Xem mẫu

  1. TRÖÔØNG MAÃU GIAÙO 2 - 4 CHUÛ ÑEÀ: PHÖÔNG TIEÄN GIAO THOÂNG Ñeà Taøi: Lôùp : Beù B Thöïc Hieän : Ñaâo Thò Minh Chaâm
  2. I. Muïc Dích – Yeâu Caàu: - Bieát ñöôïc ñaëc ñieåm noåi baät cuûa xe ñaïp (caáu taïo beà ngoaøi, aâm thanh khi vaän haønh, caùch vaän haønh, nôi hoaït ñoäng…), söï phong phuù cuûa “Theá giôùi Xe Ñaïp” (Nhieàu kieåu, nhieàu maøu saéc,...) - Taïo ñieàu kieän cho treû traûi nghieäm, quan saùt, phaùt hieän vaø ñöa ra keát luaän. - Cuûng coá, laøm saâu saéc, môû roäng kieán thöùc veà xe ñaïp. - Phaùt trieån vaø reøn kyõ naêng quan saùt vaø khaû naêng dieãn ñaït cho treû. - Giaùo duïc treû veà ích lôïi cuûa xe ñaïp trong ñôøi soáng soáng con ngöôøi (goùp phaàn laøm taêng söùc khoeû, khoâng laøm oâ nhieãm moâi tröôøng, khoâng gaây tieáng oàn …) . II. Chuaån Bò: • Xe ñaïp thaät. • Giaùo aùn ñieän töû vôùi hình aûnh minh hoaï. • Ñoà duøng, nguyeân vaät lieäu caàn thieát cho treû.
  3. III. Tieán Haønh : HOAÏT DÖÏ NOÄI THÔØI HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂ ÑOÄNG CUÛA KIEÁN TÌNH DUNG GIAN TREÛ HUOÁNG Cho treû quan saùt chieác xe ñaïp cuûa coâ. - Treû - Con haõy keå quan saùt vaø cho coâ vaø caùc baïn neâu nhaän xeùt nhöõng gì con bieát veà cuûa mình. HOAÏT chieác xe ñaïp naøy ? ÑOÄNG 1 “Beù - Baùnh xe cuûa bieát gì veà noù nhö theá naøo? Coù xe ñaïp ?” maáy baùnh ? Coù daïng hình gì ? - Con coù bieát taïi sao chieác xe ñaïp laïi coù theå chuyeån ñoäng ñöôïc - Treû hay khoâng? thöïc hieän vaø neâu nhaän
  4. - Cho treû quay xeùt. baøn ñaïp cuûa chieác xe ñaïp vaø neâu nhaän xeùt. - Con nhaän thaáy ñieàu gì khi quay caùi baøn ñaïp naøy ? (baùnh xe quay, coù tieáng keâu...) - Cho treû quay baøn ñaïp ngöôïc veà sau - Treû vaø neâu nhaän xeùt. neâu theo kinh nghieäm - Con nhaän thaáy cuûa mình. ñieàu gì khi con quay caùi baøn ñaïp ngöôïc veà sau ? - Theo caùc con nghó khi ñi xe ñaïp thì phaûi nhö theá naøo ? (Ñoäi muõ baûo hieåm, ngoài chaéc chaén, ...) - Con ñaõ ñöôïc ñi xe ñaïp chöa?
  5. - Con caûm thaáy theá naøo ?... (Cho treû keå theo kinh nghieäm cuûa treû) - Giaùo duïc treû veà ích lôïi cuûa xe ñaïp trong ñôøi soáng - Cho treû quan saùt 1 soá loaïi Xe ñaïp qua giaùo aùn ñieän töû vaø troø chuyeän vôùi treû veà - HOAÏT caùc loaïi xe ñaïp ñoù : Quan saùt Coâ ÑOÄNG 2 höôùng daãn * Con coù veõ. “Theá bieát gì veà loaïi Xe giôùi xe ñaïp naøy khoâng ? ñaïp” * Con thaáy chieác xe ñaïp naøy nhö - Neâu theá naøo ? Con thaáy yù töôûng cuûa chuùng ôû ñaâu ? mình - Cho treû baét
  6. caëp vôùi nhau moâ taû ñoäng taùc ñi xe ñaïp vaø vaän ñoäng theo lôøi baøi haùt “Ñi xe ñaïp” - Cho treû veà caùc - Treû nhoùm nhoû (4 - 5 treû) thöïc hieän. - Phaùt cho moãi nhoùm 1 roå coù ñöïng caùc HOAÏT maûnh gheùp thaønh chieác ÑOÄNG 3 xe ñaïp. “Nhaø - Yeâu caàu : Caùc thieát keá taøi nhoùm cuøng nhau gheùp ba” tranh xe ñaïp. - Nhaän xeùt theo nhoùm. Keát Thuùc
nguon tai.lieu . vn