Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: Quê hương - t nư c tài: Bác H c a em Nhóm l p: L p Ch i Biên t p t bài thi t k c a giáo viên: Lương Nguy t Linh Trư ng M m Non Tư th c Vàng Anh Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr bi t ư c Bác H là v lãnh t c a t nư c Vi t Nam hi n nay Bác ang yên ngh trong lăng th ô Hà N i. - Tr bi t ư c tình c m c a Bác H i v i m i ngư i nh t là v i các cháu thi u nhi. - Tr yêu quí Bác H . II. Chu n b : - Tranh nh Bác H i v i các cháu, Bác H cùng các cháu ca múa, Bác H cùng các cháu nư c ngoài, lăng bác… - Tranh, bút màu cho tr . - Hoa tươi III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Bé bi t ngày l gì trong năm? Trò chuy n v các ngày l trong năm mà tr bi t. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ngày 2/9 là ngày gì? Bác H làm gì? Ngày 19/5 là ngày gì?… Giáo d c tr nh ơn bác, hư ng v c i ngu n. Tr yêu quí quê hương 2. Ho t ng 2: Bác H c a em! Hát: Nh ơn Bác. - Cô cùng tr c thơ - ca dao v Bác. Bác H là v lãnh t kính yêu c a dân t c ta. Tuy Bác ã i xa nhưng hình nh, tình c m c a Bác giành cho các cháu không bao gi phai. - Cô cùng tr c thơ “ nh Bác” và k t h p xem tranh tìm hi u v Bác lúc còn s ng. - Cô nói cho tr bi t khi còn s ng Bác lo r t nhi u vi c nhưng Bác luôn yêu thương các cháu Thi u niên - Nhi ng trong nư c mà c các cháu nư c ngoài. - Bác H nay ã m t. Bác ang yên ngh trong lăng ngoài Hà N i. - Cô k t h p k chuy n: Ai ngoan s ư c thư ng. Xem tranh lăng Bác. 3. Ho t ng 3: Ai tô màu p Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Luy n t p. - Cô cho tr tô màu lăng Bác, tô màu tranh v quê hương Bác. K t h p cho tr nghe nh c ch v Quê hương - Th ô - Bác H . * Trò chơi: x p lăng Bác (Có th chia ph n này thành ho t ng 4) Cô gi i thi u trò chơi: - Cô có nh ng kh i g r t là p, cô chia làm 2 t g m m i t 5 b n. Các con hãy cùng nhau x p lăng Bác cho hoàn ch nh, nghe nh c ch Bác H , khi nh c k t thúc thì k t thúc trò chơi. Cô ki m tra i nào hoàn ch nh thì i ó th ng - Cô tuyên dương và k t thúc trò chơi. - Hát ( Yêu Hà N i ) 4. K t thúc: nh n xét gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn