Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Tôi và chúng ta tài: Gi ôi m t sáng Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Nh n bi t ch c năng và t m quan tr ng c a ôi m t i v i cơ th bé. - Bi t cách b o v ôi m t trư c các m i nguy hi m xung quanh: ánh n ng chói, v t nh n, va p.v.v… - Bi t cách gi v sinh ôi m t và phát hi n, phòng ng a m t s b nh v m t. - Rèn luy n tính c n th n, t m . - Phát tri n kh năng t tin thuy t trình trư c l p. - Bi t s d ng các dùng b o v m t. II. Chu n b : - M t s hình nh các t t v m t - M t s hình nh dùng b o v m t: ki ng mát, nón che n ng - Các hình v các hành ng úng và hành ng sai trong vi c b o v ôi m t. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: ôi m t n m âu? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com TRò chơi: v thêm b ph n còn thi u: Cô có m t t gi y l n, trên t gi y có v khuôn m t c a tr còn thi u m t s b ph n: tóc, tai, m t, mi ng. (Hình nào cũng thi u m t và m t b ph n khác) Cho m t s tr lên v thêm các hình còn thi u. Trong khi các b n v , các b n dư i c bài thơ: ôi m t làm gì? Trong th i gian c m t bài thơ, các b n trên ph i hoàn thành khuôn m t mà tr v thêm. Trò chuy n: các con v a v thêm b ph n nào? Trò chuy n v ôi m t: v trí, ch c năng, t m quan tr ng và cách gi v sinh, b o v ôi m t. 2. Ho t ng 2: Ai úng, ai sai: Trò chuy n và gi i thi u v i tr v m t s bi n pháp nh m b o v ôi m t trư c: n ng, gió, ánh sáng. Khi ra n ng ph i làm gì? Khi i ngoài gió ph i làm gì b o v m t? Khi thi u ánh sáng có nên c sách và làm nh ng công vi c t m òi h i ph i có ánh sáng không? N u c sách thi u ánh sáng có t t cho m t không? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Khi xem ti vi, ph i ng i cách xa bao nhiêu b o v ôi m t. Trò chơi: Ai úng, ai sai. Chia tr làm hai nhóm, m i nhóm ng trư c v ch xu t phát. Tr u tiên c a m i hàng s ch n m t b c tranh, sau ó vư t qua chư ng ng i v t, i trên băng gh th d c, i h t băng gh , ch y t i b ng, trên b ng có chia 2 ph n cho 2 i, m i ph n có m t m t cư i và m t m t khóc. Hình ch hành ng úng bên m t cư i, hình ch hành ng sai bên m t khóc. Sau ó ch y v ng cu i hàng và tr ti p theo th c hi n cho n h t. Cô nh n xét và công b k t qu m i i. 3. Ho t ng 3: Ai có ki ng p Tr l y t m bìa m u, in hình các chi c kính, mũ, nón trên gi y bìa v , c t, dán t o thành kính eo m t, mũ, nón che n ng. Sau ó trang trí b ng các nguyên v t li u cho p m t. 4. Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i: tham qua siêu th nón, kính Cô t ch c kho ng 5 gian hàng, có trưng bày các m u nón, mũ, kính mát.v.v.. ư c làm b ng nguyên v t li u m , cô phát gi y cho các b n và quy nh giá tr ti n trên gi y v i giá tr c a t ng th . Tr tr ti n mua dùng mà tr thích. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 5. Ho t ng 5: Ho t ng vui chơi trong l p: Góc t o hình: làm ti p thi t k mũ, nón, kính mát mà trong gi h c làm chưa xong. T o ra m t s dùng t nguyên v t li u m . Góc âm nh c: hát múa bài: năm ngón tay ngoan, khuôn m t cư i Góc xây d ng: Xây d ng khu vui chơi tr em. Góc bán hàng: phân vai: gian hàng th i trang Góc h c t p: sao chép ch o, ch o, i n ch o vào ch tr ng trong t i n ch o, ô, ơ vào ch tr ng 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn