy trûúác caã doâng söng vaâ cêy cöëi; Tom coân nhúá núi gioåt mûa àêìu tiïn rúi xuöëng vaâ lûáa quaã àêìu tiïn. Öng ta àaä laâm ra nhûäng con àûúâng trûúác caã Con Ngûúâi Lúán, vaâ àaä thêëy nhûäng Ngûúâi Nhoã àïën. Öng ta àaä úã àêy trûúác caác Vua vaâ caác nêëm möå cuãa nhûäng ngûúâi úã Goâ Àêët. Khi ngûúâi Elves ài qua hûúáng têy, thò Tom àaä úã àêy röìi, trûúác khi caã biïín àûúåc reä hûúáng. Öng ta biïët boáng töëi dûúái caác vò sao khi noá trúã nïn can àaãm - trûúác khi Chuáa Tïí Hùæc AÁm àïën tûâ Bïn Ngoaâi." http://ebooks.vdcmedia.com
 16. J.R.R Tolkien 16 Coá veã nhû möåt boáng àen bùng qua cûãa söí, vaâ caác hobbit vöåi vaä liïëc qua caác têëm kñnh. Khi hoå quay laåi, Goldberry àaä àûáng sau cûãa, trong möåt khung saáng. Naâng àang cêìm möåt cêy nïën, che aánh lûãa cuãa noá tûâ chöî thöng gioá bùçng tay naâng; vaâ aánh saáng len quaá àoá, giöëng nhû aánh mùåt trúâi xuyïn qua möåt lúáp voã trùæng. "Cún mûa àaä chêëm dûát," naâng noái, "vaâ nhûäng con nûúác múái àang àöí xuöëng àöìi, dûúái caác vò sao. Chuáng ta haäy vui cûúâi vaâ vui veã!" "Haäy cho chuáng töi ùn uöëng naâo!" Tom la lïn. "Nhûäng cêu chuyïån daâi gêy khaát dûä lùæm. Vaâ viïåc nghe suöët tûâ saáng, trûa àïën töëi thò àoái lùæm!" Öng noái thïë vaâ nhaãy ra khoãi ghïë, nhaãy lïn toám lêëy cêy nïën tûâ bïn chöî thöng khoái vaâ thùæp noá lïn tûâ ngoån lûãa maâ Goldberry àang cêìm; röìi öng nhaãy muáa vïì phña baân. Thònh lònh öng phoáng qua cûãa vaâ biïën mêët. Öng nhanh choáng quay trúã laåi, mang theo möåt khay lúán àêìy ùæp. Röìi Tom vaâ Goldberry doån baân; vaâ caác hobbit ngöìi àoá nûãa ngú ngaác nûãa buöìn cûúâi: Goldberry thêåt laâ yïu kiïìu xinh àeåp coân Tom thò nhaãy nhûäng àiïåu loâ coâ àêìy vui veã vaâ kyâ cuåc. Chuáng coá veã nhû taåo thaânh möåt àiïåu naãy naâo àoá maâ khöng caãn trúã nhûäng ngûúâi khaác, ra ra vaâo vaâo cùn phoâng, vaâ voâng quanh baân, thûác ùn, chai loå vaâ aánh saáng àûúåc sùæp lïn baân vúái möåt töëc àöå cûåc nhanh. Nhûäng caái baãng saáng àêìy aánh nïën, trùæng vaâ vaâng. Tom cuái ngûúâi vïì phña khaách cuãa öng. "Bûäa khuya àaä sùén saâng," Goldberry noái; vaâ bêy giúâ caác hobbit thêëy rùçng naâng àang mùåc quêìn aáo bùçng baåc vúái vaânh thùæt lûng trùæng, vaâ àöi giaây cuãa naâng giöëng nhû vaãy caá. Nhûng Tom thò toaân bêån möåt maâu xanh, xanh nhû nhûäng böng tigön àûúåc nûúác mûa rûãa qua, vaâ öng mang àöi vúá maâu luåc. Àoá laâ möåt bûäa khuya thêåm chñ coân ngon hún caã bûäa trûúác. Caác hobbit, dûúái taác duång ma thuêåt cuãa nhûäng lúâi noái cuãa Tom àaä boã qua möåt hoùåc nhiïìu bûäa ùn, nhûng khi thûác ùn doån ra trûúác hoå thò coá veã nhû hoå àaä khöng ùn ñt ra möåt tuêìn röìi. Hoå khöng haát hoâ hay thêåm chñ laâ noái chuyïån trong möåt luác, vaâ têåp trung vaâo cöng viïåc. Nhûng sau möåt luác thò tim vaâ tinh thêìn cuãa hoå laåi lïn trúã laåi, vaâ gioång cuãa hoå laåi vang lïn trong tiïëng cûúâi àuâa öìn aä. http://ebooks.vdcmedia.com
 17. CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 17 Sau khi hoå àaä ùn xong, Goldberry laåi haát cho hoå nghe nhiïìu baâi haát, nhûäng baâi àaä vang lïn àêìy vui veã trïn nhûäng ngoån àöìi vaâ chòm àùæm nheå nhaâng vaâo im lùång; vaâ trong lùång im hoå laåi thêëy trong têm tûúãng mònh nhûäng ao nûúác röång hún bêët kyâ ao nûúác naâo hoå àaä tûâng biïët, vaâ nhòn vaâo chuáng hoå thêëy bêìu trúâi bïn dûúái chuáng vaâ nhûäng ngöi sao lêëp laánh nhû nhûäng viïn ngoåc sêu thùm thùèm. Möåt lêìn nûäa naâng laåi chuác tûâng ngûúâi coá möåt àïm töët laânh vaâ àïí laåi hoå bïn loâ sûúãi. Nhûng luác naây thò Tom àaä coá veã tónh taáo hún vaâ vaâ ra sûác hoãi han hoå. Coá veã nhû öng àaä biïët khaá nhiïìu vïì hoå vaâ gia àònh hoå, vaâ thêåt sûå àaä biïët khaá nhiïìu vïì lõch sûã vaâ nhûäng gò àaä diïîn ra úã Quêån tûâ nhûäng ngaây maâ chñnh baãn thên caác hobbit cuäng khoá maâ nhúá àûúåc. Àiïìu naây khöng coân laâm cho hoå ngaåc nhiïn nûäa; nhûng öng khöng giêëu rùçng öng biïët àûúåc nhûäng chuyïån xaãy ra gêìn àêy phêìn lúán laâ nhúâ Chuã Traåi Maggot, ngûúâi maâ coá veã nhû àûúåc öng àaánh giaá laâ quan troång hún hoå tûúãng. "Dûúái àöi chên giaâ cuãa öng êëy laâ mùåt àêët, trïn nhûäng ngoán tay cuãa öng laâ àêët seát, trong xûúng tuyã öng laâ sûå khön ngoan, vaâ caã hai mùæt cuãa öng ta àïìu luön röång múã," Tom noái. Cuäng khaá roä rùçng Tom àaä coá giao thiïåp vúái ngûúâi Elves, vaâ coá veã nhû tin tûác vïì chuyïën ài cuãa Frodo àaä àïën vúái öng tûâ Gildor theo möåt caách naâo àoá. Thêåt ra thò Tom àaä biïët khaá nhiïìu, vaâ nhûäng cêu hoãi cuãa öng khaá sùæc saão, khiïën cho Frodo thêëy mònh noái vúái öng khaá nhiïìu vïì Bilbo vaâ vïì nhûäng hy voång cuãa chñnh öng vaâ nhûäng nöîi súå haäi maâ öng chûa bao giúâ noái vúái Gandalf trûúác àêy. Tom gêåt guâ àêìu, vaâ mùæt öng loeá lïn khi öng nghe vïì caác Kyå Sô Àen. "Cho töi xem chiïëc Nhêîn quyá!" öng àöåt ngöåt noái giûäa cêu chuyïån: vaâ Frodo, trûúác sûå sûäng súâ cuãa chñnh mònh, ruát súåi xñch ra tûâ trong tuái, thaáo chiïëc Nhêîn ra vaâ àûa noá ngay cho Tom. Noá coá veã nhû lúán hún khi noá nùçm trong baân tay nêu to lúán cuãa öng. Röìi thònh lònh öng àûa noá lïn mùæt vaâ cûúâi phaá lïn. Trong möåt thoaáng caác hobbit thêëy möåt caãnh tûúång, vûâa löë bõch vûâa àaáng ngaåi loeá lïn tûâ àöi mùæt xanh saáng cuãa öng qua caái voâng troân. Röìi Tom kheä àuát chiïëc nhêîn quanh cuöëi ngoán tay uát cuãa öng vaâ àûa noá ra trûúác aánh nïën. Trong möåt thoaáng caác hobbit caãm thêëy coá àiïìu gò http://ebooks.vdcmedia.com
 18. J.R.R Tolkien 18 laâ laå trong chuyïån naây. Röìi hoå haá höëc möìm. Tom chùèng hïì biïën mêët! Tom laåi phaá lïn cûúâi, röìi öng tung chiïëc Nhêîn lïn khöng trung - vaâ noá biïën mêët vúái möåt aánh chúáp. Frodo la lïn - röìi Tom trûúân ngûúâi túái trûúác vaâ toám laåi noá vúái möåt nuå cûúâi. Frodo nhòn gêìn laåi hún, vúái veã nghi ngúâ (giöëng nhû möåt ngûúâi vûâa cho möåt tïn bõp mûúån möåt moán trang sûác reã tiïìn). Vêîn laâ chiïëc Nhêîn êëy, hoùåc giöëng nhû cuä vaâ nùång nhû cuä: vò chiïëc nhêîn luác laâm Frodo caãm thêëy nùång kyâ laå trïn tay. Nhûng coá caái gò àoá nhùæc nhúã öng phaãi àaãm baão chuyïån naây. Öng caãm thêëy húi phiïìn khi thêëy Tom coá veã xem nheå caái maâ thêåm chñ Gandalf cuäng nghô rùçng vö cuâng quan troång. Öng àúåi möåt cú höåi, vaâ khi moåi ngûúâi noái chuyïån laåi, khi Tom laåi noái vïì möåt cêu chuyïån buöìn cûúâi vïì nhûäng ngûúâi baán haâng rong vaâ nhûäng caách baán haâng kyâ laå cuãa hoå thò öng àeo nhêîn vaâo. Merry quay vïì phña öng àïí noái chuyïån gò àoá vaâ àöåt ngöåt la lïn möåt tiïëng caãm thaán. Frodo vui mûâng (coá veã vêåy): àoá chñnh laâ chiïëc nhêîn cuãa öng, vò Merry nhòn ngúá ngûúâi vaâo caái ghïë cuãa öng, vaâ roä raâng laâ khöng thïí thêëy àûúåc öng. Öng àûáng dêåy vaâ lùång leä ài tûâ loâ sûúãi ra ngoaâi. "Naây, naây!" Tom la lïn, nhòn vïì phña öng vúái möåt veã chùm chuá trong àöi mùæt saáng cuãa öng. "Hey! Frodo, àïën àêy naâo! Anh ài àêu thïë? Giaâ Tom Bombadil vêîn chûa loaâ àêu. Thaáo caái nhêîn vaâng ra ài! Tay cuãa anh nhòn àeåp hún nïëu khöng coá noá. Trúã laåi àêy naâo! Deåp troâ àoá ài vaâ ngöìi caånh töi naâo! Chuáng ta phaãi noái chuyïån tiïëp, vaâ nghô vïì buöíi saáng. Tom phaãi daåy caác võ con àûúâng àuáng, vaâ àûâng àïí bûúác chên caác võ ài loanh quanh nûäa." Frodo phaá lïn cûúâi (cöë maâ caãm thêëy vui), röìi öng thaáo chiïëc Nhêîn ra vaâ ngöìi trúã laåi. Tom bêy giúâ àang noái vúái hoå rùçng hoå nghô rùçng ngaây mai Mùåt trúâi seä saáng, vaâ àoá seä laâ möåt buöíi saáng àeåp trúâi, vaâ rêët àaáng hy voång. Nhûng moåi chuyïån nïn àûúåc laâm tûâ saáng súám; vò thúâi tiïët trïn vuâng àêët naây vêîn laâ möåt thûá maâ thêåm chñ chñnh Tom cuäng khöng thïí àaãm baão àûúåc, vaâ àöi khi noá thay àöíi http://ebooks.vdcmedia.com
 19. CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 19 coân nhanh hún öng thay aáo. "Töi khöng phaãi laâ möåt chuyïn gia thúâi tiïët," öng noái, "hay laâ möåt ngûúâi coá thïí quyïët àõnh moåi thûá." Theo lúâi khuyïn cuãa öng hoå quyïët àõnh ài theo hûúáng Bùæc gêìn nhaâ öng, ài qua phña Têy vaâ reä xuöëng Cao Nguyïn: hoå coá thïí hy voång rùçng theo caách naây hoå seä àïën àûúåc Àûúâng Àöng sau möåt ngaây àûúâng, vaâ traánh àûúåc Goâ Àêët. Öng noái hoå àûâng súå - nhûng phaãi luön têåp trung. "Haäy luön ài trïn coã xanh. Àûâng can thiïåp vaâo möåt hoân àaá cuä hay möåt Keã laånh giaá hoùåc toåc maåch vaâo nhaâ hoå, trûâ phi caác anh laâ nhûäng gaä maånh meä vúái traái tim khöng bao giúâ dao àöång!" Öng noái àiïìu naây nhiïìu hún möåt lêìn; vaâ öng khuyïn hoå bùng qua caác goâ àêët vïì phña têy, nïëu hoå vö tònh ài laåi gêìn möåt trong nhûäng goâ naây. Röìi öng daåy hoå möåt giai àiïåu àïí haát, nïëu hoå xui xeão rúi vaâo möåt tònh huöëng nguy hiïím hoùåc khoá khùn vaâo ngaây höm sau. Ho! Tom Bombadil, Tom Bombadil! Bùçng nûúác sêu, rûâng thùèm àöìi cao Bùçng liïîu ruä, húäi sêåy lau, Bùçng lûãa àoã, Bùçng mùåt trúâi vaâ trùng sao Haäy nghe àêy vaâ haäy nghe chuáng töi Húäi Tom Bombadil, haäy àïën mau Vò caái chuáng töi cêìn àang úã ngay sau Khi hoå cuâng haát baâi haát naây sau öng, öng vöî vaâo lûng tûâng ngûúâi vaâ cûúái, röìi cêìm lêëy cêy nïën vaâ dêîn hoå trúã laåi vaâo cùn phoâng nguã cuãa hoå. http://ebooks.vdcmedia.com
 20. J.R.R Tolkien 20 CHÛÚNG 8 SÛÚNG MUÂ TRÏN CAO NGUYÏN MÖÅ Àïm àoá hoå khöng nghe thêëy tiïëng àöång naâo. Nhûng duâ coá àang lêín quêín trong nhûäng giêëc mú hay khöng, öng khöng thïí noái àûúåc, thò Frodo vêîn nghe thêëy möåt tiïëng haát ngoåt ngaâo àang vang lïn trong têm tûúãng; möåt baâi haát giöëng nhû möåt tia saáng nhaåt nhoaâ àùçng sau möåt têëm maân mûa xaám xõt, vaâ röìi noá saáng bûâng lïn àïí biïën têëm voan kia thaânh thuyã tinh vaâ baåc, röìi cuöëi cuâng noá quay laåi, vaâ röìi laâng quï xanh phña xa múã röång ra trûúác mùåt öng dûúái aánh bònh minh àang mau choáng hiïån àïën. Caái caãnh tûúång öng thêëy tröån lêîn vaâo nhûäng bûúác chên; vaâ Tom àang huyát saáo vang nhû möåt caái cêy àêìy chim choác; vaâ mùåt trúâi àaä chiïëu xiïn xuöëng ngoån àöìi vaâ chiïëu thùèng qua caánh cûãa söí múã röång. ÚÃ bïn ngoaâi moåi thûá àïìu xanh lêëp laánh aánh vaâng múâ aão. Sau bûäa saáng, maâ hoå möåt lêìn nûäa hoå laåi ùn saáng möåt mònh, hoå àaä sùén saâng àïí noái lúâi taåm biïåt, vaâ tim hoå cuäng nùång trôu nhûäng caãm giaác coá thïí coá trong möåt buöíi saáng nhû vêåy: laånh, saáng suãa, vaâ raång rúä dûúái bêìu trúâi muâa thu trong vùæt xanh man maác. Luöìng khöng khñ tûúi laânh traân àïën tûâ phña Têy Bùæc. Nhûäng con ngûåa luân lùång leä cuãa hoå gêìn nhû böìn chöìn, liïn tuåc xaâng xï chuyïín àöång khöng nghô. Tom ài ra khoãi nhaâ vaâ vêîy chiïëc noán cuãa öng, nhaãy muáa trïn ngûúäng cûãa, baão caác hobbit lïn yïn vaâ hoå bùæt àêìu ài vúái möåt töëc àöå rêët nhanh. Hoå phoáng ngûåa ài theo möåt con àûúâng lûúån voâng ra phña sau ngöi nhaâ, vaâ phoáng xiïn lïn vïì cuöëi àûúâng àöìi döëc dûúái maái che. Hoå vûâa xuöëng ngûåa àïí dêîn nhûäng con ngûåa luân cuãa hoå lïn caái vaách döëc cuöëi cuâng, thò chúåt Frodo dûâng laåi. "Goldberry!" öng kïu lïn. "Cöng nûúng xinh àeåp cuãa töi, vúái y phuåc tuyïìn möåt maâu xanh baåc! Chuáng ta chûa hïì chaâo taåm biïåt http://ebooks.vdcmedia.com
nguon tai.lieu . vn