Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Tôi và chúng ta tài: Bé làm nhà thi t k Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Ôn c i m, hình d ng c a các lo i hình: hình vuông, hình tròn và hình tam giác. - Phát tri n kh năng sáng t o, s d ng các hình hình h c t o ra các m u trang ph c trang trí p - Phát tri n kh năng ph i h p màu s c và các nguyên v t li u phong phú. - Rèn luy n tính c n th n, t m . - Phát ngôn ng và kh năng t tin thuy t trình trư c l p. - Bi t ư c l i ích c a trang ph c và l a ch n trang ph c theo úng th i ti t và môi trư ng. II. Chu n b : - Các th hình tròn, vuông, tam giác. - Bài hát: chúng tôi là hình hình h c, các mi ng hình b ng biti’s l n cho m i nhóm. - Các hình tròn, hình vuông, hình tam giác b ng gi y màu. - màu v , màu sáp, bút, thư c và các lo i gi y gói quà, kim tuy n và các lo i nguyên li u trang trí. - Gi y A4 v hình bé trai và bé gái tr g n qu n áo lên sau khi ã t o m u qu n áo xong. III. Ti n Hành: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 1. Ho t ng 1: Chúng tôi là hình hình h c. Chia tr làm 3 nhóm, cho i di n m i nhóm b c thăm hình c a nhóm mình và cùng bi u di n bài hát: Chúng tôi là hình hình h c, muôn s c, muôn màu và luôn yêu i. Nhóm 1: Chúng tôi là nh ng hình tròn, không góc, không c nh, và luôn lăn tròn. Nhóm 2: Chúng tôi là tam giác, 3 góc, 3 c nh và không lăn ư c. Nhóm 3: chúng tôi là nh ng hình vuông, 4 góc, 4 c nh và không lăn ư c. Sau khi bi u di n xong, cô và tr cùng trò chuy n v c i mc a t ng lo i hình. Cho tr so sánh v m t hình h c gi a các hình. 2. Ho t ng 2: Bé làm nhà thi t k : Cô phát cho m i bé m t t gi y A4 có tranh v bé trai và bé gái. Các bé s thi làm nhà thi t k trang ph c cho nhân v t trong tranh c a mình. 3 nhóm s v 3 góc, s d ng các hình vuông, hình tròn và hình tam giác b ng gi y và t o ra nh ng b trang ph c p m t, sau khi t o m u xong, tr trang trí cho p r i dán lên ngư i trong tranh. Tr cũng có th làm thêm tóc ho c trang trí thêm cho nhân v t c a mình thêm p. Cô cũng có th làm m u cho tr m t vài hình và g i ý cho tr sáng t o thêm. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 3. Ho t ng 3: Ai m c úng, ai m c sai. Cho tr quay l i nhóm c a mình. Trên b ng n chia ba ph n v i 3 bi u tư ng hình d ng c a 3 nhóm, m i ph n c a nhóm ư c chia làm 2 v i m t bên úng và m t bên sai. Tr i thăng b ng trên gh th d c, n b ng, ch n m t hình và g n lên ô trong ph n c a nhóm mình, sau ó tr v ng cu i hàng, tr ti p theo l i ti p t c. Th i gian chơi là 1 bài hát. Sau khi k t thúc trò chơi, cô và các b n cùng ki m tra k t qu c a m i nhóm. *yêu c u: tr ph i xem trong th hình c a mình, trang ph c, dùng có úng hay không. V i th úng, tr g n sang ô úng, v i th sai tr g n sang ô sai. Nhóm nào g n ư c nhi u th úng quy nh hơn là th ng. 4. Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i: tham qua siêu th qu n áo. Cô t ch c kho ng 5 gian hàng, có trưng bày các m u qu n áo, gi y, nón.v.v.. ư c làm b ng nguyên v t li u m , cô phát gi y cho các b n và quy nh giá tr ti n trên gi y v i giá tr c a qu n áo. Tr tr ti n mua b trang ph c ho c dùng mà tr thích. 5. Ho t ng 5: Ho t ng vui chơi trong l p: Góc t o hình: làm ti p thi t k qu n áo mà trong gi h c làm chưa xong. T o ra m t s dùng t nguyên v t li u m . Góc âm nh c: hát múa bài: năm ngón tay ngoan, khuôn m t cư i Góc xây d ng: xây d ng khu vui chơi t các kh i hình vuông, tròn, tam giác Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Góc bán hàng: phân vai: gian hàng th i trang Góc h c t p: sao chép ch o, ch o, i n ch o vào ch tr ng trong t S d ng các hình hình h c ghép thành nh ng b c tranh. 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn