Xem mẫu

  1. CH : T T VÀ MÙA XUÂN TÀI : M NG T T N
  2. I. M C ÍCH YÊU C U : - Bé bi t T t là ngày l c a dân t c.Vào nh ng ngày này, m i ngư i sum h p , vui chơi, ngh ngơi cùng nhau. - Phát tri n kh năng t p trung, chú ý. - Rèn kĩ năng s p x p câu chúc qua hình th c vi t li n m ng năm m i. - Phát tri n kh năng làm vi c theo nhóm : th o lu n, th ng nh t ý ki n - Giáo d c tr yêu thích ngày l c a dân t c. II. CHU N B : - Tranh nh v các ho t ng ngày t t. - Nh c - Câu li n m ng năm m i. III. TI N HÀNH : Ho t ng 1: Múa lân - Trò chuy n v m t s ho t ng ngày T t mà bé thư ng th y G i ý tr nói tên m t s ho t ng thư ng di n ra trong ngày t t - Cho tr xem m t o n băng c nh múa lân. - Cho tr múa lân Ho t ng 2 : T t ang vào nhà - Bé cùng c thơ, g n hình nh cho bài thơ.
  3. Ho t ng 3: Bé làm ông - M i bé có m t li n gi y, t p vi t m t s câu chúc m ng theo m u có s n.
nguon tai.lieu . vn