Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Tìm hi u v th c v t tài: Cây xanh trên trái t Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t ư c m t s lo i cây xanh có các c tính riêng các vùng và bi t tên c a chúng: cây xương r ng, cây lá kim.v.v… - Hi u ư c l i ích c a cây xanh i v i môi trư ng. - Giáo d c ý th c b o v môi trư ng thông qua vi c không b cây xanh - Bi t ph i h p cùng b n trong các ho t ng. II. Chu n b : - Truy n tranh ho c r i “câu chuy n c a bé m m” - Th hình m t s lo i cây c trưng cho các vùng x nóng, l nh và nhi t i. - Các tranh tô màu hình các lo i cây, album t t o. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Câu chuy n c a bé m m Cô k cho tr nghe câu chuy n c a bé m m Trò chuy n cùng tr : B c a bé m m ưa bé m m i n nh ng âu? G iý tr k l n lư t: u tiên là i thăm b n nào? Sau ó t i các b n nào? Bé m m th y các b n như th nào? Bé m m i thăm t t c bao nhiêu nơi? g p bao nhiêu b n? G iý tr h th ng l i th t câu chuy n. khuy n khích tr phát bi u và nói lên c i m c a t ng loài th c v t m i nơi. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 2. Ho t ng 2: Cây gì? âu Cô cho tr xem l i tranh các loài cây trong câu chuy n tr v a k . Trò chuy n v i tr v c i m c a t ng lo i cây. Chia tr thành 3-4 nhóm. M i nhóm có phát m t t gi y l n có bi u tư ng c a m t loài cây mà tr v a nghe trong câu chuy n. Tr ch n úng th hình c a nhóm mình trong r và g n lên. Sau 2 phút tr hoàn thành, yêu c u các nhóm c i di n lên, 2 b n c m tranh cho các nhóm khác quan sát, m t b n thuy t trình v loài cây c a nhóm mình: c i m, cây s ng âu…v.v… 3. Ho t ng 3: Quy n sách khoa h c. Tr v l i các nhóm. M i nhóm tô màu loài cây c a nhóm mình. Sau ó c t theo hình tô màu và b vào quy n album. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn