Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Tìm hi u v th c v t tài: D o chơi trong công viên Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr hi u ư c l i ích c a cây xanh i v i môi trư ng: cho bóng mát, l c không khí trong lành, làm p c nh quan.v.v… - Hình thành ý th c gi gìn v sinh nơi công c ng. Không gi m p lên c , b hoa, cây.v.v.. trong công viên. - C m nh n ư c cái p trong thiên nhiên và th hi n s c m nh n thông qua các ho t ng t o hình. - Bi t ph i h p cùng b n trong các ho t ng. II. Chu n b : - CD, máy nghe nh c, nh c không l i: Em yêu cây xanh - Th hình cây xanh cho cô và tr - Gi y l ch ho c gi y kh l n có chia 3 hàng v i 3 kho ng cách tương ng v i cây. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Em yêu cây xanh Hát và v tay theo nh p bài hát: em yêu cây xanh Hát và v n ng theo nh c (v n ng t do, sáng t o) bài hát. Chia nhóm bi u di n bài hát: em yêu cây xanh. Trò chuy n v l i ích cây xanh Nơi nào trong thành ph có nhi u cây xanh? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 2. Ho t ng 2: D o chơi trong công viên. Cô cho tr xem tranh (ho c phim) v m t s ho t ng d o chơi trong công viên và trò chuy n v i tr v m t s n i dung trong b c tranh ho c o n phim. Chia tr theo nhóm, 4 -5 nhóm. M i nhóm s nh n m t b c tranh v m t s ho t ng trong công viên. M i nhóm s th o lu n và k l i xem tranh c a nhóm mình có nh ng gì? G iý tr nh n xét: n u trong công viên không có cây xanh thì s như th nào? 3. Ho t ng 3: Tr ng cây xanh trong công viên. Cô ưa ra 3 m u cây xanh (b ng bìa) và h i tr : Làm sao bi t cây nào cao nh t, cây nào th p hơn và cây nào th p nh t? Cho m t tr lên làm các ho t ng so sánh. Các b n nh n xét, n u chưa chính xác cho b n khác lên th c hi n và trình bày các làm c a mình v i c l p. Cô hư ng d n l i cách so sánh Sau ó phát cho m i nhóm m t t gi y l n cùng 1 r các th hình có 3 kích thư c. Yêu c u m i nhóm s so sánh và s p x p tr ng cây trong công viên cho p. Cây th p nh t tr ng hàng trên cùng, cây cao hơn tr ng hàng gi a, cây cao nh t tr ng hàng cu i. Tr th c hi n xong và nh n xét tranh c a t ng nhóm. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai