Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Trư ng m m non tài: Nh ng ngư i b n c a tôi Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t m t vài c i m c a mình, c a b n: dáng v b ngoài, gi i tính, s thích, kh năng. - Phát tri n thính giác. - Tr bi t vui chơi hòa thu n v i b n bè, yêu thương và như ng nh n b n. - Phát tri n kh năng c m th th m m . - Nh n bi t màu s c và phát tri n kh năng khám phá màu s c trong quá trình pha màu v tranh. - Bi t cùng th o lu n và làm vi c theo nhóm. II. Chu n b : - Băng ghi âm gi ng nói c a tr . - Gi y, màu nư c, bút chì, bút màu sáp, gi y lau tay, khăn lau tay, khay pha màu. III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Tôi và b n c a tôi. Giáo viên chia tr thành 3 – 4 nhóm. M i nhóm cùng ng i th o lu n gi i thi u v nhóm mình. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Ngư i i di n cho t ng nhóm s ng lên gi i thi u v i c l p v nhóm mình: t tên cho nhóm, t ng thành viên gi i thi u v mình: dánh v bên ngoài, gi i tính, s thích, kh năng. Sau khi m i nhóm gi i thi u xong, cô ghi l i s thích c a các b n, hư ng d n tr tìm b n có cùng s thích ho c cùng c i m bên ngoài: cao, g y, m p, tóc dài hay tóc ng n.v.v… Trò chơi: gió th i: - Th i các b n nam ng m t bên, b n n ng m t bên - Th i các b n có chi u cao b ng nhau ng v m t nhóm - Th i các b n thích v v m t nhóm, các b n thích âm nh c v m t nhóm, các b n thích k chuy n v m t nhóm… Ho t ng 2: Gi ng nói c a ai? Các b n tr v nhóm ban u. 3 – 4 nhóm. Cô có 1 b ng g m 5 ch s (ho c có th nhi u hơn) Có 5 b n (tương ng v i 5 o n ghi âm ng sau màn che ho c b ng che) M i nhóm l n lư t m t ch s tương ng v i m t o n ghi âm m t gi ng nói. Sau khi nghe xong o n ghi âm, nhóm ó oán xem ó là gi ng nói c a ai? b n ó trông như th nào? N u nhóm ó không tr l i ư c, các nhóm khác có th oán và tr l i. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Khi các nhóm oán xong, b n có gi ng ghi âm bư c ra và l p l i o n ghi âm trên. Các nhóm l n lư t nghe o n ghi âm và oán b n c a mình. Ho t ng 3: Bé làm h a sĩ. Các nhóm nh n l y bút, gi y và màu nư c, khay pha màu c a mình. Cùng th o lu n xem s làm b c tranh gì t bàn tay c a mình. Sau ó ph i h p v i các b n cùng nhóm, in bàn tay màu t o thành b c tranh trang trí l p. N u còn th i gian, giáo viên có th cho các nhóm nói v b c tranh c a nhóm mình. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn