Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: Th gi i th c v t tài: Chơi v i lá cây l p:M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: -Luy n t p các thao tác bàn tay, ngón tay: nh t, nhón, c m b ng 2 ngón: ngón cái và ngón tr . Nh t, c m b ng 3 ngón: ngón cái, ngón tr và ngón g a. - Ph i h p c ng c a 2 bàn tay và v n ng gi a m t và tay. - Phân lo i các lo i lá cây theo hình d ng: lá thon dài, lá có d ng b u d c, lá tròn, nh … - Giáo d c tr bi t b o v môi trư ng: nh t lá b thùng rác. - Phát tri n tình c m th m m , k năng c t, dán, tô màu, k năng c m bút... II. Chu n b : - Ch n nơi có nhi u lá r ng, chu n b s n nhi u lá cây có hình d ng khác nhau. - Bìa c ng hình các chi c lá, có th c t t gi y màu ho c cô v chi c lá cho tr tô màu t các gi h c trư c, c t ra thành các chi c lá làm dùng trang trí l p cho tr . - Gi y, kéo, dây có u c ng xâu, bút màu hình d ng chi c lá. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Chơi v i lá cây Cô cho tr quan sát m t s cây qua phim nh ho c tranh: Cây tre, trúc (lá dài, nh n), cây a, cây m m, bàng (lá to), cây me, cây i p (lá nh ) Cô giúp tr nh n xét và so sánh v hình d ng, kích th c các lo i lá: s xem m t lá nh n, ráp hay trơn l ng, khích thư c, hình d ng lá th nào… Cô phát cho m i tr m i lo i 1 lá tr quan sát, so sánh. G i tên các lo i lá cây. N u không có lá th t cho m i tr , giáo viên có th in lá th t trên bìa c ng sau ó c t thành bìa mô hình cho tr so sánh. Ho t ng 2: B c tranh c a bé: Cô cho m i bé m t r trong ó có gi y A4 và m t s lo i lá cây, cô có th cho tr s d ng lá cây xé, c t dán theo ý c a mình. t o thành m t b c tranh trang trí c a s l p. Trong quá trình tr th c hi n, cô c n theo dõi, quan sát tr và giúp tr khi c n thi t. Hư ng d n tr c t c m kéo, bút và s d ng h dán. (hư ng d n tr c m, nh t, b ng 2 ngón tay, 3 ngón tay…) Ho t ng 3: Bé trang trí l p h c b ng lá. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Chia tr thành 2 nhóm, m i nhóm có m t r g m gi y bìa hình các chi c lá, dây… M i nhóm dùng dây xâu nh ng chi c lá thành xâu dài. Sau khi m i nhóm xâu xong, cô giúp các nhóm treo sung quanh l p. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn