Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nh ng v t c a bé tài: CÂY BÚT CHÌ THÔNG MINH Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: Tr nh n i dung câu chuy n, nh các nhân v t trong câu chuy n và t tên câu chuy n. Tr nh n bi t và g i tên các hình hình h c. Tr nh n bi t ư c các nhóm v t có d ng hình hình h c. Giáo d c tr c n th n, ngăn n p. Bi t ho t ng theo nhóm, chơi cùng b n, vâng l i cô. II. Chu n b : Chuy n tranh ho c r i: Cây bút chì. R có th Các v t nhà c a bé Các hình hình h c l n b ng biti’s Tranh v tô màu kh A4 III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: K chuy n: Cây bút chì àm tho i: Chuy n gì ã x y ra v i cây bút chì? Bút chì ã nói gì v i chu t? u tiên bút chì v hình gì? Sau ó bút chì v hình gì? Bút chì v nh ng hình gì n a? Cu i cùng bút chì v gì? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Bút chì v bao nhiêu hình tròn, bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông? T i sao chu t s hãi b ch y. 2. Ho t ng 2: v t có hình d ng gì? Cho tr xem tranh m t s v t trong gia ình và cho tr nói: chúng có d ng hình gì? Trò chơi: v úng ga nào! 4 góc l p có 4 bi n hình: vuông, tròn,tam giác, ch nh t. tr x p thành vòng tròn, cùng hát bài và i theo vòng tròn, khi cô hô: tàu l a v gha, các b n s ch y t i các r xung quanh l p, ch n m t t m hình có dùng gia ình, sau ó ch y v hình hình h c tương ng. 3. Ho t ng 3: Ch n ô cho úng Tr ng i theo nhóm, m i tr ư c phát m t t gi y A4, bên trái là các ch s : 3,4,5, bên ph i là các ô có ch a các v t trong gia ình. Tr ms v t trong m i ô và n i ô v i s lư ng tương ng. K t thúc: nh n xét gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn