Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : TH GI I NG V T tài : ôi b n Bư m và Ngài Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. N I DUNG : * Ki n th c : - Tr bi t vòng i c a Bư m,Ngài. Bi t ư c s gi ng nhau và khác nhau c a con Bư m và con Ngài - Ích l i và tác h i c a con Bư m và Ngài - Phát tri n trí nh , tư ng tư ng, óc quan sát, sáng t o, ngôn ng . * K năng: - C ng c cho tr k năng k chuy n, miêu t l i s v t, hi n tư ng, tr l i úng n i dung câu h i. - K năng v n ng tinh và thô, phát tri n c tay thông qua trò chơi * Ho t ng k t h p : V n ng , t o hình , toán . II. CHU N B : - Giáo án i n t - H c c : gi y báo v.v - Máy chi u projector, loa… III. HO T NG : Ho t ng 1 : Món quà kỳ di u! -B t u ho t ng cô giáo t o tình hu ng: Hôm nay các b n r t ngoan, vì v y cô s t ng các b n nh ng món quà kỳ di u. Các b n mu n bi t trong ó có gì thì cô và các b n s nh m m t l i m 1..2..3 - Cô và tr m 1..2..3. Ai v y các b n? và i các b n nh tr l i. Sau ó cô Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com giáo s ưa ra áp án ( b n Bư m và b n Ngài) - Xin chào các b n, các b n có bi t mình là ai không? Chúng mình là sâu và t m y. - Ôi, cái gì th nh ? ó là nh ng cái kén th t d thương Ho t ng 2 : Cùng bé xem phim . - bi t rõ hơn v b n bư m, chúng mình s cùng xem b n bư m làm gì nhe. Còn b n Ngài thì sao? B n ngài ơi cho chúng mình xem b n nhé. Ho t ng 3: B n bi t gì chưa? - Mu n bi t chi ti t v b n Bư m và b n Ngài thì chúng mình hãy cùng quan sát vòng i c a 2 b n ó nhé! - So Sánh i m gi ng nhau và khác nhau gi a Ngài và Bư m. + Gi ng nhau : Cô h i : các b n ơi b n Bư m và b n Ngài gi ng nhau i m nào? Cô gi i thích : Bư m và Ngài vòng i có 4 giai o n: tr ng , con, kén, trư ng thành. Và u ăn lá cây. + Khác nhau : Cô h i các bé s khác nhau. Sau ó cô s óng vai Bư m và Ngài gi i thi u c i m c a t ng con v t Ho t ng 4 : Sáng t o cùng bé. - ôi tay d thương: + Cô ngh : v i ôi tay này các b n nghĩ xem mình s mô ph ng l i vòng i c a b n Bư m và Ngài như th nào ? + Tr cùng tham gia mô ph ng v i chính ôi bàn tay c a mình Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - M nh gi y kỳ di u : + Cô giáo ngh :Các b n ơi! T t gi y này mình cũng có th miêu t l i vòng i c a Bư m và Ngài. Mô t như th nào thì các b n hãy xem nhé Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn