Xem mẫu

  1. TÀI : CÁ CON P XINH
  2. I. M c ích yêu c u: 1. Phát tri n nh n th c: - Tr bi t m t s c i m, c u t o và ho t ng c a cá. - Tr bi t nơi ho t ng c a cá, bi t ư c l i ích c a cá. 2. Phát tri n ngôn ng : - Tr sáng t o trong cách di n t b ng ngôn ng khi tr l i, t tên cá… 3. Phát tri n th ch t: - Phát tri n m t s ng tác mô ph ng theo cá. - Bi t m t s món ăn b dư ng t cá, cá có nhi u ch t m giúp tr mau l n. 4. Phát tri n tình c m xã h i: - Giáo d c tr có thái yêu thương, ý th c b o v chăm sóc các con v t (con cá).
  3. 5. Phát tri n th m m : - C m nh n ư c giai i u c a o n nh c - Bi t s d ng màu s c, v t li u mình thích t o ra cá. II. Chu n b : - H cá th t. - Tranh con cá - Nh c - Màu, v t li u t o hình - Tranh cá c t r i. III. Ti n hành: HO T NG C A CÔ HO T NG C A
  4. CHÁU * Ho t ng 1: n nh - Gi i Thi u Tr nghe chuy n - K chuy n: chú cá không vâng l i. Tr tr l i câu h i - àm tho i v n i dung câu chuy n. * Ho t ng 2: Quan sát - B n cá bây gi ang m t mình r t là bu n, cô và các b n cùng n thăm b n cá nhé! Tr quan sát. - Cho tr quan sát cá. * Ho t ng 3: - Cho tr ghép hình thành - Tr ghép và
  5. con cá hoàn ch nh t nh ng b ph n t tên cho con cá. tách r i. - Xem tranh - ưa tranh con cá - u, mình và uôi + àm tho i: - dư i nư c - Cá có nh ng b ph n nào? - bơi b ng vây, lái b ng uôi ( cho tr ch ) - Cá s ng âu? Tr làm ng tác (tư ng - Cá bơi b ng gì? tư ng là nh ng con cá trong h nư c) - Cá bơi như th nào? - Tr tr l i Cho tr bơi theo các nh p nh c khác nhau ( bơi như cá vui sư ng, cá s , cá - Mũi, mi ng m t…) - Mang H i tr vì sao tr bơi v i nh ng tr ng thái như v y? Cám, rau… - Cá cũng gi ng như Mi ng há to và pm i chúng ta ph i ăn và th thì m i s ng
  6. ư c. Các b n th b ng gì? ( …th Tr tr l i theo nh ng gì b ng gì?) mình bi t. - Cá ăn gì? Tr k món ăn mình bi t ư c ch bi n t cá. - Cá ăn như th nào? ( N u tr không bi t có th - Chơi trò chơi cho tr hát bài “Cá vàng bơi” tr t rút ra l i ích c a cá) - Cá có l i ích gì? Nhi u nhà nuôi cá làm c nh r t p. Cá dùng làm th c ăn. Cá có nhi u ch t m giúp ta l n nhanh và thông minh. Các còn b t côn trùng, b g y làm dơ nư c nư c trong hơn. - Giáo d c tr bi t chăm sóc cá, khong ch c phá cá.
  7. * Ho t ng 4: - B n cá bây gi ang r t - Tr nói theo bu n. Chúng ta hãy làm gì ó giúp suy nghĩ b n cá vui hơn? - Cô có m t ý ki n: chúng ta hãy làm th t nhi u cá b n cá có - Tr làm thêm nhi u b n, b n cá s vui hơn ( tr ra bàn làm cá t các v t li u)
nguon tai.lieu . vn