Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com tài : BÉ BI T GÌ V CÁ BI N Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I.M C ÍCH YÊU C U : - Tr bi t c i m c trưng c a cá nư c m n , bi t giá tr dinh dư ng c a cá iv i i s ng con ngư i - Thông qua ho t ng phát tri n kĩ năng s ng : bi t chăm sóc, b o v h cá. - C ng c kĩ năng t o hình : c t dán, g p, v màu nư c.Kĩ năng di n t ngôn ng , ph i h p nhóm, v n ng theo nh c II. CHU N B : - H cá - Tranh cá nư c m n: cá m p, cá ng a, cá voi - Videoclip v s sinh s n c a cá ng a - Gi y, NVL m , chơi góc xây d ng III. TI N HÀNH : 1. Ho t ng 1 : - Cô và bé cùng i tìm nh ng con v t s ng dư i bi n và ánh d u - C l p cùng cô m s lư ng cá , ng v t ã ánh d u và so sánh các con v t. 2. Ho t ng 2: - Tr chia làm 3 nhóm, m i nhóm s nh n các m nh ráp hình con cá. C nhóm s ráp tranh con cá…và c tên con cá ó, gi i thi u cho c l p bi t v nơi s ng, th c ăn c a cá. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 3. Ho t ng 3: - Cho tr xem phim v s sinh s n c a cá ng a - Tr chia làm 2 nhóm, l n lư t s p x p quá trình sinh s n c a cá theo phim ã xem. 4. Ho t ng 4: - Tr dùng NVL m và chơi góc xây d ng làm thành bãi bi n Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn