Xem mẫu

 1. Ch : Phương ti n giao thông Ch nhánh : Bé thích PTGT nào? tài : Khám phá khoa h c. “ Nh n bi t, g i tên và nêu c i m c a xe p và xe máy”. L p :M m2 Ngư i so n : ng Th Thanh Tuy n ơn v : Nhóm 8_L p C MN K9A
 2. ÓN TR – TRÒ CHUY N Trò chuy n tìm hi u v các PTGT ư ng b . Các b ph n, công d ng c a PTGT ư ng b . Trò chuy n v ý thích c a bé: bé thích PTGT nào? T sao? I. M c ích _ Yêu c u : - Tr bi t k tên các lo i PTGT ư ng b , bi t nêu c m, công d ng c a chúng. - Giáo d c tr bi t có thái tích c c, an toàn khi tham gia giao thông ( ng i ngay ng n, không ùa gi n). Giáo d c tr v lu t l an toàn giao thông: khi i b ph i i trên v a hè bên ph i; khi i xe thì èn ph i d ng l i, èn xanh m i ư c i ti p. II. Chu n b : - ĩa hình m t s lo i PTGT ư ng bo - N i dung câu h i àm tho i.
 3. III. Ti n hành: - Cô ón tr t n tay ph huynh, cháu bi t chào h i m i ngư i. - Cô cho tr cùng ng i trò chuy n, xem hình v m t s lo i PTGT ư ng b . Cô ưa ra các câu h i: + Hôm nay ba m ưa các con n trư ng b ng phương ti n gì? + Các con bi t có nh ng lo i phương ti n giao thông gì? + Cô có hình gì ây?( Cô gi i thi u hình m t s lo i PTGT ư ng b ). + Cô h i tr tên, c i m c a t ng lo i. + Cô h th ng l i cho tr bi t : các lo i PTGT ch y trên ư ng là nh ng lo i PTGT ư ng b . + Cô h i bé thích i lo i xe nào? Ta sao? + Gio d c tr khi ư c i trên các lo i PTGT, các cháu c n ph i gi tr t t , không ư c th u, tay ra ngoài và không ư c ng trư c ho c sau xe m b o ATGT.Khi i b ph i i trên v a hè bên ph i; khi i xe thì èn ph i d ng l i, èn xanh m i ư c i ti p. TH D C BU I SÁNG
 4. I. M c ích - Yêu c u : - Ki n th c: Tr bi t t p các ng tác c a bài t p phát tri n chung, - Kĩ năng: Tr t p úng, u, p các ng tác. - Giáo d c: Tr tr t t , k lu t, t p trung chú ý, t p úng theo nh c. - Phát tri n các cơ cho tr . II. Chu n b : - Sân bãi s ch s , thoáng mát, không chư ng ng i v t. - Ao qu n, mũ phù h p. III. T ch c ho t ng: 1. Kh i ng : - Cho tr x p thành 3 hàng theo t , xoay c tay, c chân. 2. Tr ng ng : - Bài t p phát tri n chung,m i ng tác t p 2 l n x 4 nh p cùng cô. + ng tác hô h p : Còi tàu.( 4 l n) § TTCB: ng th ng chân r ng b ng vai tay
 5. d c thân. § TH: Hai tay ưa lên mi ng gi ti ng còi tàu: tu...tu...tu... + ng tác tay vai: Hai tay ưa lên cao. § TTCB: Chân ng r ng b ng vai, tay th xuôi. § Nh p 1: Hai tay ưa lên cao,lòng bàn tay hư ng vào nhau. § Nh p 2: V tư th chu n b . § Nh p 3, 4 gi ng nh p 1, 2. + ng tác chân : Ng i x m, ng lên liên t c . § TTCB: ng th ng, Hai chân khép l i, tay ch ng hông. § Nh p 1: Ng i xu ng, lưng th ng. § Nh p 2: V tư th chu n b . § Nh p 3: Gi ng nh p 1 nhưng i chân. § Nh p 4, V tư th chu n b . + ng tác b ng: Tay lên cao, nghiêng ngư i sang 2 bên: § TTCB: ng th ng, chân r ng b ng vai, tay
 6. th xuôi. § Nh p 1: 2 tay ưa lên cao, lòng bàn tay hư ng vào nhau. § Nh p 2: Nghiêng ngư i sang bên trái. § Nh p 3: Nghiêng ngư i sang bên ph i § Nh p 4: V tư th chu n b . + ng tác b t 2: B t t i ch . § TTCB: Hai tay ch ng hông, hai chân ch m l i. § Nh p 1: Nhún chân, b t lên cao. § Nh p 2: V l i TTCB. § Nh p 3, 4 gi ng nh p 1, 2. - Cô chú ý s a sai tư th cho cháu trong khi t p. ng viên tr k p th i. 3. H i tĩnh : Cho tr làm oàn tàu nh nhàng v l p. HO T NG CÓ CH NH_(Th i gian 15_ 20 phút)
 7. Khám phá khoa h c : “ Nh n bi t, g i tên và nêu c i m c a xe p và xe máy”. I. M c ích - Yêu c u : - Ki n th c: Tr nh n bi t ơc tên g i, c i m c a xe p và xe máy. - Kĩ năng: Tr bi t nêu c i m c a xe p và xe máy. Bi t nêu nh ng c i m gi ng và khác nhau c a xe p và xe máy. Phát tri n ngôn ng cho tr . - Giáo d c tr có thái tích c c, an toàn khi tham gia giao thông ( ng i trên xe ngay ng n, không ùa gi n). Giáo d c tr v lu t l an toàn giao thông: khi i b ph i i trên v a hè bên ph i; khi i xe thì èn ph i d ng l i, èn xanh m i ư c i ti p. * ND Tích h p: + Toán: m s lư ng, so sánh s lư ng, xác nh bên ph i, bên trái. + GD th ch t: i qua ư ng h p. + Trò chơi” Ai nhanh nh t”, “ K t nhóm”. + Hát “ i xe p”.
 8. II. Chu n b : - L p h c r ng rài,s ch s , thoáng mát. - Tranh m u xe p và xe máy. - Tranh lôtô xe máy và xe p cho t ng tr . R ng. - G y x p thành ư ng h p. - 2 b ng bông có phân 2 làn ư ng cho xe p và xe máy. III. T ch c ho t ng: 1. Ho t ng 1: n nh, trò chuy n. - Cô tr : “ Xe gì 2 bánh p ch y bon bon Chuông kêu kính cong ng yên thì ”. ó là xe gì?( Xe p) - Cô h i tr : + Ngoài xe p, Các con còn bi t trên ư ng có nh ng PTGT gì n a không?
 9. 2. Ho t ng 2; Quan sát, àm tho i . - “ Hôm nay cô mang t i cho l p mình m t món quà các con oán xem gì nào? ”_ Cô gi i thi u tranh m u. - Cô ưa ra tranh m u xe p và h i tr : + ây là gì v y các con? + Xe p này màu gì? + Th xe p có nh ng b ph n nào? ( 3 b ph n: u xe, thân xe, bánh xe). + Xe p có m y bánh xe? (2 bánh). + Bánh xe p có d ng hình gì? ( Hình tròn) + Xe p ch ư c m y ngư i? ( 2 ngư i). + Làm sao xe p ch y ư c? ( Ph i có ngư i p) + Xe p ch y âu? ( trên ư ng ph ) + V y xe p là PTGT ư ng gì?( ư ng b ). + Chuông xe p kêu th nào?( kính cong) - Cho tr hát và v n ng theo bài” i xe p”. - Bây gi các con xem cô có gì n a nha.( Cô ưa ra m u xe
 10. máy). Cô t câu h i cho tr : + Tanh v xe gì v y các con? + Xe máy này màu gì? + V y xe máy có nh ng b ph n nào? ( 3 b ph n: u xe, thân xe, bánh xe). + Xe máy có m y bánh xe? ( 2 bánh) + Bánh xe máy có d ng hình gì? (hình tròn) + Xe máy ch ư c m y ngư i? (2 ngư i). + Xe máy ch y b ng gì? (b ng xăng). + Xe máy là PTGT ư ng gì? Vì sao con bi t? ( ư ng b ) + Còi xe máy kêu th nào? ( bim bim). + Khi ng i trên xe máy thì ph i i gì? (mũ b o hi m). - Cho tr chơi gi làm xe máy. - Cô g i h i cho tr so sánh xe p và xe máy: + Gi ng nhau: u là PTGT ư ng b , u ch ư c ít ngư i ngư i, có hai bánh, bánh có d ng hình tròn. + Khác nhau: > Xe p ch y ch m. Ph i có ngư i p.
 11. Xe máy ch y nhanh hơn, ph i xăng và i mũ b o hi m 3. Ho t ng 3: Luy n t p - Cho tr chơi trò chơi “ Ai nhanh nh t” - Cô phát cho tr l y tranh lôtô xe p và xe máy. - Khi cô nói phương ti n nào thì tr giơ m u xe theo yêu c u c a cô. - Cô cho tr chơi trò chơi” K t nhóm” : m i tr ch n 1 PTGT mình thích, k t nhóm theo yêu c u c a cô. Ví d nhóm xe máy bên tay trái c a cô, nhóm xe p bên tay ph i. (Chơi kho ng 2 l n). 4. Ho t ng 4: C ng c : Trò chơi” Thi xem ai nhanh”. - Hôm nay l p mình h c r t gi i nè. Cô s thư ng cho các con trò chơi: ” Thi xem ai nhanh”. - Cô chia l p thành 2 i, x p thành 2 hàng d c. Khi có hi u l nh, l n lư t m i b n m i is i qua ư ng h p, nr l ym t lo i xe và dán lên b ng úng v trí c a nó. i nào ư c nhi u xe hơn s th ng.
 12. - Cô cho tr chơi, bao quát l p, nh c nh tr chơi úng lu t. - Cô nh n xét quá trình chơi, công b k t qu . HO T NG GÓC Góc phân vai : Bác sĩ, bán hàng, gia ình. Góc ngh thu t : V , tô màu và dán các PTGT ư ng b . Làm các PTGT b ng nguyên v t li u m . Góc xây d ng : Xây b n xe. Góc âm nh c: T p hát và gõ nh p m t s bài hát theo ch . Góc văn h c: Xem tranh, trò chuy n v các lo i PTGT . Góc thiên nhiên : Chơi cát nư c. Chăm sóc cây. Góc toán: Thêm b t, t o s b ng nhau trong ph m vi 3. I. M c ích - Yêu c u : - Tr bi t t ch n góc chơi mình thích, bi t chơi các trò chơi có trong góc .
 13. - Cháu nh p vai chơi và th hi n hành ng úng v i vai mình m nh n. - Tr bi t s d ng các kĩ năng v , tô màu, di màu, không tô lem ra ngoài, bôi keo và dán. - Tr bi t s d ng các nguyên v t li u s n có xây b n xe, s các khu v c u xe phù h p, p m t. - Tr bi t hát và s d ng các lo i nh c c âm nh c gõ theo nh các bài hát trong ch . - Tr bi t cách thêm, b t, t o s b ng nhau trong ph m vi 3 theo yêu c u c a cô. - Tr bi t chăm sóc, tư i cây. - Tr bi t giao lưu gi a các góc chơi, chơi tr t t . - Tr bi t dùng ngôn ng trong các trò chơi. - Giáo d c tr không tranh giành chơi c a b n, không quăng ném chơi, chơi xong bi t s p x p chơi g n gàng, ngăn n p. II. Chu n b : - Góc phân vai : bàn, gh , chơi gia ình( chén, b p),
 14. chơi bác sĩ (thu c, ng nghe..), chơi bán hàng rau qu . - Góc ngh thu t : gi y A4, h dán, gi y màu, màu sáp, các nguyên v t li u m như v h p, v n bitis... - Góc xây d ng : V t li u xây d ng: lõi film, cây xanh, các PTGT. - Góc âm nh c : Máy, ĩa nh c, tr ng l c, xúc x c, phách tre, mũ múa. - Góc thiên nhiên : Cát, nư c, d ng c ng... - Góc văn h c: Tranh, truy n v các lo i PTGT . - Góc toán: Tranh lôtô các lo i PTGT. III. T ch c h at ng 1. Ho t ng 1: n nh t ch c: - Cô cho tr hát, v n ng theo nh c bài” Em i qua ngã 4 ư ng ph ”. - Trong l p mình có nh ng góc chơi nào ? + Góc phân vai : Bác sĩ, bán hàng, gia ình. + Góc ngh thu t : V , tô màu và dán các PTGT ư ng b . Làm
 15. các PTGT b ng nguyên v t li u m . + Góc xây d ng : Xây b n xe. + Góc âm nh c: T p hát, gõ nh p m t s bài hát theo ch . + Góc văn h c: Xem tranh, trò chuy n v các PTGT ư ng b . + Góc thiên nhiên : Chơi cát nư c. - Hôm nay cô th y các con h c r t gi i. Bây gi cô s cho các con t ch n góc chơi mà mình thích nhé. - Cho tr gi làm nh ng chi c xe ôtô ch y vào góc chơi. 2. Ho t ng 2: Quá trình chơi : - Cháu v góc chơi tho thu n vai chơi. - Trong khi tr chơi, Cô bao quát và cùng chơi v i tr . X lý các tình hu ng có th x y ra, nh ng hành vi chưa úng. - Cô t câu h i, t o tình hu ng tr t suy nghĩ và tr l i b ngôn ng c a trò chơi. - Cô g i ý cháu liên k t v i các góc chơi khác. · Góc phân vai: Tr t phân vai chơi và th hi n úng vai chơi: m i ch mua th c ăn, con nhà giúp m d n nhà, chu n b
 16. bàn ăn; m d n con i khám bác sĩ. · Góc ngh thu t: S d ng màu sáp tô màu tranh các lo i PTGT. C t dán các PTGT t gi y màu. Dùng các nguyên v t li u s n có làm các lo i PTGT. · Góc xây d ng: Tr t phân vai và nh n vai chơi. Cô g i ý cho tr cách xây d ng b n xe, b trí khu v c u xe khác nhau. · Góc âm nh c: Tr bi t hát m t s bài hát trong ch ,s d ng các lo i nh c c gõ theo nh p. · Góc thiên nhiên: Chơi v i cát, nư c. Chăm sóc cây. 3. Ho t ng 3: K t thúc - Cô nh n xét t ng góc chơi. - Nh c nh cháu chơi xong s p x p chơi g n gàng ngăn n p không quăng ném hay tranh giành v i b n. HO T NG NGOÀI TR I Quan sát các PTGT ư ng b i trên ư ng. Chơi “ Otô và chim s ” Chơi v i chơi ngoài tr i.
 17. I. M c ích _Yêu c u : - Tr bi t tên, c i m, công d ng các lo i PTGT i trên ư ng. - Tr h ng thú tham gia trò chơi, n m ư c cách chơi, lu t chơi. - Giáo d c tr tr t t , không chen l n, xô y b n. - Giáo d c tr có thái tích c c, an toàn khi tham gia giao thông ( ng i trên xe ngay ng n, không ùa gi n). Giáo d c tr v lu t l an toàn giao thông: khi i b ph i i trên v a hè bên ph i; khi i xe thì èn ph i dùng l i, èn xanh m i ư c i ti p. II. Chu n b : - Sân bãi s ch s , thoáng mát, c nh quan p. - Mũ, qu n áo phù h p. - Mũ hình ôtô. III. T ch c h at ng: - Cô gi i thi u v i tr v các lo i PTGT i trên ư ng, tên
 18. g i, công d ng c a chúng. - Nh c nh tr khi ra ư ng ph i i cùng ngư i l n, không ch y lung tung, qua ư ng ph i có ngư i l n d t.khi ng i trên xe ph i ng i yên, không ùa ngh ch, dang tay chân ra ngoài. - Cô t p trung tr l i, gi i thi u tên trò chơi “ Hôm nay l p mình r t ngoan, cô s thư ng cho các con trò chơi “ Chim s và ôtô” - Cô hư ng d n tr cách chơi:” cô s làm ôtô, các con s làm chim s , chim s xu ng ư ng tìm th c ăn, khi nghe có ti ng cói xe ôtô thì chim s ph i bay th t nhanh lên v a hè nha. Chú chim s nào ch y ch m s ph i thay th làm ôtô nha.” - Cô t ch c cho tr chơi kho ng 4 l n. - Cô nh n xét quá trình chơi c a tr . - Cô cho tr chơi v i chơi ngoài tr i, cô bao quát l p, nh c nh cháu cùng chơi v i b n, không tranh giành, xô y nhau.