Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: Trư ng m m non tài: i – Ch y theo ư ng th ng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I.Yêu c u: - C ng c và rèn luy n k năng i – ch y theo ư ng th ng. - Giáo d c tính nhanh nh n, linh ho t, phát tri n kh năng nh hư ng theo ư ng th ng. - C ng c kh năng nh n bi t hình tròn và hình vuông. - Rèn luy n s m nh d n t tin. Bi t ph n ng theo hi u l nh c a cô. - Giáo d c tr khi chơi không tranh giành v i b n, bi t tham gia ho t ng theo th t . II.Chu n b : M i tr m t d i l a th d c Mi ng bitis hình tròn và hình vuông Băng keo nh a màu và xanh, dán băng keo trên n n nhà 2 ư ng màu xanh v à song song nhau. M i ư ng dài kho ng 1,5 – 2m. B n n trên ó chia làm 2 ô, m t ô dán khung vuông và m t ô dán khung tròn Vòng th d c và mũ chim s . (Có th dùng d i l a làm cách chim thay cho mũ chim s ) III.Ti n hành: 1. Kh i ng: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Trư c gi h c cô phát h c c r i cho tr i theo cô t ch m n nhanh, sau ó ch y r i ch m d n. Theo hi u l nh c a cô tr ng i hình gi ng như quân c . 2. Ho t ng: a. Bài t p phát tri n chung: “ T p v i d i l a” + ng tác 1: tr ng, chân hơi d ng, hai tay c IIm hai u d i l a. Nâng d i l a lên cao trên u, ng a u, m t nhìn theo d i l a. 1l n/ 8 nh p + ng tác 2: tr ng khép chân, hai tay n m hai u d i l a căng ra. Cúi ngư i sao cho chân th ng, ch m d i l a vào các u ngón chân r i ng th ng d y. t 1l n/8 nh p + ng tác 3: tr quỳ trên hai u g i, hai tay n m hai u d i l a căng ra và giơ trư c m t. Ng i xu ng mông t trên hai chân, tay h xu ng d il a sát ùi r i quỳ th ng d y. 1 l n/ 8 nh p + ng tác 4: Nh y ch m chân t i ch , m t tay c m d i l a. i bình thư ng r i c t d i l a. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com b. V n ng cơ b n: “ i – ch y theo ư ng th ng” - Cô dán s n 2 ư ng th ng song song 1 ư ng màu xanh, m t ư ng màu , m i ư ng r ng kho ng 40cm, dài kho ng 150cm – 200cm, 2 ư ng cách nhau 50 – 80cm. Gi i thi u: Hôm nay cô s cho các con chơi trò chơi “ i – ch y theo ư ng th ng x p hình úng”. Khi i theo ư ng th ng, các con i bình thư ng, m t nhìn th ng phía trư c, gi vai th ng. Khi i h t ư ng th ng (màu xanh), các con t i r , nh t m t hình dán lên b ng. Hình vuông thì dán bên ô hình vuông, hình tròn dán trong ô hình tròn. Dán xong các con quay v ư ng màu và ch y th ng theo ư ng màu v l i v ch xu t phát. - Cô làm m u cho cháu xem 1-2 l n. - Ch n m t, hai cháu nhanh nh n lên làm cho c l p xem. - L n lư t cho t ng hai cháu lên th c hi n. - Trong khi tr th c hi n, cô chú ý quan sát và s a sai cho tr . Nh c nh tr không i, ch y ra ngoài ư ng v và b úng hình. - Cô cho t ng nhóm tr lên th c hi n. - Cô s a sai giúp cho t ng cháu làm ư c. c. Trò chơi v n ng “chim s và ô tô” Hư ng d n cách chơi:Cô Cho chau ng thành 2 hàng n i uôi nhau, m t hàng dùng vòng th d c làm ô tô, m t hàng i mũ chim s cho tr làm Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com chim s . Khi Cô hô: Ô tô ch y, các bé làm ô tô s v a i v a làm c i u như ô tô i theo ư ng th ng và v ích. Khi cô hô chim s bay: các bé i mũ chim s v a ch y v a làm c i u chim bay. Sau ó cô cho các bé i và ch y theo hư ng ngư c l i. Cho các bé i vai cho nhau và cùng th c hi n: Khi cô hô: Ô tô i, và chim s bay thì các bé s th c hi n theo yêu c u c a cô. - Giáo d c tr khi chơi không xô yb n 3.H i t nh: Cho tr nh nhàng i theo cô, v a i v a hít th K t thúc gi h c Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai