Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nư c và các hi n tư ng t nhiên tài: Cho tôi i làm mưa v i Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr l ng nghe và c m nh n úng giai i u bài hát, thu c l i bài hát. - Tham gia bi u di n m t cách sáng t o theo nhóm. - Hát úng l i, úng nh c m t s bài hát ã h c. - Bé hi u bi t v mưa và t m quan tr ng c a mưa i v i thiên nhiên, cây c i. - Phát tri n kh năng ho t ng theo nhóm. II. Chu n b : - Bài gi ng so n trên ph n m m PP. - Nh c bài hát: cho tôi i làm mưa v i - Các d ng c âm nh c bi u di n ( cho m i nhóm) III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Mùa mưa n r i. Trò chơi: xem tai ai thính: Cô cho tr nghe âm thanh và oán xem âm thanh ó là gì? Trò chuy n v tr i mưa: các hi n tư ng c a cơn mưa? Ích l i c a mưa v i cây tr ng. Gi i thi u bài hát: cho tôi i làm mưa v i 2. Ho t ng 2: Bài hát: Cho tôi i làm mưa v i Tr l ng nghe m t l n bài hát: Cho tôi i làm mưa v i. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Trò chuy n v n i dung bài hát L ng nghe t ng o n và hát t ng o n bài hát: Chú ý s a sai l i và sai giai i u c a tr . Hát h t bài hát theo nh c. Bi u di n: M i nhóm ch n m t nh c c và hát theo nh c bài hát: cho tôi i làm mưa v i. 3. Ho t ng 3: Trò chơi: Hát theo hình v Khi cô m hình v nào lên, các nhóm ch n bi u tư ng nhóm mình giơ lên, nhóm nào ưa bi u tư ng lên trư c thì ư c hát bài hát tương ng v i hình v , các nhóm khác có th hát theo ho c bi u di n l i n u nhóm b n chưa thu c. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn