Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: Giao thông tài: Bé bi t phương ti n gì? l p:m m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: -Tr bi t hát và v n ng theo nh c bài hát: em t p lái ô tô. - Rèn luy n k năng m - Tr nh n bi t m t s lo i phương ti n giao thông: ư ng b , ư ng th y, ư ng không. - Phát tri n kh năng giao ti p gi a cô và các b n - H ng thú tham gia vào các ho t ng - Tr th hi n c m xúc theo bài hát, tham gia các trò chơi. II. chu n b : - ĩa bài hát: em t p lái ô tô ho c àn organ - Tranh các lo i phương ti n giao thông - Vòng th d c cho m i tr . - Gh th d c làm c u. - R , th hình m t s lo i phương ti n giao thông - b ng n ho c b ng b ng gi y rôki (2 b ng) có v phân lu ng xe cho tr dán. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Tranh v dông, ư ng i, b u tr i (tranh l n) dán các góc. III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Hát “ Em t p lái ôtô” M i tr c m m t vòng th d c, v a hát v a v n ng theo nh c bài hát: em t p lái ô tô. àm tho i: Bé v a làm gì? Cô cho tr quan sát m t s tranh xe ôtô Con th m xem ô tô có m y bánh? Ngoài xe ô tô con còn bi t xe gì? Cho bé quan sát tranh m t s lo i xe Xe máy, xe p có m y bánh (cho bé m) Xe ôtô, xe máy, xe p ch y âu? Ho t ng 2: Phân lo i xe. Cô chu n b 2 băng gh th d c song song cách nhau 1m, cu i 2 băng gh th d c là 2 r ng th hình các phương ti n giao thông, 2 b ng v phân ư ng xe i cách băng gh th d c 1 m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Chi tr thành 2 i, ng x p hàng d c trư c v ch, khi nghe cô hô b t u, tr ng u hàng s ch y n m c, bư c lên c u, i thăng b ng h t c u, n r ch n m t th hình ch y t i b ng úng v trí trên b ng. (xe b n bánh trên v ch l n, xe 2 bánh v ch h p hơn) Ho t ng 3: Bé bi t phương ti n gì? Cô cho tr xem b c tranh sông, tr ch n các phương ti n giao thông ư ng th y dán lên b c tranh Cô cho tr xem b c tranh ư ng b , b u tr i, tr k tên các phương ti n giao thông tương ng và ch n các phương ti n y trên r dán vào b c tranh. Trò chơi: v úng nhà M i bé ch n m t th có hình phương ti n giao thông Cô t ba tr m 3 góc l p: tranh ư ng b , ư ng th y, ư ng sông. Cô và tr cùng m bài hát và v n ng theo bài hát. Khi nào bài hát d t các tr ch y v tr m úng v i phương ti n giao thông c a mình. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn