Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: Th gi i ng v t tài: Con cá vàng l p:m m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: -Nh n bi t và phân bi t s khác nhau v hình d ng gi a các con v t s ng dư i nư c. - Phát tri n kh năng giao ti p gi a cô và các b n - H ng thú tham gia vào các ho t ng và quan tâm n các con v t g n gũi xung quanh tr . - Tr th hi n c m xúc theo bài hát: v tay theo nh p, s d ng các lo i nh c c khác nhau. III. Chu n b : - ĩa phim v các con v t s ng dư i nư c - ĩa nh c: Cá vàng bơi. - Nguyên v t li u góc t o hình. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com III. Ho t ng: Hoat ng c a cô Hoat ng c a tr 1. Ho t ng 1: Nhà thám hi m nhí Tr xem phim - Cho tr xem phim v th gi i ng v t. Tr tr l i theo trí nh c a mình sau khi - Cô và tr cùng trò chuy n v o n xem. phim v a xem. Tr tr l i theo - àm tho i v i tr v nh ng con v t nào hi u bi t c a mình. s ng ư c dư i nư c. Tr quan sát theo - Cho tr xem vài con cá s ng dư i nư c. s hư ng d n c a cô - V a quan sát cô và tr cùng àm tho i v : Tr nói lên kinh Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + c i m: nghi m + Hình d ng: Tr nghe và oán tên bài hát. + Môi trư ng s ng Tr hát và v n + Th c ăn c a chúng ng theo nh p bài hát. - Cho tr so sánh s khác bi t c i m Tr th c hi n bên ngoài gi a nh ng con cá. Các cháu tr l i 2. Hoat ng 2: Cùng hát lên: theo suy nghĩ c a mình. - Cho tr nghe bài hát “Cá vàng bơi” và Tr ph cô l y tr oán tên bài hát. nguyên v t li u cùng - Tr hát và v tay theo nh p (s d ng trang trí. nhi u lo i nh c c theo nhóm nh ). Tr v n ng t - Cho 3 nhóm hát k t h p v n ng. do theo bài hát “cá vàng bơi” 3. Ho t ng 3: Nhà thi t k tí hon: - Cô cho tr xem nh ng chi c vòng. Các con nghĩ xem v i nh ng chi c vòng này mình Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com s làm gì? - Cô g i ý: ây cô có nh ng chú cá còn chưa ư c trang trí. V y cô cháu mình cùng trang trí cho p g n lên các vòng nhé. - Cô m nh c: cho tr làm nh ng chú cá: t o dáng, các chú cá bơi nh nhàng, v n ng theo nh c.( M nh c bài: Cá vàng bơi). K t thúc: nh n xét gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn