Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: Gia ình tài: Ch n hình theo m u L p:M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t và g i tên các hình vuông, hình tròn, hình tam giác, ch nh t. - Nh n bi t các v t trong gia ình có d ng hình tròn, hình vuông, hình ch nh t. - Rèn luy n kh năng quan sát, so sánh c a tr . - Nh n bi t và phân bi t các màu s c ơn gi n: vàng, xanh, . - Phát tri n ngôn ng , nh c nh tr nói tr n câu, nói úng, không nói tr ng, nói c c l c. - Tr bi t chơi cùng các b n, l ng nghe và th c hi n các ho t ng c a cô. Yêu thương và như ng nh n b n. II. Chu n b : - M i tr 2 – 3 hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình ch nh t. M i lo i có kích thư c b ng nhau nhưng màu s c khác nhau. - M t b hình cho giáo viên gi ng v i tr . - Các th hình dùng trong gia ình có d ng hình vuông, tròn, ch nh t, tam giác. - M i tr m t t gi y kh A4 trong ó có các hình trên. III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: ây là hình gì? Cô cho t t c hình m u c a cô vào m t túi ho c m t h p quà. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com T o tình hu ng: bác g u t ng quà cho l p mình, ho c các b n hình hình h c n chơi v i l p mình (trên hình m u c a cô có th v m t, mũi, mi ng, t o tình hu ng sinh ng). Cô l n lư t l y ra t ng hình và t câu h i khuy n khích tr g i tên và nêu màu s c c a hình ó. - ây là hình gì? - Hình có màu gì? M i m t vài tr tr l i, sau ó cô cho c l p nh c l i. N u tr không tr l i ư c, cô nói tên và màu s c c a hình r i yêu c u tr nh c l i. Ho t ng 2: Bé ch n v t. Chia l p thành 2 nhóm, m t nhóm b n nam và m t nhóm b n n . m i nhóm có m t b ng n (ho c b ng gi y rô ki) trên m i b ng chia làm 5 ô có dán 4 hình: vuông, tròn, tam giác, ch nh t. Khi cô hô: gió th i, gió th i. Th i các b n tìm xem xung quanh l p mình có hình các v t trong gia ình l y dán vào ô có hình d ng tương ng. Sau khi tr dán xong, cô cho tr n l n lư t t ng b ng, nh n xét xem tr dán úng chưa? s a sai cho tr . L y m t vài th hình v t và h i l i tr : v t này có d ng hình gì? Ho t ng 3: trò chơi: Thi xem ai ch n hình nhanh. M i tr v góc l y cho mình m t r trong ó có các hình hình h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr l ng nghe cô, khi cô g i tên hình b t kỳ và yêu c u tr ch n úng hình giơ lên ng th i nói tên hình. Cho tr tô màu các hình hình h c theo ý thích. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn