Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: Cây trái quanh bé tài: Bé bi t qu gì? L p : Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t s khác nhau gi a v hình dáng và m t s c i m c a qu cam và qu xoài. - Bi t s d ng m t s t ng miêu t hình nh tương ương so sánh cam và xoài. - Phát tri n kh năng qua sát, so sánh c a tr . Phát tri n ngôn ng , m nh d n phát bi u ý ki n c a mình. - Phát tri n kh năng giao ti p gi a cô và các b n - H ng thú tham gia vào các ho t ng ngh thu t II. Chu n b : - H t xoài khô, h t cam ã ư c nhu m màu, v cam khô và màu nư c, màu lông tr t o hình. - Qu xoài và qu cam th t, túi bí m t, h p quà - Bài so n trình chi u trên PP III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Trò chơi: chi c h p thơm Cô và tr cùng chơi ng i xem trong h p có gì? Tr oán tên, sau khi tr oán úng, cô cho tr n màn hình, quan sát trên màn hình và trò chuy n v lo i qu mà tr oán: Có nh ng màu s c như th nào? Hình dáng? Mùi v ? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Làm sao ăn ư c? L i ích c a qu ? Cô cho tr quan sát qu th t, dùng dao c t ôi qu cam, qu còn l i bóc v , cho tr quan sát m t c t và t ng múi, h t cam? Cô khuy n khích tr t nói lên nh ng gì tr quan sát ư c. Cho tr ném v qu cam Ho t ng 2: Chi c túi kỳ di u: Cô và tr cùng chơi ng i xem trong túi có gì? Tr oán tên, sau khi tr oán úng, cô cho tr n màn hình, quan sát trên màn hình và trò chuy n v lo i qu mà tr oán: Có nh ng màu s c như th nào? Hình dáng? Mùi v ? Làm sao ăn ư c? L i ích c a qu ? Cô cho tr quan sát qu th t, dùng dao c t d c theo qu xoài l h t ra cho tr quan sát. Cô khuy n khích tr t nói lên nh ng gì tr quan sát ư c. Cho tr n m v c a qu xoài. Ho t ng 3: Nh ng chú cá vui v . So sánh c i m, mùi v và c u t o c a 2 qu trên. S d ng h t xoài, h t cam, v cam trang trí nh ng chú cá nhi u màu s c sinh ng và d thương. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn