Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: B n thân tài: Ai quan tr ng nh t? L p:M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: Tr nh n bi t các b ph n trong cơ th và m i quan h gi a chúng. Ôn t p tr s lư ng 2, các d ng hình hình h c. Rèn luy n k năng x p tương ng 1:1 Phát tri n ngôn ng m ch l c Tr bi t l ng nghe cô, bi t l phép v i cô, hòa ng v i b n. II. Phương pháp – bi n pháp: - K chuy n: M i ngư i m t vi c - Bài t p, trò chơi. III. Chu n b : Truy n: M i ngư i m t vi c, tranh nhân v t r i. Các mi ng mút b c v i có ính khuy và nút: hình tròn, tam giác, ch nh t, vuông… kích thư c khác nhau. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com V. Ti n trình: Hoat ng c a cô Hoat ng c a tr 1. Ho t ng 1: K chuy n: m i ngư i m t tr l ng nghe và c thơ vi c. cùng cô àm tho i: Trong câu chuy n có nh ng nhân v t nào? tham gia các ho t ng và tr l i câu h i M i ngư i có làm vi c gi ng nhau không? Tai ã làm vi c gì? Công vi c c a m t là gì? Mũi ã ph i làm gì c ngày? Tay làm nh ng công vi c gì? Công vi c c a chân là gì M n có làm gì không? Nghe các b n nói v y, m n ã làm gì? t i sao m n không ăn u ng gì n a? 2. Hoat ng 2: k chuy n: m i ngư i m t vi c (b ng r i ho c tranh nhân v t r i) Tr l i câu h i c a cô àm tho i: T i sao m n bu n? Chuy n gì x y ra khi m n không ăn u ng n a? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Chân, tay, m t, mũi c m th y th nào? T i sao mi ng ph i ăn? Mi ng không ăn có ư c không? cơ th kh e m nh thì chúng ta ph i làm gì? 3. Ho t ng 3: Bé làm con r i Trò chơi: bé t p m: Cùng chơi v i cô Cùng bé m m t: 2 m t, m t hình gì? m mũi, mi ng:có d ng hình gì? m tay: 2 tay, m chân: 2 chân. Tay chân có d ng hình gì? Cô phát cho tr nh ng chi c g i mút nh hình vuông, tròn, tam giác, bên mép có khâu các khuy và nút. Tr s d ng mi ng mút ó ráp tr th c hi n theo s thành m t con r i. hư ng d n c a cô Tr g n tương ng m t cái nút v i m t cái khuy (s d ng các mi ng mút có d ng hình hình h c t o thành con r i) K t thúc: nh n xét gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai