Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Tôi l n lên và kh e m nh tài: Bé càng l n càng ngoan Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé c m nh n và yêu mái tóc c a mình. Bi t chăm sóc gi gìn mái tóc - Hát thu c l i bài hát, hát úng giai i u, hát di n c m. V n ng theo nh c nh p nhàng. - Bi t làm tóc cho búp bê II. Chu n b : - Búp bê, lư c, dây ruy băng, dây len, dây thun - Giai i u bài hát “Càng l n càng ngoan” III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Là bé ngoan - Trò chơi: T p t m vông - Cho bé so sánh mái tóc c a mình và b n. - Cho bé vu t tóc c m nh n ư c mái tóc c a mình - Cô g i ý cho bé cách ch i tóc, c t tóc cho mình và cho b n 2. Ho t ng 2: Bé t p làm tóc cho búp bê - Cô g i ý cho bé ch n các v t li u như lư c, gi y, dây ruy băng, s i len… làm tóc cho búp bê. Cho bé v nhóm th c hi n cùng b n. 3. Ho t ng 3: Càng l n càng ngoan - Trò chơi: N t nh c vui Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Bé hát cùng cô bài hát: “Càng l n càng ngoan”. - Trò chuy n v n i dung bài hát. Qua ó giúp tr nêu lên ý ki n t ý th c, giáo d c b n thân - Cho tr thi hát v i các hình th c khác nhau: hát to, hát nh , nhanh - ch m, hát n i uôi... 4. Ho t ng 4: Ho t ng vui chơi * Góc âm nh c: Bé hát múa các bài hát v b n thân, ph i h p v i nh c c * Góc gia ình: ch bi n các món ăn mà bé yêu thích giúp bé mau l n, kh e m nh. * Góc KPTN: Cho bé th nghi m v i các giác quan: “M t ta nhìn th y gì”. Tr nhìn v t qua ng kính, oán v t khi nhìn vào m t cái l nh trong chi c h p 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - Cho bé quan sát các v t xa, g n b ng m t thư ng và b ng ng kính - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – Th c hi n b sưu t p tranh Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn