Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Th gi i côn trùng. tài: Ong ơi xu ng chơi! L p: M u giáo 4-5 tu i GVTH: Nguy n Th Phương Trang Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t tên g i, ti ng kêu và các b ph n c a ong. - Bi t thêm m t s c i mm il ( i v i tr ) v loài ong ( ôi râu làm gì? Ong truy n tin như th nào?) - Rèn k năng ch y zichzac qua chư ng ng i v t - Bi t yêu quý loài ong và không ch c phá vào t ong. II. N i dung tích h p: +Âm nh c: V n ng theo nh c bài hát “Hello” +Trò chơi v n ng (k t h p cl i ng dao- trò chơi dân gian “Th a ba ba”): ch y dzich dzac qua chư ng ng i v t. +Làm quen v i Toán: Phân lo i hoa d a vào hình d ng và màu s c. III. Chu n b : - Câu (con ong) - Phim v ho t ng c a loài ong - Nh c bài hát: Ch ong nâu, hello Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. r Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Hoa và h p s a. - Nguyên li u làm nư c chanh m t ong IV. Ti n hành: n nh: Cho tr v n ng theo nh c bài hát “Hello” (giai i u và nh ng ng tác v n ng theo nh c vui tươi (tr ã ư c h c) s giúp tr hào h ng tham gia vào nh ng ho t ng sau) T o tình hu ng: Hôm nay cô có m i m t ngư i b n n thăm l p chúng ta, ch c là b n y s p n r i ó. 1. Ho t ng 1: Ong chăm ch th ! Trình di n slide 2 n slide 10 Tr l ng nghe câu - xem Slide 2 - Ai th nh ? (tr oán) Cô và tr l y tay ưa lên m t làm ng dòm nhìn xem có úng là b n ong không. B n ong xu t hi n và trò chuy n v i tr v nh ng c i mn ib t c a mình: - Các b n có bi t trên ngư i mình có nh ng b ph n nào không?(tr k t do) Xem slide 3 - các b n bi t râu giúp gì cho mình? Xem slide 4 Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. r Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Các b n có bi t mình truy n tin b ng cách nào không? Xem slide5-6 (Sau m i câu h i cô tác ng nh nhàng, g i ý tr tr l i và tr ư c t do nói theo suy nghĩ c a mình) - ng ch c phá vào t ong Xem slide 7 - Tr xem phim v công vi c tìm hoa hút m t c a ong (tr v a xem phim v a nói v nh ng gì tr nhìn th y, sau ó cô cùng tr trò chuy n v ích l i c a loài ong). Xem slide 8-9 - Cô bư c lên h i tr : B n ong th t là chăm ch . Th l p mình có yêu quý b n ong không? Có mu n b n ong xu ng chơi v i l p mình không? 1. Ho t ng 2: Ong ơi xu ng chơi! Tình hu ng chơi: - C l p cùng g i: “B n ong ơi, xu ng ây chơi!” - Ong tr l i: Mình mu n xu ng chơi v i các b n l m, nhưng mình còn chưa tìm hoa mang v n a. Xem slide 10 Cô h i tr : Th các con có mu n giúp b n ong b n ong v a ư c chơi v i chúng ta v a làm xong công vi c không? L p mình s cùng v i b n ong chơi trò chơi “Tìm hoa hút m t” nhé! Xem slide 11 Cách chơi: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Chia tr thành 2 nhóm, ng thành 2 hàng ngang i m t nhau - Cô i gi a 2 hàng ngang ( i theo nh p bài ng dao).T t c cùng c bài ng dao: Th a ba ba Làm ng ng , làm gà Làm voi , làm g u Làm anh cá s u Làm ch ong nâu Tìm hoa hút m t T i câu “ tìm hoa hút m t” cô ng trư c m t 2 b n và b t ng giơ ra th hình hoa nào (hoa cánh tròn màu , cánh dài màu tr ng và cánh hình trái tim màu h ng) ( thì 2 b n ó s ch y nhanh lên u hàng r i ch y zichzăc qua chư ng ng i v t, tay làm ng tác ong bay, lên hái nh ng bông hoa tương ng (g n trên cây) dán lên b ng cho n khi nh c (bài hát Ch ong nâu và em bé)d ng ch y v cu i hàng. - C như th cho tr chơi vài l n, tùy theo h ng thú. Lu t chơi: + Bé nào làm ngã các lon s a s ph i i l i t u. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  6. r Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + Khi nh c d ng tr ph i ng ng công vi c hái hoa và ch y v cu i hàng. + i nào hái ư c úng và nhi u hoa nh t s chi n th ng. K t thúc trò chơi, cô nh n xét, khen thư ng và nh c nh , s a sai cho tr . 3. Ho t ng 3: Nư c chanh m t ong ngon tuy t! Xem slide 12 Tình hu ng chơi: n gi b n ong ph i v r i. B n ong có g i t ng m t món quà cám ơn l p mình ã giúp b n ong tìm ư c nhi u hoa. Mình cùng m ra xem nhé! … ó là m t ong. Tr quan sát, ng i, n m m t ong (nh 1 gi t m t ong vào ly cho tr th y m t ong “s t”)( xem phim minh h a) Cô và tr cùng bàn xem s làm gì v i m t ong. Cu i cùng cô g i ý và th a thu n v i tr cùng làm nư c chanh m t ong. Tr làm theo nhóm: cho nư c vào ca r i n ư ng,v t chanh vào,cho m t ít m t ong, khu y u, cho á vào, cu i cùng là n m th m t ít. K t thúc gi h c, cô g i m v n : M t ong ư c bán r t nhi u c a hàng. Th làm sao có ư c nhi u m t ong như v y? (tr suy Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com nghĩ tr l i: nuôi nhi u ong…). Sau khi ng d y, cô và các con s cùng xem phim bi t ư c ngư i ta nuôi ong như th nào nhé ( xem phim) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai