Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nh ng con v t kỳ l tài: Con t c kè Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr bi t ư c con t c kè (màu s c, hình dáng, ti ng kêu) - Bi t ư c c i m c bi t c a t c kè ( i màu, n tr n gi i). - Rèn cho tr ph n ng nhanh, nh y bén. - Tr phát tri n ngôn ng và kh năng vi t, sao chép t . các ho t ng ngh - Tr phát tri n k năng khéo léo, sáng t o qua ho t ng hóa trang. - Th hi n ư c tình c m, c m xúc qua ho t ng múa và v n ng theo nh c. II. Chu n b : - Máy tính, hìn h nh con t c kè, ti ng kêu - Nguyên v t li u trang trí, gi y, bút… - Hoa lá cho tr hóa trang, nh c. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Trò chơi “tr n tìm” Cô và tr cùng chơi trò chơi tr n tìm. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Nh n xét: cô d dàng tìm ra tr vì l p không có ch tr n n u mu n tr n ph i i xa và ph i ki m v t gì che ch n, n n p. 2. Ho t ng 2: S n náu c a các con v t, con t c kè. Cho tr xem hình nh n náu c a m t s con v t và c a con t c kè. Nghe ti ng kêu Quan sát s i màu c a t c kè. Nh n xét và trò chuy n v i tr v t c kè. 3. Ho t ng 3: Làm theo hi u l nh Cô v tay 1 cái, tr kêu m t ti ng: t c kè. Cô v tay và tr kêu theo s l n v tay. M i b n c m 1 b ng tên: sao chép l i các t , tìm v úng v t b ng tên ã ghi. 4. Ho t ng 4: T p làm t c kè. Trò chơi hóa trang: Cô cho 2 l a ch n: khu vư n hoa và khu r ng lá khô. Chia nhóm t p làm t c kè (N u mu n tr n vào khu vư n hoa thì ph i bi n i mình thành nh ng bông hoa, n u mu n tr n vào khu r ng lá khô thì bi n i thành nh ng chi c lá) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Múa hát, khiêu vũ theo nh c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn