Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Tôi và chúng ta tài: ôi m t làm gì? Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Rèn luy n kh năng nghe và phân bi t âm lư ng c a l i nói, l i c. - Rèn luy n kh năng ghi nh và c di n c m bài thơ. - Bi t th hi n tình c m c a mình qua gi ng c. - Nh n bi t hình dáng ch o, tên ch và nh n bi t ch o trong câu thơ - Giáo d c tr bi t chia s cùng b n và như ng nh n b n. II. Chu n b : - Chuy n tranh thơ: ôi m t. - Gi y A4, có in các o n thơ cho tr tìm ch . - Gi y kh l n có in o n thơ cô d y tr ch o - Khăn b t m t III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Trò chơi: b t m t oán b n. Cô cho m t b n b t m t, ng trư c m t b n và ư c h i 3 câu h i v c i m: tóc dài hay ng n, cao hay th p, m p hay m.v.v.. (không ư c h i tên) Sau ó tr s oán tên b n. Cho 2,3 tr chơi. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Trò chuy n: T i sao con không nhìn th y b n mà ph i oán? N u che m t l i ho c nh m m t l i thì mình có th y gì không? Mình cùng làm quen v i b n bê trong bài thơ sau xem b n thơ ã làm gì khi nh m m t nhé! 2. Ho t ng 2: Thơ: ôi m t Cô c di n c m bài thơ k t h p v i tranh. Cho tr c l i t ng o n Cho tr c vu t uôi theo cô. Cho m t s tr nhanh thu c c l i cho c l p nghe. C l p cùng c l i theo cô 1 n 2 l n. 3. Ho t ng 3: Bé h c ch o Cô cho tr quan sát m t câu thơ trong bài thơ ( ư c vi t l n), ch o ư c vi t khác màu v i các ch còn l i. H i tr xem ây là ch gì? D y tr nh n bi t và g i tên ch o: hình d ng, cách vi t.v.v… Cô l y bút g ch dư i các ch o có trong các t trong câu thơ. Cô phát cho m i tr m t t gi y có m t o n thơ M i tr dùng bút tìm ch o có trong t và g ch dư i m i ch o tr tìm ư c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 4. Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i: d o chơi và nghe k câu chuy n: t i sao ph i gi chân tay s ch. D y tr bi t gi v sinh chân tay. 5. Ho t ng 5: Ho t ng vui chơi trong l p: Góc t o hình: v thêm b ph n còn thi u c a cơ th trong tranh, tô màu tranh v . Góc âm nh c: hát múa bài: năm ngón tay ngoan, khuôn m t cư i Góc xây d ng: Xây d ng công viên Góc bán hàng: phân vai: gian hàng th i trang Góc h c t p: sao chép ch o, ch o, i n ch o vào ch tr ng trong t 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai