Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com tài: NH NG H T U KÌ DI U Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: -Tr hi u ư c quá trình n y m m và phát tri n c a h t, h t c n gì n y m m và l n lên. - Hi u ư c t m quan tr ng c a : t, nư c, ánh sáng iv is n y m m và l n lên c a cây xanh. - Hát úng l i, úng nh c, v tay, s d ng nh c c úng nh p bài hát. -V n ng sáng t o theo bài hát. Mô t n i dung bài hát. - Phát tri n kh năng làm vi c theo nhóm, bi t trình bày ý tư ng c a mình m t cách rõ ràng, m ch l c. - Phát tri n kh năng quan sát và thuy t trình. II. Chu n b : - Nh c c , nh c bài hát: gieo h t. - 4 ly có gieo h t u xanh chu n b trư c 3-5 ngày Ly 1: không có t, nư c, ch có ánh sáng Ly 2: không có t, ch có nư c và ánh sáng Ly 3: không có ánh sáng, ch có t và nư c ( ư c che kín b i v i en) Ly 4: có t, nư c, và ánh sáng - Tranh r i, m i b c tranh là m t th i kỳ phát tri n c a cây (4 b , m i b 4 tranh) III. Ho t ng: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 1. Ho t ng 1: Hát và v n ng theo nh c: Gieo h t L n 1: m i bé ch n m t d ng c âm nh c, hát và s d ng d ng c âm nh c theo nh p bài hát. L n 2: cô và tr cùng hát và bi u di n di n c m theo l i bài hát. àm tho i: Cô và các b n v a gieo h t u gì? Chúng mình v a gieo như th nào nh ? B n nào cho cô bi t: h t u xanh n y m m, chúng ta ph i chăm sóc như th nào? H t u c n gì n y m m? (cho tr th o lu n theo nhóm: h t u c n gì n y m m) Tr nêu lên ý ki n c a mình. Ho t ng 2: H t u c n gì n y m m. Cô 4 ly có gieo h t u ã chu n b trư c trong vòng 3-5 ngày vào 4 h p gi y. Chia tr thành 4 nhóm, m i nhóm qua sát m t h p gi y sau ó l n lư t t ng nhóm thuy t trình v nh ng gì tr th y trong h p gi y. Sau khi các nhóm thuy t trình xong, cô m t t c thùng gi y, l y 4 ly ra theo th t . Cho tr quan sát và tr l i câu h i c a cô: Quan sát hi n tư ng và gi i thích: Ly th 1 có hi n tư ng gì? T i sao? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ly th 2 có hi n tư ng gì? T i sao? Ly th 3 có hi n tư ng gì? T i sao? Ly th 4 có hi n tư ng gì? T i sao? Cô b xung và hoàn ch nh ki n th c cho tr : h t un ym m và l n lên c n ph i có t, nư c và ánh sáng. Ho t ng 3: Cây l n lên như th nào? Có 4 b ng, m i b ng có 4 b c tranh th t t lúc h t n y m m n lúc sinh hoa k t trái. M i nhóm, khi nghe hi u l ch c a cô s ch n các b c tranh và s p x p theo th t phát tri n c a cây. Sau th i gian m t bài hát, nhóm nào làm nhanh và úng, thuy t trình ư c v b c tranh c a nhóm mình hay nh t nhóm ó s ư c thư ng nhi u nh t. Hát và v n ng l i bài: Gieo h t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn