Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Tôi và chúng ta tài: Bé t p i theo hàng Nhóm l p: Lá I. M c ích yêu c u: - Hi u bi t v l i ích c a vi c luy n t p th d c i v i s phát tri n c a cơ th và b o v s c kh e. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - L ng nghe, chú ý và th c hi n các hành ng m t cách chính xác. - Kh năng th c hi n các v n ng m t các t tin và khéo léo. -T pv n ng các nhóm cơ hô h p, th c hi n bài t p phát tri n chung và v n ng cơ b n. - Bi t như ng nh n b n, kiên nh n i t i lư t c a mình. - Tích c c tham gia các ho t ng và cùng ph i h p v i b n trong th c hi n ho t ng. II. Chu n b : - Băng keo i n: dán 2 ư ng h p dài 2m, m i ư c cách nhau 1,5m. - vòng, g y t p th d c. - Các hình hình h c b ng biti’s - Các tranh t ki n có d ng hình h c tương ng tr b hình. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Bài t p phát tri n chung Kh i ng: M i tr c m m t vòng, g y i theo ti ng v tay c a cô, ho c ti ng nh c: i ch m theo vòng tròn, i nhón gót, i b ng mũi chân, ch y ch m, ch y nhanh, ch y ch m và dàn theo i hình hàng ngang. (Tr hàng dư i ng so le so v i tr hàng trên) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Bài t p phát tri n chung: ng tác 1: ng tác tay: 1 và 5 Hai tay c m vòng, g y giơ ngang trư c m t, chân bư c ngang b ng vai. 2 và 6 Hai tay c m vòng, g y ưa sang ngang, bên trái v n ngư i m t góc 45 3 và 7 ưa tay v v trí 1. (riêng nh p sáu thì ưa sang bên ph i) 4 và 8 ưa tay xuôi theo thân mình, m t tay c m vòng. Hai chân khép l i. Hai l n 8 nh p. ng tác 2: ng tác chân: 1 và 5: 2 tay c m vòng, g y: giơ ngang trư c ng c, chân trái á cao ng vòng, g y. 2 và 6: 2 tay c m vòng, g y: giơ ngang trư c ng c, chân trái h xu ng khép v i chân ph i. 3 và 7: 2 tay c m vòng, g y: ngang trư c ng c, chân ph i á cao ng vòng. 4 và 8: chân trái ưa v khép v i chân ph i, tay c m vòng, g y h xu ng Hai l n 8 nh p Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ng tác 3: ng tác b ng: 1 và 5: 2 tay c m vòng, g y giơ cao qua u, th ng v i cơ th . Chân bư c r ng b ng vai. 2 và 6: 2 tay c m vòng, g y cúi g p ngư i, vòng, g y ng chân, tay th ng, chân th ng. 3 và 7: tr v v trí 1 và 5 4 và 8: Tr v v trí ban u: Hai chân khép, tay xuôi theo thân mình, m t tay c m vòng, g y. Hai l n 8 nh p ng tác b t: Cô dùng l c tay cho tr b t t i ch theo hi u l nh t ch m n nhanh r i tr v ch m. Vươn th : Hư ng d n tr hít th nh p nhàng. 2. Ho t ng 2: àn ki n tha m i. Trò chuy n v s di chuy n c a ki n: Ki n luôn i theo ư ng th ng. Các bé cũng hãy t p gi ng chú ki n i theo hàng th ng nhé! M i bé s là m t chú ki n, các chú ki n n i uôi nhau i theo hàng tha m i v t c a mình. Cô chia l p làm 4 – 5nhóm. L y m t nhóm làm m u, các nhóm khác quan sát. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô cho nhóm m u x p thành hàng d c trư c v ch ngang xu t phát. M i b n cách nhau b ng kho ng cách 1 cánh tay (tay b n ng sau ch m vai b n ng trư c so hàng. Tr t v ch xu t phát, i vào trong ư ng th ng v s n, bư c chân u và gi kho ng cách gi a các b n trong hàng. Khi i n ch r , m i chú ki n nh t cho mình m t hình hình h c, sau ó ti p t c i v phía “t ” c a mình, Ki n s b m i úng vào ô ng m i theo phân lo i hình hình h c. Sau khi b m i xong, t t c i theo hàng th ng v l i ch xu t phát. Cho l n lư t t t c các nhóm l n lư t th c hi n. Cô và các b n cùng quan sát và giúp các nhóm ch nh l i i sao cho u bư c, th ng hàng và x p úng m i vào t . Trò chơi: Ki n tha m i. Cô cho 2 nhóm m t ng vào v ch xu t phát, khi cô hô hi u l nh, tr bư c vào v ch xu t phát và b t u i u h t ư ng th ng, khi i n cu i ư ng th ng có m t r , m i chú ki n nh t m t b c tranh và quay qua ư ng bên c nh i ngư c v v ch xu t phát. Sau khi c hàng ã v qua v ch xu t phát, c nhóm t p trung l i, xem tranh, th o lu n v ghép các b c tranh c a m i b n thành m t b c tranh l n. Cô và các b n cùng quan sát và nh n xét v b c tranh 3. Ho t ng 3: B n c a bé Cô và tr cùng hít th i vòng quanh l p, sau ó quay v v trí các b c tranh tr v a ráp cùng trò chuy n v b c tranh ngư i b n c a bé Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 4. Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i: D o chơi thăm vư n trư ng c a bé Trò chơi: gió th i Trò chơi: n n tư ng ngư i 5. Ho t ng 5: Ho t ng vui chơi - Góc h c t p: trò chơi: i tìm kho báu, ôn các s và hình d ng ã h c - Góc âm nh c: hát múa v trư ng, l p, v b n bè - Góc xây d ng: xây d ng vư n trư ng - Góc t o hình: v tranh nh ng ngư i b n c a bé - Thư vi n: c truy n v s l n lên c a cơ th bé - Góc văn h c: xem di n k ch, múa r i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn