Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: B n thân tài: ôi m t c a bé L p:M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: -Tr nh n bi t m t là m t b ph n quan tr ng trong cơ th , m t dùng nhìn. - Nh n bi t s lư ng hai, k t h p tìm các b ph n trong cơ th có ôi như ôi m t. - Rèn luy n k năng ôi bàn tay: c m, s , n m, phát tri n các giác quan: ng i, nh hư ng trong không gian. - Phát tri n ngôn ng , ng úng l i bài thơ, c thu c và hi u n i dung bài thơ. - Bi t vâng l i cô, như ng nh n b n. L phép v i cô giáo và ngư i l n. II. Chu n b : - Tranh bài thơ: M t làm gì? - Gi y, bút sáp màu, giá v cho tr v . - M nh v i nh b t m t tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com -M ts v t, dùng chơi tr oán. III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Thơ: M t làm gì? Cô c cho tr nghe bài thơ: M t làm gì? ( có tranh minh h a) Cô cho tr c t ng kh thơ theo cô. Cho tr xem t ng b c tranh c a t ng kh thơ và c theo cô kh thơ nói v b c tranh ó. àm tho i v i tr v n i dung bài thơ? D y tr hi u ôi m t làm gì? Vai trò c a ôi m t quan tr ng như th nào? Cô và tr cùng c l i bài thơ: m t làm gì? Có th cho 2, 3 nhóm cùng c theo cô bài thơ. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ho t ng 2: Trò chơi: B t m t oán v t. Cho tr ng i thành 3 nhóm, cô cho l n lư t t ng nhóm b t m t, m t b n trong nhóm không b t m t s c m v t ưa cho các b n s . Sau khi c 3 nhóm us v t, cô g i vài b n trong nhóm u tiên lên nói xem v t b n s là gì? Sau khi các b n nói xong, b n không b t m t trong nhóm s nói cho nhóm bi t b n mình oán úng không và ưa v t ó ra cho c nhóm xem. L n lư t các nhóm nói lên v t c a mình. Cô h i tr t i sao có b n trong cùng m t nhóm l i oán v t khác nhau? Nói cho tr bi t m t nhìn các v t, ư ng i, h c, n u không có m t thì không nhìn th y gì c . Giáo d c tr gi gìn m t, gi v sinh m t: không l y tay d i m t, không ch c chơi, que vào m t, n u au m t ph i i khám bác sĩ. Trò chơi: Cái gì có ôi? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Khi cô nói ôi: c l p g i tên các b ph n trong cơ th có ôi: ôi tai, ôi tay, ôi chân… Ho t ng 3: Trò chơi: B t m t v tranh. Cô 3 giá v , trên có m t t gi y tr ng. Ba nhóm x p thành hàng d c, ngư i u tiên c a m i nhóm s b t m t lên v hình tròn c a khuôn m t, sau ó quay v b t m t ngư i k ti p d t lên b ng r i v ng cu i hàng. Ngư i b t m t v 1 b ph n c a khuôn m t r i g khăn che m t, v che m t ngư i k ti p r i d t b n lên v ti p b ph n khác cho n h t. Sau khi 3 nhóm th c hi n xong, cô cho các nhóm quan sát b c tranh mình v và nh n xét xem các b c tranh ó như th nào? T i sao các b c tranh l i như th ? K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn