Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: Th gi i ng v t tài: Côn trùng Nhóm l p: Lá Giáo án ư c biên so n theo bài trình chi u trên Power point c a giáo viên (Có kèm theo file P.P) Giáo viên: Nguy n Th Ánh Nguy t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Trư ng M m Non: Thanh Xuân Nam – Hà N i I. M c ích yêu c u: Tr nh n bi t ư c m t s lo i côn trùng. G i úng tên m t s lo i côn trùng: ong, bư m, chu n chu n, mu i, v.v… Phân bi t côn trùng có ích và côn trùng có h i. Bi t quan sát và sao chép ch theo m u. Rèn luy n thói quen làm vi c theo nhóm, bi t l ng nghe, ưa ra ý ki n c a mình và th o lu n cùng b n. Bi t tr t t quan sát, phát bi u ý ki n và tham gia các trò chơi cùng cô. II. Chu n b : Tài nguyên cho ph n trình chi u Power point: hình nh v m t s loài côn trùng. Th côn trùng, ch cái, b ng n ho c b ng thư ng ho c t l ch kh l n. Các hình khuôn m t vui màu , bu n màu xanh cho m i tr . Các th hình con côn trùng, tranh côn trùng (có ích, có h i) III. Ti n hành: 1. Ho t ng 1: Kh i ng: M i b n khám phá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô cho l p ng i thành 5 nhóm, m i nhóm b c thăm m t ch s : 1,2,3,4,5. Sau ó, cô m s l n lư t t ng nhóm. Sau khi tr nh n ra con côn trùng c a nhóm mình, tr ch y lên b ng, ch n hình con côn trùng ó và v g n vào nhóm mình. Sau khi ch n hình côn trùng xong. Cô cho m i nhóm 3 phút th o lu n v côn trùng nhóm mình: tên g i, hình d ng, s ng âu, v.v… Sau khi các nhóm ã trình bày xong. Cô cho c l p xem l i v hình, tên g i, i s ng và m t s c i m c a các con côn trùng: bư m, ru i, chu n chu n, mu i, ong. 2. Ho t ng 2: Vư t chư ng ng i v t: Cô cho tr quan sát màn hình, cho tr ch n hình. Sau khi tr ch n hình xong, tr quan sát và so sánh các lo i côn trùng. Cho tr xem m t s lo i côn trùng khác. Các b n l i tr v 5 nhóm, m i nhóm có m t r ch cái và các th hình. Khi cô trình chi u t i con v t nào, tr g i tên. N u trong r mình có hình con côn trùng nào thì tr ch n con côn trùng ó g n lên b ng n . Sau ó tr s ch n các ch cái g n lên b ng n gi ng tên con v t. M i nhóm m t b ng. Các nhóm cùng v i cô k ti p câu chuy n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Sau khi tr g n tên các con côn trùng lên b ng, cô và các b n l n lư t quan sát và g i tên t ng con côn trùng trong tranh c a t ng nhóm. Hát, c thơ,.. v côn trùng như Con bư m vàng, Ve và ki n ho c chơi m t trò chơi nh . 3. Ho t ng 3: Tăng t c: Cô m m t o n nh c, trong th i gian ó, m i tr i tìm trong l p m t hình khuôn m t màu xanh dán bên tay trái và khuôn m t màu dán bên tay ph i. Trò chơi: Ai tr l i úng. Cho tr xem tranh và tr l i câu h i. N u úng, tr giơ tay ph i có khuôn m t , n u sai giơ tay trái có khuôn m t màu xanh. V ích: Phân lo i côn trùng. Cho tr quan sát nhóm có ích và nhóm có h i. Sau ó cô dán hình côn trùng có ích m t góc và côn trùng có h i m t góc. Trò chơi: Gió th i: th i các b n i tìm nh ng con côn trùng. Sau khi tr tìm ư c m i b n 1 con côn trùng. Cô hô v nhà, b n nào có con côn trùng thu c nhóm có ích thì v b c tranh có con côn trùng nhóm ó, b n nào có côn trùng có h i thì v nhóm con côn trùng có h i. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 4. K t thúc: Nh n xét gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn